A Study of Eight-Grade Students' Science Learning Styles in Terms of Some Variables
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Öğrenme Stillerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Nazlıcan DURUKAN [1] , Oktay KIZKAPAN [2] , Oktay BEKTAS [3]


The aim of this study is to examine the science learning styles of eighth grade students in terms of gender, having a study room, having internet access and future expectation variables. For this purpose, survey design was used. The sample of the study consisted of 584 eighth grade students in Kayseri. Grasha Reichmann Learning Styles Scale developed in 1996 and adapted to Turkish by Vural (2013) was used as a data collection tool. In the analysis of the data, descriptive statistical techniques and cross-table analysis were performed. It has been found that the students use collaborative and competitive learning styles at a high level and they use independent, dependent, avoidant, and participative learning styles at moderate level. In addition, while the dominant learning style of most of the students is dependent learning style. In terms of demographic variables, students' learning style preferences differ in terms of gender, having internet access, and future expectation, but it does not differ in terms of having an independent study room variable.

Bu çalışmanın amacı sekizinci sınıf öğrencilerinin fen öğrenme stillerini bazı değişkenler açısından incelemektir. Bu amaçla tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Kayseri'deki 584 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Grasha Reichmann Öğrenme Stilleri Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel teknikler ve çapraz tablo analizi yapılmıştır. Öğrencilerin işbirlikçi ve rekabetçi öğrenme stillerini yüksek düzeyde kullandıkları ve bağımsız, bağımlı, çekingen ve katılımcı öğrenme stillerini orta düzeyde kullandıkları bulunmuştur. Buna ek olarak, öğrencilerin çoğunun baskın öğrenme stili bağımlı öğrenme stilidir. Demografik değişkenler açısından öğrencilerin öğrenme stili tercihleri cinsiyete, internet erişimine ve geleceğe yönelik beklentilere göre farklılık gösterirken, bağımsız bir çalışma odası değişkenine sahip olmaları açısından farklılık göstermemektedir.

 • Adatepe, E. (2014). Ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile çalışma alışkanlıkları ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fatih Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Akturk, S. (2014). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin öğrenme stillerinin demografik açıdan incelenmesi (Bilfen örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Alaçayır, S. (2011). Zihin engelliler öğretmeni adaylarının yeterlik algıları ile öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Amira, R., & Jelas, Z. M. (2010). Teaching and learning styles in higher education institutions: Do they match? Procedia-Social and Behavioral Sciences, 7, 680-684.
 • Arslan, B. & Babadogan, C. (2005). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin öğrenme sitillerinin akademik basari düzeyi, cinsiyet ve yas ile ilişkisi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 21, 35–48.
 • Aydemir, H., Koçoğlu, E., & Karalı, Y. (2016). Grasha-Reichmann ölçeğine göre öğretmen adaylarinin öğrenme stillerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Education Journal, 24(4).
 • Bagav, M. (2015), Üstün Yetenekli Öğrencilerde Öğrenme Stilleri (Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 61-82.
 • Baneshi, A. R., Karamdoust, N. A., & Hakimzadeh, R. (2013). Validity & reliability of the Persian version of Grasha-Richmann student learning styles scale. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism, 1(4), 119-124.
 • Bayırlı,I A., Orkun, M. A., ve Bayırlı, S. (2019). Öğrenme stilleri modellerinin incelenmesi. Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1). 71-83.
 • Beal S.J. and Crockett, L.J., (2010). Adolescents’ occupational and educational aspiration sand expectations: links to high school activities and adult educational attainment, Developmental Psychology, 46(1), 258-265
 • Boydak, H. A. (2015). Öğrenme stilleri (Vol. 136). İstanbul: Beyaz yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Carroll, A. M. (2001). How to study better and faster. Portland, USA: Walch Publishing.
 • Celkan, H. Y. (2018). Eğitim sosyolojisi, Elazığ: Asos Yayınları.
 • Cengizhan, S. (2006). Bilgisayar destekli ve proje temelli öğretim tasarımlarının bağımsız ve işbirlikli öğrenme stillerine sahip öğrencilerin akademik başarısına ve öğrenme kalıcılığına etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çağlayan, H. S. ve Taşğın, Ö. (2008). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu sınavına başvuran aday öğrencilerin öğrenme biçemlerinin incelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 199-212.
 • Çelik, F. (2006). Türk eğitim sisteminde hedefler ve hedef belirlemede yeni yönelimler. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(11), 1-15.
 • Çift, P ve Canan, S. (2017). Beynin Sırları. İstanbul: Destek Yayınları
 • Diaz, D. P., & Cartnal, R. B. (1999). Students' learning styles in two classes: Online distance learning and equivalent on-campus. College teaching, 47(4), 130-135.
 • Dunn, R., & Dunn, K. (1978). Teaching students through their individual learning styles: A practical approach. Reston, VA: Pearson College Division
 • Elban, M. (2018). Learning styles as the predictor of academic success of the pre-service history teachers. European Journal of Educational Research, 7(3), 659-665.
 • Felder, R., & Silverman, L. (1988). Learning and teaching styles in engineering education. Engineering Education, 78(7), 674–681
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education, (6th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
 • Grasha, A. F. (1996). Teaching with style: Enhancing learning by understanding teaching and learning styles. Pittsburgh, Pa.: Alliance Publishers.
 • Grasha, A. F. (2002). The dynamics of one-on-one teaching. College Teaching, 50(4), 139-146.
 • Grasha, A.F and Riechmann, S. (1982). The Grasha-Riechmann Student Learning Style Scales: Research Findings and Applications. In: Keefe, J. (ed.), Student Learning Styles and Brain Behavior, Reston, VA: NASSP.
 • Gregorc, A. F. & Butler, K. A. (1984). Learning is a matter of style. Vocational Education Journal, 59(3), 27–29.
 • Gül, B. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinin öğrenme stilleri ile ders çalışma stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Beşiktaş İlçesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Güven, M., & Kürüm, D. (2006). Öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme arasındaki ilişkiye genel bir bakış. Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 75-90.
 • Honey, P. and Mumford, A. (1986) The Manual of Learning Styles, Peter Honey Associates.
 • Kaleci, F. (2012). Matematik öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile öğrenme ve öğretim stilleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kamisli, H., & Ozonur, M. (2019). Students’ learning styles in vocational education. International Journal of Curriculum and Instruction, 11(1), 209-220.
 • Keleşoğlu, Ş. (2011). Öğrenme stilleri, akademik özyeterlik, seviye belirleme sınavı puanları ve öğrenci özellikleri değişkenlerinin lise 1. sınıf akademik başarısını yordama gücü üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Koçak, T. (2007). İlköğretim 6. 7. 8. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi(Gaziantep ili merkez ilçeleri örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Koçyiğit, M. (2011). Üniversite öğrencilerinin nedensel yüklemeleri ve öğrenme stilleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Kolb, D. (1984), Experiential learning: Experience as the source of learning and development, London: Prentice Hall.
 • Köroğlu, M. (2015). Öğretmen adaylarının özel alan yeterlikleri ile öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • Kural, H. (2009). Öğrencilerin öğrenme stillerinin fen ve teknoloji dersi akademik başarılarına ve sosyo-demografik özelliklerine göre incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menders Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Kurbanoğlu, S., & Akkoyunlu, B. (2001). Öğrencilere bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(21).
 • Livingstone, S., & Bober, M. (2004). Taking up online opportunities? Children's uses of the Internet for education, communication and participation. E-Learning and Digital Media, 1(3), 395-419.
 • MacLeod, A. K., & Byrne, A. (1996). Anxiety, depression, and the anticipation of future positive and negative experiences. Journal of abnormal psychology, 105(2), 286.
 • Malik, H., Shaheen, H., & Aurangzeb, W. (2019). Learning styles preferences and diagnostics at higher education level: A comparative perspective among three faculties. Review of Economics and Development Studies, 4(2), 313-320.
 • Mc Colgin, C.C. (2000). Match between learning styles and teaching methods: an exploratory study of the effects on nursing students’ academic performance, perceived learning and course evaluation. Bell & Howell Information and Learning Company. United States.
 • Mete, H. (2013). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin öğrenme stillerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
 • Özer, A. (2008). İlköğretim ikinci kademe Özbek asıllı Afgan göçmeni öğrenciler ile Türk öğrencilerin öğrenme stillerinin akademik başarı ve cinsiyete göre karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Öztekin, Z. (2012). Lise öğrencilerinin öğrenme stillerinin, lise türü, akademik başarı ve cinsiyete göre karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Öztürk, D. (2019). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile matematik dersi akademik başarıları ve ders çalışma alışkanlıkları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D., & Bjork, R. (2008). Learning styles: Concepts and evidence. Psychological science in the public interest, 9(3), 105-119.
 • Pritchard, A. (2013). Ways of learning: Learning theories and learning styles in the classroom. New York: Routledge.
 • Santrock, J.W. (2018). Eğitim Psikolojisi. (Çeviri Editörü: Siyez, D. M., 5. baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Sarı, S., & Kunt, H. (2014). İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre internet kullanım durumlarının belirlenmesi. Dumlupinar University Journal of Social Science/Dumlupinar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 40, 263-280.
 • Sarıtaş, E. ve Süral, S. (2010). Grasha - Reichmann Öğrenme ve Öğretme Stili Ölçeklerinin Türkçe uyarlama çalışması. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 5(4), 2162-2177.
 • Seçer, İ. (2018). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci: SPSS ve LISREL uygulamaları. İstanbul: Anı yayıncılık.
 • Sidekli, S. & Akdoğdu, E. (2018). Öğrenme stillerinin sınıf öğretmeni adaylarının akademik başarılarını yordama gücü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 503-517.
 • Süral, S. (2008). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile fen ve teknoloji öğretimi dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Şentürk, F. & Yıldız İkikardeş, N. (2011). Öğrenme ve öğretme stillerinin 7. sınıf öğrencilerinin matematik başarısı üzerine etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(1), 250-276.
 • Tarı, M., Taşdemir, Ş., Özcan, C., & Tarı, A. (2018). Kırsal kesimdeki ilköğretim öğrencilerinin internet kullanımlarının TÜİK verileriyle karşılaştırılması ve güvenlik incelemesi. International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 2(1), 21-25.
 • Tatar, E. Tüysüz, C. & İlhan, N. (2008). Kimya öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin akademik başarılarıyla ilişkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10). 187-192.
 • Toffler, A., Toffler, H., & Gibson, R. (2011). Rethinking the Future: Rethinking Business Principles, Competition, Control and Complexity, Leadership, Markets and the World. Hachette UK.
 • Toğrul, H. (2014). İlköğretim öğrencilerinin öğrenme stilleri ile bazı derslerdeki akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Vural, L. (2013). Grasha-Riechmann Öğrenme Stili Ölçeği’nin yapı geçerliği çalışmaları. Journal of Theory and Practice in Education, 9(4), 481-496.
 • Yan, Z. (2005). Age differences in children's understanding of the complexity of the Internet. Journal of Applied Developmental Psychology, 26(4), 385-396.
 • Yılmaz, M. (2014). Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin öğrenme öğretme anlayışları ve fen öğretimine yönelik özyeterlik inançları ile ilişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Zereyak, E. (2005). Grasha-Riechmann öğrenci öğrenme stilleri ölçeğinin Türkçe uyarlaması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 4(8), 117-138.
 • Bennett, M. (2015). The invisible hand of inquiry-based learning. Childhood Education, 91(5), 388-389, DOI:10.1080/00094056.2015.1090854
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7865-458X
Yazar: Nazlıcan DURUKAN
Kurum: FACULTY OF EDUCATION
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6781-9879
Yazar: Oktay KIZKAPAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2562-2864
Yazar: Oktay BEKTAS (Sorumlu Yazar)
Kurum: FACULTY OF EDUCATION
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 5 Şubat 2021

APA Durukan, N , Kızkapan, O , Bektas, O . (2021). A Study of Eight-Grade Students' Science Learning Styles in Terms of Some Variables . Bartın University Journal of Faculty of Education , 2021 February, Volume 10 (Issue 1) , 1-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/58052/754599