Dijital Öyküleme Yönteminin Meta-Analitik ve Meta-Tematik Analizi
Meta-Analytic and Meta-Thematic Analysis of Digital Storytelling Method

Tarık TALAN [1]


Bu araştırmanın amacı dijital öyküleme yönteminin meta-analitik ve meta-tematik açıdan incelenerek akademik başarı ve farklı değişkenler üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada meta-analitik ve meta-tematik boyutlar birlikte kullanılmıştır. Araştırmanın meta-analiz boyutu kapsamında, dijital öyküleme yönteminin öğrenme başarısı üzerindeki etkisini incelemek amacıyla farklı veri tabanlarından dahil edilme kriterlerine uyan 34 çalışmanın verileri CMA programıyla analiz edilmiştir. Diğer yandan elde edilen verileri tamamlamak amaçlı yapılan meta-tematik boyutta ise nitel yönlü çalışmaların ortak kod ve temalarından alıntılar yapılarak nitel bulgulara ulaşılmıştır. Bu kapsamda dijital öyküleme yönteminin genel özellikleri, bilişsel boyuta katkıları ve uygulama esnasında karşılaşılan güçlüklere değinilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, dijital öyküleme yönteminin öğrenme başarısı üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisinin olduğu görülmüştür. Yapılan meta-tematik değerlendirmeler sonucunda dijital öyküleme yönteminin öğrencilerin yaratıcı düşünme, etkili iletişim ve araştırma becerileri gibi 21.yy becerilerin kazandırılmasında etkili olduğu, öğrenmeyi kolaylaştırdığı, kalıcılığı sağladığı ve akademik başarısını pozitif yönde etki ettiği anlaşılmıştır. Zaman darlığı, sınırlı internet erişimi, teknolojik açıdan yaşanan yetersizlikler, teknik sorunlar, teknik bilgi ve beceri eksikliği, teknik destek eksikliği uygulama esnasında yaşanan problemler arasında yer almaktadır.

The purpose of this study is to analyze the effect of the digital storytelling method on academic achievement and various variables by examining the method in terms of meta-analytic and meta-thematic aspects. Therefore, meta-analytic and meta- thematic dimensions were used together in the study. Within the context of the meta-analytic dimension of the research, the data obtained from 34 studies meeting the criteria of inclusion from various databases were analyzed using Comprehensive Meta- Analysis Software (CMA) to examine the effect of digital storytelling method on academic achievement. On the other hand, in the meta-thematic dimension performed to complete the obtained data, qualitative findings were obtained by quoting common codes and themes from the qualitative studies. In this context, the general characteristics of the digital storytelling method, their contributions to the cognitive dimension, and difficulties encountered during application were addressed. According to the results of the research, the digital storytelling method has been found to have a significant positive effect on academic achievement. The results of the meta-thematic assessments revealed that the digital storytelling method had an effect on making the students gain several 21st-century skills such as creative thinking, effective communication, and research skills, and it facilitated learning, provided permanence, and positively affected academic achievement. Time limitation, limited internet access, technological insufficiency, technical problems, lack of technical knowledge and skills, and lack of technical support are some of the problems faced during the implementation.
  • Abdolmanafi-Rokni, S. J., & Qarajeh, M. (2014). Digital storytelling in EFL classrooms: The effect on the oral performance. International Journal of Language and Linguistics, 2(4), 252-257. Abiola, L. L. (2014). The effect of digital storytelling on kindergarten pupils’ achievement in moral instruction in basic schools in Oyo State. IOSR Journal of Research & Method in Education, 4(5), 26-34. Akgül G. (2018). The effects of creative drama use on success, attitude and scientified creativity during digital calling in science and technology course. Unpublished master’s thesis, Mersin University, Turkey. Aktas, E., & Yurt, S. U. (2017). Effects of digital story on academic achievement, learning motivation and retention among University students. International Journal of Higher Education, 6(1), 180-196. Armstrong, S. (2003). The power of storytelling in education. In Armstrong, S. (Ed.), Snapshots! Educational insights from the Thornburg Center (pp. 11-20). The Thornburg Center: Lake Barrington, Illinois. Ayvaz Tunç, Ö. (2016). The integration of digital story telling approach into the fine arts education in the context of digital technologies. Unpublished doctoral dissertation, Ondokuz Mayıs University, Turkey. Baki, Y. (2015). The effect of digital stories on the sixth grade students' writing process. Unpublished doctoral dissertation, Atatürk University, Turkey. Batdı, V. (2017). The effect of multiple intelligences on academic achievement: A meta-analytic and thematic study. Educational Sciences: Theory & Practice, 17, 2057–2092. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2017.6.0104 Bauer, J., & Kenton, J. (2005). Toward technology ıntegration in the schools: Why is isn’t happening. Journal of Technology and Teacher Education, 13(4), 519-546. Boase, C. (2008). Digital storytelling for reflection and engagement: a study of the uses and potential of digital storytelling. Centre for Active Learning and Department of Education, University of Goucestershire. Retrieved from https://gjamissen.files.wordpress.com/2013/05/boase_assessment.pdf Bull, G., & Kajder, S. (2004). Digital storytelling in the language arts classroom. Learning & Leading with Technology, 32(4), 46-49. Büyükcengiz, M., (2017). The effect of digital storytelling method on elementary school students 'academic successes, scientific process skills, and attitudes towards the course in the context of science course. Unpublished master’s thesis, Akdeniz University, Turkey. Çiçek, M. (2018). Investigating the effects of digital storytelling use in sixth-grade science course: A mixed method research study. Unpublished doctoral dissertation, Middle East Technical University, Turkey. Çokyaman M. (2019). The effect of digital storytelling (DST) on academic achievement in foreign language teaching. Unpublished master’s thesis, Erciyes University, Turkey. Clarke, R., & Adam, A. (2012). Digital storytelling in Australia: Academic perspectives and reflections. Arts and Humanities in Higher Education, 1474022210374223. 11(1-2), 157-176. Coghlan, B. F. (2004). Addressing the barriers to technology integration: A case study of a rural school. Unpublished doctoral dissertation, Mississippi State University, USA. Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112(1), 155-159. Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2002). Research methods in education. US: Routledge. Cuban, L., (2001). Oversold and underused: computers in the classroom. Cambridge: Harvard University Press. Dakich, E. (2008). Towards the social practice of digital pedagogies. In N. Yelland, G. Neal & E. Dakich (eds.), Rethinking education with ICT: New directions for effective practices, pp. 13-30. Sense Publishers, Rotterdam and Taipei. Dayan, G. (2017). The dijital storytelling practices of primary school students in Turkish classes. Unpublished master’s thesis, Eskişehir Osmangazi University, Turkey. Demirer, V. (2013). Use of e-storytelling in primary education and its effects. Unpublished doctoral dissertation, Necmettin Erbakan University, Turkey. Dinçer B. (2019). The effects of the digital story-based mathematics teaching on concept learning of secondary school students. Unpublished doctoral dissertation, Dokuz Eylül University, Turkey. Dogan, B., & Robin, B. (2008). Implementation of digital storytelling in the classroom by teachers trained in a digital storytelling workshop. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 902-907). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Duhaney, D. C. (2001). Teacher education: Preparing teachers to integrate technology. International Journal of Instructional Media, 28(1), 23–30. Duman, B., & Göçen, G. (2014). Dijital Öyküleme Yönteminin Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Yazma Becerilerine Etkisi. 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 24-26 Nisan 2014, İstanbul, Anı Yayıncılık, Özet No 455, 779-780. Dupain, M., & Maguire, L. (2005). Digital storybook projects 101: How to create and implement digital storytelling into your curriculum. In 21st Annual Conference on Distance Teaching and Learning (Vol. 6, p. 2014). Retrieved from http://www.uwex.edu/disted/conference/resource library/proceedings/05 2014.pdf Foley, L. M. (2013). Digital storytelling in primary-grade classrooms. Unpublished doctoral dissertation, University of Arizona State, USA. Francis, M. F. (2018). Digital storytelling with project-based learning: Engaging high school males in space science to improve academic achievement. Unpublished doctoral dissertation, Northcentral University, USA. Gakhar, S. (2007). The influence of a digital storytelling experience on pre-service teacher education students’ attitudes and intentions. Unpublished master’s thesis, University of Iowa State, USA. Göçen, G., (2014). The effect of digital storytelling method on students' academic achievement and learning and study strategies. Unpublished master’s thesis, Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey. Gregori-Signes, C. (2014). Digital Storytelling and Multimodal Literacy in Education. Porta Linguarum, 22, 237-250. Howell, D., & Howell, D. (2003). What’s your digital story? Library Media Connection, 22(2), 40-41. Hung, C. M., Hwang, G. J., & Huang, I. (2012). A project-based digital storytelling approach for improving students' learning motivation, problem-solving competence and learning achievement. Journal of Educational Technology & Society, 15(4), 368-379. Ing, D. (2018). The effect of digital storytelling on academic performance, interest and motivation of police cadets in a law enforcement academy. Unpublished doctoral dissertation, The University of Texas Rio Grande Valley, USA. Jakes, D. (2006). Standards-proof your digital storytelling efforts. TechLearning. Retrieved from http://mcgeef.pbworks.com/f/Standards-Proof+Your+Digital+Storytelling+Efforts.pdf Jakes, D., & Brennan, J. (2005). Digital Storytelling, visual literacy and 21st century skills. In Online Proceedings of the Tech Forum New York. Retrieved from http://www.techlearning.com/techlearning/pdf/events/techforum/ny05/Vault_article_jakesbrennan.pdf Kahraman, Ö. (2013). The effect of using teaching materials prepared by digital storytelling method at the engagement of learning cycle on physics course achievement and motivation level. Unpublished doctoral dissertation, Balıkesir University, Turkey. Karakoyun, F. (2014). Examining the views of elementary school students and preservice teachers about digital storytelling activities in online environment. Unpublished doctoral dissertation, Anadolu University, Turkey. Kaya O. (2014). In foreign language teaching (German) digital storytelling investigation of methods: With high school student an action research. Unpublished master’s thesis, Bahçeşehir University, Turkey. Kearney, M. (2011). A learning design for student‐generated digital storytelling. Learning, Media and Technology, 36(2), 169-188. Kocaman-Karoğlu, A. (2016). Teachers’ Opinions about Digital Storytelling in Preschool Education, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 7(1), 175-205. Kotluk, N., & Kocakaya, S. (2017). The effect of creating digital storytelling on secondary school students' academic achievement, self-efficacy perceptions and attitudes toward physics. International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 3(1), 218-227. Lai, C. C., & Kritsonis, W. A. (2006). The advantages and disadvantages of computer technology in second language acquisition. Doctoral Forum: National Journal for Publishing and Mentoring Doctoral Student Research, 3(1), 1-6. Lin, C., & Lu, M. (2010). The study of teachers' task values and self-efficacy on their commitment and effectiveness for technology-instruction integration. US-China Education Review, 7(5), 1-11. Littel, H. J., Corcoran, J., & Pillai, V. (2008). Systematic reviews and meta-analysis. New York: Oxford University Press. Liu, K. P., Tai, S. J. D., & Liu, C. C. (2018). Enhancing language learning through creation: the effect of digital storytelling on student learning motivation and performance in a school English course. Educational Technology Research and Development, 66(4), 913-935. Meadows, D. (2003). Digital storytelling: Research-based practice in new media. Visual Communication, 2(2), 189-193. Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation (Fourth Edition). San Fransisco, CA: Jossey Bass. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks, California: Sage. Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & Prisma Group. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. PLoS medicine, 6(7), e1000097. Nam, C. N. (2017). The effects of digital storytelling on student achievement, social presence, and attitude in online collaborative learning environments. Interactive Learning Environments, 25(3), 412-427, DOI: 10.1080/10494820.2015.1135173. Özerbaş, M. A., & Öztürk, Y. (2017). The effect of digital story usage on academic success, motivation and permanentity in Turkish course. Turkish Science Research Foundation, TÜBAV Bilim Dergisi, 10(2), 102-110. Özpinar, İ., Gökçe, S., & Yenmez, A. A. (2017). Effects of Digital Storytelling in Mathematics Instruction on Academic Achievement and Examination of Teacher-Student Opinions on the Process. Journal of Education and Training Studies, 5(10), 137-149. Pincus, T., Miles, C., Froud, R., Underwood, M., Carnes, D. & Taylor, S. J. C. (2011). Methodological criteria for the assessment of moderators in systematic reviews of randomised controlled trials: a consensus study. BMC Medical Research Methodology, 11(14). doi: 10.1186/1471-2288-11-14. Raymond, S. (2008). Digital Storytelling in The Classroom: New Media Pathways to Literacy, Learning, and Creativity, Jason Ohler. Corwin Press, Thousand Oaks, CA (2008). 228 pp., Computers and Composition, 25, 449-452. Robin, B. R. (2006). The Educational uses of digital storytelling. C. Crawford vd. (Ed.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, 709-716. Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Robin, B. R. (2008). Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom. Theory into Practice, 47(3), 220-228. Sadik, A. (2008). Digital storytelling: A meaningful technology-integrated approach for engaged student learning. Educational Technology Research and Development, 56, 487-506. Sayılgan, Ö. (2014). Digital games as interactive drama and gamer reception practices in the context of 'the ideology of interactivity'. Unpublished doctoral dissertation, İstanbul University, Turkey. Schwab, R. L., & Foa, L. J. (2001). Integrating technologies throughout our schools. Phi Delta Kappan, 82(8), 620-624. Smeda, N., Dakich, E., & Sharda, N. (2012). Digital storytelling with Web 2.0 tools for collaborative learning. In A. Okada, T. Connolly ve P. Scott (eds.), Collaborative Learning 2.0: Open Educational Resources (pp. 145-163). Hershey: IGI Global. Snoeyink, R., & Ertmer, P. A. (2001). Thrust into technology: How veteran teachers respond. Journal of Educational Technology Systems, 30(1), 85–111. Tecnam, Y. (2013). Are you digitized? Ways to provide motivation for ELLs using digital storytelling. International Journal of Research Studies in Educational Technology, 2(1), 25-34. Turgut, G., & Kışla T. (2015). The use of computer-aided story in education: Literature review. Turkish Online Journal of Qualititative Inquiry, 6(2), 97-121. Van Gils, F. (2005). Potential applications of digital storytelling in education. In 3rd twente student conference on IT (Vol. 7). University of Twente, Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science, Enschede. Viera, A. J., & Garrett, J. M. (2005). Understanding interobserver agreement: The kappa statistic. Family Medicine, 37(5), 360-363. Wang, S., & Zhan, H. (2010). Enhancing teaching and learning with digital storytelling. International Journal of Information and Communication Technology Education, 6(2), 76-87. Woodhouse, J. (2008). Story-telling: A telling approach in healthcare education. Paper presented at the Narrative Practitioner Conference, Wrexham, UK. Yang, Y. T. C., & Wu, W. C. I. (2012). Digital storytelling for enhancing student academic achievement, critical thinking, and learning motivation: A year-long experimental study. Computers & education, 59(2), 339-352. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in social sciences]. Ankara: Seckin.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5371-4520
Yazar: Tarık TALAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 5 Şubat 2021

APA Talan, T . (2021). Meta-Analytic and Meta-Thematic Analysis of Digital Storytelling Method . Bartın University Journal of Faculty of Education , 2021 February, Volume 10 (Issue 1) , 18-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/58052/706231