PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Cilt 4, Sayı 1, 127 - 136, 05.05.2015

Öz

Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory

Kaynakça

 • Beldağ, A. ve Yaylacı, A. F. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eğitim Sistemi Hakkındaki Görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 13(48), 90-107.
 • Çelikten, M., Şanal, M. vd. (2005). Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 19(2), 207-237.
 • Çetinkaya, G. ve Köğce, D. (2014). Ortaokul Türkçe ve Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilere Verdikleri Sözel Geribildirimlerin İncelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 18(2), 113-136.
 • Çimer, A. ve Odabaşı Çimer, S. (2002). Öğretmen Adaylarının Okullardaki Uygulama Öğretmenlerinin Özellikleri Hakkındaki Görüşleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 16-18 Ekim 2002, Ankara.
 • Göçer, A. (2008). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Türkçe Öğretimi Bakımından Öğretmenlik Mesleğine Hazır Bulunuşluk Düzeyleri (Niğde Üniversitesi Örneği). Çağdaş Eğitim Dergisi. 33(358), 5-13.
 • Özbek, R., Kahyaoğlu, M. vd. (2007). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 9(2), 221-232.
 • Paker, T. (2008). Öğretmenlik Uygulamasında Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmeni ve Uygulama Öğretim Elemanının Yönlendirmesiyle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 23(23), 132-139.
 • Scott, A. (2013) Teaching Practice at the University of Namibia: Quo Vadis?. Africa Education Review. 10(1), 149-158.
 • Yılmaz, M. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersini Yürüten Öğretim Elemanlarına İlişkin Görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 10(4), 1377 -1387.
 • Yükseköğretim Kurulu. (2007). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. https://www.yok.gov.tr (Erişim Tarihi: 2015, 22 Ocak).

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersleriyle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Yıl 2015, Cilt 4, Sayı 1, 127 - 136, 05.05.2015

Öz

Araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının staj öğretmenlerine yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırma, Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nde okuyan 4. sınıf 87 sınıf öğretmeni adayı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, amaçlı ve kümeleme örnekleme yöntemleriyle oluşturulmuştur. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanan verilerin analizinde, içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Güvenirliği sağlamak amacıyla yapılan analizler sonucunda kodlayıcılar arası uyum %78,6 bulunmuştur. Araştırmanın sonuçları şu şekilde özetlenebilir: 1) Öğretmen adaylarının yarıdan fazlası (%53) staj hakkında olumsuz görüşe sahiptir. 2) Olumsuz düşünenlerin %22,9’u uygulama öğretmenlerinin kendileriyle yeterince ilgilenmediklerini, %19,7’si uygulama sürecinden yeterli verimi alamadıklarını belirtmişlerdir. 3) Olumlu düşünenlerin %46,3’ü staj sürecinin kendilerine meslekî deneyim kazandırdığını ifade etmiştir. 4) Öğretmen adaylarının yaklaşık yarısı (%49,5) uygulama öğretmenlerinin kendilerine meslekî rehberlik yapmalarını istemektedirler. 5) Uygulama öğretmeninin sahip olması gereken yeterlilikler konusunda ise öğretmen adaylarının %27,3’ü öğretmenlerin alan ve meslek bilgisine sahip olmaları, %23,8’i ise hoşgörülü olmaları gerektiği yönünde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Beldağ, A. ve Yaylacı, A. F. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eğitim Sistemi Hakkındaki Görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 13(48), 90-107.
 • Çelikten, M., Şanal, M. vd. (2005). Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 19(2), 207-237.
 • Çetinkaya, G. ve Köğce, D. (2014). Ortaokul Türkçe ve Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilere Verdikleri Sözel Geribildirimlerin İncelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 18(2), 113-136.
 • Çimer, A. ve Odabaşı Çimer, S. (2002). Öğretmen Adaylarının Okullardaki Uygulama Öğretmenlerinin Özellikleri Hakkındaki Görüşleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 16-18 Ekim 2002, Ankara.
 • Göçer, A. (2008). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Türkçe Öğretimi Bakımından Öğretmenlik Mesleğine Hazır Bulunuşluk Düzeyleri (Niğde Üniversitesi Örneği). Çağdaş Eğitim Dergisi. 33(358), 5-13.
 • Özbek, R., Kahyaoğlu, M. vd. (2007). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 9(2), 221-232.
 • Paker, T. (2008). Öğretmenlik Uygulamasında Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmeni ve Uygulama Öğretim Elemanının Yönlendirmesiyle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 23(23), 132-139.
 • Scott, A. (2013) Teaching Practice at the University of Namibia: Quo Vadis?. Africa Education Review. 10(1), 149-158.
 • Yılmaz, M. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersini Yürüten Öğretim Elemanlarına İlişkin Görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 10(4), 1377 -1387.
 • Yükseköğretim Kurulu. (2007). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. https://www.yok.gov.tr (Erişim Tarihi: 2015, 22 Ocak).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Doç. Dr. Muamber YILMAZ>

0000-0003-1736-7717


Dr. Hüseyin ÖZÇAKMAK>

0000-0001-8579-5567

Yayımlanma Tarihi 5 Mayıs 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Yılmaz, D. D. M. & Özçakmak, D. H. (2015). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersleriyle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi . Bartın University Journal of Faculty of Education , 4 (1) , 127-136 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/3816/51273
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (BÜEFAD)