Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

14 – 16 Yaş Kadın Tenisçilerde Pliometrik Antrenmanın Dikey Sıçramaya Etkisi

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 1, 10 - 23, 15.06.2022

Öz

Tenis sporcularına uygulanan 4 haftalık pliometrik antrenman programının dikey sıçrama performansına etkisinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu çalışmaya; 14 – 16 yaş arası aktif tenis sporu yapan 20 (Araştırma grubu: 10, yaş ortalaması: 14,90 ± 0,88 yıl; Kontrol grubu: 10, yaş ortalaması: 14,90 ± 0,88 yıl) kadın tenisçi dâhil edildi. Çalışma sürecinde her iki grup tenis antrenmanları yaptı. Araştırma grubu kontrol grubundan farklı olarak tenis antrenmanları öncesinde haftada 3 gün 45 dakika pliometrik antrenman uyguladı. Sporcuların boy uzunluğu Kupa Ynk Profesyonel şerit metre ile vücut ağırlığı ise AR553 Fitsense marka vücut analiz baskülü ile ölçüldü. Vücut Kitle İndeksi (VKİ) = Ağırlık (kg) / Boy (m²) formülü ile hesaplandı. Dikey sıçrama performansı “IPhone 10 (Apple Inc., ABD)” marka telefon ile “My Jump 2” adlı IOS uygulaması kullanılarak belirlendi. Verilerin istatistiksel değerlendirmesinde bağımlı örneklemler için t-testi ve bağımsız örneklemler için t-testi uygulandı. Veri analizi sonucu; Araştırma grubunun dikey sıçrama mesafelerinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artış tespit edildi. Benzer artışın kontrol grubunda da görüldüğü ve dikey sıçrama mesafesinde anlamlı artış olduğu belirlendi. Araştırmada yer alan iki grubun ön test – son test değerleri arasındaki farkın gruplar arası karşılaştırılması sonucunda, Araştırma grubunun fark ortalamasının kontrol grubundan anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptandı. Çalışmanın sonuçları; tenis antrenmanına ilave olarak 4 haftalık pliometrik antrenman uygulamasının tenis sporcularının dikey sıçrama mesafelerini geliştirmede etkili olduğunu gösterdi.

Kaynakça

 • Açıkada C, Ergen E. (1990). Bilim ve Spor. Ankara: Büro - Tek Ofset Matbaacılık.
 • Ateş M, Ateşoğlu U. (2007). Pliometrik antrenmanın 16-18 yaş grubu erkek futbolcuların üst ve alt ekstremite kuvvet parametreleri üzerine etkisi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 5, 21-8.
 • Bahamonde RE. (2000). Changes in angular momentum during the tennis serve. Journal of Sports Sciences. 18(8), 579-592.
 • Baktaal, DG. (2008). 16-22 yaş bayan voleybolcularda pliometrik çalışmaların dikey sıçrama üzerine etkilerinin belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Balsalobre-Fernández C, Glaister M, Lockey RA. (2015). The validity and reliability of an iPhone app for measuring vertical jump performance. Journal of Sports Science., 33(15), 1574-1579.
 • Bedi JF, Cresswell AG, Engel TJ, Nicol SM. (1987). Increase in jumping height associated with maximal effort vertical depth jumps. Research Quarterly for Exercise and Sport. 58(1), 11-15.
 • Bompa TO, Haff GG. (2017). Dönemleme: Antrenman Kuramı ve Yöntemi. Beşinci Baskı. Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi.
 • Brown ME, Ma Yhew YL, Boleach LW. (1986). Effect of plyometric training on vertical jump performance in high school basketball players. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 26, 1-3.
 • Brumitt, J. (2010). Core Assessment and Training. In: Flegel M, Bernard K, Maurer K. (eds). Pliometric Trainings. 1th ed. Newyork: Human Kinetics.
 • Cüce G, Yapıcı Öksüzoğlu A, Atabaş EG. (2021). The effect of plyometric and tabata training on jump performance, respiratory function parameters on aerobic gymnasts. Turkish Journal of Sport and Exercise. 23(3), 374-383.
 • Çalışkan Ö, Arıkan Ş. (2021). The effect of plyometric training on some motoric and technical parameters in 13-15 age soccer players. Turkish Journal of Sport and Exercise. 23(3), 287-296.
 • Diallo O, Dore E, Duche P, Van Praagh E. (2001). Effects of plyometric training followed by a reduced training programme on physical performance in prepubescent soccer players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 41(3), 342.
 • Elliott B, Marshall RN, Noffal G. (1995). Contributions of upper limb segment rotations during the power serve in tennis. Journal of Applied Biomechanics. 11, 433 - 442.
 • Faigenbaum AD, McFarland JE, Keiper FB, Tevlin W, Ratamess NA, Kang J, Hoffman JR. (2007). Effects of a short-term plyometric and resistance training program on fitness performance in boys age 12 to 15 years. Journal of Sports Science & Medicine. 6(4), 519-525.
 • Fernández Fernández J, Méndez Villanueva A, Pluim BM, Fernández-García B, Terrados N. (2006). Physical and physiological aspects of tennis competition (I). Archivos De Medicina Del Deporte. 23(116), 451-454.
 • Ferrauti A, Maier P, Weber K. (2016). Handbuch für Tennistraining: Leistung Athletik Gesundheit. Germany: Meyer & Meyer Verlag.
 • Genç FA, Dağlıoğlu Ö. (2021). Effect of plyometric training program on athletic performance in young taekwondo athletes. European Journal of Physical Education and Sport Science. 7(5), 156-166.
 • Gokhan I, Aktas Y. (2013). Plyometric exercises’ effect on some particular physical and physiological parameters in volleyball players. International Educational E-Journal. 2(4), 8-14.
 • Grgic J, Schoenfeld BJ, Mikulic P. (2021). Effects of plyometric vs. resistance training on skeletal muscle hypertrophy: A review. Journal of Sport and Health Science. 10(5), 530-536.
 • Gullikson, T. (2003). Teniste fiziksel uygunluk testleri. Spor Araştırmaları Dergisi. 7(1), 135-156.
 • Guo Z, Huang Y, Zhou Z, Leng B, Gong W, Cui Y, Bao D. (2021). The effect of 6-week combined balance and plyometric training on change of direction performance of elite badminton players. Frontiers in Psychology. 12, 684964.
 • Işıldak, K. (2020). Plyometrik antrenmanların çabukluk, dikey sıçrama ve durarak uzun atlama performansı üzerine etkisi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi. 3(1), 36-44.
 • Krističević T, Krakan I, Baić M. (2016). Effects of short high impact plyometric training on jumping performance in female volleyball players. Acta Kinesiologic. 10(1), 25‐29.
 • Kubo K, Morimoto M, Komuro T, Yata H, Tsunoda N, Kanehisa H, Fukunaga T. (2007). Effects of plyometric and weight training on muscle-tendon complex and jump performance. Medicine and Science in Sports and Exercise. 39(10), 1801-1810.
 • Kuvancı G, Kızılet Bozdoğan T, Kızılet A. (2021). 18-22 yaş genç sporcularda mobil uygulamalarda bulunan dikey sıçrama, çeviklik ve kas dayanıklılık ölçümünün geçerliliğinin incelenmesi. Spor Eğitim Dergisi. 5(3), 178-186.
 • Matavulj D, Kukolj M, Ugarkovic D, Tihanyi J, Jaric S. (2001). Effects of pylometric training on jumping performance in junior basketball players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 41(2), 159-164.
 • Miller MG, Herniman JJ, Ricard MD, Cheatham CC, Michael TJ. (2006). The effects of a 6-week plyometric training program on agility. Journal of Sports Science & Medicine. 5(3), 459-465.
 • Ölçücü B. (2011). Tenisçilerde pliometrik antrenmanların kol ve bacak kuvveti, servis, forehand, backhand vuruş süratleri ve vurulan hedefe isabet yüzdelerine etkisinin incelenmesi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Ölçücü B, Erdil G, Karahan AY, Cenikli, A., Altınkök M. 2011. pliometrik egzersizlerin tenisçilerde diz fleksiyon ve ekstansiyon kuvvet gelişimine etkileri. Spor Hekimliği Dergisi. 46(2), 047-056.
 • Öztin S, Emre E, Pulur A. (2003). 15-16 yaş grubu basketbolculara uygulanan çabuk kuvvet ve pliometrik çalışmalarının fiziksel ve fizyolojik özelliklere etkisi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 8(1), 41-52.
 • Pamuk Ö, Özkaya YG. (2017). 15-17 yaş erkek basketbolculara uygulanan dirençli pliometrik antrenmanların sprint ve çeviklik performansına etkisi. Sportif Performans Araştırmaları Dergisi. 1(1), 1-13.
 • Pancar Z, Biçer M, Özdal M. (2018). 12–14 yaş grubu bayan hentbolculara uygulanan 8 haftalık pliometrik antrenmanların seçilmiş bazı kuvvet parametrelerine etkisi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 9(1), 18-24.
 • Robertson K, Pion J, Mostaert M, Norjali Wazir MRW, Kramer T, Faber IR, Lenoir M. (2018). A coaches’ perspective on the contribution of anthropometry, physical performance, and motor coordination in racquet sports. Journal of Sports Sciences. 36(23), 2706-2715.
 • Sevim Y. (2010). Antrenman Bilgisi. 8. Baskı. Ankara: Fil Yayınevi.
 • Spurrs RW, Murphy AJ, Watsford ML. (2003). The effect of plyometric training on distance running performance. European Journal of Applied Physiology. 89(1), 1-7.
 • Stanton R, Kean CO, Scanlan AT. (2015). My Jump for vertical jump assessment. British Journal of Sports Medicine. 49(17), 1157-1158.
 • Suna, G. (2013). Tenisçilerde aerobik, anaerobik kombine teknik antrenmanların performansa etkilerinin araştırılması. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Süleyman Demirel Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Toumi H, Best TM, Martin A, Poumarat G. (2004). Muscle plasticity after weight and combined (weight+ jump) training. Medicine and Science in Sports and Exercise. 36(9), 1580-1588.
 • Turan, D. (2017). Tenise özgü direnç bant antrenmanlarının kuvvet sürat ve denge performansları üzerine etkisinin incelenmesi. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Antalya.
 • Turgut A, Özkurt Çoban G, Gelen E. (2018). Can iphone application be used to determine vertical jump performance. International Journal of Sport Exercise and Training Sciences, 4(2), 79-83.
 • Ulbricht A, Fernandez-Fernandez J, Mendez-Villanueva A, Ferrauti A. (2016). Impact of fitness characteristics on tennis performance in elite junior tennis players. The Journal of Strength & Conditioning Research. 30(4), 989-998.
 • Williams JA. (2020). Effect of specific strength and power training on serving velocity in tennis players. Journal of Australian Strength & Conditioning, 28(5), 80-92.
 • Yarayan MT, Müniroğlu S. (2019). Sekiz haftalık pliometrik antrenman programının 13-14 yaş grubu futbolcularda dikey sıçrama, çeviklik, sürat ve kuvvet parametreleri üzerine etkisi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 18(4), 100-112.
 • Yıldız M, Engin O. (2019). Further improvement of vertical jumping performance of volleyball players through targeted plyometric training: Hedef gösterilerek yapılan pliometrik çalışmalar voleybolcuların dikey sıçrama performansını daha fazla geliştiriyor. Journal of Human Sciences. 16(4), 951-958.
 • Zatsiorsky VM., Kraemer WJ, Fry AC. (2021). Science and practice of strength training. Third Edition. USA: Champaign IL: Human Kinetics.
 • Zorba, E. (2001). Fiziksel uygunluk. 2. Baskı. Muğla: Gazi Kitabevi.

The Effect of Plyometric Training on Vertical Jumping in Female Tennis Players Aged 14 –16 Years Old.

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 1, 10 - 23, 15.06.2022

Öz

Purpose: The aim of this study is to evaluate the effect of the 4-week plyometric training program applied to tennis players on vertical jump performance.

Method: A total of twenty (Research group: 10, mean age: 14.90 ± 0.88 years; Control group: 10, mean age: 14.90 ± 0.88 years) female tennis players between the ages of 14 and 16 were included. During the study period, both groups practiced tennis. Unlike the control group, the research group performed 45 minutes of plyometric training 3 days a week before tennis training. The height of the athletes was measured with a Cup Ynk Professional tape measure and their body weight was measured with the AR553 Fitsense brand body analysis scale. It was calculated with the formula Body Mass Index (BMI) = Weight (kg) / Height (m²). The vertical jump performance was determined using the “IPhone 10 (Apple Inc., USA)” brand smartphone and the IOS application called “My Jump 2”. In the statistical evaluation of the data, t-test for dependent samples and t-test for independent samples were used.

Results: A statistically significant increase was found in the vertical jump distances of the research group (t=-16.151; p˂0.05). It was determined that a similar increase was observed in the control group and there was a significant increase in vertical jump distance (t=-2.257; p˂0.05). As a result of the comparison of the difference between the pre-test and post-test values of the two groups in the study, it was determined that the mean difference of the Research group was significantly higher than that of the Control group (t=-12.503; p˂0.05).

Conclusion: The results of the study; showed that in addition to tennis training, 4-week plyometric training can be effective in improving the vertical jump distance of tennis athletes.

Kaynakça

 • Açıkada C, Ergen E. (1990). Bilim ve Spor. Ankara: Büro - Tek Ofset Matbaacılık.
 • Ateş M, Ateşoğlu U. (2007). Pliometrik antrenmanın 16-18 yaş grubu erkek futbolcuların üst ve alt ekstremite kuvvet parametreleri üzerine etkisi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 5, 21-8.
 • Bahamonde RE. (2000). Changes in angular momentum during the tennis serve. Journal of Sports Sciences. 18(8), 579-592.
 • Baktaal, DG. (2008). 16-22 yaş bayan voleybolcularda pliometrik çalışmaların dikey sıçrama üzerine etkilerinin belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Balsalobre-Fernández C, Glaister M, Lockey RA. (2015). The validity and reliability of an iPhone app for measuring vertical jump performance. Journal of Sports Science., 33(15), 1574-1579.
 • Bedi JF, Cresswell AG, Engel TJ, Nicol SM. (1987). Increase in jumping height associated with maximal effort vertical depth jumps. Research Quarterly for Exercise and Sport. 58(1), 11-15.
 • Bompa TO, Haff GG. (2017). Dönemleme: Antrenman Kuramı ve Yöntemi. Beşinci Baskı. Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi.
 • Brown ME, Ma Yhew YL, Boleach LW. (1986). Effect of plyometric training on vertical jump performance in high school basketball players. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 26, 1-3.
 • Brumitt, J. (2010). Core Assessment and Training. In: Flegel M, Bernard K, Maurer K. (eds). Pliometric Trainings. 1th ed. Newyork: Human Kinetics.
 • Cüce G, Yapıcı Öksüzoğlu A, Atabaş EG. (2021). The effect of plyometric and tabata training on jump performance, respiratory function parameters on aerobic gymnasts. Turkish Journal of Sport and Exercise. 23(3), 374-383.
 • Çalışkan Ö, Arıkan Ş. (2021). The effect of plyometric training on some motoric and technical parameters in 13-15 age soccer players. Turkish Journal of Sport and Exercise. 23(3), 287-296.
 • Diallo O, Dore E, Duche P, Van Praagh E. (2001). Effects of plyometric training followed by a reduced training programme on physical performance in prepubescent soccer players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 41(3), 342.
 • Elliott B, Marshall RN, Noffal G. (1995). Contributions of upper limb segment rotations during the power serve in tennis. Journal of Applied Biomechanics. 11, 433 - 442.
 • Faigenbaum AD, McFarland JE, Keiper FB, Tevlin W, Ratamess NA, Kang J, Hoffman JR. (2007). Effects of a short-term plyometric and resistance training program on fitness performance in boys age 12 to 15 years. Journal of Sports Science & Medicine. 6(4), 519-525.
 • Fernández Fernández J, Méndez Villanueva A, Pluim BM, Fernández-García B, Terrados N. (2006). Physical and physiological aspects of tennis competition (I). Archivos De Medicina Del Deporte. 23(116), 451-454.
 • Ferrauti A, Maier P, Weber K. (2016). Handbuch für Tennistraining: Leistung Athletik Gesundheit. Germany: Meyer & Meyer Verlag.
 • Genç FA, Dağlıoğlu Ö. (2021). Effect of plyometric training program on athletic performance in young taekwondo athletes. European Journal of Physical Education and Sport Science. 7(5), 156-166.
 • Gokhan I, Aktas Y. (2013). Plyometric exercises’ effect on some particular physical and physiological parameters in volleyball players. International Educational E-Journal. 2(4), 8-14.
 • Grgic J, Schoenfeld BJ, Mikulic P. (2021). Effects of plyometric vs. resistance training on skeletal muscle hypertrophy: A review. Journal of Sport and Health Science. 10(5), 530-536.
 • Gullikson, T. (2003). Teniste fiziksel uygunluk testleri. Spor Araştırmaları Dergisi. 7(1), 135-156.
 • Guo Z, Huang Y, Zhou Z, Leng B, Gong W, Cui Y, Bao D. (2021). The effect of 6-week combined balance and plyometric training on change of direction performance of elite badminton players. Frontiers in Psychology. 12, 684964.
 • Işıldak, K. (2020). Plyometrik antrenmanların çabukluk, dikey sıçrama ve durarak uzun atlama performansı üzerine etkisi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi. 3(1), 36-44.
 • Krističević T, Krakan I, Baić M. (2016). Effects of short high impact plyometric training on jumping performance in female volleyball players. Acta Kinesiologic. 10(1), 25‐29.
 • Kubo K, Morimoto M, Komuro T, Yata H, Tsunoda N, Kanehisa H, Fukunaga T. (2007). Effects of plyometric and weight training on muscle-tendon complex and jump performance. Medicine and Science in Sports and Exercise. 39(10), 1801-1810.
 • Kuvancı G, Kızılet Bozdoğan T, Kızılet A. (2021). 18-22 yaş genç sporcularda mobil uygulamalarda bulunan dikey sıçrama, çeviklik ve kas dayanıklılık ölçümünün geçerliliğinin incelenmesi. Spor Eğitim Dergisi. 5(3), 178-186.
 • Matavulj D, Kukolj M, Ugarkovic D, Tihanyi J, Jaric S. (2001). Effects of pylometric training on jumping performance in junior basketball players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 41(2), 159-164.
 • Miller MG, Herniman JJ, Ricard MD, Cheatham CC, Michael TJ. (2006). The effects of a 6-week plyometric training program on agility. Journal of Sports Science & Medicine. 5(3), 459-465.
 • Ölçücü B. (2011). Tenisçilerde pliometrik antrenmanların kol ve bacak kuvveti, servis, forehand, backhand vuruş süratleri ve vurulan hedefe isabet yüzdelerine etkisinin incelenmesi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Ölçücü B, Erdil G, Karahan AY, Cenikli, A., Altınkök M. 2011. pliometrik egzersizlerin tenisçilerde diz fleksiyon ve ekstansiyon kuvvet gelişimine etkileri. Spor Hekimliği Dergisi. 46(2), 047-056.
 • Öztin S, Emre E, Pulur A. (2003). 15-16 yaş grubu basketbolculara uygulanan çabuk kuvvet ve pliometrik çalışmalarının fiziksel ve fizyolojik özelliklere etkisi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 8(1), 41-52.
 • Pamuk Ö, Özkaya YG. (2017). 15-17 yaş erkek basketbolculara uygulanan dirençli pliometrik antrenmanların sprint ve çeviklik performansına etkisi. Sportif Performans Araştırmaları Dergisi. 1(1), 1-13.
 • Pancar Z, Biçer M, Özdal M. (2018). 12–14 yaş grubu bayan hentbolculara uygulanan 8 haftalık pliometrik antrenmanların seçilmiş bazı kuvvet parametrelerine etkisi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 9(1), 18-24.
 • Robertson K, Pion J, Mostaert M, Norjali Wazir MRW, Kramer T, Faber IR, Lenoir M. (2018). A coaches’ perspective on the contribution of anthropometry, physical performance, and motor coordination in racquet sports. Journal of Sports Sciences. 36(23), 2706-2715.
 • Sevim Y. (2010). Antrenman Bilgisi. 8. Baskı. Ankara: Fil Yayınevi.
 • Spurrs RW, Murphy AJ, Watsford ML. (2003). The effect of plyometric training on distance running performance. European Journal of Applied Physiology. 89(1), 1-7.
 • Stanton R, Kean CO, Scanlan AT. (2015). My Jump for vertical jump assessment. British Journal of Sports Medicine. 49(17), 1157-1158.
 • Suna, G. (2013). Tenisçilerde aerobik, anaerobik kombine teknik antrenmanların performansa etkilerinin araştırılması. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Süleyman Demirel Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Toumi H, Best TM, Martin A, Poumarat G. (2004). Muscle plasticity after weight and combined (weight+ jump) training. Medicine and Science in Sports and Exercise. 36(9), 1580-1588.
 • Turan, D. (2017). Tenise özgü direnç bant antrenmanlarının kuvvet sürat ve denge performansları üzerine etkisinin incelenmesi. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Antalya.
 • Turgut A, Özkurt Çoban G, Gelen E. (2018). Can iphone application be used to determine vertical jump performance. International Journal of Sport Exercise and Training Sciences, 4(2), 79-83.
 • Ulbricht A, Fernandez-Fernandez J, Mendez-Villanueva A, Ferrauti A. (2016). Impact of fitness characteristics on tennis performance in elite junior tennis players. The Journal of Strength & Conditioning Research. 30(4), 989-998.
 • Williams JA. (2020). Effect of specific strength and power training on serving velocity in tennis players. Journal of Australian Strength & Conditioning, 28(5), 80-92.
 • Yarayan MT, Müniroğlu S. (2019). Sekiz haftalık pliometrik antrenman programının 13-14 yaş grubu futbolcularda dikey sıçrama, çeviklik, sürat ve kuvvet parametreleri üzerine etkisi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 18(4), 100-112.
 • Yıldız M, Engin O. (2019). Further improvement of vertical jumping performance of volleyball players through targeted plyometric training: Hedef gösterilerek yapılan pliometrik çalışmalar voleybolcuların dikey sıçrama performansını daha fazla geliştiriyor. Journal of Human Sciences. 16(4), 951-958.
 • Zatsiorsky VM., Kraemer WJ, Fry AC. (2021). Science and practice of strength training. Third Edition. USA: Champaign IL: Human Kinetics.
 • Zorba, E. (2001). Fiziksel uygunluk. 2. Baskı. Muğla: Gazi Kitabevi.
Toplam 46 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fazıl Kökgöz 0000-0002-4276-5154

Yağmur Kocaoğlu 0000-0001-6811-4205

Erken Görünüm Tarihi 15 Haziran 2022
Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kökgöz, F., & Kocaoğlu, Y. (2022). 14 – 16 Yaş Kadın Tenisçilerde Pliometrik Antrenmanın Dikey Sıçramaya Etkisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 10-23.

Sayın Araştırmacılar,

Spor Bilimleri alanındaki çalışmaları içeren uluslararası nitelikte ve hakemli dergi olarak yayımlanan ÇOMÜ Spor Bilimleri Dergisi'nin EYLÜL 2023'de çıkacak olan sayısı için dergimizin kapsamı dahilinde olan konularla ilgili özgün araştırma ve derleme türünde makaleler kabul edilecektir. Bu anlamda ilgili sayı için makaleler 2023 yılının AĞUSTOS ayı sonuna kadar gönderilebilir.

 Bilgilerinize sunulur.

Editör

Prof. Dr. Hürmüz KOÇ