Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Spor İşletmelerinde Mantar Yönetim Anlayışının Çalışanların Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Etkisi

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 3, 18 - 31, 31.12.2021

Öz

Özet
Amaç: Spor İşletmelerinde Mantar Yönetim Anlayışının Çalışanların Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine etkisi olup olmadığının incelenmesidir.
Yöntem: Bu araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya söz konusu olan veriler anket yöntemi ile Konya Selçuklu Belediyesi spor tesisleri çalışanlarına Mantar Yönetim Ölçeği ve Tükenmişlik Ölçeği gönüllülük esasına göre yüz yüze uygulanarak elde edilmiştir.
Bulgular: Pandemi sürecinde mevcut corana virüs kısıtlamaları dahilinde yapılan bu araştırmada mantar yönetim anlayışı ile duygusal tükenme arasında orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki, mantar yönetim anlayışı ile duyarsızlaşma arasında orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki görülmüş olup, mantar yönetim anlayışı ile kişisel başarı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki görülmemiştir.
Sonuç: Mantar yönetim anlayışı çalışanların kendilerini kör bir insan duygusuna kapılmalarına sebep olacağından onların iş performanslarına, yaptıkları işten zevk almalarına ve enerjilerine olumsuz yansıyarak çalışanlar üzerinde negatif bir etki oluşturacağı bu yüzden duygusal tükenme ve duyarsızlaşma duygularının artmasına sebep olacağını söyleyebiliriz.
Anahtar Kelime: Mantar Yönetim, Tükenmişlik, Spor İşletmeleri, Spor
Abstract
The Effect of Mushroom Management Approach on Employee Burnout Levels in Sports Businesses
Purpose: To examine whether the Mushroom Management Approach in Sports Businesses has an effect on the Burnout Levels of the Employees.
Method: Quantitative research method was used in this study. The data subject to the research were obtained by applying the Mushroom Management Scale and Burnout Scale face-to-face to the employees of Konya Selçuklu Municipality sports facilities, on a voluntary basis, with the survey method.
Results: In this study, which was conducted within the current corona virus restrictions during the pandemic process, a moderately positive and significant relationship was observed between the understanding of mushroom management and emotional exhaustion, a moderately positive and significant relationship was observed between the understanding of mushroom management and depersonalization, and there was a significant positive relationship between the understanding of mushroom management and personal success. no statistically significant relationship was observed.
Conclusion: We can say that since the mushroom management approach will cause employees to fall into a blind human feeling, it will have a negative effect on their work performance, enjoyment of the work they do and their energy will have a negative effect on the employees, thus increasing their feelings of emotional exhaustion and depersonalization.
Keywords: Mushroom Management, Burnout, Sports Business, Sport

Kaynakça

 • Kaynakça Aldoğan Şenol, F., Diker, O., Atay, L. (2019). Çanakkale İlindeki 4 ve 5 Yıldızlı Otel Çalışanlarının Yönetim Tarzı Algılarının Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Etkisi. Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 17, No: 33 ss.: 187-209
 • Birincioğlu, N., Tekin, E. (2018). Mantar Yönetim Ölçeği Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma. Business and Economics Research Journal, Volume 9, Number 1, pp. 169-185
 • Çetin, O. I. (2021). Mantar Yönetim Algısının İş Tatminine Etkisinde Yabancılaşmanın Aracı Rolü. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Sayı:33, Cilt:17, Yıl:11, s.398- 424
 • Çetinkaya, F. F., Altıntaş, M. (2021). Whistleblowing (Erdemli Raporlama) ve Mantar Yönetim Arasındaki İlişki. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 2 (781-793).
 • Deniz, A., Kaya, Ç. (2021). Çağrı Merkezlerinde İş Yükünün İşte Tükenmişlik Duygusu Üzerindeki Etkisi. Journal of Life Economics, 8(1), 81-92
 • Ergin, C. (1992). Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği’nin Uyarlanması. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 143-154.
 • Eryeşil, K., Öztürk, M. (2019). Tükenmişlik Sendromu. E. Kaygın, G. Kosa (Ed.), Olumsuz Boyutlarıyla Örgütsel Davranış (ss. 349-363). Konya: Eğitim Yayınevi
 • Havle, N., İlnem, M.C., Yener, F., Gümüş, H. (2008). İstanbul'da Çalışan Psikiyatristlerde Tükenmişlik, İş Doyumu ve Bunların Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 21(1-4):4-13
 • H.R.C., (2020). Mushroom Management Theory in Human Resources https://www.hrinasia.com/management/%EF%BB%BFmushroom-management/ 09.06.2021
 • Kahya, V., Ceylan, E. (2019). İş Performansını Artırmada Yeni Bir Yaklaşım: Mantar Yönetim. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 6(45), 3773-3781
 • Kalfaoğlu, S. (2020). Mantar Yönetim, Ş. Şimşek, A. Çelik, T. Akgemici, A. Diken (Ed.), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (ss. 345-352). Konya: Eğitim Yayınevi
 • Kılıç, T. (2015), Mushroom Management Theory; Sample Of Health Sector. Academy of Strategic Management Journal, 14 (Special Issue), p. 83-89.
 • Kılıç, T., Olgun, H. (2017). Mantar Yönetim Yaklaşımı. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi, 2(2), 106-113, Külekci, M. K., Özbozkurt, O. B., Bahar, E. (2020). The Mediating Role of Mushroom Management Within the Impact of Job Stress on Intention to Leave. Journal of Business Research-Turk, 12 (1), 361-371.
 • Laplante, P.A. (2014). Requirements Engineering for Software and Systems, 2nd Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, LLC., p. 216
 • Mar, (2011). https://management.simplicable.com/management/new/mushroom-management 07.06.2021
 • Osmanoğlu, H., Üzüm, H. (2020). Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Çalışanlarının Mantar Yönetim Algı Düzeyleri. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(2), p. 293-302.
 • Özler Ergun, N. D., Dirican Özçınar, M. (2014). Örgütlerde Yabancılaşma İle Tükenmişlik Sendromu Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 39, 291-310
 • Sandıkçı, M.B. (2021). Sporda İnovasyon, M. Aslan (Ed.), Spor Yönetimi (ss.123-135). İstanbul: Efe Akademi Yayınevi
 • Smith, N. (2015). https://www.geckoboard.com/blog/research-report-one-in-four-employees-leave-due-to-mushroom-management/ (02.05.2021).
 • Şen, B. (2019). Turizm İşletmelerinde Mantar Yönetim Yaklaşımı ve Örgütsel Bağlılığın Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Gümüşhane
 • Tekin, E., Birincioğlu, N. (2017). Bilgi Çağının Odak Noktası Üniversitelerde Mantar Yönetimi. International Journal of Academic Value Studies,Vol:3, Issue:14; pp:22-29
 • Uzunbacak, H. H., Yıldız, A., Uzun, S. (2019). Toksik Liderliğin Çalışanların Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1) 211–219
 • Wikipedia, (2015). https://en.wikipedia.org/wiki/Mushroom_management 09.06.2021

The Effect of Mushroom Management Approach on Employee Burnout Levels in Sports Businesses

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 3, 18 - 31, 31.12.2021

Öz

Aim: To examine whether the Mushroom Management Approach in Sports Businesses has an effect on the Burnout Levels of the Employees.
Methods: Quantitative research method was used in this study. The data subject to the research were obtained by applying the Mushroom Management Scale and Burnout Scale face-to-face to the employees of Konya Selçuklu Municipality sports facilities, on a voluntary basis, with the survey method.
Results: In this study, which was conducted within the current corona virus restrictions during the pandemic process, a moderately positive and significant relationship was observed between the understanding of mushroom management and emotional exhaustion, a moderately positive and significant relationship was observed between the understanding of mushroom management and depersonalization, and there was a significant positive relationship between the understanding of mushroom management and personal success. no statistically significant relationship was observed.
Conclusion: We can say that since the mushroom management approach will cause employees to fall into a blind human feeling, it will have a negative effect on their work performance, enjoyment of the work they do and their energy will have a negative effect on the employees, thus increasing their feelings of emotional exhaustion and depersonalization.

Kaynakça

 • Kaynakça Aldoğan Şenol, F., Diker, O., Atay, L. (2019). Çanakkale İlindeki 4 ve 5 Yıldızlı Otel Çalışanlarının Yönetim Tarzı Algılarının Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Etkisi. Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 17, No: 33 ss.: 187-209
 • Birincioğlu, N., Tekin, E. (2018). Mantar Yönetim Ölçeği Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma. Business and Economics Research Journal, Volume 9, Number 1, pp. 169-185
 • Çetin, O. I. (2021). Mantar Yönetim Algısının İş Tatminine Etkisinde Yabancılaşmanın Aracı Rolü. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Sayı:33, Cilt:17, Yıl:11, s.398- 424
 • Çetinkaya, F. F., Altıntaş, M. (2021). Whistleblowing (Erdemli Raporlama) ve Mantar Yönetim Arasındaki İlişki. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 2 (781-793).
 • Deniz, A., Kaya, Ç. (2021). Çağrı Merkezlerinde İş Yükünün İşte Tükenmişlik Duygusu Üzerindeki Etkisi. Journal of Life Economics, 8(1), 81-92
 • Ergin, C. (1992). Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği’nin Uyarlanması. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 143-154.
 • Eryeşil, K., Öztürk, M. (2019). Tükenmişlik Sendromu. E. Kaygın, G. Kosa (Ed.), Olumsuz Boyutlarıyla Örgütsel Davranış (ss. 349-363). Konya: Eğitim Yayınevi
 • Havle, N., İlnem, M.C., Yener, F., Gümüş, H. (2008). İstanbul'da Çalışan Psikiyatristlerde Tükenmişlik, İş Doyumu ve Bunların Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 21(1-4):4-13
 • H.R.C., (2020). Mushroom Management Theory in Human Resources https://www.hrinasia.com/management/%EF%BB%BFmushroom-management/ 09.06.2021
 • Kahya, V., Ceylan, E. (2019). İş Performansını Artırmada Yeni Bir Yaklaşım: Mantar Yönetim. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 6(45), 3773-3781
 • Kalfaoğlu, S. (2020). Mantar Yönetim, Ş. Şimşek, A. Çelik, T. Akgemici, A. Diken (Ed.), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (ss. 345-352). Konya: Eğitim Yayınevi
 • Kılıç, T. (2015), Mushroom Management Theory; Sample Of Health Sector. Academy of Strategic Management Journal, 14 (Special Issue), p. 83-89.
 • Kılıç, T., Olgun, H. (2017). Mantar Yönetim Yaklaşımı. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi, 2(2), 106-113, Külekci, M. K., Özbozkurt, O. B., Bahar, E. (2020). The Mediating Role of Mushroom Management Within the Impact of Job Stress on Intention to Leave. Journal of Business Research-Turk, 12 (1), 361-371.
 • Laplante, P.A. (2014). Requirements Engineering for Software and Systems, 2nd Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, LLC., p. 216
 • Mar, (2011). https://management.simplicable.com/management/new/mushroom-management 07.06.2021
 • Osmanoğlu, H., Üzüm, H. (2020). Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Çalışanlarının Mantar Yönetim Algı Düzeyleri. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(2), p. 293-302.
 • Özler Ergun, N. D., Dirican Özçınar, M. (2014). Örgütlerde Yabancılaşma İle Tükenmişlik Sendromu Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 39, 291-310
 • Sandıkçı, M.B. (2021). Sporda İnovasyon, M. Aslan (Ed.), Spor Yönetimi (ss.123-135). İstanbul: Efe Akademi Yayınevi
 • Smith, N. (2015). https://www.geckoboard.com/blog/research-report-one-in-four-employees-leave-due-to-mushroom-management/ (02.05.2021).
 • Şen, B. (2019). Turizm İşletmelerinde Mantar Yönetim Yaklaşımı ve Örgütsel Bağlılığın Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Gümüşhane
 • Tekin, E., Birincioğlu, N. (2017). Bilgi Çağının Odak Noktası Üniversitelerde Mantar Yönetimi. International Journal of Academic Value Studies,Vol:3, Issue:14; pp:22-29
 • Uzunbacak, H. H., Yıldız, A., Uzun, S. (2019). Toksik Liderliğin Çalışanların Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1) 211–219
 • Wikipedia, (2015). https://en.wikipedia.org/wiki/Mushroom_management 09.06.2021
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Akif Bozkır 0000-0001-9169-8333

Akif Fidan Bu kişi benim 0000-0002-2977-8364

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Bozkır, A., & Fidan, A. (2021). Spor İşletmelerinde Mantar Yönetim Anlayışının Çalışanların Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Etkisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 18-31.

Sayın Araştırmacılar,

Spor Bilimleri alanındaki çalışmaları içeren uluslararası nitelikte ve hakemli dergi olarak yayımlanan ÇOMÜ Spor Bilimleri Dergisi'nin EYLÜL 2023'de çıkacak olan sayısı için dergimizin kapsamı dahilinde olan konularla ilgili özgün araştırma ve derleme türünde makaleler kabul edilecektir. Bu anlamda ilgili sayı için makaleler 2023 yılının AĞUSTOS ayı sonuna kadar gönderilebilir.

 Bilgilerinize sunulur.

Editör

Prof. Dr. Hürmüz KOÇ