Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Yönelik Epistemolojik İnançları

Yıl 2013, Cilt 2, Sayı 2, 312 - 328, 10.12.2013

Öz

Bu çalışmada devlet ilköğretim okullarında öğrenim görmekte olan 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıf öğrencilerinin bilimsel bilgiye yönelik görüşlerini incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla Çoban ve Ergin (2008) tarafından geliştirilen “İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlerini Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Bursa’da, merkez ilköğretim okullarında 304 öğrenciyle gerçekleştirilen bu araştırmada katılımcıların cinsiyetleri ve sınıf düzeylerine göre ölçek alt boyutlarından aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Cinsiyet bağlamında “Bilimsel Bilgi Gerekçelendirilir” alt boyutunda kız öğrenciler lehine anlamlı bir fark saptanırken (p < .05) diğer alt boyutlarda anlamlı bir fark saptanamamıştır. Katılımcıların sınıf düzeyleri ile ölçek alt boyutlarından aldıkları puanlar arasındaki ilişki incelendiğinde ise “Bilimsel Bilgi Kapalıdır” alt boyutunda 7. sınıflar ve 8. sınıflar lehine anlamlı bir fark saptanmıştır (p < .05).

Kaynakça

 • Başaran, İ. E. (1996). Eğitimin Psikolojik Temelleri Eğitim Psikolojisi (5. Baskı). Ankara: Gül.
 • Bolay, S. H. (1996). Felsefi Doktrinler ve Terimler Sözlüğü. İstanbul: Akçağ.
 • Borda, E. J., Burgess, D. J. vd. (2009). Concept Maps as Tools for Assessing Students’ Epistemologies of Science. Electronic Journal of Science Education. 13(2), 160-185.
 • Boz, Y., Aydemir, M. vd. (2011). Türkiye’deki 4, 6 ve 8. Sınıf İlköğretim Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları. İlköğretim Online. 10(3), 1191-1201.
 • Brownlee, J., Purdie, N. vd. (2001). Changing epistemological beliefs in pre- service teacher education students. Teaching in Higher Education. 6(2), 246-268.
 • Chan, K-W. and Ellıott, R. G. (2000). Exploratory Study of Epistemological Beliefs to Hong Kong Teacher Education Students: Resolving Conceptual and Empirical Issues. Asia Pasific Journal of Teacher Education. 28(3), 225-234.
 • Cheng, M. M. H., Chan K. vd. (2009). Pre-service education students’ epistemologyical teacher belief and their conception of teaching. Teaching and Teacher Education. 25, 319-327.
 • Coulson, J., Carr, C. T. vd. (1985). Yeni Resimli Oxford Sözlük. (Çev. R. Akdikmen, vd.) İstanbul: Güneş.
 • Çoban, G. Ü. (2009). Modellemeye Dayalı Fen Öğretiminin Öğrencilerin Kavramsal Anlama Düzeylerine, Bilimsel Süreç Becerilerine, Bilimsel Bilgi Varlık Anlayışlarına Etkisi: 7.Sınıf Işık Ünitesi Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Çoban, G. Ü. ve Ergin, Ö. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlerini Belirleme Ölçeği. İlköğretim Online Dergisi. 7(3), 706-716.
 • Çoban, G. Ü. ve Ergin, Ö. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Bilginin Varlık Alanına Yönelik Görüşlerini Belirleme Ölçeği. İlköğretim Online Dergisi. 9(1), 188-202.
 • Demir, Ö. ve Doğanay, A. (2009). Sosyal Bilgiler Dersinde Bilişsel Koçluk Yoluyla Öğretilen Bilişsel Farkındalık Stratejilerinin Epistemolojik İnançlara ve Kalıcılığa Etkisi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 3(37), 54-68.
 • Deryakulu, D. (2002). Denetim Odağı ve Epistemolojik İnançların Öğretim Materyalini Denetleme Türü ve Düzeyi ile İlişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 22, 55-61.
 • Deryakulu, D. ve Bikmaz, F. H. (2003). Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama. 4, 244-257.
 • Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2002). Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim Araştırmaları. 8, 111–125.
 • Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2005). Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Faktör Yapısının Yeniden İncelenmesi: Cinsiyet ve Öğrenim Görülen Program Türüne Göre Epistemolojik İnançların Karşılaştırılması. Eğitim Araştırmaları. 18, 57–70.
 • Erdoğdu, Y. M. (2006). Yaratıcılık Değerlendirme Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(12), 61-79.
 • Eroğlu, S. E. ve Güven, K. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 16, 295-313.
 • Erol, T. (2004). K.R. Popper’in Bilim ve Siyaset Felsefesinin Ana Kavramlarının Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Hofer, B. (1994). Epistemologic al beliefs and first-year college students: Motivation and cognition in different instructional contexts. Paper presented at the annual meeting of the American Psychological Association. Los Angeles.
 • Işıklar, E. (1994). Bilimsel Teorilerin Yapısı ve Gelişimi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Işıksal, M., Kurt, G. vd. (2007). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Epistemolojik Kavramlamaları: Üniversite ve Sınıf Düzeyinin Etkisi. İlköğretim Online Dergisi. 6(2), 313-321.
 • Izgar, H. ve Dilmaç, B. (2008). Yönetici Adayı Öğretmenlerin Özyeterlik Algıları ve Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 20, 437-446.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Teknikleri (5. Baskı). Ankara: Asil.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara:.
 • Karhan, İ. (2007). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Epistemolojik İnançlarının Demografik Özelliklerine ve Bilgi Teknolojilerini Kullanma Durumlarına Göre İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Kızılgüneş, B. (2007). Predictive Influence of Students’ Achievement Motivation, Meaningful Learning Approach and Epistemological Beliefs on Classification Concept Achievement, Unpublised Master Thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Kurt, F. (2009). Investigating Students’ Epistemological Beliefs Through Gender, Grade Level, and Fıelds of The Study. Unpublised Master Thesis. Middle East Technical University, Ankara.
 • Lederman, N. G., Abd-El-Khalick, F. vd. (2002). Views of nature of science questionnaire: Toward valid and meaningful assessment of learners’ conceptions of nature of science, Journal of Research in Science Teaching. 39(6), 497– 521.
 • Luft, J. A. and Roehrig, G. H. (2007). Capturing Science Teachers’ Epistemological Beliefs: The Development of the Teacher Beliefs Interview. Electronic Journal of Science Education. 11, 38-63.
 • Meral, M. ve Çolak, E. (2009). Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 27, 129-146.
 • Oksal, A., Şenşekerci, E. vd. (2007). Determination of Central Epistemological Beliefs Forming Students Teachers’ Life Theories. Elementary Education Online. 6(3), 411-421.
 • Özemre, A. Y. (2007). Epistemolojinin Tanımı ve İşlevi. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi. 11, 247-251.
 • Özkal, K. (2007). Scientific Epistemological Beliefs, Perceptions of Constructivist Learning Environment and Attitude Towards Science as Determinants of Students Approaches to Learning. Unpublised Master Thesis. Middle East Technical University, Ankara.
 • Özkan, Ş. (2008). Modeling Elementary Students’ Science Achievement: The Interrelationships Among Epistemological Beliefs, Learning Approaches, and Self-Regulated Learning Strategies. Unpublised Doctoral Thesis. Middle East Technical University, Ankara.
 • Paulsen, M. B. and Wells, C. (1998). Domain differences in the epistemological belief of college students. Research Higher Education. 39(4), 365-384.
 • Rodriguez, L. and Cano, F. (2007). The Learning Approaches and Epistemological Beliefs of University Students: a cross-sectional and Longitudinal Study. Studies in Higher Education. 32, 647-667.
 • Sadıç, A., Çam, A. ve vd. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Cinsiyet ve Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi.X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Niğde Üniversitesi, 27-30 Haziran 2012, Niğde.
 • Sandoval, W. A. (2003). The inquiry paradox: why doing science doesn't necessarily change ideas about science Proceedings of the Sixth Intl. Computer-Based Learning in Science Conference. 825-834.
 • Sandoval, W. A. (2005). Understanding Students. Practical Epistemologies And Their Influence On Learning Through Inquiry. Science Education. 89, 634-656.
 • Schommer, M. (1994). Synthesizing epistemological belief research: Tentative understandings and provocative confusions. Educational Psychology Review. 6(4), 293-319.
 • Schommer-Aikins, M., Duell, K. O. vd. (2002). Epistemological Belief Across Domains Using Biglan’s Classification of Academic Disciplines. Research Higher Education. 44(3), 346-366.
 • Schommer-Aikins, M. and Easter, M. (2006). Ways of knowing and epistemological beliefs: Combined effect on academic performance. Educational Psycholog. 26(3), 411-423.
 • Schwartz, R. S., Lederman, N. G. vd. (2008). An Instrument To Assess Views Of Scientific Inquiry: The VOSI Questionnaire, 1-24. http://homepages.wmich.edu (Erişim Tarihi: 2013, 20 Mayıs).
 • Senemoğlu, N. (2005). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim (12. Baskı). Ankara: Gazi.
 • Şimşek, L. (2007). Felsefe Açısından Sosyal Bilimlerde Nitelik ve Anlam Sorunu Tartışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Terzi, A. R. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları Üzerine Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 7(2), 298-311.
 • Tezci, E. ve Uysal, A. (2004). Eğitim Teknolojisinin Gelişimine Epistemolojik Yaklaşımların Etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology. 3(2), 158-164.
 • Topçu, M. S. and Yılmaz-Tüzün, Ö. (2009). Elementary students’ Metacognition and Epistemological Beliefs Considering Science Achievement, Gender and Socioeconomic Status. Elementary Education Online. 8(3), 676-693.
 • Tsai, C. C. (1998). An Analysis of Taiwanese Eighth Graders' Science Achievement, Scientific Epistemological Beliefs and Cognitive Structure Outcomes after Learning Basic Atomic Theory. International Journal of Science Education. 20(4), 413-425.
 • Tutty, J. and White, B. (2005). Epistemological beliefs and learners in a tablet classroom679-683. http://www.ascilite.org (Erişim Tarihi: 2013, 20 Mayıs).
 • Tüken, G. (2010). Kentlerde ve Kırsal Kesimde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Wilson, A. (1992). Yeni Bir Epistemolojinin Gerekliliği. (Çev. M.Yılmaz) Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 25(2), 771-786.
 • Willower, D. J. (2001). Epistemology, Science and Moral Practice. İnterchange. 32, 1-16.
 • Yeşilyurt, E. (2013). İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları, The Journal of Academic Social Science Studies,6 (1), 1587-1609.
 • Yılmaz, F. (2005). İlköğretimde Bilimsel Tutum ve Davranış Kazandırmada Fen Bilgisi Dersinin Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Yılmaz, F. (2007). İlköğretimde Bilimsel Tutum ve Davranış Kazandırmada Fen Bilgisi Dersinin Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri. İlköğretim Online. 6(1), 113-126.
 • Yiğit, N., Alev, N., Akşan, P. ve Ursavaş, Ö. F. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Ait Görüşleri. e-Journal of New World Sciences Academiy. 5(2), 596-613.

Epistemological Beliefs of Primary School Students’ Intended for Scientific Knowledge

Yıl 2013, Cilt 2, Sayı 2, 312 - 328, 10.12.2013

Öz

In this study it was intended to investigate the views about scientific knowledge of 6th , 7 th, 8th grade students from a public primary school. For this purpose, the scale which is developed by Çoban and Ergin (2008) for determining “The Instrument for Determining the Views of Primary School Students about Scientific Knowledge”, is used in the study. 304 students from Bursa centre public schools were participated in the study and their views’ were analysed in terms of their gender and grades. According to the students’ gender, there was a significant difference in favor of female students in subdimension “Scientific Knowledge is Justified” (p<.05) but in other subdimensions there was not. When the relationship between the class level of the participants and the scores that they obtain from the subdimension of the scale, are examined, there was a significant difference in favor of the 7th and 8th classes in subdimension “Scientific Knowledge is Closed” (p<.05).

Kaynakça

 • Başaran, İ. E. (1996). Eğitimin Psikolojik Temelleri Eğitim Psikolojisi (5. Baskı). Ankara: Gül.
 • Bolay, S. H. (1996). Felsefi Doktrinler ve Terimler Sözlüğü. İstanbul: Akçağ.
 • Borda, E. J., Burgess, D. J. vd. (2009). Concept Maps as Tools for Assessing Students’ Epistemologies of Science. Electronic Journal of Science Education. 13(2), 160-185.
 • Boz, Y., Aydemir, M. vd. (2011). Türkiye’deki 4, 6 ve 8. Sınıf İlköğretim Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları. İlköğretim Online. 10(3), 1191-1201.
 • Brownlee, J., Purdie, N. vd. (2001). Changing epistemological beliefs in pre- service teacher education students. Teaching in Higher Education. 6(2), 246-268.
 • Chan, K-W. and Ellıott, R. G. (2000). Exploratory Study of Epistemological Beliefs to Hong Kong Teacher Education Students: Resolving Conceptual and Empirical Issues. Asia Pasific Journal of Teacher Education. 28(3), 225-234.
 • Cheng, M. M. H., Chan K. vd. (2009). Pre-service education students’ epistemologyical teacher belief and their conception of teaching. Teaching and Teacher Education. 25, 319-327.
 • Coulson, J., Carr, C. T. vd. (1985). Yeni Resimli Oxford Sözlük. (Çev. R. Akdikmen, vd.) İstanbul: Güneş.
 • Çoban, G. Ü. (2009). Modellemeye Dayalı Fen Öğretiminin Öğrencilerin Kavramsal Anlama Düzeylerine, Bilimsel Süreç Becerilerine, Bilimsel Bilgi Varlık Anlayışlarına Etkisi: 7.Sınıf Işık Ünitesi Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Çoban, G. Ü. ve Ergin, Ö. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlerini Belirleme Ölçeği. İlköğretim Online Dergisi. 7(3), 706-716.
 • Çoban, G. Ü. ve Ergin, Ö. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Bilginin Varlık Alanına Yönelik Görüşlerini Belirleme Ölçeği. İlköğretim Online Dergisi. 9(1), 188-202.
 • Demir, Ö. ve Doğanay, A. (2009). Sosyal Bilgiler Dersinde Bilişsel Koçluk Yoluyla Öğretilen Bilişsel Farkındalık Stratejilerinin Epistemolojik İnançlara ve Kalıcılığa Etkisi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 3(37), 54-68.
 • Deryakulu, D. (2002). Denetim Odağı ve Epistemolojik İnançların Öğretim Materyalini Denetleme Türü ve Düzeyi ile İlişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 22, 55-61.
 • Deryakulu, D. ve Bikmaz, F. H. (2003). Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama. 4, 244-257.
 • Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2002). Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim Araştırmaları. 8, 111–125.
 • Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2005). Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Faktör Yapısının Yeniden İncelenmesi: Cinsiyet ve Öğrenim Görülen Program Türüne Göre Epistemolojik İnançların Karşılaştırılması. Eğitim Araştırmaları. 18, 57–70.
 • Erdoğdu, Y. M. (2006). Yaratıcılık Değerlendirme Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(12), 61-79.
 • Eroğlu, S. E. ve Güven, K. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 16, 295-313.
 • Erol, T. (2004). K.R. Popper’in Bilim ve Siyaset Felsefesinin Ana Kavramlarının Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Hofer, B. (1994). Epistemologic al beliefs and first-year college students: Motivation and cognition in different instructional contexts. Paper presented at the annual meeting of the American Psychological Association. Los Angeles.
 • Işıklar, E. (1994). Bilimsel Teorilerin Yapısı ve Gelişimi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Işıksal, M., Kurt, G. vd. (2007). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Epistemolojik Kavramlamaları: Üniversite ve Sınıf Düzeyinin Etkisi. İlköğretim Online Dergisi. 6(2), 313-321.
 • Izgar, H. ve Dilmaç, B. (2008). Yönetici Adayı Öğretmenlerin Özyeterlik Algıları ve Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 20, 437-446.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Teknikleri (5. Baskı). Ankara: Asil.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara:.
 • Karhan, İ. (2007). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Epistemolojik İnançlarının Demografik Özelliklerine ve Bilgi Teknolojilerini Kullanma Durumlarına Göre İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Kızılgüneş, B. (2007). Predictive Influence of Students’ Achievement Motivation, Meaningful Learning Approach and Epistemological Beliefs on Classification Concept Achievement, Unpublised Master Thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Kurt, F. (2009). Investigating Students’ Epistemological Beliefs Through Gender, Grade Level, and Fıelds of The Study. Unpublised Master Thesis. Middle East Technical University, Ankara.
 • Lederman, N. G., Abd-El-Khalick, F. vd. (2002). Views of nature of science questionnaire: Toward valid and meaningful assessment of learners’ conceptions of nature of science, Journal of Research in Science Teaching. 39(6), 497– 521.
 • Luft, J. A. and Roehrig, G. H. (2007). Capturing Science Teachers’ Epistemological Beliefs: The Development of the Teacher Beliefs Interview. Electronic Journal of Science Education. 11, 38-63.
 • Meral, M. ve Çolak, E. (2009). Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 27, 129-146.
 • Oksal, A., Şenşekerci, E. vd. (2007). Determination of Central Epistemological Beliefs Forming Students Teachers’ Life Theories. Elementary Education Online. 6(3), 411-421.
 • Özemre, A. Y. (2007). Epistemolojinin Tanımı ve İşlevi. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi. 11, 247-251.
 • Özkal, K. (2007). Scientific Epistemological Beliefs, Perceptions of Constructivist Learning Environment and Attitude Towards Science as Determinants of Students Approaches to Learning. Unpublised Master Thesis. Middle East Technical University, Ankara.
 • Özkan, Ş. (2008). Modeling Elementary Students’ Science Achievement: The Interrelationships Among Epistemological Beliefs, Learning Approaches, and Self-Regulated Learning Strategies. Unpublised Doctoral Thesis. Middle East Technical University, Ankara.
 • Paulsen, M. B. and Wells, C. (1998). Domain differences in the epistemological belief of college students. Research Higher Education. 39(4), 365-384.
 • Rodriguez, L. and Cano, F. (2007). The Learning Approaches and Epistemological Beliefs of University Students: a cross-sectional and Longitudinal Study. Studies in Higher Education. 32, 647-667.
 • Sadıç, A., Çam, A. ve vd. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Cinsiyet ve Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi.X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Niğde Üniversitesi, 27-30 Haziran 2012, Niğde.
 • Sandoval, W. A. (2003). The inquiry paradox: why doing science doesn't necessarily change ideas about science Proceedings of the Sixth Intl. Computer-Based Learning in Science Conference. 825-834.
 • Sandoval, W. A. (2005). Understanding Students. Practical Epistemologies And Their Influence On Learning Through Inquiry. Science Education. 89, 634-656.
 • Schommer, M. (1994). Synthesizing epistemological belief research: Tentative understandings and provocative confusions. Educational Psychology Review. 6(4), 293-319.
 • Schommer-Aikins, M., Duell, K. O. vd. (2002). Epistemological Belief Across Domains Using Biglan’s Classification of Academic Disciplines. Research Higher Education. 44(3), 346-366.
 • Schommer-Aikins, M. and Easter, M. (2006). Ways of knowing and epistemological beliefs: Combined effect on academic performance. Educational Psycholog. 26(3), 411-423.
 • Schwartz, R. S., Lederman, N. G. vd. (2008). An Instrument To Assess Views Of Scientific Inquiry: The VOSI Questionnaire, 1-24. http://homepages.wmich.edu (Erişim Tarihi: 2013, 20 Mayıs).
 • Senemoğlu, N. (2005). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim (12. Baskı). Ankara: Gazi.
 • Şimşek, L. (2007). Felsefe Açısından Sosyal Bilimlerde Nitelik ve Anlam Sorunu Tartışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Terzi, A. R. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları Üzerine Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 7(2), 298-311.
 • Tezci, E. ve Uysal, A. (2004). Eğitim Teknolojisinin Gelişimine Epistemolojik Yaklaşımların Etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology. 3(2), 158-164.
 • Topçu, M. S. and Yılmaz-Tüzün, Ö. (2009). Elementary students’ Metacognition and Epistemological Beliefs Considering Science Achievement, Gender and Socioeconomic Status. Elementary Education Online. 8(3), 676-693.
 • Tsai, C. C. (1998). An Analysis of Taiwanese Eighth Graders' Science Achievement, Scientific Epistemological Beliefs and Cognitive Structure Outcomes after Learning Basic Atomic Theory. International Journal of Science Education. 20(4), 413-425.
 • Tutty, J. and White, B. (2005). Epistemological beliefs and learners in a tablet classroom679-683. http://www.ascilite.org (Erişim Tarihi: 2013, 20 Mayıs).
 • Tüken, G. (2010). Kentlerde ve Kırsal Kesimde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Wilson, A. (1992). Yeni Bir Epistemolojinin Gerekliliği. (Çev. M.Yılmaz) Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 25(2), 771-786.
 • Willower, D. J. (2001). Epistemology, Science and Moral Practice. İnterchange. 32, 1-16.
 • Yeşilyurt, E. (2013). İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları, The Journal of Academic Social Science Studies,6 (1), 1587-1609.
 • Yılmaz, F. (2005). İlköğretimde Bilimsel Tutum ve Davranış Kazandırmada Fen Bilgisi Dersinin Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Yılmaz, F. (2007). İlköğretimde Bilimsel Tutum ve Davranış Kazandırmada Fen Bilgisi Dersinin Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri. İlköğretim Online. 6(1), 113-126.
 • Yiğit, N., Alev, N., Akşan, P. ve Ursavaş, Ö. F. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Ait Görüşleri. e-Journal of New World Sciences Academiy. 5(2), 596-613.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Yakup BALANTEKİN>

Yayımlanma Tarihi 10 Aralık 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Balantekin, Y. (2013). İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Yönelik Epistemolojik İnançları . Bartın University Journal of Faculty of Education , 2 (2) , 312-328 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/3813/51118
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (BÜEFAD)