Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Lise Öğrencilerinin Türkiye Süper Ligindeki 3 Büyüklere Olan Güvenlerinin İncelenmesi (İstanbul Bakırköy İlçe Örneği)

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 3, 1 - 17, 31.12.2021

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı İstanbul ili Bakırköy ilçesinde eğitim gören liseli öğrencilerin tuttukları Türkiye Süper Ligi takımlarından üç büyük kulübe olan güvenin incelenmesi olup, taraftarların kulüp başkanlarına, antrenörlerine ve sporcularına olan güvenirliğinin incelenmesidir.
Yöntem: Çalışmanın örneklemini, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında İstanbul ili Bakırköy ilçesinde eğitimine devam eden ve gönüllü katılan 211 erkek ve 192 kadın toplam 403 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırma kapsamında 22 maddelik ve üç alt boyutu bulunan “Spor Kulübüne Güven Ölçeği” (SKGÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde elde edilen veriler nicel yöntem olarak SPSS (21 Versiyon) programı yardımı ile analiz edilmiştir. Veriler analizinde ikili karşılaştırmalar için Mann Whitney U testi ve çoklu karşılaştırmalar için ise Kruskal Wallis H testinden yararlanılmıştır.
Bulgular ve Sonuç: Sonuç olarak, kadınlara göre erkeklerin verileri istatistiksel olarak daha yüksek olarak gözlemlenmiştir. Antrenöre güven durumunda Galatasaray taraftarlarının antrenörlerine güveni daha yüksek çıkmıştır. Kendilerini adlandırdıkları taraftar grubu olan fanatik taraftar ile diğer grup taraftarlar (seyirci, taraftar ve TV izleyicisi) arasındaki ilişkide fanatik grup istatistiksel olarak daha yüksek çıkmıştır. Herhangi bir taraftar gurubuna üye olanların güvenlerinin üye olmayanlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca sınıf değişkenine, yaş değişkenine, aile gelirine göre ve lisanslı ürün alma ve ürün çeşitliliği konusunda istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemiştir.

Kaynakça

  • Açak, Mahmut., & Karademir, T. (2019). Spor Kulübüne Güven Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 21(1), 54–66. Akşar, T. (2005). Endüstriyel Futbol. 1. Baskı. İstanbul: Literatür Yayınları. Altunbaş,. Argan, M., & Katırcı, H. (2008). Spor Pazarlaması. 2. Basım Ankara: Nobel Yayınları. Arıkan,.

Examination of The Reliability of Three Major Clubs From Turkish Super League Teams By High School Students (Example Of Bakırköy District In Istanbul)

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 3, 1 - 17, 31.12.2021

Öz

Purpose: The aim of this study is to examine the trust of the three major clubs from the Turkish Super League teams held by high scholl students studying in Bakırköy district of Istanbul province and to examine the trust of the fans in the club presidents, coaches and athletes.
Method: The sample of the study consists of a total of 403 students, 211 males and 192 females, who continue their education in Bakırköy district of Istanbul province in the academic year of 2020-2021 and participate voluntarily. Within the scope of this research, the “Sports Club Trust Scale” (SCTS), which has 22 items and three sub-dimensions, was used. The data obtained in the analysis of the data were analyzed with the help of the SPSS (21 Version) program as a quantitative method. Depending on the independent variables, Mann Whitney U test was used for binary comparisons of variables and Kruskal Wallis H test was used for multiple comparisons.
Results and Conclusion: As a result, the data of men were observed to be statistically higher than women. In the case of trust in the coach, Galatasaray fans had higher confidence in their coaches. The fanatic group was statistically higher in the relationship between the fanatic fan group they named themselves, and the other group fans (audience, fans and TV viewers). It has been determined that the trust of those who are members of any fan group is higher than those who are not members. In addition, there was no statistically significant difference in terms of class variable, age variable, family income, purchasing licensed products and product diversity.

Kaynakça

  • Açak, Mahmut., & Karademir, T. (2019). Spor Kulübüne Güven Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 21(1), 54–66. Akşar, T. (2005). Endüstriyel Futbol. 1. Baskı. İstanbul: Literatür Yayınları. Altunbaş,. Argan, M., & Katırcı, H. (2008). Spor Pazarlaması. 2. Basım Ankara: Nobel Yayınları. Arıkan,.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Altun

Tamer Karademir 0000-0003-3244-0767

Mehmet Mustafa Yorulmazlar 0000-0002-1051-0798

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Altun, M., Karademir, T., & Yorulmazlar, M. M. (2021). Lise Öğrencilerinin Türkiye Süper Ligindeki 3 Büyüklere Olan Güvenlerinin İncelenmesi (İstanbul Bakırköy İlçe Örneği). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 1-17.

Sayın Araştırmacılar,

Spor Bilimleri alanındaki çalışmaları içeren uluslararası nitelikte ve hakemli dergi olarak yayımlanan ÇOMÜ Spor Bilimleri Dergisi'nin EYLÜL 2023'de çıkacak olan sayısı için dergimizin kapsamı dahilinde olan konularla ilgili özgün araştırma ve derleme türünde makaleler kabul edilecektir. Bu anlamda ilgili sayı için makaleler 2023 yılının AĞUSTOS ayı sonuna kadar gönderilebilir.

 Bilgilerinize sunulur.

Editör

Prof. Dr. Hürmüz KOÇ