Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

MANASTIRLI MEHMET RIFAT'IN TUHFETU'L-İSLÂM'I

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 2, 73 - 88, 29.12.2017

Öz

    Biyografi geleneğinin önemli bir bölümünü teşkil eden ve İslam tarih yazıcılığının

da temelini oluşturan kısasü’l‐enbiyâ ve siyer yazıcılığına dair Türk edebiyatında pek

çok eser kaleme alınmıştır. Bu konuda eseri bulunan edebî şahsiyetlerden biri de XIX.

yüzyılın önemli devlet adamı ve yazarlarından Manastırlı Mehmet Rıfat’tır. Bu

çalışmada Mehmet Rifat’ın Tuhfetü’l‐İslâm adlı manzum eseri incelenmekte ve eserin

bilim dünyasına tanıtılması amaçlanmaktadır.

Kaynakça

  • BOZDOĞAN, Ahmet (2002), “Manastırlı Mehmet Rıfat’ın Dünya Görüşünün Aynası: Çanta”, eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/356. FAYDA, Mustafa‐UZUN, Mustafa (2009), “Siyer ve Megâzî”, TDVİA, Cilt 37, s. 319‐326. GÜNEŞ, Halit (2009) Mehmet Rifat Mecâmiü'l‐Edeb Birinci Cilt (İnceleme‐ Metin), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. KARATAŞ, Ahmet (2013), “Türk‐İslam Kültür ve Edebiyatında Kısas‐ı Enbiyâ Türü”, Diyanet İlmi Dergi, Cilt: 49, Sayı: 3. ONUR, Esra (2007), “Manastırlı Mehmet Rıfat’ın Mecâmiü’l‐Edeb Adlı Eserinin Fesahat Kısmı”, Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları, Volume 2/3 Summer 2007 ÖZ, Şaban (2006), İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. ŞAHİN, M. Süreyya (2002), “Kısasü’l‐Enbiyâ”, TDVİA, Cilt 24, s. 495. TERGİP, Ayhan (2010), "Siyer Yazıcılığı ve Türklerin Siyer İlmine Katkılar." Journal of International Social Research, 3.15.

MANASTIRLI MEHMET RIFAT’S TUHFETÜ’L‐İSLAM

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 2, 73 - 88, 29.12.2017

Öz

    Qisas al‐Anbiya and the Siyer writing represents an important chapter of the

Turkish literature biography tradition and mean while forms the basis of the İslamic

history writing.

In this study are briefly given informations about the birth, the evolution and the

most important works of the " Qisas al‐Anbiya and Siyer" wisdom. After a briefing of

Manastırlı Mehmet Rifat's life and work, the thesis presents the "Tuhfetü'l İslam"

poem's verse, versification form, rhyme language and style feature through the content

care and, by the given couplet examples, tries to introduce the piece of work.

Kaynakça

  • BOZDOĞAN, Ahmet (2002), “Manastırlı Mehmet Rıfat’ın Dünya Görüşünün Aynası: Çanta”, eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/356. FAYDA, Mustafa‐UZUN, Mustafa (2009), “Siyer ve Megâzî”, TDVİA, Cilt 37, s. 319‐326. GÜNEŞ, Halit (2009) Mehmet Rifat Mecâmiü'l‐Edeb Birinci Cilt (İnceleme‐ Metin), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. KARATAŞ, Ahmet (2013), “Türk‐İslam Kültür ve Edebiyatında Kısas‐ı Enbiyâ Türü”, Diyanet İlmi Dergi, Cilt: 49, Sayı: 3. ONUR, Esra (2007), “Manastırlı Mehmet Rıfat’ın Mecâmiü’l‐Edeb Adlı Eserinin Fesahat Kısmı”, Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları, Volume 2/3 Summer 2007 ÖZ, Şaban (2006), İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. ŞAHİN, M. Süreyya (2002), “Kısasü’l‐Enbiyâ”, TDVİA, Cilt 24, s. 495. TERGİP, Ayhan (2010), "Siyer Yazıcılığı ve Türklerin Siyer İlmine Katkılar." Journal of International Social Research, 3.15.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zeynep Güngör Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Güngör, Z. (2017). MANASTIRLI MEHMET RIFAT’IN TUHFETU’L-İSLÂM’I. Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2(2), 73-88.

21076  

21078

21077