Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Determination of the Secondary School Students’ Attitudes with the Course of Physical Education and Sports (Düzce Sample)

Yıl 2017, Cilt 12, Sayı 1, 1 - 15, 30.06.2017

Öz

The objective of this research is to determine the attitudes of the secondary school students’ studying at primary education schools which are in the province of Düzce towards physical education and sports lessons.  While the total field under survey consists of the secondary school students’ studying at primary education schools which are in the province of Düzce, the sample group are composed of total 394 volunteer students consisting of 204 boys and 190 girls who are selected randomly among 5th, 6th, 7th and 8th grade students. The questionnaire is used as data collection tool. In the first part of the survey demographic characteristics, in the second part of survey physical education and sport attitude scale take place which is revised by Demirhan and Altay (2001). Statistical software SPSS (20) is used in the evaluation of the data obtained and, the level of significance is considered as (p< 0.05). Frequency analysis is applied to determine the demographic characteristic and percentage of the distributions  for the responses  of participants, in independent groups  t-test is applied to comparisons of the  genders  and  attitudes  towards  physical education classes, one-way analysis of variance is applied to make   comparisons for the attitudes of the  course of physical education according to variables such as living place, class,  age etc, and  Scheffer and Games-Howell test is applied to determine the differences stemmed from which group (p< 0.05). According to the one-way analysis of variance results, we can consume that, with the considerance of monthly income of the parents of students and the classes in which the students study in secondary schools, the attitudes of the seventh class girl and boy students are more positive than the attitudes of the sixth class girl and boy students in physical education and sports lesson. The positive attitudes of the students increase in the economically wealthy families. The results of the analysis showed that the attitudes of the students are effected positively whether their parents let them to do sports or not. The students whose family members do sports are more interested in physical education and sports lesson than the others.

Kaynakça

 • Adıgüzel, R. (2010). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin spora bakış açılarının ve spor alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi. Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Akman, M., Tüzün, S., ve Ünalan, P. C. (2012).Adolesanlarda sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite durumu.Nobel Med,8 (1): 24-29.
 • Altay, F., ve Özdemir Z. (2006).Ankara ili merkez ilçelerindeki ilköğretim1. kademesinde öğrenim gören 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkintutumlarının karşılaştırılması (ss.591-593). Muğla: 3–5 Kasım, 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi.
 • Akpınar, M. (2006).Öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumlarının fizik dersi akademik başarısına etkisi.Yüksek Lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Balyan, M. (2009).İlköğretim 2.kademe ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumları, sosyal beceri ve özyeterlik düzeylerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Başer, S. A. (2009). Öğretmen niteliklerinin beden eğitimi dersi alan öğrencilerin bu derse karşı olan tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Bulgu, N, Akcan F. (2003). Spor aktivitelerine aktif katılım: 15–19 yaş grubundaki öğrenciler üzerine bir çalışma, I. Gençlik Boş Zaman ve Doğa Sporları Sempozyumu. Ankara: 21–22 Mayıs.
 • Cantekin, T. (2014). İlköğretime başlayan çocukların ailelerinin spora ve beden eğitimi dersine bakış açısını belirlemek. Yüksek lisans tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Clement, D., Brooks, D., & Wilmoth, B. (2009). Parental attitudes towards physical activity: A preliminary analysis. Fitness Society of India, 5(2), 1- 11.
 • Çelik, Z. ve Pulur, A. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı,115-121.
 • Çetin, M. (2007). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumlarının karşılaştırılması: Kırşehir İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Demirhan, G., ve Altay, F. (2001).İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutum ölçeği. II.Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu. Ankara.
 • Demirhan, G., ve Koca, C., (2004). An examination of high school students’ attitudes toward physical education with regard to sex and sport participation. Perceptual and motor skills, 98, 754-758.
 • Devecioğlu, S. ve Sarıkaya, M. (2006). Sporcu öğrencilerin sosyo-ekonomik değişkenler ışığında profillerinin belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 301-314.
 • Downward, P., Hallmann, K. & Pawlowski, T. (2014). Assessing parental impact on the sports participation of children: a socio-economic analysis of the UK. European Journal of Sport Science, 14(1), 84-90.
 • Elçi, G.,ve Ballı, Ö. M. (2014) Ebeveynlerin çocuklarının serbest zaman aktiviteleri ve spora katılımlarıyla ilgili görüş ve beklentileri. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(1).
 • Ekici, S., Bayrakdar, A. ve Hacıcaferoğlu, B. (2011).Lise öğrencilerinin beden eğitimi dersi tutumlarının değerlendirilmesi.Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 829-839.
 • Garry, E.B.,&David, A.B. (1991). Childrens’ attitudes towards activity and perceptions of physical education. Health Education Research, 6(4), 465-478.
 • Güllü, M., ve Korucu, G. (2005). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin beden eğitim derslerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi.Bursa: 10–11 Haziran, 4. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu.
 • Güllü, M. (2007).Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının araştırılması.Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Gürbüz, A. (2011). Ortaokulöğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumlarının belirlenmesi. Yüksek lisans tezi. Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • Haladyna, T.,&Thomas, G. (1979). The attitudes of elementary school children toward school and subject matters. Journal of Experimental Education, 48(1), 18-23.
 • Hergüner, G. (1991). Çocuğun spora yönelmesinde ailenin rolü ve önemi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 87-91.
 • Holoğlu, O.G. (2006). İlköğretim ikinci kademede öğrenim gören kız öğrencilerin beden eğitimi dersine karşı tutumları. Yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Hünük, D. (2006). Ankara ili merkez ilçelerindeki ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin bedeneğitimi dersine ilişkin tutumlarının sınıf düzeyi, öğrenci cinsiyeti, öğretmen cinsiyeti ve spora aktif katılımları açısından karşılaştırılması. Yüksek lisans tezi.Hacettepe üniversitesi, Ankara.
 • İmamoğlu, C. (2011). Aktif olarak spor yapan ve yapmayan lise öğrencilerinin beden eğitimi dersine karşı tutumlarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Karadağ, S. (2012). İlköğretim 8. sınıf ve lise 11. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenlere bağlı olarak karşılaştırılması: Kırıkkale örneği. Yüksek lisans tezi. Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Keskin, Ö. (2015). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi: Sakarya İli Örneği. Yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Kır, R. (2012). II. kademe öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutum ve davranışları. Yüksek lisans tezi. Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Kızılkaya, A. (2009). Lise öğrencilerinin spora katılımında ailenin etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Koca, C. ve Aşçı, F.H. (2004). Atletik yeterlik düzeyi ve cinsiyetin beden eğitimine yönelik tutum üzerine etkisi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9 (1), 15-24.
 • Koçak, E. (2002). Erzurum ilinde görev yapmakta olan beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Krouscas, A.J. (1999). Middle school students’ attitudes towards a physical education program. Ph. D. Thesis. Virginia Polytechnic İsntitute and State University, p:205.
 • Küntay, E. (1991). Çocuk ve gençlerde davranış bozukluğunu düzeltici önlem olarak spor. Spor ahlakı ve spor felsefesine yeni yaklaşımlar.Erdemli.A. (Ed.). İstanbul: Medya Yayıncılık.
 • Morgan, T. C. (1995). Psikolojiye Giriş. (Çev. S. Karakaş). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları.
 • Öncü, E. (2007). Ana - babaların çocuklarının beden eğitimi dersine katılımına yönelik tutumları ve beklentileri. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Özgüven, İ. E. (2000).Psikolojik Testler. Ankara: PDREM Yayınları.
 • Öztürk, F. (1998). Toplumsal Boyutlarıyla Spor. Ankara: Bağırgan Yayınevi.
 • Shajie, K., Raoof, M., Nayerabadi, M., & Houshyar, K. (2014). Effect of parental attitude toward physical activity on sport participation of their children in school. Advances in environmental Biology.
 • Phillips, S.R. (2011). Upper elementary school students’ attitudes and perceptions toward physical education.Unpublished doctoral dissertation, Columbia University, New York.
 • Sılverman S., Subramaniam, P.R. (1999). Student attitude toward physical education and physical activity: a review of measurement issues and outcomes. Journal of Teaching in Physical Education. Volume:19, Number:1.
 • Sılverman, S., &Scrabis K.A. (2004). A review of research on ınstructional theory in physical education 2002-2003.International Journal of Physical Education, 41(1), 4-12.
 • Yağcı, İ. (2012).Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarinin incelenmesi.Yüksek lisans tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Yaldız, A. S. (2013). İlköğretim okullarında beden eğitimi dersine yönelik öğrenci ve ana-baba tutumları.Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yangın, E. (1997). Beden eğitimi öğretmenleri kılavuzu. İstanbul: Meb Yayınları.
 • Yavaş, M. ve İlhan, A. (1996).Beden eğitimi ve sporda özel öğretim yöntemleri. Bursa: Melisa Matbaacılık.
 • Yıldız, A. (2015). Ebeveynlerin çocuklarının beden eğitimi ve spor dersine katılımına yönelik tutumlarının incelenmesi: Tokat İli Örneği. Yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

İlköğretim Okulları 2. Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi (Düzce Örneği)

Yıl 2017, Cilt 12, Sayı 1, 1 - 15, 30.06.2017

Öz

Bu araştırmanın amacı; Düzce ili ilköğretim okulları 2. kademe öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumlarının belirlenmesidir. Araştırmanın örneklem gurubunu Düzce ilinde 5, 6, 7 ve 8. sınıfta öğrenim gören 204’ü erkek 190’ı kız olmak üzere toplam 394 gönüllü öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anketin birinci bölümünde bilgi formuna, ikinci bölümünde ise Demirhan ve Altay (2001)’ın revize ettiği, beden eğitimi ve spor tutum ölçeğine (BESTÖ) yer verilmiştir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS (20) istatistik programı kullanılmış ve bu verilerin anlamlılık düzeyi (p< 0.05) alınmıştır. Araştırmada katılımcıların demografik özellikleri ile ankete verdikleri cevapların yüzdelik dağılımlarının belirlenmesinde frekans analizi; cinsiyetler ile beden eğitim dersine ilişkin tutumlarının karşılaştırılmasında bağımsız gruplarda t-testi; yaşanılan yer, sınıf, yaş, gibi değişkenlere göre beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi ile farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için ise Scheffe ve Games-Howell testleri uygulanmıştır (p< 0.05). İlköğretim okulları 2. kademe öğrencilerinin okuduğu sınıfa ve ailelerinin aylık gelir durumları göz önüne alınarak tutumları incelendiğinde tek yönlü varyans analizi" sonuçlarına göre yedinci sınıfta okuyan kız ve erkek öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine karşı tutumları altıncı sınıfta okuyan kız ve erkek öğrencilerin tutumlarına nazaran daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ekonomik durumu iyi olan ailelerde beden eğitimi ve spor dersine karşı olumlu tutum artmaktadır. Ailelerin öğrencilerin spor yapmalarına izin vermesi onları olumlu yönde etkilemiştir. Ailesinde spor yapan öğrencilerin aile fertlerinden etkilenerek beden eğitimi ve spor dersine karşı tutumlarını olumlu şekilde etkilemiştir.

Kaynakça

 • Adıgüzel, R. (2010). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin spora bakış açılarının ve spor alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi. Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Akman, M., Tüzün, S., ve Ünalan, P. C. (2012).Adolesanlarda sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite durumu.Nobel Med,8 (1): 24-29.
 • Altay, F., ve Özdemir Z. (2006).Ankara ili merkez ilçelerindeki ilköğretim1. kademesinde öğrenim gören 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkintutumlarının karşılaştırılması (ss.591-593). Muğla: 3–5 Kasım, 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi.
 • Akpınar, M. (2006).Öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumlarının fizik dersi akademik başarısına etkisi.Yüksek Lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Balyan, M. (2009).İlköğretim 2.kademe ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumları, sosyal beceri ve özyeterlik düzeylerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Başer, S. A. (2009). Öğretmen niteliklerinin beden eğitimi dersi alan öğrencilerin bu derse karşı olan tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Bulgu, N, Akcan F. (2003). Spor aktivitelerine aktif katılım: 15–19 yaş grubundaki öğrenciler üzerine bir çalışma, I. Gençlik Boş Zaman ve Doğa Sporları Sempozyumu. Ankara: 21–22 Mayıs.
 • Cantekin, T. (2014). İlköğretime başlayan çocukların ailelerinin spora ve beden eğitimi dersine bakış açısını belirlemek. Yüksek lisans tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Clement, D., Brooks, D., & Wilmoth, B. (2009). Parental attitudes towards physical activity: A preliminary analysis. Fitness Society of India, 5(2), 1- 11.
 • Çelik, Z. ve Pulur, A. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı,115-121.
 • Çetin, M. (2007). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumlarının karşılaştırılması: Kırşehir İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Demirhan, G., ve Altay, F. (2001).İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutum ölçeği. II.Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu. Ankara.
 • Demirhan, G., ve Koca, C., (2004). An examination of high school students’ attitudes toward physical education with regard to sex and sport participation. Perceptual and motor skills, 98, 754-758.
 • Devecioğlu, S. ve Sarıkaya, M. (2006). Sporcu öğrencilerin sosyo-ekonomik değişkenler ışığında profillerinin belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 301-314.
 • Downward, P., Hallmann, K. & Pawlowski, T. (2014). Assessing parental impact on the sports participation of children: a socio-economic analysis of the UK. European Journal of Sport Science, 14(1), 84-90.
 • Elçi, G.,ve Ballı, Ö. M. (2014) Ebeveynlerin çocuklarının serbest zaman aktiviteleri ve spora katılımlarıyla ilgili görüş ve beklentileri. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(1).
 • Ekici, S., Bayrakdar, A. ve Hacıcaferoğlu, B. (2011).Lise öğrencilerinin beden eğitimi dersi tutumlarının değerlendirilmesi.Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 829-839.
 • Garry, E.B.,&David, A.B. (1991). Childrens’ attitudes towards activity and perceptions of physical education. Health Education Research, 6(4), 465-478.
 • Güllü, M., ve Korucu, G. (2005). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin beden eğitim derslerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi.Bursa: 10–11 Haziran, 4. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu.
 • Güllü, M. (2007).Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının araştırılması.Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Gürbüz, A. (2011). Ortaokulöğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumlarının belirlenmesi. Yüksek lisans tezi. Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • Haladyna, T.,&Thomas, G. (1979). The attitudes of elementary school children toward school and subject matters. Journal of Experimental Education, 48(1), 18-23.
 • Hergüner, G. (1991). Çocuğun spora yönelmesinde ailenin rolü ve önemi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 87-91.
 • Holoğlu, O.G. (2006). İlköğretim ikinci kademede öğrenim gören kız öğrencilerin beden eğitimi dersine karşı tutumları. Yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Hünük, D. (2006). Ankara ili merkez ilçelerindeki ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin bedeneğitimi dersine ilişkin tutumlarının sınıf düzeyi, öğrenci cinsiyeti, öğretmen cinsiyeti ve spora aktif katılımları açısından karşılaştırılması. Yüksek lisans tezi.Hacettepe üniversitesi, Ankara.
 • İmamoğlu, C. (2011). Aktif olarak spor yapan ve yapmayan lise öğrencilerinin beden eğitimi dersine karşı tutumlarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Karadağ, S. (2012). İlköğretim 8. sınıf ve lise 11. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenlere bağlı olarak karşılaştırılması: Kırıkkale örneği. Yüksek lisans tezi. Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Keskin, Ö. (2015). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi: Sakarya İli Örneği. Yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Kır, R. (2012). II. kademe öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutum ve davranışları. Yüksek lisans tezi. Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Kızılkaya, A. (2009). Lise öğrencilerinin spora katılımında ailenin etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Koca, C. ve Aşçı, F.H. (2004). Atletik yeterlik düzeyi ve cinsiyetin beden eğitimine yönelik tutum üzerine etkisi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9 (1), 15-24.
 • Koçak, E. (2002). Erzurum ilinde görev yapmakta olan beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Krouscas, A.J. (1999). Middle school students’ attitudes towards a physical education program. Ph. D. Thesis. Virginia Polytechnic İsntitute and State University, p:205.
 • Küntay, E. (1991). Çocuk ve gençlerde davranış bozukluğunu düzeltici önlem olarak spor. Spor ahlakı ve spor felsefesine yeni yaklaşımlar.Erdemli.A. (Ed.). İstanbul: Medya Yayıncılık.
 • Morgan, T. C. (1995). Psikolojiye Giriş. (Çev. S. Karakaş). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları.
 • Öncü, E. (2007). Ana - babaların çocuklarının beden eğitimi dersine katılımına yönelik tutumları ve beklentileri. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Özgüven, İ. E. (2000).Psikolojik Testler. Ankara: PDREM Yayınları.
 • Öztürk, F. (1998). Toplumsal Boyutlarıyla Spor. Ankara: Bağırgan Yayınevi.
 • Shajie, K., Raoof, M., Nayerabadi, M., & Houshyar, K. (2014). Effect of parental attitude toward physical activity on sport participation of their children in school. Advances in environmental Biology.
 • Phillips, S.R. (2011). Upper elementary school students’ attitudes and perceptions toward physical education.Unpublished doctoral dissertation, Columbia University, New York.
 • Sılverman S., Subramaniam, P.R. (1999). Student attitude toward physical education and physical activity: a review of measurement issues and outcomes. Journal of Teaching in Physical Education. Volume:19, Number:1.
 • Sılverman, S., &Scrabis K.A. (2004). A review of research on ınstructional theory in physical education 2002-2003.International Journal of Physical Education, 41(1), 4-12.
 • Yağcı, İ. (2012).Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarinin incelenmesi.Yüksek lisans tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Yaldız, A. S. (2013). İlköğretim okullarında beden eğitimi dersine yönelik öğrenci ve ana-baba tutumları.Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yangın, E. (1997). Beden eğitimi öğretmenleri kılavuzu. İstanbul: Meb Yayınları.
 • Yavaş, M. ve İlhan, A. (1996).Beden eğitimi ve sporda özel öğretim yöntemleri. Bursa: Melisa Matbaacılık.
 • Yıldız, A. (2015). Ebeveynlerin çocuklarının beden eğitimi ve spor dersine katılımına yönelik tutumlarının incelenmesi: Tokat İli Örneği. Yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Ayrıntılar

Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Bahar
Bölüm Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi
Yazarlar

Ömer SİVRİKAYA>
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3529-8754
Türkiye


Muharrem KILÇIK Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2017
Gönderilme Tarihi 6 Şubat 2017
Kabul Tarihi 8 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 12, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cbubesbd327972, journal = {CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, eissn = {2149-1046}, address = {besbd.mcbu@gmail.com}, publisher = {Manisa Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {12}, number = {1}, pages = {1 - 15}, title = {İlköğretim Okulları 2. Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi (Düzce Örneği)}, key = {cite}, author = {Sivrikaya, Ömer and Kılçık, Muharrem} }
APA Sivrikaya, Ö. & Kılçık, M. (2017). İlköğretim Okulları 2. Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi (Düzce Örneği) . CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , Haziran 2017 , 1-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbubesbd/issue/30403/327972
MLA Sivrikaya, Ö. , Kılçık, M. "İlköğretim Okulları 2. Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi (Düzce Örneği)" . CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12 (2017 ): 1-15 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbubesbd/issue/30403/327972>
Chicago Sivrikaya, Ö. , Kılçık, M. "İlköğretim Okulları 2. Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi (Düzce Örneği)". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12 (2017 ): 1-15
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Okulları 2. Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi (Düzce Örneği) AU - ÖmerSivrikaya, MuharremKılçık Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 15 VL - 12 IS - 1 SN - -2149-1046 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi İlköğretim Okulları 2. Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi (Düzce Örneği) %A Ömer Sivrikaya , Muharrem Kılçık %T İlköğretim Okulları 2. Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi (Düzce Örneği) %D 2017 %J CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P -2149-1046 %V 12 %N 1 %R %U
ISNAD Sivrikaya, Ömer , Kılçık, Muharrem . "İlköğretim Okulları 2. Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi (Düzce Örneği)". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12 / 1 (Haziran 2017): 1-15 .
AMA Sivrikaya Ö. , Kılçık M. İlköğretim Okulları 2. Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi (Düzce Örneği). CBÜ BESBD. 2017; 12(1): 1-15.
Vancouver Sivrikaya Ö. , Kılçık M. İlköğretim Okulları 2. Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi (Düzce Örneği). CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2017; 12(1): 1-15.
IEEE Ö. Sivrikaya ve M. Kılçık , "İlköğretim Okulları 2. Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi (Düzce Örneği)", CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, c. 12, sayı. 1, ss. 1-15, Haz. 2017