Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of the Current Social Perspective Towards Our Ancestors’ Sport Wrestling

Yıl 2017, Cilt 12, Sayı 1, 28 - 42, 30.06.2017

Öz

Wrestling has served as important social and cultural functions in Turkish culture and in Turkish sports history and it has been in a very important place for our society. Aim of this study was to investigate the current social perspective against wrestling as seen our ancestors’ sport. A total of 876 participants who were selected with random sampling method completed this survey. The modified version of “Attitude Scale towards Oil Wrestling” developed by Güven and Öncü (2011) was used as an instrument. The survey form was conducted as face to face and online survey to the sample. As the data has not a normal distribution Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis nonparametric tests were used. The main findings reveal that interest towards wrestling is lower in young people, even %32 of participants doesn’t know one of the wrestlers, more than half of the participants (%54) has never watched wrestling and approximately half of the participants now or in the future if they have children (%45) doesn’t want their children not to do wrestling sport. The findings demonstrate that social interest towards wrestling is low although it is seen as our ancestors’ sport. In international literature, the similar studies demonstrate that social interest towards traditional sports is decreasing. The results can be used as a base in studies for popularization of wrestling which has an important place in our culture throughout the history again, for its being in its deserved place and for its continuing its existence and functions.

Kaynakça

 • Akkurt, M. (2008). Kahramanmaraş’ta yapılan geleneksel güreşlerin tarihsel gelişimi ve toplum tarafından algılanış biçimleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Arslan, C., Yücel, A.S. ve Güllü, M. (2010). İlköğretim ve ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerin spor ve oyun alışkanlıklarının incelenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(1), 28-46, [Available online at: https://acikerisim.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/8194/1791_89322.pdf?sequence=1&isAllowed=y], Erişim tarihi: 15 Eylül 2016.
 • Atabeyoğlu, C. (2000). Geleneksel Türk Güreşi ve Kırkpınar. İstanbul: TMOK Yayınları: 5.
 • Başaran, M. (1989). Serbest ve Grekoromen Güreş. T.C. Gençlik ve Genel Müdürlüğü, Yayın No: 84, Ankara: Uzman Matbaacılık.
 • Bayraktar, G., Erkmen, N. ve Aka, S. T. (2012). Aba Güreşi, Geçmişi ve Günümüze Yansıması. Türk Dünyası Araştırmaları, 200: 231-240.
 • Bayraktar, G. ve Tozoğlu, E. (2015). Güreş sporuna küreselleşme sürecinin etkileri. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 71-92.
 • Burton, D. & Martens R. (1986). Pinned by their own goals: An exploratory investigation into why kids drop out of wrestling. Journal Of Sport Psychology, 8, 183-197.
 • İmamoğlu, O., Taşmektepligil, M.Y. ve Türkmen, M. (1997). Türk kültüründe spor. Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 139-144.
 • Goodman, M.E. (1957). Attitudes, and social concepts of japanese and american children. American Anthropologist, New Series, 59(6) 979-999.
 • Güven, Ö. (1992). Türklerde Spor Kültürü. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basım Evi.
 • Güven, Ö. ve Öncü, E. (2011). Yağlı güreşlere yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13(2), 194-203.
 • Kahraman, A. (1995). Osmanlı Devletinde Spor. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Karahüseyinoğlu, M.F. (2007). Küreselleşme ve geleneksel Türk sporları. Yayımlanmamış doktora tezi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Karahüseyinoğlu, M.F. (2008a). Geleneksel Türk sporlarındaki modern spor yansımaları. E-Journal of New World Sciences Academy, 3(3), 130-137, [Available online at: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/nwsaspor/article/download/5000062342/5000098405], Erişim tarihi: 15 Eylül 2016.
 • Karahüseyinoğlu, M.F. (2008b). Geleneksel Türk spor kamuoyunun profilinin belirlenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 3(2), 66-74, [Available online at: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/nwsaspor/article/view/5000062349/5000098397], Erişim tarihi: 15 Eylül 2016.
 • Karahüseyinoğlu, M.F. (2008c). Geleneksel spora yönelme isteğinde cinsiyet faktörü. E-Journal of New World Sciences Academy, 3(4), 159-167, [Available online at: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/nwsaspor/article/view/5000062336/5000098406], Erişim tarihi: 15 Eylül 2016.
 • Linaza, M., Moran, K. & O’Connor, N.E. (2013). Traditional sports and games: A new opportunity for personalized access to cultural heritage. 6th International Workshop on Personalized Access to Cultural Heritage (PATCH 2013), Rome, Italy.
 • Nadiem, İ. (1968). Trace of Turkey in Indian Wrestling. London: Oxford University Press.
 • Öngel, H.B. (2001). Türk Kültür Tarihinde Spor. Ankara: T.C Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Petrov, R. (1984). Wrestling in Bulgarian. Sofia: Sela Press.
 • Şahin, S. (2011a). Sosyal değişme sürecinde ailelerin çocuklarını güreşe yöneltme eğilimlerinin belirlenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 42-53, [Available online at:http://dergipark.ulakbim.gov.tr/nwsaspor/article/view/5000062272/5000058597], Erişim tarihi: 15 Eylül 2016.
 • Şahin, S. (2011b). Sosyal değişme sürecinde Türkiye’de toplumun güreş sporuna olan ilgi, bilgi ve değer yargılarının belirlenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(3), 193-205, [Available online at: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/nwsaspor/article/view/5000062259/5000058584], Erişim tarihi: 15 Eylül 2016.
 • Türkmen, M., İmamoğlu, O. ve Ziyagil, M.A. (2006). Türkiye’de güreş sporunun popülaritesi ve seçilmiş bazı spor dalları ile karşılaştırılması. Türk Dünyası Araştırmaları, 163, 77-94.
 • Türkmen, M. (2014). Osmanlı güreş tekkeleri ve fonksiyonelliği. Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Uluslararası Sempozyumu bildiriler kitabı içinde (ss. 162-173). Bişkek, Kırgızistan.
 • Yiğit, E.Y. (2012). Yenilmeyi Düşünmediler. Ankara: Öztepe Matbaacılık.

Ata Sporumuz Güreşe Yönelik Günümüzdeki Toplumsal Bakışın Değerlendirilmesi

Yıl 2017, Cilt 12, Sayı 1, 28 - 42, 30.06.2017

Öz

Güreş, Türk kültüründe ve Türk spor tarihinde sosyal ve kültürel olarak önemli işlevler üstlenmiş ve toplumumuzda çok önemli bir yere sahip olmuştur. Bu çalışmanın amacı ata sporumuz olarak görülen güreşe yönelik günümüzdeki toplumsal bakışın ortaya konulmasıdır. Çalışma grubunu kolayda örnekleme yöntemiyle ulaşılan 876 kişi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Güven ve Öncü (2011) tarafından geliştirilen “Yağlı Güreşlere Yönelik Tutum Ölçeği” genel olarak Güreş sporuna uyarlanarak kullanılmıştır. Söz konusu ölçeği ve demografik bilgi formunu içeren anket araştırmaya katılmayı kabul edenlerin bir kısmına yüz yüze bir kısmına ise on-line anket yöntemiyle uygulanmıştır. Veri analizinde öncelikle Kolmogorov-Smirnov Normallik Testi ile verilerin normallik sınaması yapılmış, veriler normal dağılım göstermediği için Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis nonparametrik testleri kullanılmıştır. Güreşe olan ilginin gençlerde daha düşük olduğu, eğitim düzeyi yükseldikçe güreşe olan ilginin azaldığı, katılımcıların yaklaşık % 32’sinin bir güreşçi ismi bile yazamadığı, yarısından fazlasının (%54) hiç güreş müsabakası izlemediği ve yaklaşık yarısının (%45) erkek çocukları varsa veya olursa güreş yapmasını istemediği belirlenmiştir. Elde edilen bulgular ata sporumuz olarak görülmesine rağmen güreş sporuna yönelik toplumsal  ilginin düşük olduğunu göstermektedir. Uluslararası literatürdeki benzer çalışmalar da başka toplumlarda da geleneksel sporlara yönelik ilginin azaldığını göstermektedir. 

Kaynakça

 • Akkurt, M. (2008). Kahramanmaraş’ta yapılan geleneksel güreşlerin tarihsel gelişimi ve toplum tarafından algılanış biçimleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Arslan, C., Yücel, A.S. ve Güllü, M. (2010). İlköğretim ve ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerin spor ve oyun alışkanlıklarının incelenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(1), 28-46, [Available online at: https://acikerisim.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/8194/1791_89322.pdf?sequence=1&isAllowed=y], Erişim tarihi: 15 Eylül 2016.
 • Atabeyoğlu, C. (2000). Geleneksel Türk Güreşi ve Kırkpınar. İstanbul: TMOK Yayınları: 5.
 • Başaran, M. (1989). Serbest ve Grekoromen Güreş. T.C. Gençlik ve Genel Müdürlüğü, Yayın No: 84, Ankara: Uzman Matbaacılık.
 • Bayraktar, G., Erkmen, N. ve Aka, S. T. (2012). Aba Güreşi, Geçmişi ve Günümüze Yansıması. Türk Dünyası Araştırmaları, 200: 231-240.
 • Bayraktar, G. ve Tozoğlu, E. (2015). Güreş sporuna küreselleşme sürecinin etkileri. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 71-92.
 • Burton, D. & Martens R. (1986). Pinned by their own goals: An exploratory investigation into why kids drop out of wrestling. Journal Of Sport Psychology, 8, 183-197.
 • İmamoğlu, O., Taşmektepligil, M.Y. ve Türkmen, M. (1997). Türk kültüründe spor. Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 139-144.
 • Goodman, M.E. (1957). Attitudes, and social concepts of japanese and american children. American Anthropologist, New Series, 59(6) 979-999.
 • Güven, Ö. (1992). Türklerde Spor Kültürü. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basım Evi.
 • Güven, Ö. ve Öncü, E. (2011). Yağlı güreşlere yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13(2), 194-203.
 • Kahraman, A. (1995). Osmanlı Devletinde Spor. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Karahüseyinoğlu, M.F. (2007). Küreselleşme ve geleneksel Türk sporları. Yayımlanmamış doktora tezi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Karahüseyinoğlu, M.F. (2008a). Geleneksel Türk sporlarındaki modern spor yansımaları. E-Journal of New World Sciences Academy, 3(3), 130-137, [Available online at: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/nwsaspor/article/download/5000062342/5000098405], Erişim tarihi: 15 Eylül 2016.
 • Karahüseyinoğlu, M.F. (2008b). Geleneksel Türk spor kamuoyunun profilinin belirlenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 3(2), 66-74, [Available online at: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/nwsaspor/article/view/5000062349/5000098397], Erişim tarihi: 15 Eylül 2016.
 • Karahüseyinoğlu, M.F. (2008c). Geleneksel spora yönelme isteğinde cinsiyet faktörü. E-Journal of New World Sciences Academy, 3(4), 159-167, [Available online at: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/nwsaspor/article/view/5000062336/5000098406], Erişim tarihi: 15 Eylül 2016.
 • Linaza, M., Moran, K. & O’Connor, N.E. (2013). Traditional sports and games: A new opportunity for personalized access to cultural heritage. 6th International Workshop on Personalized Access to Cultural Heritage (PATCH 2013), Rome, Italy.
 • Nadiem, İ. (1968). Trace of Turkey in Indian Wrestling. London: Oxford University Press.
 • Öngel, H.B. (2001). Türk Kültür Tarihinde Spor. Ankara: T.C Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Petrov, R. (1984). Wrestling in Bulgarian. Sofia: Sela Press.
 • Şahin, S. (2011a). Sosyal değişme sürecinde ailelerin çocuklarını güreşe yöneltme eğilimlerinin belirlenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 42-53, [Available online at:http://dergipark.ulakbim.gov.tr/nwsaspor/article/view/5000062272/5000058597], Erişim tarihi: 15 Eylül 2016.
 • Şahin, S. (2011b). Sosyal değişme sürecinde Türkiye’de toplumun güreş sporuna olan ilgi, bilgi ve değer yargılarının belirlenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(3), 193-205, [Available online at: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/nwsaspor/article/view/5000062259/5000058584], Erişim tarihi: 15 Eylül 2016.
 • Türkmen, M., İmamoğlu, O. ve Ziyagil, M.A. (2006). Türkiye’de güreş sporunun popülaritesi ve seçilmiş bazı spor dalları ile karşılaştırılması. Türk Dünyası Araştırmaları, 163, 77-94.
 • Türkmen, M. (2014). Osmanlı güreş tekkeleri ve fonksiyonelliği. Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Uluslararası Sempozyumu bildiriler kitabı içinde (ss. 162-173). Bişkek, Kırgızistan.
 • Yiğit, E.Y. (2012). Yenilmeyi Düşünmediler. Ankara: Öztepe Matbaacılık.

Ayrıntılar

Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Bahar
Bölüm Sporda-Psikososyal Alanlar
Yazarlar

Mücahit FİŞNE>


Sait BARDAKÇI Bu kişi benim


Yalçın KARAGÖZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2017
Gönderilme Tarihi 19 Ekim 2016
Kabul Tarihi 7 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 12, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cbubesbd327999, journal = {CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, eissn = {2149-1046}, address = {besbd.mcbu@gmail.com}, publisher = {Manisa Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {12}, number = {1}, pages = {28 - 42}, title = {Ata Sporumuz Güreşe Yönelik Günümüzdeki Toplumsal Bakışın Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Fişne, Mücahit and Bardakçı, Sait and Karagöz, Yalçın} }
APA Fişne, M. , Bardakçı, S. & Karagöz, Y. (2017). Ata Sporumuz Güreşe Yönelik Günümüzdeki Toplumsal Bakışın Değerlendirilmesi . CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , Haziran 2017 , 28-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbubesbd/issue/30403/327999
MLA Fişne, M. , Bardakçı, S. , Karagöz, Y. "Ata Sporumuz Güreşe Yönelik Günümüzdeki Toplumsal Bakışın Değerlendirilmesi" . CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12 (2017 ): 28-42 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbubesbd/issue/30403/327999>
Chicago Fişne, M. , Bardakçı, S. , Karagöz, Y. "Ata Sporumuz Güreşe Yönelik Günümüzdeki Toplumsal Bakışın Değerlendirilmesi". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12 (2017 ): 28-42
RIS TY - JOUR T1 - Ata Sporumuz Güreşe Yönelik Günümüzdeki Toplumsal Bakışın Değerlendirilmesi AU - MücahitFişne, SaitBardakçı, YalçınKaragöz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 42 VL - 12 IS - 1 SN - -2149-1046 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Ata Sporumuz Güreşe Yönelik Günümüzdeki Toplumsal Bakışın Değerlendirilmesi %A Mücahit Fişne , Sait Bardakçı , Yalçın Karagöz %T Ata Sporumuz Güreşe Yönelik Günümüzdeki Toplumsal Bakışın Değerlendirilmesi %D 2017 %J CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P -2149-1046 %V 12 %N 1 %R %U
ISNAD Fişne, Mücahit , Bardakçı, Sait , Karagöz, Yalçın . "Ata Sporumuz Güreşe Yönelik Günümüzdeki Toplumsal Bakışın Değerlendirilmesi". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12 / 1 (Haziran 2017): 28-42 .
AMA Fişne M. , Bardakçı S. , Karagöz Y. Ata Sporumuz Güreşe Yönelik Günümüzdeki Toplumsal Bakışın Değerlendirilmesi. CBÜ BESBD. 2017; 12(1): 28-42.
Vancouver Fişne M. , Bardakçı S. , Karagöz Y. Ata Sporumuz Güreşe Yönelik Günümüzdeki Toplumsal Bakışın Değerlendirilmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2017; 12(1): 28-42.
IEEE M. Fişne , S. Bardakçı ve Y. Karagöz , "Ata Sporumuz Güreşe Yönelik Günümüzdeki Toplumsal Bakışın Değerlendirilmesi", CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, c. 12, sayı. 1, ss. 28-42, Haz. 2017