Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

15 TEMMUZ GİRİŞİMİ ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ (2016-2018)

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 2, 25 - 71, 16.12.2020

Öz

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişiminin üzerinden üç yıl gibi görece kısa bir
zaman geçmiş olmasına rağmen bu konuda pek çok çalışma yapılmış, geniş bir literatür oluşmuştur. Araştırma
raporları, bilimsel ve popüler çalışmaların yanı sıra özellikle edebiyat alanında şiir, hikâye, roman gibi 15
Temmuz’u konu alan çok sayıda sanatsal eser kaleme alınmıştır. 15 Temmuz gecesi, bu anlamda Türk edebiyatı
için büyük bir feyiz ve bereket kaynağı olmuştur. Araştırmada elde edilen verilere göre, 2016-2018 yılları
arasında 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni konu alan 21 kongre/sempozyum düzenlenmiş; 222 kitap, 205 makale
ve 234 bildiri yayımlanmış; 17 lisansüstü tez hazırlanmıştır. Ortaya çıkan literatür, 15 Temmuz’un sosyal
bilimlerin farklı alanlarında hatta fen ve mühendislik bilimleri sahasında karşılık bulabilecek bir derinliğe sahip
olduğunu ayrıca devlet, millet ve birey olarak herkesin bir sorumluluk bilinci ile bu konuda tarihî bir duruş
sergilediğini göstermiştir. Yapılan çalışmalarda 15 Temmuz; siyasi, ekonomik, askerî, sosyolojik, dinî, edebî vb.
açılardan ele alınmış ancak bu çalışmalar üzerine kapsamlı bir bibliyografya çalışması henüz
gerçekleştirilmemiştir. 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni ele alan çalışmaları listeleyerek bir araya getirmek ve bu
alandaki çalışmalara literatür bağlamında katkı sağlamayı amaçlayan bu makalede, 15 Temmuz’la ilgili kitap,
makale, bildiri ve tezlerin literatür bilgilerine yer verilip genel bir değerlendirme yapılmıştır.


Bu makale için 30-06-2021 tarihinde bir düzeltme yayınlandı. https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefd/issue/63371/960650 

Kaynakça

  • Akçetin, Eyüp vd., “Military Coups and Economic Growth”, Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu Tebliğler Kitabı, c. 3, 26-28 Ekim 2017, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Yayınları-43, Kocaeli, s. 161-180.
  • Akın, Erdem, “Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Meb’in ‘15 Temmuz Türkiye’yi Darbeyle İşgal Teşebbüsü’ Kitapçığındaki Kavramları Algılama Düzeyi: Siirt Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Örneği”, 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye Sempozyumu Bildiriler Kitabı, c. 1, 24-26 Mayıs 2017, Muş Alparslan Üniversitesi, Muş, s. 293-305.
  • Aktuğ, Semih Sekant, “15 Temmuz Darbe Girişiminin Türkiye Ekonomisine Etkileri”, 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye Sempozyumu Bildiriler Kitabı, c. 1, 24-26 Mayıs 2017, Muş Alparslan Üniversitesi, Muş, s. 266-274.
  • Al Mamun, Abdullah, “Türkiye’deki Başarısız Darbe Girişiminin Bangladeş’e Yansıması: Bengal’in Sosyopolitik Alanı Üzerine Bir Analiz”, 15 Temmuz Darbe Girişiminin İslam Coğrafyasında Yansımaları Sempozyumu, 24-26 Ağustos 2016, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya. http://gesam.dpu.edu.tr/index/sayfa/6086/makaleler
  • Al Salemi, Abdulmalek Ahmed, “Türkiye’de Başarısız Darbe Hakkında Yazar, Aydın ve Din Adamlarından Oluşan Arap Elitlerinin Görüşlerinden Alıntılar”, 15 Temmuz Darbe Girişiminin İslam Coğrafyasında Yansımaları Sempozyumu, 24-26 Ağustos 2016, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya. http://gesam.dpu.edu.tr/index/sayfa/6086/makaleler
Toplam 5 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülay Karaman Bu kişi benim 0000-0003-1575-0229

Müzeyyen Sağlam Gümüş Bu kişi benim 0000-0003-4081-7114

Ahmet Can Bu kişi benim 0000-0002-5023-2809

Yayımlanma Tarihi 16 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Karaman, G., Sağlam Gümüş, M., & Can, A. (2020). 15 TEMMUZ GİRİŞİMİ ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ (2016-2018). Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 5(2), 25-71.

21076  

21078

21077