Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Beden Eğitimi Spor ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 2, 1 - 17, 31.10.2022

Öz

Amaç: Bu araştırma beden eğitimi ve spor öğretmen adayları ile sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Araştırmaya 390 üniversite öğrencisi (beden eğitimi ve spor bölümü=219, sınıf eğitimi bölümü=171) katılmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmada öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını belirlemek için veri toplama aracı olarak Kahramanoğlu, Yokuş, Cücük, Vural ve Şiraz (2018) tarafından geliştirilen Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (ÖMYTÖ) kullanılmıştır. 5’li likert tipinde, 12 madde ve tek alt boyuttan oluşan ÖMYTÖ’nün araştırmadan elde edilen Cronbach Alfa güvenirliği 0,94 olarak hesaplanmıştır. Verilerin normallik dağılımları incelenmiş ve verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiş ve verilerin analizinde bağımsız gruplar T-Testi ve tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA) uygulanmıştır.
Bulgular: Anlamlılık düzeyinin 0,05 olarak kabul edildiği araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarında cinsiyet, öğrenim görülen bölüm, bölümü tercih etme nedeni, mesleğe ilişkin yeterlilik algıları, öğrenim görülen sınıf düzeyi, öğretmenlik mesleğini tercih etme nedeni ve genel ağırlıklı not ortalaması anlamlı farklılığa neden olurken, öğrenim görülen üniversite ve ailede öğretmen olma değişkenleri anlamlı farklılığa neden olmamaktadır.
Sonuç: Beden eğitimi spor öğretmen adaylarının sınıf öğretmeni adaylarına göre öğretmenlik mesleğine yönelik daha olumlu tutuma sahip oldukları söylenebilir.

Kaynakça

 • Arıkan, R. (2005). Araştırma teknikleri ve rapor hazırlama. Asil Yayın Dağıtım.
 • Abbasoğlu, E., & Öncü, E. (2013). Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Benlik Saygıları ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 407-425.
 • Aksoy, M. E. (2010). Ögretmen Adaylarının Ögretmenlik Meslegine İliskin Tutumları. Sosyal Bilimler Arastırmaları Dergisi, 197-212.
 • Alpaydın, Y., Kocabaş, C., Dervişoğlulları, M., & Çakır, G. S. (2019). Öğretmenlik Eğitiminde Kazandırılan Yeterliklerin Öğretmenlik Mesleği ile Uyumu: Öğretmen Görüşlerine Dayalı Bir Karma Araştırma. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi , 17-49.
 • Arastaman, G. (2013). Eğitim ve Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Öz-Yeterlilik İnançları ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 205-217.
 • Atalmış, E. H., & Köse, A. (2018). Bu Çalışmanın Amacı Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları: Bir Meta-Analiz Çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 393-413.
 • Aydın, R., & Sağlam, G. (2012). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği) . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 257-294.
 • Aydın, R., Şahin, H., & Topal, T. (2008). Türkiyede İlköğretime Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Nitelik Arayışları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 119-142.
 • Balcı, E. (1991). Öğretmenlerin Sosyal Statüsü Ve Ödüllendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 121-128.
 • Bilge, N. (1989). Türkiye’de Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Bozdam, A., & Taşğın, Ö. (2011). Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilim Dergisi, 44-53.
 • Bozdoğan, A. E., Aydın, D., & Yıldırım, K. (2007). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 83-97.
 • Brown, M. (1992). Caribbean First‐Year Teachers’ Reasons For Choosing Teaching As A Career. Journal Of Education For Teaching, 185-195.
 • Bulut, H., & Doğar, Ç. (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi , 13-27.
 • Bulut, İ. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi (Dicle ve Fırat Üniversitesi Örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13-24.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Coultas, J. C., & Lewin, K. M. (2002). Who Becomes A Teacher? The Characteristics Of Student. International Journal of Educational Development, 243-260.
 • Cüceloğlu, D. (2003). İnsan Ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Çapri, B., & Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ve Mesleki Yeterlik İnançlarını Cinsiyet, Program Ve Fakültelerine Göre İncelemesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33-53.
 • Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 207-237.
 • Dönmez, C., & Uslu, S. (2013). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 42-63.
 • Erarslan, L., & Çakıcı, D. (2011). Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 427-438.
 • Genç, S. Z., & Kalafat, T. (2007). Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları İle Problem. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10-22.
 • Gökçe, F., & Sezer, G. O. (2012). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ( Uludağ Üniversitesi Örneği). Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-23.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). Multivariate Data Analysis: Pearson Education Limited.
 • Hoşgörür, V., Kılıç, Ç., & Dündar, H. (2002). Kırıkkale Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 97-100.
 • İlter, İ., & Köksalan, B. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Olan Tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 113-128.
 • İnceoğlu, M. (1985). Güdülüme Yöntemleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu Yayınları .
 • Kaleli, Y. S. (2020). İnvestigation Of The Relationship Between Pre-Service Music Teachers‟ Attitudes Towards Teaching Profession And Their Self-Efficacy Beliefs. International Journal Of Research İn Education And Science, 580-587.
 • Kan, A. Ü., & Yel, E. (2020). Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Meslek Öncesi Öğretmenlik Kimlikleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkiyi İncelemesi. Tarih Okulu Dergisi, 300-321.
 • Kara, S. (2020). Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Ve Öğretmenlik Öz Yeterlilik İnançlarının İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49-73.
 • Karacaoğlu, Ö. C. (2008). Öğretmenlerin Yeterlilik Algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 70-97.
 • Karaküçük, S. (1989). Beden Eğitimi Öğretmeninin Eğitimi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kılıç, S. K. (2014, Ocak). Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Bilişötesi Öğrenme Stratejilerini, Akademik Öz-Yeterlik Algılarını Ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Trabzon, Türkiye: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Krech, D., & S.Crutchfield, R. (1965). Sosyal Psikoloji Nazariye ve Problemler. İstanbul: Baha Matbaası. MEB. (2008). Öğretmen Yeterlilikleri. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Morgan, C. T. (2004). Psikolojiye Giriş. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları .
 • Oral, B. (2004). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Eurasian Journal Of Educational Research, 88-98.
 • Pehlivan, K. B. (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-kültürel Özellikleri Ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 151-168.
 • Pektaş, M., & Kamer, S. (2011). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 829-850.
 • Sağlam, A. Ç. (2009). Eğitim Bilimine Giriş. İstanbul: Maya Akademi Yayınları.
 • Schunk, D., & Pajares, F. (2009). Handbook Of Motivation Of School. New York: Roudledge.
 • Seçkin, A., & Başbay, M. (2013). Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Öz-Yeterlilik İnançlarının İncelenmesi . International Periodical For The Languages Literature And History Of Turkish Or Turkic, 253-270.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterlilikleri Açısından Kendilerini Değerlendirmeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 131-140.
 • Smith, A. N. (1971). TheImportance Of Attitude İn Foreign Language Learning. The Modern Language Journal, 82-88.
 • Turan, M. B. (2021). O Efeıto Da Atıtute Profıssıonal Sobre As Caracterissticas Do Trabalho: Um Estudo Sobre Professores De Educaçao Fisıca (Caso Da Provincıa Kayseri). Rio de Janeiro, Brezilya: Petrópolis Katolik Üniversitesi.
 • Uğurlu, C. T., & Polat, S. (2011). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 68-74.
 • Yaman, M., Gerçek, C., & Soran, H. (2008). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Mesleki İlgilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 351-361.
 • Yetim, A. (2000). Sporun Sosyal Görünümü. Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 63-72.
 • Yıldız, M., Efek, E., & Özbar, N. (2020). Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Journal of Social and Humanities Sciences Research,, 49-58.

Investigation of Prospective Physical Education and Primary School Teachers' Attitudes to Teaching Profession

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 2, 1 - 17, 31.10.2022

Öz

Purpose: This research was conducted to examine the attitudes of physical education and sports teacher candidates and primary school teacher candidates towards the teaching profession.
Method: A total of 390 university students participated in the research (physical education and sports department=219, primary school education department=171). In this study using the descriptive survey model, one of the quantitative research methods, “The Attitude Towards Teaching Profession Scale” (TATTPS) developed by Kahramanoğlu, Yokuş, Cücük, Vural, and Şiraz (2018) was used as a data collection tool to determine the attitudes of teacher candidates towards the teaching profession. The Cronbach's Alpha reliability of the ÖMYTÖ consisting of 12 items and a single sub-dimension on the 5-point Likert-type scale, was calculated as 0.94. The normality distribution of the data was examined and it was determined that the data showed normal distribution. The independent groups T-Test and one-way analysis of variance (One-Way ANOVA) were applied in the analysis of the data.
Results: According to the results obtained from the study, in which the significance level was accepted as 0.05, while gender, the department studied, reason for choosing the department, the perceptions of proficiency related to the profession, the grade level studied, reason for choosing the teaching profession, and general weighted grade point average make a significant difference, the variables of the university studied and having a teacher relative do not cause a significant difference regarding the attitudes of teacher candidates towards the teaching profession.
Conclusion: As a result, it can be said that physical education and sports teacher candidates have more positive attitudes towards the teaching profession than primary school teacher candidates.

Kaynakça

 • Arıkan, R. (2005). Araştırma teknikleri ve rapor hazırlama. Asil Yayın Dağıtım.
 • Abbasoğlu, E., & Öncü, E. (2013). Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Benlik Saygıları ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 407-425.
 • Aksoy, M. E. (2010). Ögretmen Adaylarının Ögretmenlik Meslegine İliskin Tutumları. Sosyal Bilimler Arastırmaları Dergisi, 197-212.
 • Alpaydın, Y., Kocabaş, C., Dervişoğlulları, M., & Çakır, G. S. (2019). Öğretmenlik Eğitiminde Kazandırılan Yeterliklerin Öğretmenlik Mesleği ile Uyumu: Öğretmen Görüşlerine Dayalı Bir Karma Araştırma. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi , 17-49.
 • Arastaman, G. (2013). Eğitim ve Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Öz-Yeterlilik İnançları ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 205-217.
 • Atalmış, E. H., & Köse, A. (2018). Bu Çalışmanın Amacı Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları: Bir Meta-Analiz Çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 393-413.
 • Aydın, R., & Sağlam, G. (2012). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği) . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 257-294.
 • Aydın, R., Şahin, H., & Topal, T. (2008). Türkiyede İlköğretime Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Nitelik Arayışları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 119-142.
 • Balcı, E. (1991). Öğretmenlerin Sosyal Statüsü Ve Ödüllendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 121-128.
 • Bilge, N. (1989). Türkiye’de Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Bozdam, A., & Taşğın, Ö. (2011). Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilim Dergisi, 44-53.
 • Bozdoğan, A. E., Aydın, D., & Yıldırım, K. (2007). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 83-97.
 • Brown, M. (1992). Caribbean First‐Year Teachers’ Reasons For Choosing Teaching As A Career. Journal Of Education For Teaching, 185-195.
 • Bulut, H., & Doğar, Ç. (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi , 13-27.
 • Bulut, İ. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi (Dicle ve Fırat Üniversitesi Örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13-24.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Coultas, J. C., & Lewin, K. M. (2002). Who Becomes A Teacher? The Characteristics Of Student. International Journal of Educational Development, 243-260.
 • Cüceloğlu, D. (2003). İnsan Ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Çapri, B., & Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ve Mesleki Yeterlik İnançlarını Cinsiyet, Program Ve Fakültelerine Göre İncelemesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33-53.
 • Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 207-237.
 • Dönmez, C., & Uslu, S. (2013). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 42-63.
 • Erarslan, L., & Çakıcı, D. (2011). Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 427-438.
 • Genç, S. Z., & Kalafat, T. (2007). Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları İle Problem. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10-22.
 • Gökçe, F., & Sezer, G. O. (2012). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ( Uludağ Üniversitesi Örneği). Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-23.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). Multivariate Data Analysis: Pearson Education Limited.
 • Hoşgörür, V., Kılıç, Ç., & Dündar, H. (2002). Kırıkkale Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 97-100.
 • İlter, İ., & Köksalan, B. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Olan Tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 113-128.
 • İnceoğlu, M. (1985). Güdülüme Yöntemleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu Yayınları .
 • Kaleli, Y. S. (2020). İnvestigation Of The Relationship Between Pre-Service Music Teachers‟ Attitudes Towards Teaching Profession And Their Self-Efficacy Beliefs. International Journal Of Research İn Education And Science, 580-587.
 • Kan, A. Ü., & Yel, E. (2020). Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Meslek Öncesi Öğretmenlik Kimlikleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkiyi İncelemesi. Tarih Okulu Dergisi, 300-321.
 • Kara, S. (2020). Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Ve Öğretmenlik Öz Yeterlilik İnançlarının İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49-73.
 • Karacaoğlu, Ö. C. (2008). Öğretmenlerin Yeterlilik Algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 70-97.
 • Karaküçük, S. (1989). Beden Eğitimi Öğretmeninin Eğitimi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kılıç, S. K. (2014, Ocak). Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Bilişötesi Öğrenme Stratejilerini, Akademik Öz-Yeterlik Algılarını Ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Trabzon, Türkiye: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Krech, D., & S.Crutchfield, R. (1965). Sosyal Psikoloji Nazariye ve Problemler. İstanbul: Baha Matbaası. MEB. (2008). Öğretmen Yeterlilikleri. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Morgan, C. T. (2004). Psikolojiye Giriş. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları .
 • Oral, B. (2004). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Eurasian Journal Of Educational Research, 88-98.
 • Pehlivan, K. B. (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-kültürel Özellikleri Ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 151-168.
 • Pektaş, M., & Kamer, S. (2011). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 829-850.
 • Sağlam, A. Ç. (2009). Eğitim Bilimine Giriş. İstanbul: Maya Akademi Yayınları.
 • Schunk, D., & Pajares, F. (2009). Handbook Of Motivation Of School. New York: Roudledge.
 • Seçkin, A., & Başbay, M. (2013). Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Öz-Yeterlilik İnançlarının İncelenmesi . International Periodical For The Languages Literature And History Of Turkish Or Turkic, 253-270.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterlilikleri Açısından Kendilerini Değerlendirmeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 131-140.
 • Smith, A. N. (1971). TheImportance Of Attitude İn Foreign Language Learning. The Modern Language Journal, 82-88.
 • Turan, M. B. (2021). O Efeıto Da Atıtute Profıssıonal Sobre As Caracterissticas Do Trabalho: Um Estudo Sobre Professores De Educaçao Fisıca (Caso Da Provincıa Kayseri). Rio de Janeiro, Brezilya: Petrópolis Katolik Üniversitesi.
 • Uğurlu, C. T., & Polat, S. (2011). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 68-74.
 • Yaman, M., Gerçek, C., & Soran, H. (2008). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Mesleki İlgilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 351-361.
 • Yetim, A. (2000). Sporun Sosyal Görünümü. Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 63-72.
 • Yıldız, M., Efek, E., & Özbar, N. (2020). Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Journal of Social and Humanities Sciences Research,, 49-58.
Toplam 50 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kurtuluş Özlü 0000-0003-1839-5437

Resul Çekin 0000-0002-0803-2504

Şule Öğüt 0000-0003-3313-4796

Erken Görünüm Tarihi 11 Eylül 2022
Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Özlü, K., Çekin, R., & Öğüt, Ş. (2022). Beden Eğitimi Spor ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5(2), 1-17.

Sayın Araştırmacılar,

Spor Bilimleri alanındaki çalışmaları içeren uluslararası nitelikte ve hakemli dergi olarak yayımlanan ÇOMÜ Spor Bilimleri Dergisi'nin EYLÜL 2023'de çıkacak olan sayısı için dergimizin kapsamı dahilinde olan konularla ilgili özgün araştırma ve derleme türünde makaleler kabul edilecektir. Bu anlamda ilgili sayı için makaleler 2023 yılının AĞUSTOS ayı sonuna kadar gönderilebilir.

 Bilgilerinize sunulur.

Editör

Prof. Dr. Hürmüz KOÇ