Cilt: 7 - Sayı: 14, 18.03.2022

Yıl: 2021

Zazaca ve Kürtçe akademik çalışmaları arttırmak ve bu alanda yeni çalışmaların yapılmasına katkı sunmak.

Zazaca ve Kürtçe alanlarında hazırlanan bilimsel özgün akademik çalışmalara yer verilmektedir. 

Yayın ve Yazım İlkeleri

1- Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, ulusal hakemli bir dergi olup altı ayda bir, yılda iki sayı olarak yayımlanacaktır. Zazaca ve Kürtçe alanında akademik nitelik taşıyan çalışmalara yer verilmektedir.

2- Türkçe, Zazaca, Kürtçe, İngilizce, Almanca, Arapça ve Farsça olmak üzere 7 farklı dilde gönderilen makalelere yer verilmektedir.

3- Yayınlamak amacıyla gönderilen makalelerin, daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.

4- Gönderilen makaleler için herhangi bir telif ücreti ödenmemektedir. Gönderilen makalelerin yayın hakkı, enstitümüze devredilmiş sayılır.

5- Dergide yer alan bütün makaleler ile ilgili sorumluluk ve içerik yazar/yazarlara aittir. Bu konuda herhangi bir hukukî sorumluluk üstlenilmemektedir. Gönderilen makalelerde eğer birden fazla yazar var ise, ilk sırada yer alan yazar muhatap kabul edilir.

6- Makale özetlerinin hem İngilizce hem de makalenin hazırlandığı dilde olması gerekmektedir, özet kısmı 150 kelimeden az 300 kelimeden çok olmamalıdır. Makalenin içeriğini kapsayan 4-5 anahtar kelime her iki dilde de yazılmalıdır. Ayrıca makalenin İngilizce başlığı da verilmelidir.

7- Eğer hazırlanan makale; tez, kitap vb. yayınlardan oluşturulmuş ise ilk sayfada bir dipnot ile bu belirtilmelidir. Hazırlanan çalışma çeviri, transkripsiyon vb. ise orijinal metin de PDF olarak çalışma ile beraber gönderilmelidir.

8- Gönderilen makaleler kaynakça ve ekler hariç 20 sayfayı geçmemelidir. 20 sayfayı geçen yazılar için yazının türüne ve konusuna göre editör kurulunun görüşleri doğrultusunda esneklik gösterilebilir.

9- Gönderilen her bir makale, iki hakem tarafından değerlendirilir, hakem onayından geçmeyen makalelere yer verilmez. Hakem raporlarından sonra yapılması istenilen düzeltmelerin, yazar veya yazarlar tarafından yapılmaması durumunda, söz konusu makale yayımlanmaz.

10- Makalenin tamamında (dipnotlar ve kaynakça da dahil) Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır.

11- Makale ismi her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde, 14 punto ve bold olarak makalenin başında yer almalıdır. Alt tarafında ise makalenin İngilizce ismi aynı şekilde 12 punto olarak verilmelidir.

12- Yazar veya yazarların isimleri makale isimlerinin alt tarafında ismin ilk harfi, soy ismin tamamı büyük olacak şekilde yazılmalı ve sola dayalı olmalıdır.

13- Makalenin tamamı için 1.5 satır aralığı belirlenmelidir. Word dosyasının bütün kenarları 2.5 cm. olmalıdır.

14- Kaynakça yazar soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir.

15- Kaynak gösteriminde APA (American Psychological Association/ Amerikan Psikoloji Derneği) kuralları tercih edilmişse, kaynakça da ona uygun olmalıdır.

16- Dipnotlar sayfa altında sıralı numara sistemine göre düzenlenmeli ve aşağıda belirtilen kaynak gösterme usullerine uyulmalıdır:

a) Kitap (yayımlanmış eser): Yazar-yazarların ad ve soyadı, eser adı (italik), (çeviri ise çevirenin, tahkikli ise tahkik edenin, sadeleştirme ise sadeleştirenin, edisyon ise editörün veya hazırlayanın adı soyadı), yayınevi, (varsa) kaçıncı baskı olduğu, baskı yeri ve tarihi, cildi, sayfası.

b) Makale: Yazar adı soyadı, makale adı (tırnak içinde), dergi veya eser adı (italik), çeviri ise çevirenin adı soyadı, baskı yeri, tarihi, cildi, sayısı, sayfası. (Kaynakçada makalenin geçtiği sayfa aralığının tamamı: ss. 35-52) 

c) Dipnotlarda kullanılan kaynak ilk geçtiği yerde yukarıdaki şekilde tam künye ile verilmelidir. İkinci defa gösterilen aynı kaynak için; yazarın soyadı, eserin adı ve sayfa numarası yazılır. 

d) İnternet kaynaklarında yararlanıldığı tarih belirtilmelidir.

17- Dergimiz yayımlandıktan sonra makalesi bulunan yazarlara, iki adet basılı nüsha gönderilir. Ayrıca yazara ait makale PDF formatında elektronik ortamda gönderilecektir.

ETİK KURALLAR

Dergimizde yayımlanan çalışmalarda ulusal ve uluslararası geçerli etik kurallar ile araştırma ve yayın etiğine uyum şartı aranır. Bu yüzden dergimize gönderilen çalışmalarda yazarlarca, hakemlik sürecinde hakemlerce ve yönetimde editörlerce ICMJE (International Committee of Medcial Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un “Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartlar”ı dikkate alınmalıdır.

YAZARLAR

Sosyal Bilimler Alanında yapılan anket, görüşme vb. etik kurul belgeleri için aşağıdaki zorunlu belgelerin yüklenmesi gerekmektedir.

1. Bireylerden ölçek, anket, mülakat ve diğer veri toplama araçları kullanılarak veri toplanması gereken çalışmalar/makaleler için alınması zorunludur.

2. Yazarın bağlı olduğu üniversitenin Etik Kurul'undan onay almış olması gereklidir.

3. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir.

4. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

Ayrıca;
Gönderilen makalenin akademik alanlara katkı sunacak nitelikte olması yazarın sorumluluğundadır.

Çalışmaların özgün olması ve araştırmaya dayalı olması gerekmektedir.

Her ne kadar intihal taraması dergi tarafından da yapılacaksa da akademik intihalin sonuçları tamamen yazara yönelecektir.

Makale aynı anda farklı dergilere gönderilmemelidir ve daha önce başka bir dergiye gönderilmiş olmamalıdır.

Makalede ismi yazılacak olan diğer yazarların araştırmaya katkı sağladığından emin olunmalıdır. Akademik katkısı olmayan kişilerin ilave yazar olarak gösterilmesi veya katkı sırası gözetilmeksizin, unvan, yaş ve cinsiyet gibi bilimdışı ölçütlerle yazar sıralaması yapılması bilim etiğine aykırıdır.

Dergiye makale gönderen yazarların derginin yayım ve yazım ilkelerini okuduğu ve kabul ettiği varsayılır ve yazarlar bu ilkelerde kendinden beklenenleri taahhüt etmiş sayılmaktadır.

Atıflar ve kaynakça gösterimi eksiksiz olmalıdır.

Yazar/lar, işlem süreçlerinde editörün istediği belge ve bilgileri zamanında sağlamaya özen göstermelidir.

Yazar/lar, hakem değerlendirmelerini uygun bir şekilde ve zamanında yapmalı ve gerekli değişiklerin yapıldığını belirtmelidir.

Yazar/lar, istenilen değişikleri akademik kurallar ve etik uygulamalar gereği yerine getirmeli, uygun bulmadığı değerlendirmeleri uygun bir dil ile belirtmelidir.

Yazar/lar, değerlendirme süreçlerindeki gizlilik ilkesine uygun hareket etmelidir.

Yazar/lar, çalışmalarının kabul edilmemesi durumunda editörden ilgili kararı isteme hakkına sahip oldukları gibi verilen kararın bu dergi ve sayı için tartışmaya açık olmadığını bilerek hareket etmelidir.

Yazar/lar, değerlendirme süreçlerinde gördükleri eksiklikler veya hatalı durumları zamanında editöre bildirmelidir.

Yazar/lar, değerlendirme kararlarına saygı duymalı ve sonuca verdikleri dönütlerde uygun bir dil kullanamaya özen göstermelidir.

Yazar/lar, derginin yazım, değerlendirme ve yayın kurallarını iyi okumalı ve bu kriterlere göre hareket etmelidir.

Yazar/lar, kabul edilmiş yayınları için, sıralama, sayı seçme gibi bir hakka sahip olmadıklarını bilmelidir. Yayın sırası veya sayı için ancak editöre görüş bildirebileceklerini bu görüşün yayın kurulu tarafından karara bağlanacağını bilerek hareket etmelidir.

Dergiye gönderilemiş bir makale gönderildiği süreç sonundaki dergide yayınlamaya özen gösterilir. Ancak yayın kurulu kararı gereği bu konuda karar Yayın kuruluna aittir.

Yazarlar, Yükseköğretim Kurulu’nca da belirtilen Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ni dikkate almalıdır.

EDİTÖRLER:

Editörler Ulakbim tarafından istenen ve aşağıda belirlenen kıstaslara dikkat edecektir.

1. Dergiyi geliştirme ve süreçleri iyi yönetmek için sürekli yenilikler arayışında olmalıdır.

2. Yazarların gönderilerinde tüm belge ve bilgilerin eksiksiz olduğunu kontrol etmelidir.

3. Yazarların süreci iyi kullanabilmesi için ayrıntılı gerekli bilgileri dergi sayfasında görünür biçimde deklare etmelidir.

4. Yenilenen süreçleri takip edip bunları dergi sayfasında yayınlamalıdır.

5. Diğer editörler ile sürekli iletişim halinde bulunmalıdır.

6. Gerektiği zaman yazarlardan gerekli bilgi ve belgeleri talep edebilmelidir.

7. Gönderilen çalışmanın Telif Hakkı Devir Formu ve Benzerlik Raporu, (gerekli ise) Etik İzin Belgesi'ni kontrol etmelidir.

8. Derginin amaç ve kapsamına uygun makaleleri kabul etmelidir.

9. Makalenin içeriğinde, araştırma ile ilgili olmayan atıfları kontrol edebilmelidir.

10. Çoklu yazarlarda makaleye katkı oranını belirten yazıyı talep etmelidir.

11. Etki kurul onayı gerektiren; canlı deneyleri, anket, görüşme vb. çalışmalarda Etik kurulun izin tarihlerini kontrol etmelidir.

12. Makalenin yöntem kısmında veri toplama başlangıç ve bitiş tarihlerinin olup olmadığını kontrol etmelidir.

13. Vaka çalışmalarında Aydınlatılmış onam belgelerinin alındığına dair imzalı belge alınmalıdır.

15. Makaleyi kesinlikle dergipark sistemi üzerinden almalıdır. mail aracılığıyla makale süreçlerini yönetmemelidir.

16. Hakemlere gerekli bilgi ve belgeleri sağlamalıdır.

17. Yazarlar ve hakemler ile olan iletişimde uygun bir dil kullanmalıdır.

18. Yazar ve Hakemlere yönelik aşağılayıcı bir üslup kullanmamalıdır.

19. Yazarların çalışması hakkında küçük düşürücü ifadeler kullanmamalıdır.

20. Yazar ve hakemlerin birbiri ile olan iletişimi dergipark mesajlar bölümünden, gizliliğe ve üsluba dikkat ederek sürdürmelidir.

21. Yazar veya hakemler birbirinin değerlendirmelerini kabul etmeyebilirler. Editör bu süreci uygun bir biçimde sistem üzerinden yürütmeye gayret etmeli ve tarafları birbiri ile doğrudan görüştürmekten kaçınmalıdır. Ancak zorunlu hallarde editör kurulu kararı ile yazar ve hakemin görüşmesini sağyalamalıdır.

22. Doğrudan yazarın şahsına yönelik eleştiri yapılmamalıdır. Değerlendirilen çalışmadır, yazarın kendisi değildir.

23. Hakemlerin gizliliğine dikkat edilmelidir.

24. Hakemlerin yazar ile çıkar çatışması olup olmadığını kontrol etmelidir.

25. Yazarın çalıştığı kurumdan hakem seçmemeye özen göstermelidir.

26. Hakemleri farklı iki kurumdan seçmeye özen göstermelidir.

27. Makalenin alanına göre hakem seçimini yapmalıdır.

28. Editörün izni olmadan hakemin çalışmayı başka biri ile paylaşması veya değerlendirme sürecine katması mümkün değildir. Editörü bu süreci kontrol etmeli ve gerektiğinde müdahale etmelidir.

29. Yazarın çalışmayı daha önce yayınlayıp yayınlamadığ ve bir çalışmanın parçası ise bunu açıkça beyan edip etmediğini kontrol etmelidir.

30. Değerlendirme süreçlerinin sağlıklı yürümesi için sistemin sürekli kontrol edilmesi gerekmektedir.

31. Zamanında dönütlerin sağlanması editörün sorumluluğundadır.

32. Gerektiği zaman hakem değişimine gitmelidir.

33. Bir makalenin reddine veya kabülüne ilişkin değerlendirmeyi hakemlerden gelen görüşlere göre belirlemelidir.

34. Editörler kendi makalelerini editörlük yaptıkları dergiye göndermekten imtina etmelidir. Ancak bu bir kural değildir. Eğer editör bir çalışmasını bulunduğu dergiye göndermek istiyorsa o sayı için editörlük görevini bir diğer editöre devretmelidir. Böylece değerlendirme süreçlerini görmemesi ve müdahale etmemesi sağlanmalıdır.

35. Editör hiç bir zaman hiç bir şekilde etki altında kalmamalıdır. Derginin sahibi, yayıncı ve diğer editörler gibi unsurların kararlarda etken olmasına izin vermemelidir.

36. Editör yazar veya hakemler ile hiç bir çıkar çatışması halinde bulunmamalıdır.

37. Editör yazarın atıf kısmına akademik zorunluluklar dışında bir öneride bulunmaktan kaçınmalıdır.

38. Editör dergiye gelecek olan şikayet ve önerileri zamanında cevaplamalı ve gerekli tedbirleri almalıdır.

39. Etik izin veya intihal şüphesi olan çalışmalar için gerekli belgeleri ivedilikle istemeli, isteklerin yerine getirilmemesi durumunda ilgili makaleyi iade etmelidir.

40. Dergiye gönderine çalşmanın tanımlamnası için çaba göstermelidir. (araştırma, deneme, olgu, kritik vb)

41. Bir makalenin karar süreci tamamen editöre aittir. Hakem değerlendirmeleri karar verme sürecinde etkin unsurlardır. 

Tüm makale gönderim süreçleri ücretsiz bir biçimde gerçekleştirilmektedir.