BibTex RIS Kaynak Göster

Antrenör ve Sporcu İletişim Düzeylerinin Belirlenmesi

Yıl 2014, Cilt: 9 Sayı: 1, 11 - 18, 01.03.2014

Öz

Bu çalışmanın amacı, antrenör ve sporcu iletişim düzeylerini belirlemek ve iletişim düzeylerinin cinsiyete ve spor branşına göre farklılaşıp farklılaşmadığını ve antrenör-sporcu iletişim düzeyi ile yaş, spor yaşı ve antrenörle birlikte çalışma süresi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmaya Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyan ve aktif olarak spor yapan 32 kadın (X yaş = 20. 63 ± 2. 21) ve 43 erkek (X yaş = 21. 84 ± 1.85) olmak üzere 75 öğrenci (Xyaş = 21.32 ± 2.08; X Spor yaşı =8.91 ± 2.87) gönüllü katılmıştır. Çalışmada Jowett ve Ntoumanis (2004) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Altıntaş, Çetinkalp ve Aşçı (2012) tarafından yapılan Antrenör- Sporcu İlişkisi Envanteri kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler, t-testi ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi teknikleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda bireylerin iletişim düzeylerinin cinsiyete ve yapılan spor türüne bağlı olarak değişmediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, sporcuların yaşına ve spor yaşlarına bağlı olarak antrenörleriyle olan iletişim becerileri arasında ise herhangi bir anlamlı ilişki bulunmamıştır. Ancak yapılan korelasyon analizi sonrasında antrenörle beraber çalışma süresi ile iletişim düzeyi arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Bu sonuç, antrenörle çalışılan süreye bağlı olarak iletişim düzeyinin arttığını ortaya koymaktadır. Bu bulgular antrenör ile kurulan ilişkinin sporcu yaşı ya da tecrübesinden ziyade antrenörle çalışılan süreye bağlı olarak gelişebileceğine işaret etmektedir.

Determination of Coach and Athlete Communication Levels

Yıl 2014, Cilt: 9 Sayı: 1, 11 - 18, 01.03.2014

Öz

The purpose of this study was to determine the coach-athlete communication levels and also to acquire if it differs according to gender and sport branches. In addition, it was aimed to find the correlation between coach-athlete communication levels and age, sport age and execution time with coach. Thirty-two women (Xage = 20. 63 ± 2. 21), and forty-three men (Xage= 21. 84 ± 1.85), totally seventy five athletes who are students at Mersin University Physical Education and Sport Department voluntarily participated in this study. Data were collected using Coach-Athlete Relationship Questionnaire that developed by Jowett and Ntoumanis (2004) and translated to Turkish by Altıntaş and et.al. (2012). Descriptive statistics, t-test, Pearson Moments Products Correlation Analysis were used to analyze data. Findings indicated that there were no significant differences in communication levels according to gender and sport branches. Also, there was no significant correlation between age, sport age and communication levels. However, there was a positive correlation between communication levels and execution time with coach. As a result of this study, communication level increases depend on time spent with the coach. These findings point out that execution time with coach is more important factor than age and sport age of athletes in this study enhancing relations between coach-athlete

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA64UM24VY
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sevinç Selağzı Bu kişi benim

Fatma Çepikkurt Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2014
Gönderilme Tarihi 1 Mart 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Selağzı, S., & Çepikkurt, F. (2014). Antrenör ve Sporcu İletişim Düzeylerinin Belirlenmesi. CBÜ Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(1), 11-18.
AMA Selağzı S, Çepikkurt F. Antrenör ve Sporcu İletişim Düzeylerinin Belirlenmesi. CBÜ BESBD. Mart 2014;9(1):11-18.
Chicago Selağzı, Sevinç, ve Fatma Çepikkurt. “Antrenör Ve Sporcu İletişim Düzeylerinin Belirlenmesi”. CBÜ Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi 9, sy. 1 (Mart 2014): 11-18.
EndNote Selağzı S, Çepikkurt F (01 Mart 2014) Antrenör ve Sporcu İletişim Düzeylerinin Belirlenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 9 1 11–18.
IEEE S. Selağzı ve F. Çepikkurt, “Antrenör ve Sporcu İletişim Düzeylerinin Belirlenmesi”, CBÜ BESBD, c. 9, sy. 1, ss. 11–18, 2014.
ISNAD Selağzı, Sevinç - Çepikkurt, Fatma. “Antrenör Ve Sporcu İletişim Düzeylerinin Belirlenmesi”. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 9/1 (Mart 2014), 11-18.
JAMA Selağzı S, Çepikkurt F. Antrenör ve Sporcu İletişim Düzeylerinin Belirlenmesi. CBÜ BESBD. 2014;9:11–18.
MLA Selağzı, Sevinç ve Fatma Çepikkurt. “Antrenör Ve Sporcu İletişim Düzeylerinin Belirlenmesi”. CBÜ Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, c. 9, sy. 1, 2014, ss. 11-18.
Vancouver Selağzı S, Çepikkurt F. Antrenör ve Sporcu İletişim Düzeylerinin Belirlenmesi. CBÜ BESBD. 2014;9(1):11-8.