Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

el-AHFEŞ’İN ME’ÂNİ’L-KUR’ÂN’INDAKİ İSTİŞHÂD METODU

Yıl 2014, Sayı: 39, 53 - 71, 07.06.2014
https://doi.org/10.21054/deuifd.394278

Öz

Makalede el-Ahfeş’in Me’âni’l-Kur’ân’ı ve Me’âni’l-Kur’ân’ınındaki istişhâd metodu ele

alınmıştır. Makale bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Me’âni’l-

Kur’ân kavramı, ikinci bölümde el-Ahfeş’in hayatı ve Me’âni’l-Kur’ân’ı, üçüncü

bölümde ise el-Ahfeş’in Me’âni’l-Kur’ân’ınını telif ederken kullandığı istişhâd metodu

örneklerle incelenmiştir.

Gerek Arap dili açısından gerekse tefsîr ilmi açısından son derece önemli bir yere sahip

olan el-Ahfeş’in Me’âni’l-Kur’ân’ı ve Me’âni’l-Kur’ân’ında kullandığı istişhâd metodu

hakkında önemli bilgiler tespit edilmiştir. Hicri ikinci asırdan itibaren kaleme alınmaya

başlanan Me’âni’l-Kur’ân tarzındaki eserlerin ilk örneklerinden olması hasebiyle bu

alanda çalışma yapacak araştırmacılara ışık tutacak bilgilere ulaşılmıştır

Kaynakça

  • Ahmed, Münir Cum’a; Me’âni’l-Kur’ân fi’t-Türâsi’l-Arabî, (I-II), I. Baskı, Kahire, 1429/2008.
  • el-Askerî, Ebû Hilâl; Cemheretü’l-Emsâl, (Thk.; Muhammed Ebû’l-Fadl İbrâhim, Abdulmecid Kadamaş), I. Baskı, 1964.
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayhan Kaya Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 7 Haziran 2014
Gönderilme Tarihi 13 Şubat 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Sayı: 39

Kaynak Göster

ISNAD Kaya, Ayhan. “El-AHFEŞ’İN ME’ÂNİ’L-KUR’ÂN’INDAKİ İSTİŞHÂD METODU”. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 39 (Haziran 2014), 53-71. https://doi.org/10.21054/deuifd.394278.