Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Büyük Spor Organizasyonlarındaki Güvenlik Uygulamalarının Güvenirliği: İstanbul Maratonu Örneği

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 2, 40 - 45, 31.10.2022

Öz

Amaç: Çalışmanın amacı Sporda güvenlik; İstanbul Maratonunda OHAL öncesi ve OHAL dönemi özel ve kamu güvenlik birimleri tarafından alınan güvenlik önlemlerinin katılımcı yaklaşımı açısından analiz edilmesini esas almaktadır.
Yöntem: Spor organizasyonlardaki güvenlik önlemlerini araştırmayı amaçlayan bu makale, organizasyonlarda görev alan 1314 güvenlik çalışanları katılmıştır. Katılımcıların 725 erkek 586 kadın görevli ve gönüllülerdir. Araştırma nicel araştırma metodolojisi içinde yer alan genel tarama modellerinden betimsel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, sporda güvenlik anketi kullanılmıştır. Anket verilerine frekans, yüzde tablosu, bağımsız gruplar için t-testi uygulanmıştır. Bulgu ve Sonuç: Araştırma sonucunda erkek ve kadın katılımcılar arasında farklılık olmadığı belirlenmiştir. Ancak, katılımcılar arasında evli ve bekar olanlar arasında manidar farklılığın olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Aydın, A.H. (1996). Polis Meslek Hukuku. İstanbul: Doğuş Matbaacılık.
 • Aydın, A.H. (2002). Özel Güvenlik Teşkilatı. Polis Bilimleri Dergisi, 4(1), 124.
 • Bahar, H. (2019). Spor Organizasyonlarında Görev Alan Güvenlik Güçlerinin Stres Yönetimi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi. Gaziantep.
 • Biçer, T. (2016). Sporda Yetenek Mi? Karakter Mi? 1. Basım, İstanbul: Beyaz Yayınları.
 • Breuer, C. (2011). Spor Kuruluşlarında stratejik yönetim. (Editör: Müslüm Bakır), Spor Yönetimi, İstanbul: Beta Yayıncılık Dağıtım.
 • Öncel, A. (2018). Uluslararası Spor Organi̇zasyonlarının Sosyo Ekonomı̇k Etkı̇lerı̇: 2012 Londra Olı̇mpiyatları. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 9(22), 357-375.
 • Taştan, H.Ş. (2014). Sporda Güvenlik; Stadyumlarda Özel ve Kamu Güvenlik Birimleri Tarafından Alınan Saha Içi ve Dışı Güvenlik Önlemlerinin Seyirci Yaklaşımı Açısından Analiz Edilmesi. Yüksek Lisans tezi, İstanbul Üniversitesi. İstanbul.
 • Taştan, Ş. (2009). Futbol Taraftarlığı ve Şiddet Olgusu Farklı Taraftar Gruplarında Şiddet Eğilimleri Üzerine Karşılaştırılmalı Sosyolojik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi. Mersin.
 • Türkçe Sözlük. (1992). Türk Dil Kurumu, C:1, 588.

Reliability of Security Practices in Major Sports Organizations: Case of Istanbul Marathon

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 2, 40 - 45, 31.10.2022

Öz

Purpose: The aim of this study is safety in sports; It is based on the analysis of the security measures taken by private and public security units before and during the State of Emergency in the Istanbul Marathon in terms of a participatory approach.
Method: This article, which aims to investigate the security measures in sports organizations, participated in 1314 security personnel working in the organizations. The participants are 725 men and 586 women officers and volunteers. The research was carried out in the descriptive survey model, one of the general survey models included in the quantitative research methodology. In the study, a safety questionnaire in sports was used. Frequency, percentage table, t-test for independent groups were applied to the survey data.
Results and Conclusion: As a result of the research, it was determined that there was no difference between male and female participants. However, it was determined that there was a significant difference between the married and single participants.

Kaynakça

 • Aydın, A.H. (1996). Polis Meslek Hukuku. İstanbul: Doğuş Matbaacılık.
 • Aydın, A.H. (2002). Özel Güvenlik Teşkilatı. Polis Bilimleri Dergisi, 4(1), 124.
 • Bahar, H. (2019). Spor Organizasyonlarında Görev Alan Güvenlik Güçlerinin Stres Yönetimi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi. Gaziantep.
 • Biçer, T. (2016). Sporda Yetenek Mi? Karakter Mi? 1. Basım, İstanbul: Beyaz Yayınları.
 • Breuer, C. (2011). Spor Kuruluşlarında stratejik yönetim. (Editör: Müslüm Bakır), Spor Yönetimi, İstanbul: Beta Yayıncılık Dağıtım.
 • Öncel, A. (2018). Uluslararası Spor Organi̇zasyonlarının Sosyo Ekonomı̇k Etkı̇lerı̇: 2012 Londra Olı̇mpiyatları. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 9(22), 357-375.
 • Taştan, H.Ş. (2014). Sporda Güvenlik; Stadyumlarda Özel ve Kamu Güvenlik Birimleri Tarafından Alınan Saha Içi ve Dışı Güvenlik Önlemlerinin Seyirci Yaklaşımı Açısından Analiz Edilmesi. Yüksek Lisans tezi, İstanbul Üniversitesi. İstanbul.
 • Taştan, Ş. (2009). Futbol Taraftarlığı ve Şiddet Olgusu Farklı Taraftar Gruplarında Şiddet Eğilimleri Üzerine Karşılaştırılmalı Sosyolojik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi. Mersin.
 • Türkçe Sözlük. (1992). Türk Dil Kurumu, C:1, 588.
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet Ayhan Kuş 0000-0003-4116-0687

Turgay Biçer Bu kişi benim 0000-0002-0343-5101

Erken Görünüm Tarihi 11 Eylül 2022
Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kuş, A. A., & Biçer, T. (2022). Büyük Spor Organizasyonlarındaki Güvenlik Uygulamalarının Güvenirliği: İstanbul Maratonu Örneği. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5(2), 40-45.

Sayın Araştırmacılar,

Spor Bilimleri alanındaki çalışmaları içeren uluslararası nitelikte ve hakemli dergi olarak yayımlanan ÇOMÜ Spor Bilimleri Dergisi'nin EYLÜL 2023'de çıkacak olan sayısı için dergimizin kapsamı dahilinde olan konularla ilgili özgün araştırma ve derleme türünde makaleler kabul edilecektir. Bu anlamda ilgili sayı için makaleler 2023 yılının AĞUSTOS ayı sonuna kadar gönderilebilir.

 Bilgilerinize sunulur.

Editör

Prof. Dr. Hürmüz KOÇ