Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yedi İklim B1 ve B2 Türkçe Öğretim Setlerindeki Serbest Okuma Metinlerinin Görseller ile Bütünlüğünün İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 2, 1 - 28, 04.11.2019

Öz

Yabancılara Türkçe öğretmek
amacıyla hazırlanmış setlerde modern ölçütler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu
ölçütlerden bir tanesi de metinlerle birlikte kullanılan görsellerdir. Dil
öğretirken görseller önemli bir yere sahiptir ve öğrenmenin kalıcı hale gelmesine
yardımcı olur.Bu araştırmanın
amacı, Yunus Emre Enstitüsü tarafından yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla
hazırlanmış olan Yedi İklim Türkçe Öğretim seti B1-B2 düzey ders kitaplarındaki
görsellerle serbest okuma metinlerinin görsel bütünselliklerini incelemektir.
Çalışmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmada verilerin
toplamasında doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Toplanan veriler, metnin
içeriğini destekleyici görsel öğelerin kullanılması, görsel öğelerle metnin
içeriğinin tutarlı olması, görsel öğelerin sayfa içerisine etkili biçimde
yerleştirilmesi, görsel öğelerin teknik özellikler yönünden etkili açısından
analiz edilerek yorumlanmıştır. Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Türkçe Öğretim
seti B1 ve B2 düzeyi araştırma kapsamına alınmıştır. Çalışmada söz konusu bu
kitaptaki serbest okuma metinleriyle görsellerin ilişkileri incelenmek
istenmiştir. Diğer bir deyişle Yedi İklim Türkçe Öğretim B1- B2 kitaplarındaki
serbest okuma metinleriyle görsellerin bütünlük gösterip göstermedikleri
incelenmiş ve birbirlerini ne oranda destekledikleri tespit edilmeye
çalışılmıştır.

Kaynakça

 • Adıgüzel, A. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi. Ankara: Akçağ Yayınevi. Batur, Z. & Gülerler, S. (2013). Rengin Sosyokültürel Yansımaları ve Okuduğunu Anlamaya Etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies 6(7), 205-215
 • Batur, Z. (2010). Ana dili öğretiminde gösterge biliminin yeri: ana dili ders kitaplarındaki sözel metinlerle görsel metinleri bütünselliğinin analizi. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(4), 174-200.Bekleyen, N. (Ed.). (2015). Dil öğretimi. Pegem Akademi.
 • Bölükbaş, F., & Keskin, F. (2010). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metinlerin Kültür Aktarımındaki İşlevi/The Function of Texts in Transferring of Culture in Teaching Turkish as a Foreign Language. TURKISH STUDIES-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5, 4.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Atıf İndeksi, 1-342.
 • Demirel, Ö. (2012). Yabancı dil öğretimi: dil pasaportu dil biyografisi dil dosyası. PegemA Yayıncılık.
 • Durmuş, M., & Okur, A. (Eds.). (2018). Yabancılara Türkçe öğretimi: el kitabı. Grafiker.
 • Erdem, M. D., Gün, M., Şengül, M., & Şimşek, R. (2015). Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan okuma metinlerinin öğretim elemanlarınca diller için Avrupa ortak başvuru metni ve işlevsel metin özellikleri kapsamında değerlendirilmesi. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(3), 455-476. Erdem. M. D., Gün. M., Karateke, B. (2015). İleri Seviye İçin Hazırlanan İstanbul Yabancılara Türkçe Öğretim Setinin Kültür Aktarımı Açısından İncelenmesi. İnternational Journal of Language Academy, 8/17
 • Güneş, F. (2013). Türkçe öğretiminde metin seçimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 1-12.
 • Güneş, F. (2014). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Pegem Atıf İndeksi, 1-416.
 • https://ttkb.meb.gov.tr/www/ders-kitaplarinin-incelenmesi/dosya/32 (27.12.2018)
 • Kaptan, A. Y., & Kaptan, S. (2005). Ders kitaplarındaki tasarım sorunları ve öğrencilerin öğrenme düzeyine etkisi. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 59-66.
 • Karadağ, Ö. (2013). Okuma kültürüne katkıları bakımından Türkçe ders kitaplarının resimlemeleri (illüstrasyonları). Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(2), 84-93.
 • Kılıç, F., Erdem, M. D., Gün, M. ve Çaydaş, A. (2015). Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı 1 Ve Lale Türkçe Ders Kitabı 1’de Çokluk Ekinin Kullanım Özellikleri Üzerine Bir Değerlendirme. Journal of Educational Science, 2(2), 56-65.
 • Okur, A. (2007). Serbest okuma etkinliğinin sözcük hazinesi ve kavram gelişimine etkisi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Oymak, R. (2018). Türkçe Öğretiminde Göstergebilim Dayanaklı Görsel Anlama ve Anlatma Becerisi Eğitimi. International Journal of Languages’ Education and Teaching. 6(2), 326-342.
 • Özbay, M. (2009). Anlama teknikleri I: Okuma eğitimi. Ankara: Öncü Kitap.
 • Sanalan, V. A., Sülün, A. ve Çoban, T. A. (2007). Görsel okuryazarlık. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 33-47.
 • Şahin, M. (2014). Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Görsel Tasarım İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1), 31-46. Şeref, İ. ve Yılmaz, İ. (2013). Gökkuşağı Türkçe Öğretim Seti'ndeki Okuma Metinleri İle Görsellerin Bütünselliği. Journal of International Social Research, 6(27).
 • Ünal, F., & Şimşek, A. (2000). Eğitim amaçlı yazılı iletilerin tasarımı. Kurgu Dergisi, 9, 211-223
 • Yıldız, Ü. (2015). Perceptıons Of Students And Teachers About The Language Skılls In The Context Of Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language-Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Becerilerine Yönelik Öğrenci Ve Öğretmen Görüşleri. International Journal of Languages' Education and Teaching, 3(5), 429-443.
Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 2, 1 - 28, 04.11.2019

Öz

Kaynakça

 • Adıgüzel, A. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi. Ankara: Akçağ Yayınevi. Batur, Z. & Gülerler, S. (2013). Rengin Sosyokültürel Yansımaları ve Okuduğunu Anlamaya Etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies 6(7), 205-215
 • Batur, Z. (2010). Ana dili öğretiminde gösterge biliminin yeri: ana dili ders kitaplarındaki sözel metinlerle görsel metinleri bütünselliğinin analizi. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(4), 174-200.Bekleyen, N. (Ed.). (2015). Dil öğretimi. Pegem Akademi.
 • Bölükbaş, F., & Keskin, F. (2010). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metinlerin Kültür Aktarımındaki İşlevi/The Function of Texts in Transferring of Culture in Teaching Turkish as a Foreign Language. TURKISH STUDIES-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5, 4.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Atıf İndeksi, 1-342.
 • Demirel, Ö. (2012). Yabancı dil öğretimi: dil pasaportu dil biyografisi dil dosyası. PegemA Yayıncılık.
 • Durmuş, M., & Okur, A. (Eds.). (2018). Yabancılara Türkçe öğretimi: el kitabı. Grafiker.
 • Erdem, M. D., Gün, M., Şengül, M., & Şimşek, R. (2015). Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan okuma metinlerinin öğretim elemanlarınca diller için Avrupa ortak başvuru metni ve işlevsel metin özellikleri kapsamında değerlendirilmesi. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(3), 455-476. Erdem. M. D., Gün. M., Karateke, B. (2015). İleri Seviye İçin Hazırlanan İstanbul Yabancılara Türkçe Öğretim Setinin Kültür Aktarımı Açısından İncelenmesi. İnternational Journal of Language Academy, 8/17
 • Güneş, F. (2013). Türkçe öğretiminde metin seçimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 1-12.
 • Güneş, F. (2014). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Pegem Atıf İndeksi, 1-416.
 • https://ttkb.meb.gov.tr/www/ders-kitaplarinin-incelenmesi/dosya/32 (27.12.2018)
 • Kaptan, A. Y., & Kaptan, S. (2005). Ders kitaplarındaki tasarım sorunları ve öğrencilerin öğrenme düzeyine etkisi. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 59-66.
 • Karadağ, Ö. (2013). Okuma kültürüne katkıları bakımından Türkçe ders kitaplarının resimlemeleri (illüstrasyonları). Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(2), 84-93.
 • Kılıç, F., Erdem, M. D., Gün, M. ve Çaydaş, A. (2015). Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı 1 Ve Lale Türkçe Ders Kitabı 1’de Çokluk Ekinin Kullanım Özellikleri Üzerine Bir Değerlendirme. Journal of Educational Science, 2(2), 56-65.
 • Okur, A. (2007). Serbest okuma etkinliğinin sözcük hazinesi ve kavram gelişimine etkisi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Oymak, R. (2018). Türkçe Öğretiminde Göstergebilim Dayanaklı Görsel Anlama ve Anlatma Becerisi Eğitimi. International Journal of Languages’ Education and Teaching. 6(2), 326-342.
 • Özbay, M. (2009). Anlama teknikleri I: Okuma eğitimi. Ankara: Öncü Kitap.
 • Sanalan, V. A., Sülün, A. ve Çoban, T. A. (2007). Görsel okuryazarlık. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 33-47.
 • Şahin, M. (2014). Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Görsel Tasarım İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1), 31-46. Şeref, İ. ve Yılmaz, İ. (2013). Gökkuşağı Türkçe Öğretim Seti'ndeki Okuma Metinleri İle Görsellerin Bütünselliği. Journal of International Social Research, 6(27).
 • Ünal, F., & Şimşek, A. (2000). Eğitim amaçlı yazılı iletilerin tasarımı. Kurgu Dergisi, 9, 211-223
 • Yıldız, Ü. (2015). Perceptıons Of Students And Teachers About The Language Skılls In The Context Of Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language-Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Becerilerine Yönelik Öğrenci Ve Öğretmen Görüşleri. International Journal of Languages' Education and Teaching, 3(5), 429-443.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat ve Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mesut GÜN 0000-0001-9663-1066

Ahmet ÜNAL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 4 Kasım 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA GÜN, M., & ÜNAL, A. (2019). Yedi İklim B1 ve B2 Türkçe Öğretim Setlerindeki Serbest Okuma Metinlerinin Görseller ile Bütünlüğünün İncelenmesi. Uluslararası Çocuk Edebiyatı Ve Eğitim Araştırmaları Dergisi (ÇEDAR), 3(2), 1-28.

International Journal of Children's Literature and Education Researches