Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Metaphoric Perceptions of Nutrition and Dietetics Department Students on Sports

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 3, 44 - 57, 31.12.2021

Öz

Aim: This study aimed to determine the metaphorical perceptions of the Nutrition and Dietetics Department students about sports.
Method: A total of 132 volunteer students from Department of Nutrition and Dietetics of three different universities participated in the study (Artvin Çoruh, Avrasya, Gümüşhane). The data were obtained by completing the sentence "Sports is like ... because ..." and were analyzed with qualitative and quantitative research methods.
Results:132 university students who participated in the study produced a total of 132 metaphors for the concept of "sport", and the most repeated metaphor was "life" (f=15). 16 different conceptual categories were created, and the categories with the highest number of metaphors were determined as the sport as an element of life (28 metaphors), a health-giving element (27 metaphors), feeling of peace and happiness providing element (13 metaphors), an element of determination (12 metaphors), an energizing element (11 metaphors).
Conclusion: When the results of the study were evaluated, it was determined that the students had positive perceptions towards sports in the metaphors they produced regarding the concept of "sport".

Kaynakça

 • Arlı, M., Şanlıer, N., Küçükkömürler, S., Yaman, M. (2017). Anne ve çocuk beslenmesi. Ankara: Pegem Akademi.43-44. Doı 10.14527/9789756802687.
 • Asaman, E. (2013). Özel eğitim kurumlarındaki öğretmen ve öğrencilerin birbirlerine yönelik metaforik algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Entitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 460, Mersin.
 • Aydın, İ.S., Pehlivan A. (2010). Türkçe öğretmen adaylarının “öğretmen” ve “öğrenci” kavramlarına ilişkin kullandıkları metaforlar. Turkish Studies, 5(3): 818-842. doi:10.7827/TurkishStudies.1465.
 • Arpa, D. K. (2014). Ortaöğretimdeki erkek sporcuların karate ve taekwondo branşına yönelme nedenleri ve beklentileri. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, İstanbul.
 • Bensiz, A. (2016). Amatör futbolcuların algılarına göre antrenörlerin liderlik özelliklerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve müdürlerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4): 693-712.
 • Creswell, J.W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks, C. A: Sage.
 • Gün, M., Şimşek, R. (2017). Türkçe öğretmenliği öğrencilerinin Türkçe konuşan yabancılara yönelik metaforik algıları. Route Educational and Social Science Journal, 19, 365-378.
 • Karakaya, E. D., Salici, O. (2016). Isparta’da öğrenim gören 11-13 yaş grubu öğrencilerin popüler spor branşları hakkındaki metaforik algılarının belirlenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(3): 1059-1076.
 • Koçak, F. (2014). Üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumları: Bir ölçek geliştirme çalışması. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dergisi, 12(1): 59-69.
 • Koç, M., Murathan, F. Yetiş, Ü., Murathan, T. (2015). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin spor kavramına ilişkin algıları. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(9): 294-303.
 • Kısa, N., (2013). Araştırma görevlilerinin metaforik algıları: Kim onlar? Kim olmalılar? Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28: 48.
 • Kövecses, Z. (2002). Cognitive-linguistic comments on metaphor identification. Language and Literature, 11(1): 74-78.
 • Kurtipek, S., Sönmezoğlu, U. (2018). Determination of the perceptions of sports managers about sport concept: a metaphor analysis study. International Journal of Higher Education 7(4): 17-25. Doi: 10.5430/ijhe.v7n4p17.
 • Lakoff, G., Johnson, M. (2015). Metaphors we live,meaning and language / Metaforlar: hayat, anlam ve dil (Çev.: GökhanYavuz Demir). İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Levine, P. M. (2005). Metaphors and images of classrooms. Kappa Delta Pi Record, 41(4): 172-175, https://doi.org/10.1080/00228958.2005.10532066 Miles, M.B., Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Sage Publications, Inc.
 • Miller, S. (1987). Some comments on the utility of metaphors for educational theory practice, Educational Theory, 37 (3): 219-227. (Akt. Akpınar, S., & Yıldız, Ş. (2018). Muhasebe eğitimi alan öğrencilerin muhasebe algılarına yönelik metaforlar. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 77: 91- 114.
 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55: 459-496.
 • Semerci, Ç. (2007). Program geliştirme kavramına ilişkin metaforlarla yeni ilköğretim programlarına farklı bir bakış. Sosyal Bilimler Dergisi, 31(2): 125-140.
 • Sevinç, S., Ergenç, M. (2017). Düzce Üniversitesi’nin bazı fakültelerinde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerinin spor hakkındaki metaforları. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2): 106-131.
 • Sunay, H. (2003). Türk spor politikasına analitik bir bakış. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(1): 39-42.
 • Sunay, H., Balcı, V. (2003). Bazı Türk televizyonlarının yayınladığı reklamlarda spor imajının kullanımı. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(2): 107-110.
 • Tanrıverdi, H. (2012). Spor ahlakı ve şiddet. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8): 1071-1093.
 • Yetim, A. (2000). Sporun sosyal görünümü. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(1): 63-72.
 • Yetim, A., Kalfa, M. (2019). Üniversite öğrencilerinin sporla ilgili metaforik algıları. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(1): 41-54. Doı: 10.33689/spormetre.467650.
 • Yıldıran, İ., Yetim A. (1996). Ortaöğretimde Beden Eğitimi derslerinin öncelikli amaçları üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(3): 36-43.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 9. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinin Spor Hakkındaki Metaforik Algısı

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 3, 44 - 57, 31.12.2021

Öz

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin spor hakkındaki metaforik algılarının belirlenmesidir.
Yöntem: Çalışmaya üç farklı üniversitenin (Artvin Çoruh, Avrasya, Gümüşhane) Beslenme ve Diyetetik bölümünden toplam 132 gönüllü öğrenci katılmıştır. Veriler öğrencilerin ''Spor ... gibidir, çünkü ...'' cümlesini tamamlamalarıyla elde edilmiş olup, nitel ve nicel araştırma yöntemleriyle analiz edilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya katılan 132 üniversite öğrencisi “spor” kavramına ilişkin toplamda 132 metafor üretmiş olup en fazla tekrar edilen ''hayat'' (f=15) metaforu olmuştur. 16 farklı kavramsal kategori oluşturulmuş, en fazla metafor üretilen kategoriler ise sırasıyla; yaşamın bir unsuru (28 metafor), sağlık verici bir unsur (27 metafor), huzur-mutluluk-erinç verici bir unsur (13 metafor), kararlı olmaya ilişkin bir unsur (12 metafor), enerji verici bir unsur (11 metafor) olarak spor şeklinde belirlenmiştir.
Sonuç: Çalışmanın bulguları değerlendirildiğinde öğrencilerin “spor” kavramına ilişkin ürettikleri metaforlarda spora karşı olumlu algılarının olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Arlı, M., Şanlıer, N., Küçükkömürler, S., Yaman, M. (2017). Anne ve çocuk beslenmesi. Ankara: Pegem Akademi.43-44. Doı 10.14527/9789756802687.
 • Asaman, E. (2013). Özel eğitim kurumlarındaki öğretmen ve öğrencilerin birbirlerine yönelik metaforik algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Entitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 460, Mersin.
 • Aydın, İ.S., Pehlivan A. (2010). Türkçe öğretmen adaylarının “öğretmen” ve “öğrenci” kavramlarına ilişkin kullandıkları metaforlar. Turkish Studies, 5(3): 818-842. doi:10.7827/TurkishStudies.1465.
 • Arpa, D. K. (2014). Ortaöğretimdeki erkek sporcuların karate ve taekwondo branşına yönelme nedenleri ve beklentileri. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, İstanbul.
 • Bensiz, A. (2016). Amatör futbolcuların algılarına göre antrenörlerin liderlik özelliklerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve müdürlerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4): 693-712.
 • Creswell, J.W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks, C. A: Sage.
 • Gün, M., Şimşek, R. (2017). Türkçe öğretmenliği öğrencilerinin Türkçe konuşan yabancılara yönelik metaforik algıları. Route Educational and Social Science Journal, 19, 365-378.
 • Karakaya, E. D., Salici, O. (2016). Isparta’da öğrenim gören 11-13 yaş grubu öğrencilerin popüler spor branşları hakkındaki metaforik algılarının belirlenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(3): 1059-1076.
 • Koçak, F. (2014). Üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumları: Bir ölçek geliştirme çalışması. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dergisi, 12(1): 59-69.
 • Koç, M., Murathan, F. Yetiş, Ü., Murathan, T. (2015). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin spor kavramına ilişkin algıları. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(9): 294-303.
 • Kısa, N., (2013). Araştırma görevlilerinin metaforik algıları: Kim onlar? Kim olmalılar? Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28: 48.
 • Kövecses, Z. (2002). Cognitive-linguistic comments on metaphor identification. Language and Literature, 11(1): 74-78.
 • Kurtipek, S., Sönmezoğlu, U. (2018). Determination of the perceptions of sports managers about sport concept: a metaphor analysis study. International Journal of Higher Education 7(4): 17-25. Doi: 10.5430/ijhe.v7n4p17.
 • Lakoff, G., Johnson, M. (2015). Metaphors we live,meaning and language / Metaforlar: hayat, anlam ve dil (Çev.: GökhanYavuz Demir). İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Levine, P. M. (2005). Metaphors and images of classrooms. Kappa Delta Pi Record, 41(4): 172-175, https://doi.org/10.1080/00228958.2005.10532066 Miles, M.B., Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Sage Publications, Inc.
 • Miller, S. (1987). Some comments on the utility of metaphors for educational theory practice, Educational Theory, 37 (3): 219-227. (Akt. Akpınar, S., & Yıldız, Ş. (2018). Muhasebe eğitimi alan öğrencilerin muhasebe algılarına yönelik metaforlar. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 77: 91- 114.
 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55: 459-496.
 • Semerci, Ç. (2007). Program geliştirme kavramına ilişkin metaforlarla yeni ilköğretim programlarına farklı bir bakış. Sosyal Bilimler Dergisi, 31(2): 125-140.
 • Sevinç, S., Ergenç, M. (2017). Düzce Üniversitesi’nin bazı fakültelerinde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerinin spor hakkındaki metaforları. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2): 106-131.
 • Sunay, H. (2003). Türk spor politikasına analitik bir bakış. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(1): 39-42.
 • Sunay, H., Balcı, V. (2003). Bazı Türk televizyonlarının yayınladığı reklamlarda spor imajının kullanımı. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(2): 107-110.
 • Tanrıverdi, H. (2012). Spor ahlakı ve şiddet. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8): 1071-1093.
 • Yetim, A. (2000). Sporun sosyal görünümü. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(1): 63-72.
 • Yetim, A., Kalfa, M. (2019). Üniversite öğrencilerinin sporla ilgili metaforik algıları. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(1): 41-54. Doı: 10.33689/spormetre.467650.
 • Yıldıran, İ., Yetim A. (1996). Ortaöğretimde Beden Eğitimi derslerinin öncelikli amaçları üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(3): 36-43.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 9. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Toplam 27 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ezgi Samar 0000-0002-9376-9307

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Samar, E. (2021). Metaphoric Perceptions of Nutrition and Dietetics Department Students on Sports. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 44-57.

Sayın Araştırmacılar,

Spor Bilimleri alanındaki çalışmaları içeren uluslararası nitelikte ve hakemli dergi olarak yayımlanan ÇOMÜ Spor Bilimleri Dergisi'nin EYLÜL 2023'de çıkacak olan sayısı için dergimizin kapsamı dahilinde olan konularla ilgili özgün araştırma ve derleme türünde makaleler kabul edilecektir. Bu anlamda ilgili sayı için makaleler 2023 yılının AĞUSTOS ayı sonuna kadar gönderilebilir.

 Bilgilerinize sunulur.

Editör

Prof. Dr. Hürmüz KOÇ