Sayı: 19, 30.06.2023

Yıl: 2023

Amaç:

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi'nin öncelikli amacı, ilahiyat alanında gerçekleştirilmiş nitelikli ve özgün çalışmaları akademik çevrelerin dikkatine sunmak, akademik bilginin üretilmesine ve yayılmasına destek olmaktır. Bu bağlamda ilahiyat alanında oluşmuş mevcut bilgi birikiminin değerlendirilmesi, gerektiğinde tashih edilerek geliştirilmesi, yeni ve özgün fikirler üretilmesi amaçlanmaktadır. Nitelikli akademik bilgi üretimine katkıda bulunmayı, üretilen bilginin yaygınlaşmasını ve toplumun her kesimi için kolaylıkla ve eşit olarak erişilebilir olmasını hedefleyen Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, açık erişime sahiptir. Derginin tüm sayılarındaki yazılara web sayfası üzerinden ücretsiz olarak erişim mümkündür. Yazılar herhangi bir üyelik gerekmeksizin PDF formatında indirilebilir. Yazarlardan hiçbir şekilde ve gerekçeyle ücret talep edilmez.

Purpose:

The main purpose of Bartın University Journal of the Faculty of Islamic Sciences is to bring qualified and original studies in the field of theology to the attention of academic circles and to support the production and dissemination of academic knowledge. In this context, it is aimed to evaluate the existing knowledge in the field of theology, to improve when necessary, and to develop new and original ideas. Bartın University Journal of the Faculty of Islamic Sciences, which aims to contribute to the production of qualified academic knowledge, to spread the produced information and to ensure that it reaches all segments of the society easily and equally, has open access. It is possible to access the articles in all issues of the journal free of charge on the web page. Articles can be downloaded in PDF format without any subscription. Writers are not charged for any reason or reason.

Kapsam:

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, benimseyip ilan ettiği yayın ilkeleriyle uyumlu olarak üretilmiş akademik bilginin her formatına alan açmaktadır. Bu kapsamda araştırma makalesinin yanı sıra araştırma notu, kitap ve toplantı değerlendirmesi ve vefayât notu gibi farklı yazı türlerini de değerlendirmeye almaktadır. Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi’nde mevcut bütün çalışma alanlarıyla ilgili Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça ve Fransızca dillerinde makaleler değerlendirmeye alınır. Bu alanların listesi şöyledir:


İslam Bilimleri: Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, Tasavvuf, Kıraat
Felsefe: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Felsefe Tarihi, Mantık
Tarih: Dinler Tarihi, İslam Tarihi, İslam Mezhepleri Tarihi, Sanat Tarihi
Edebiyat: Türk-İslam Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı
Beşeri Bilimler Alanı: Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dini Musiki


Scope:

Bartın University Journal of the Faculty of Islamic Sciences opens up space for every format of academic knowledge produced in accordance with the publishing principles it has adopted and announced. In this context, in addition to the research article, it also evaluates different types of writing such as research note, book and meeting evaluation, and faithfulness note. In the Journal of the Faculty of Islamic Sciences of Bartın University, articles in Turkish, English, Arabic,Persian and French languages related to all existing fields of study are evaluated. The list of these areas is as follows:Islamic Sciences: Tafsir, Hadith, Kalam, Islamic Law, Sufism, Recitation
Philosophy: Islamic Philosophy, Philosophy of Religion, History of Philosophy, Logic
History: History of Religions, History of Islam, History of Islamic Sects, History of Art
Literature: Turkish-Islamic Literature, Arabic Language and Literature, Persian Language and Literature
Humanities: Psychology of Religion, Sociology of Religion, Religious Education, Religious Music

1. Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi'ne gönderilen yazılan İsnad Atıf sistemi 2. Versiyona göre düzenlenmelidir. (https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/)

2. Yazılar, Microsoft Word programında yazılarak (çeviriler orijinal metinleri ile birlikte, resim, şema ve tablolar dâhil) editöre gönderilmelidir.
3. Yazının herhangi bir yerinde yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek telefon ve e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra, yazıya editör tarafından eklenecektir. Dolayısıyla yazılar sisteme girilirken, gözden geçirilip, yazara ait herhangi bir bilginin yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, kör hakemlik için zorunludur.
4. Gövde metinleri (kaynakça, resim, şekil, harita, vb. ekler dâhil) en fazla kırk (40) sayfa, Microsoft Office Word programında ‘Times News 12 punt büyüklüğünde; 1,5 satır aralıklı, iki yana yaslı ve hecelenmiş yazılmalıdır.
5. Sayfa kenar boşlukları; üst 2,5, sağ 2,5, sol 2,5 ve alt 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır.
6. Paragraf boşlukları, Önce 6 nk, Sonra 6 nk olmalıdır. Satır başları 1,25 cm olarak ayarlanmalıdır. Dipnotlar, 10 punto ‘Times News Roman', tek satır aralıklı, iki yana yaslı ve hecelenmemiş olmalıdır. 
7. Arapça metinlerin tümü metin içinde ‘Traditional Arabic’ fontu, 16 punto; dipnotlarda ise 10 punto olmalıdır. Makale başlıkları Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.
8. Makaleler 250-500 kelimelik Türkçe özü ve bu özün (abstract) İngilizce çevirisi, yabancı dildeki makalelerin ise Türkçe ve İngilizce özleri verilmelidir. Beş (5) kelimelik anahtar kelimeler (Keywords), İngilizce ve Türkçe olarak verilmelidir.
9. Tercüme edilen bir makalenin orijinal başlığı ve bibliyografik bilgileri, Türkçe metinde başlığı dipnotlar olarak belirtilmelidir.
10. İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır. Editör, yazıların imlâsı ile ilgili küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir.
11. Şahıs ve eser isimleri ile terimleşmiş kavramlar, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan madde başlığı ve imlâ kuralları esas alınarak yazılmalıdır.
12. İmlâda, şapkalı ve transkriptli kelimelerin yazılışında tutarlı olunmalıdır.
13. Makalenin sonunda “kaynakça” verilmelidir.
14. Bartın İslami İlimler Fakültesi Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanır. Makale başvurusunun yoğunluğuna göre dergi makale gönderimini kapatabilir. Haziran sayısı için 1 Ocak – 15 Mayıs; Aralık sayısı için 1 Temmuz – 15 Kasım tarihleri arasında yazı kabul edilir.
15. Makale ve çeviri türündeki çalışmalar için kelime üst sınırı 10.000, diğer yayın türleri için ise 1.500’dür. Çeviri makalelerin yayıncısından alınan izin yazısı/maili başvuruya eklenmelidir.
16. Başvuru esnasında 250-350 kelimelik Türkçe öz, İngilizce abstract ve en az 5’er adet Türkçe ve İngilizce anahtar kavram yazılmalıdır.
17. Çalışmalardaki atıf ve kaynakça yazımında, İSNAD Atıf Sistemi kullanılmalıdır: https://www.isnadsistemi.org/
18. Yayımlanan yazıların ilmî, fikrî ve edebî sorumluluğu yazarlarına aittir.
19. Makale sonunda, Kaynakçadan önce, araştırmacıların katkı oranı beyanı, varsa destek ve teşekkür beyanı, çatışma beyanına yer verilmelidir.

20. Bireylerden ölçek, anket, mülakat ve diğer veri toplama araçları kullanılarak veri toplanması gereken çalışmalar/makaleler için alınması zorunludur. Yazarın bağlı olduğu üniversitenin Etik Kurul'undan onay almış olması gereklidir. Kurul onayı makalenin ilk sayfasında kurul adı, tarih ve sayı no ile belirtilmelidir. Makalenin yöntem kısmında veri toplama başlangıç ve bitiş tarihleri yazılmalıdır. Onay belgesi DergiPark'a ek dosya olarak eklenmelidir.

Kitap Değerlendirmesi

1. Kitap değerlendirmelerinde metin başlığı Türkçe ve İngilizce olarak yer almalı, Türkçe ve İngilizce başlıkların altında değerlendirmeye konu edilen eserin künye bilgileri şu düzene göre kaydedilecektir: Yazar Adı Soyadı, Eser İsmi, çev./thk. Ad Soyad, Yayın Yeri: Yayınevi, Baskı, Yıl, sayfa sayısı (örn: 500 s.), ISBN: xxxx
2. Kitap değerlendirmelerine Türkçe ve İngilizce asgari üç anahtar kelime eklenmelidir.
3. Değerlendirmede, değerlendirilen eser dışındaki atıflar dipnotta gösterilmelidir. Bu tür atfın bulunması durumunda değerlendirmenin sonuna KAYNAKÇA bölümü eklenmelidir.
4. Değerlendirmede, değerlendirilen esere yapılan atıflar metin için parantez içerisinde (örn: s. 100) şeklinde gösterilmelidir.
5. Kitap değerlendirmelerinde öz veya özet bölümü yer almamalıdır.

TR DİZİN'İN ZORUNLU TUTTUĞU ETİK KURUL KARARI

Bireylerden ölçek, anket, mülakat ve diğer veri toplama araçları kullanılarak veri toplanması gereken çalışmalar/makaleler için alınması zorunludur.
Yazarın bağlı olduğu üniversitenin Etik Kurul'undan onay almış olması gereklidir.
Kurul onayı makalenin ilk sayfasında kurul adı, tarih ve sayı no ile belirtilmelidir.
Makalenin yöntem kısmında veri toplama başlangıç ve bitiş tarihleri yazılmalıdır.
Onay belgesi DergiPark'a ek dosya olarak eklenmelidir.
TR Dizin'in Etik Kurul onayına dair görüşü için bk. bk. https://trdizin.gov.tr/tr-dizin-dergi-degerlendirme-kriterleri/

Etik Kurul İzni Gerektiren Araştırmalar

1. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
2. İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
3. İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
4. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
5. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Bu çerçevede dergimizde değerlendirmeye alınacak çalışmalarda;
1. Olgu sunumlarında “Bilgilendirilmiş onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
2. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
3. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.
4. Editörler, değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlar. Editörler, çalışmada kullanılan konularda etik kurulun onayı, deneysel araştırmalarla ilgili hiçbir izin olmadığında çalışmayı reddetme sorumluluğuna sahiptir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.


Bartın İslami İlimler Fakültesi Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanır. Aralık sayısı için makale son gönderim tarihi 15 Kasım, Haziran sayısı için ise 15 Mayıstır. Makale başvurusunun yoğunluğuna göre dergi daha erken makale gönderimini kapatabilir. Bartın İslami İlimler Fakültesi Dergisi’ne gönderilen çalışmanın ilk sayfasında İSNAD Atıf Sistemi’ne uygun şekilde yazarın isim, kurum, ORCID ve cep telefonu bilgisi yazılı olmalıdır. Makale ve çeviri türündeki çalışmalar için kelime üst sınırı 10.000, diğer yayın türleri için ise 1.500’dür. Çeviri makalelerin yayıncısından alınan izin yazısı/maili başvuruya eklenmelidir. Başvuru esnasında 250-350 kelimelik Türkçe öz, İngilizce abstract ve en az 5’er adet Türkçe ve İngilizce anahtar kavram yazılmalıdır. Çalışmalardaki atıf ve kaynakça yazımında, İSNAD Atıf Sistemi (https://www.isnadsistemi.org) kullanılmalıdır. Yayımlanan yazıların ilmî, fikrî ve edebî sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergiye gönderilen ve yayına kabul edilen çalışmaların telif hakkı, BÜİİFD’ye devredilmiş sayılır.

Açık Erişim Politikası: BÜİİFD; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğini bireysel kullanıcılara anında açık erişim sağlamaktadır. BÜİİFD'te yayınlanmış makalelere erişim için abonelik gerekmez, erişim ücreti talep edilmez, makalelere erişim ve kullanılması için herhangi bir kısıtlama yoktur. 

Yayın ve Değerlendirme Ücreti: BÜİİFD, yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir. Yazarlara da herhangi bir ücret ödenmemektedir.


Etik Kurallar

BÜİİFD’de uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. BÜİİFD yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklenmektedir. Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır (Bk. COPE Yönerge Türkçe). Ayrıca bkz. İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı Kararları (20/01/2018). Hakemli dergide bir makalenin yayımlanması uyumlu ve saygı duyulan bilgi ağının gelişmesinde gerekli bir temel yapı taşıdır. Bu, yazarların ve onları destekleyen enstitülerinin çalışmalarının kalitesinin doğrudan yansımasıdır. Hakemli makaleler bilimsel metotları destekler ve şekillendirir. Bu yüzden beklenen etik davranışların standartlarında anlaşmaya varmak yayımlama ile ilgili tüm taraflar, yazar, dergi editörü, hakem ve yayımcı kuruluşlar için önemlidir:


1. Yazarlık

· Kaynakça listesi eksiksiz olmalıdır.

· İntihal ve sahte veriye yer verilmemelidir

· Aynı araştırmanın birden fazla dergide yayımlanmasına teşebbüs edilmemeli, bilim araştırma ve yayın etiğine uymalıdır.

Bilim araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:

a) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak,

b) Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek,

c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

ç) Tekrar yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

f) Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 8).


2. Yazarın Sorumlulukları

· Tüm yazarlar önemli oranda araştırmaya katkıda bulunmalıdır.

· Makaledeki tüm verilerin gerçek ve özgün olduğu beyanı gerekir.

· Tüm yazarlar geri çekmeyi ve hataların düzeltilmesini sağlamak zorundadır.


3. Hakemliklerin Sorumlulukları

· Değerlendirmeler tarafsız olmalıdır.

· Hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.

· Hakemler ilgili yayımlanmış ancak atıfta bulunulmamış eserleri belirtmelidirler.

· Kontrol edilmiş makaleler gizli tutulmalıdır.


4. Editöryal Sorumluluklar

· Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.

· Editörler kabul ettiği ya da reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.

· Sadece alana katkı sağlayacak makaleler kabul edilmelidir.

· Hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemelidir.

· Hakemlerin ismini saklı tutmalıdır ve intihal/sahte veriye engel olmalıdır.


Hakemlik süreci bilimsel yayımlamanın başarısının merkezinde bulunmaktadır. Hakemlik sürecinin korunması ve iyileştirilmesi taahhüdümüzün bir parçasıdır ve BÜİİFD’nin bilim camiasına yayıncılık etiği ile ilgili her durumda özellikle şüpheli, yinelenen yayınlar olması durumunda ya da intihal durumlarında yardım etme zorunluluğu vardır. Okuyucu BÜİİFD’de yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editoryal içerik ile ilgili herhangi bir şikâyeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) olduğu zaman myamac@bartin.edu.tr adresine mail atarak şikâyette bulunabilir. Şikâyetler gelişmemiz için fırsat sağlayacağından şikâyetleri memnuniyetle karşılarız, hızlı ve yapıcı bir şekilde geri dönüş yapmayı amaçlarız.


İntihali Ortaya Çıkarma
BÜİİFD’de yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

Ön İnceleme ve İntihal Taraması:
Çalışma; dergi yayın ilkelerine, akademik yazım kurallarına ve İSNAD Atıf Sistemi’ne uygunluk açısından editör tarafından incelenir. İthenticate veya Turnitin programı kullanılarak intihal taramasından geçirilir. İntihal benzerlik oranının % 20’ten az olması şartı aranır. Ön inceleme en fazla 15 gün içinde tamamlanır.

Alan Editörü İncelemesi:
Ön İnceleme ve İntihal Taraması aşamasından geçen çalışma, ilgili alan editörü tarafından problematik ve akademik dil-üslup açısından incelenir. Bu inceleme, en fazla 15 gün içinde tamamlanır.


Hakem Süreci (Akademik Değerlendirme):
Alan editörünün incelemesinden geçen çalışma, konu ile ilgili doktora tezi, kitap veya makalesi bulunan en az iki hakemin değerlendirmesine sunulur. Hakem süreci, çift taraflı kör hakemlik uygulaması çerçevesinde gizlilik içinde yürütülür. Hakemin incelediği çalışma hakkındaki görüş ve kanaatini ya metin üzerinde belirtmesi ya da online hakem formu üzerinde en az 100 kelimelik bir açıklama ile gerekçelendirmesi talep edilir. Yazara, hakem görüşlerine katılmaması halinde itiraz ve görüşlerini savunma hakkı verilir. Alan editörü, yazar ve hakem arasında, gizliliği koruyarak karşılıklı iletişimi sağlar. Hakem raporlarının ikisi de olumlu ise çalışma, yayımlanmasının değerlendirilmesi teklifi ile Yayın Kurulu’na sunulur. İki hakemden birinin olumsuz kanaat belirmesi halinde çalışma, üçüncü bir hakeme gönderilir. Çalışmalar, en az iki hakemin olumlu kararı ile yayımlanabilir. Çeviri makaleler; orijinaline uygunluk, alan kavramlarının yerinde kullanımı ve dil açısından değerlendirilmek üzere dil ve ilgili alan uzmanlarına gönderilir. Uzmanların olumsuz kanaat belirttikleri çeviriler, yayımlanmaz. Kitap ve sempozyum değerlendirmeleri ilgili alan editörlerinin değerlendirmesi sonucunda karar verilir. Bir sayıda bir yazarın en fazla bir yazısı yayımlanabilir. 

Tashih Aşaması: Hakemlerin inceledikleri metinde tashih yapılmasını istemeleri halinde, ilgili raporlar yazara gönderilir ve çalışmasını tashih etmesi istenir. Tashihin en fazla 10 gün içinde tamamlanması talep edilir. Yazar, yaptığı tashihleri kırmızı renk ile belirterek alan editörüne sunar. Alan Editörü Kontrolü: Alan editörü, yazarın metinde kendisinden talep edilen düzeltmeleri yapıp yapmadığını kontrol eder. Kontrol işlemi, en fazla 5 gün içinde tamamlanır. Hakem Kontrolü: Tashih isteyen hakem, yazarın metinde kendisinden talep edilmiş düzeltmeleri yapıp yapmadığını kontrol eder. Kontrol işlemi, en fazla 7 gün içinde tamamlanır. Dizgi ve Mizanpaj Aşaması: Yayın Kurulu tarafından yayımlanması kararlaştırılan çalışmaların dizgi ve mizanpajı yapılarak yayına hazır hale getirilir. Türkçe Dil Kontrolü: Hakem sürecinden geçen çalışmalar Türkçe Dil Editörü tarafından incelenir ve gerekli ise yazardan tashih istenir. Kontrol işlemi, en fazla 15 gün içinde tamamlanır. İngilizce Dil Kontrolü: Türkçe dil kontrolünden geçen çalışmalar, İngilizce Dil Editörü tarafından incelenir ve gerekli ise yazardan tashih istenir. Kontrol işlemi, en fazla 15 gün içinde tamamlanır. Yayın Kurulu İncelemesi: Teknik, akademik ve dilsel incelemelerden geçen makaleler, Yayın Kurulu’nda incelenerek nihai yayın durumu karara bağlanır. Üyelerden itiraz gelmesi hâlinde Kurul, oy çokluğu ile karar verir.

Tashih Aşaması: Hakemlerin inceledikleri metinde tashih yapılmasını istemeleri halinde, ilgili raporlar yazara gönderilir ve çalışmasını tashih etmesi istenir. Tashihin en fazla 10 gün içinde tamamlanması talep edilir. Yazar, yaptığı tashihleri kırmızı renk ile belirterek alan editörüne sunar.
Alan Editörü Kontrolü: Alan editörü, yazarın metinde kendisinden talep edilen düzeltmeleri yapıp yapmadığını kontrol eder. Kontrol işlemi, en fazla 5 gün içinde tamamlanır.
Hakem Kontrolü: Tashih isteyen hakem, yazarın metinde kendisinden talep edilmiş düzeltmeleri yapıp yapmadığını kontrol eder. Kontrol işlemi, en fazla 7 gün içinde tamamlanır.
Dizgi ve Mizanpaj Aşaması: Yayın Kurulu tarafından yayımlanması kararlaştırılan çalışmaların dizgi ve mizanpajı yapılarak yayına hazır hale getirilir.
Türkçe Dil Kontrolü: Hakem sürecinden geçen çalışmalar Türkçe Dil Editörü tarafından incelenir ve gerekli ise yazardan tashih istenir. Kontrol işlemi, en fazla 15 gün içinde tamamlanır.
İngilizce Dil Kontrolü: Türkçe dil kontrolünden geçen çalışmalar, İngilizce Dil Editörü tarafından incelenir ve gerekli ise yazardan tashih istenir. Kontrol işlemi, en fazla 15 gün içinde tamamlanır.
Yayın Kurulu İncelemesi: Teknik, akademik ve dilsel incelemelerden geçen makaleler, Yayın Kurulu’nda incelenerek nihai yayın durumu karara bağlanır. Üyelerden itiraz gelmesi hâlinde Kurul, oy çokluğu ile karar verir.Dergimize gönderilen makalelerden herhangi bir ücret istenmemektedir. Bu dergide makale yayımı için hiçbir ad altında YAYIN ÜCRETİ (makale işlem ücretleri, editoryal işlem ücretleri, dil düzenleme ücretleri, renk ücretleri, gönderim ücreti, sayfa ücreti, üyelik ücreti, basılı abonelik maliyeti, diğer ek ücretler, diğer ücretler) istenmez. Derginin tüm masrafları Yayımcı tarafından karşılanır.

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 (CC BY-NC) Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

by-nc.png