Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ULUSAL DENİZ TURİZMİ SEMPOZYUMLARINDA SUNULAN BİLDİRİLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Yıl 2020, Cilt 12, 85 - 102, 05.10.2020
https://doi.org/10.18613/deudfd.803409

Öz

Bu çalışmanın amacı ilki 1998 yılında olmak üzere, 2014, 2016, 2018 ve 2020 yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ile İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü ve Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi (2016, 2018 ve 2020’de) iş birliği ile İzmir’de düzenlenen Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumlarında sunulan ve bildiri kitaplarında yer alan çalışmaların genel profilini ortaya koymaktır. Araştırma; 5 bildiri kitabında yer alan toplam 117 bildiriyi kapsamaktadır. Bu doğrultuda bildiriler; genel bilgiler, konu dağılımları, yazar özellikleri, kullanılan veri türü ve araştırma yöntemi gibi çeşitli değişkenler açısından bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonuçları gelecek yıllarda devam edecek Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumları ve benzeri etkinlikler ile deniz turizmi alanına yönelik yürütülen ve yürütülecek akademik çalışmalar açısından yol gösterici niteliktedir.

Kaynakça

 • Al, U. ve Coştur, R. (2007). Türk Psikoloji Dergisi’nin Bibliyometrik Profili. Türk Kütüphaneciliği, 21(2), 142-163.
 • Armutlu, C. ve Arı, G.S. (2010) Yönetim Modalarının Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerine Yansımaları: Bibliyometrik Bir Analiz. ODTÜ Gelişim Dergisi, 37(1), 1-23.
 • Aydın, B. (2017). Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezinde (Yöktez) Yiyecek İçecek İşletmeciliği Alanında Kayıtlı Bulunan Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Jomat Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 2(1), 23-38.
 • Boyraz, M. ve Sandıkçı, M. (2018). Gastronomi Bildirilerinin Değerlendirilmesi: Turizm Kongreleri Örneği 2013-2017. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(4), 873-889.
 • Çakıcı, A.C., Yıldırım, O. Ve Karacaoğlu, S. (2013). Ulusal Turizm Kongreleri Bildirilerinin Bibliyometrik Profili. 14. Ulusal Turizm Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye.
 • Çiçek, D. ve Kozak, N. (2012). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde Yayımlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili. Türk Kütüphaneciliği, 26(4), 734-756.
 • Çiçek, D. ve Çiftçi, E.Z. (2019). Prof. Dr. Hasan Olalı Turizm Kitaplarında Yer Alan Atıfların İncelenmesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 30(2), 58-67.
 • Demirbulat, Ö.G. ve Dinç, N.T. (2017). Sürdürülebilir Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(2), 20-30.
 • Evren, S., & Kozak, N. (2012). Türkiye’de 2000-2010 yılları arasında yayımlanan turizm konulu makalelerin bibliyometrik analizi. VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 12-15.
 • Kesiktaş, H.İ.H. ve Paker, S. (2019). “Liman Stratejilerinin Yerelleştirilmesinde Bilimsel Toplantıların Katkısı”. IV. Ulusal Liman Kongresi. İzmir, Türkiye.
 • Koyuncu, M.S., Şata, M. ve Karakaya, İ. (2018). “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Doküman Analizi Yöntemiyle İncelenmesi”. Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 9(2), 216-238.
 • Kurt, A. (2019). Türkiye’de Kentleşme ve Çevre Sorunları Alanında Hazırlanmış Kayıtlı Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik İncelemesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray.
 • Maksüdünov, A. (2016). “Girişimcilik Kongresinin Bildiri Kitaplarında Yer Alan Araştırmaların İçerik Analizi ve Genel Değerlendirmesi”. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(5), 75-86.
 • Nergiz, H. G. (2014). Türkiye’de Lisansüstü Turizm Tezlerinin Bibliyometrik Profili (1990-2013). VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Aydın, Türkiye.
 • Tayfun, A., Küçükergin, F.G., Aysen, E., Eren, A. ve Özekici, Y.K. (2016). Turizm Alanında Yazılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1, 50-69.
 • Tayfun, A., Ülker, M., Gökçe, Y., Tengilimoğlu, E., Sürücü, Ç. ve Durmaz, M. (2018). Turizm Alanında Yiyecek ve İçecek ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(2), 523-547.
 • Tekin, Ö.A. (2016). Türkiye’deki Lisansüstü Turizm Tezlerinde Odaklanılan Konular: 1984-2015. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 8(2), 175-187.
 • Ünsal, Y., Kızılcık, H.Ş. ve Yarımkaya, D. (2018). “Fizik Eğitimi Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Analizi: Türkiye Örneği”. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 6(2), 173-196.
 • Yılmaz, G. (2017a). Ulusal Turizm Kongrelerinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Alanı İle İlgili Yayınlanan Bildiriler Üzerine Bir Araştırma. Turizm ve Araştırma Dergisi, 6(1), 24-39.
 • Yılmaz, G. (2017b). Restoranlarda Bahşiş İle İlgili Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(2), 65-79.

BIBLIOMETRIC PROFILE OF PAPERS PRESENTED IN NATIONAL MARINE TOURISM SYMPOSIUMS

Yıl 2020, Cilt 12, 85 - 102, 05.10.2020
https://doi.org/10.18613/deudfd.803409

Öz

The main aim of this study was to analyze the general profile of the papers presented in the National Maritime Tourism Symposiums organized in Izmir in 1998, 2014, 2016, 2018 and 2020. The symposiums were organized in cooperation with Dokuz Eylül University Maritime Faculty, Faculty of Business Department of Tourism Management and Reha Midilli Foça Tourism Faculty (in 2016, 2018 and 2020). The research consisted of 117 papers in 5 proceedings’ books. Bibliometric analysis was performed in terms of various variables such as general information, subject distributions, author characteristics, data type and research method. The results of the research are expected to guide future academic studies in the field of marine tourism and similar activities that will continue in the coming years.

Kaynakça

 • Al, U. ve Coştur, R. (2007). Türk Psikoloji Dergisi’nin Bibliyometrik Profili. Türk Kütüphaneciliği, 21(2), 142-163.
 • Armutlu, C. ve Arı, G.S. (2010) Yönetim Modalarının Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerine Yansımaları: Bibliyometrik Bir Analiz. ODTÜ Gelişim Dergisi, 37(1), 1-23.
 • Aydın, B. (2017). Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezinde (Yöktez) Yiyecek İçecek İşletmeciliği Alanında Kayıtlı Bulunan Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Jomat Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 2(1), 23-38.
 • Boyraz, M. ve Sandıkçı, M. (2018). Gastronomi Bildirilerinin Değerlendirilmesi: Turizm Kongreleri Örneği 2013-2017. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(4), 873-889.
 • Çakıcı, A.C., Yıldırım, O. Ve Karacaoğlu, S. (2013). Ulusal Turizm Kongreleri Bildirilerinin Bibliyometrik Profili. 14. Ulusal Turizm Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye.
 • Çiçek, D. ve Kozak, N. (2012). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde Yayımlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili. Türk Kütüphaneciliği, 26(4), 734-756.
 • Çiçek, D. ve Çiftçi, E.Z. (2019). Prof. Dr. Hasan Olalı Turizm Kitaplarında Yer Alan Atıfların İncelenmesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 30(2), 58-67.
 • Demirbulat, Ö.G. ve Dinç, N.T. (2017). Sürdürülebilir Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(2), 20-30.
 • Evren, S., & Kozak, N. (2012). Türkiye’de 2000-2010 yılları arasında yayımlanan turizm konulu makalelerin bibliyometrik analizi. VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 12-15.
 • Kesiktaş, H.İ.H. ve Paker, S. (2019). “Liman Stratejilerinin Yerelleştirilmesinde Bilimsel Toplantıların Katkısı”. IV. Ulusal Liman Kongresi. İzmir, Türkiye.
 • Koyuncu, M.S., Şata, M. ve Karakaya, İ. (2018). “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Doküman Analizi Yöntemiyle İncelenmesi”. Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 9(2), 216-238.
 • Kurt, A. (2019). Türkiye’de Kentleşme ve Çevre Sorunları Alanında Hazırlanmış Kayıtlı Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik İncelemesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray.
 • Maksüdünov, A. (2016). “Girişimcilik Kongresinin Bildiri Kitaplarında Yer Alan Araştırmaların İçerik Analizi ve Genel Değerlendirmesi”. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(5), 75-86.
 • Nergiz, H. G. (2014). Türkiye’de Lisansüstü Turizm Tezlerinin Bibliyometrik Profili (1990-2013). VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Aydın, Türkiye.
 • Tayfun, A., Küçükergin, F.G., Aysen, E., Eren, A. ve Özekici, Y.K. (2016). Turizm Alanında Yazılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1, 50-69.
 • Tayfun, A., Ülker, M., Gökçe, Y., Tengilimoğlu, E., Sürücü, Ç. ve Durmaz, M. (2018). Turizm Alanında Yiyecek ve İçecek ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(2), 523-547.
 • Tekin, Ö.A. (2016). Türkiye’deki Lisansüstü Turizm Tezlerinde Odaklanılan Konular: 1984-2015. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 8(2), 175-187.
 • Ünsal, Y., Kızılcık, H.Ş. ve Yarımkaya, D. (2018). “Fizik Eğitimi Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Analizi: Türkiye Örneği”. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 6(2), 173-196.
 • Yılmaz, G. (2017a). Ulusal Turizm Kongrelerinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Alanı İle İlgili Yayınlanan Bildiriler Üzerine Bir Araştırma. Turizm ve Araştırma Dergisi, 6(1), 24-39.
 • Yılmaz, G. (2017b). Restoranlarda Bahşiş İle İlgili Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(2), 65-79.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Denizcilik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Volkan BAHÇECİ Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
0000-0002-0992-0108
Türkiye


Ö. Devrim YILMAZ Bu kişi benim
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
0000-0003-2243-5884
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 5 Ekim 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 12, Sayı

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { deudfd803409, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4246}, eissn = {2458-9942}, address = {}, publisher = {Dokuz Eylül Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {12}, pages = {85 - 102}, doi = {10.18613/deudfd.803409}, title = {ULUSAL DENİZ TURİZMİ SEMPOZYUMLARINDA SUNULAN BİLDİRİLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Bahçeci, Volkan and Yılmaz, Ö. Devrim} }
APA Bahçeci, V. & Yılmaz, Ö. D. (2020). ULUSAL DENİZ TURİZMİ SEMPOZYUMLARINDA SUNULAN BİLDİRİLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi , IV. Ulusal Liman Kongresi ve V. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu , 85-102 . DOI: 10.18613/deudfd.803409
MLA Bahçeci, V. , Yılmaz, Ö. D. "ULUSAL DENİZ TURİZMİ SEMPOZYUMLARINDA SUNULAN BİLDİRİLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ" . Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 12 (2020 ): 85-102 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/deudfd/issue/57109/803409>
Chicago Bahçeci, V. , Yılmaz, Ö. D. "ULUSAL DENİZ TURİZMİ SEMPOZYUMLARINDA SUNULAN BİLDİRİLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 12 (2020 ): 85-102
RIS TY - JOUR T1 - ULUSAL DENİZ TURİZMİ SEMPOZYUMLARINDA SUNULAN BİLDİRİLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ AU - VolkanBahçeci, Ö. DevrimYılmaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18613/deudfd.803409 DO - 10.18613/deudfd.803409 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 102 VL - 12 IS - SN - 1309-4246-2458-9942 M3 - doi: 10.18613/deudfd.803409 UR - https://doi.org/10.18613/deudfd.803409 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi ULUSAL DENİZ TURİZMİ SEMPOZYUMLARINDA SUNULAN BİLDİRİLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ %A Volkan Bahçeci , Ö. Devrim Yılmaz %T ULUSAL DENİZ TURİZMİ SEMPOZYUMLARINDA SUNULAN BİLDİRİLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ %D 2020 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi %P 1309-4246-2458-9942 %V 12 %N %R doi: 10.18613/deudfd.803409 %U 10.18613/deudfd.803409
ISNAD Bahçeci, Volkan , Yılmaz, Ö. Devrim . "ULUSAL DENİZ TURİZMİ SEMPOZYUMLARINDA SUNULAN BİLDİRİLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 12 / (Ekim 2020): 85-102 . https://doi.org/10.18613/deudfd.803409
AMA Bahçeci V. , Yılmaz Ö. D. ULUSAL DENİZ TURİZMİ SEMPOZYUMLARINDA SUNULAN BİLDİRİLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2020; 12: 85-102.
Vancouver Bahçeci V. , Yılmaz Ö. D. ULUSAL DENİZ TURİZMİ SEMPOZYUMLARINDA SUNULAN BİLDİRİLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2020; 12: 85-102.
IEEE V. Bahçeci ve Ö. D. Yılmaz , "ULUSAL DENİZ TURİZMİ SEMPOZYUMLARINDA SUNULAN BİLDİRİLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ", Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, c. 12, ss. 85-102, Eki. 2020, doi:10.18613/deudfd.803409

Dergimizde yayınlanmış makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz

Dergideki yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlarına aittir.

Denizcilik Fakültesi Dergisinin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.

©  Tüm Hakları Saklıdır

download    download   download

                                               18441     23882   23881      13875                                                                                                                13880  13876   27184    download