Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Impacts of The Turkish Culture in Algeria (City of Algiers Sample)

Yıl 2014, Sayı: 39, 9 - 23, 15.06.2014
https://doi.org/10.21054/deuifd.394268

Öz

Kaynakça

  • Ahmed Şerîf ez-Zahhâr. Müzekkirât el-Hâc Ahmed Şerîf ez-Zahhâr Nakîbü’l-Eşrâfi’l-Cezâir, takdîm ve ta‘lîk, Ahmed Tevfîk el-Medenî, eş-Şeriketü’l-Vataniyyetü li’n-Neşr ve’t-Tevzî‘, el-Cezâir, 1974.
  • Âişe Ğattâs. el-Hirâfü ve’l-Hirâfiyyûn, el-Cezâir, 2007.

TÜRK KÜLTÜRÜ’NÜN CEZÂYİR’DE ETKİLERİ (CEZÂYİR ŞEHRİ ÖRNEĞİ)

Yıl 2014, Sayı: 39, 9 - 23, 15.06.2014
https://doi.org/10.21054/deuifd.394268

Öz

Bu çalışmamızda, üç buçuk asır Osmanlı Devleti’nin hâkimiyeti altında bulunan Cezâyir Şehri’nde  oluşan bazı kültürel değişimler üzerinde durulmuştur. Anadolu’dan Cezâyir’e göç eden insanların etkisiyle kalıcı hale gelen bu oluşumların izlerini günümüzde Cezâyir halkının  dilinde,  giyim kuşamda,  mimaride  ve  şehrin  ilmî  hayatında  görebilmekteyiz. Makalede   Osmanlı   Türkleri’nin   Cezâyir’in   kültürel   hayatını   nasıl   etkilediği   somut örneklerle   anlatılmaya   çalışılmıştır.   Günümüzde   Cezâyir   Şehri’nde   hâlâ   varlığını sürdüren Türkçe yer adları, Anadolu’daki mimari tarzı yansıtan ev ve  sokaklar,  halkın giyim kuşamı verilen örnekler arasında yer almıştır.


Kaynakça

  • Ahmed Şerîf ez-Zahhâr. Müzekkirât el-Hâc Ahmed Şerîf ez-Zahhâr Nakîbü’l-Eşrâfi’l-Cezâir, takdîm ve ta‘lîk, Ahmed Tevfîk el-Medenî, eş-Şeriketü’l-Vataniyyetü li’n-Neşr ve’t-Tevzî‘, el-Cezâir, 1974.
  • Âişe Ğattâs. el-Hirâfü ve’l-Hirâfiyyûn, el-Cezâir, 2007.
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet Gedik Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2014
Gönderilme Tarihi 15 Şubat 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Sayı: 39

Kaynak Göster

ISNAD Gedik, Ahmet. “TÜRK KÜLTÜRÜ’NÜN CEZÂYİR’DE ETKİLERİ (CEZÂYİR ŞEHRİ ÖRNEĞİ)”. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 39 (Haziran 2014), 9-23. https://doi.org/10.21054/deuifd.394268.

Cited By