Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

THE BACK FACE OF TURKISH MODERNIZATION: RELIGIOUS GROUPS’ STRUCTURATION IN DAILY LIFE AND THE "TACTICAL" APPROACH

Yıl 2017, Sayı: 45, 7 - 40, 15.06.2017
https://doi.org/10.21054/deuifd.400118

Öz

Although
all religions demand their believers to be a single community at the highest
level, it is well known that religions differentiate into subgroups such as
denominations, sects, and cults throghout time. In the emergence of these
groups, along social, political, economic and cultural factors, controversial
circumstances and key disputes in belief, worship, organization, and management
are also seen. Whatever the reason, it is a fact that there are some religious
groups in the society and these have some influence on the individual and
society.The way
individuals perceive and live religion and their mindset do not form instantly
but over a certain period of time. The structures, attitudes and conducts of
religious groups have shaped likewise not in an instance but  throghout a historical process. In this
sense, just as individuals are influenced by the political, economic and
cultural conditions,of the society, 
religious groups are also affected and structure themselves accordingly.
For this reason, in the present study societies considered to be religious
groups since the foundation of the Turkish Republic were analyzed according to
the internal and external structures and the underlying reasons and results of
their structuralisations were ananlysed.

Kaynakça

 • Akyüz, Yakup, “Batı Toplumunda Mahremiyet Algısının Oluşumu, Değişimi ve Etkisi”, Din Gelenek ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu (27-29 Mart 2015), Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Samsun, 2016.
 • Bennet, Andy, Kültür ve Gündelik Hayat, Phoneix Yay., Ankara 2013.
 • Bennet, Tonny, Watson, Diane, Understanding Every Life, The Open University, Blackweşş Publishing, Cambridge, USA, 2002.
 • Bilgiseven, Âmiran Kurtkan, Genel Sosyoloji, Divan Yayınları, İst. 1982.
 • Cantek, Levent, Cumhuriyetin Buluğ Çağı: Gündelik Yaşama Dair Tartışmalar (1945-1950), İletişim Yay., İst. 2008.
 • Certeau, Michel de, Gündelik Hayatın Keşfi I, (Çev. L. Arslan Özcan), Dost Kitabevi Yay. Ankara, 2009.
 • Çaha, Ömer, “Ana Temalarıyla 1980 Sonrası İslamî Uyanış”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık, C. 6, İletişim Yay., İstanbul. 2004.
 • Çaha, Ömer, Sivil Kadın: Türkiye’de Sivil Toplum ve Kadın, Vadi Yay., Ankara, 1996.
 • Çelik, Celaleddin, “Dini Gruplar Sosyolojisi”, Din Sosyolojisi, (Ed. Mehmet Bayyiğit), Palet Yay. Konya, 2013.
 • Debord, Guy, “Perspectives for Conscious Alterations in Everyday Life”, Ben Highmore (der.) The Everday Life Reader, London: Routledge, 2003.
 • Demirci, H. Aliyar, “27 “Mayısçıların Din Siyaseti”, Türkiye Günlüğü Dergisi, S. 45, Mart-Nisan 1997.
 • Duran, Burhanettin, “Cumhuriyet Dönemi İslamcılığı, İdeolojik Konumları Dönüşümü ve Evreleri”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık, C. 6, (Edt.T. Bora ve M. Gültekingil), İletişim Yay., İstanbul 2004.
 • Efe, Adem, Dinî Gruplar Sosyolojisi, Dönem Yayınları, İstanbul, 2013.
 • Eraydın, Selçuk, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV Yayınları, İstanbul, 1997.
 • Eroğul, Cem, Demokrat Parti: Tarihi ve İdeolojisi, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 1990.
 • Fiske, John, Popüler Kültürü Anlamak, (Çev: Süleyman İrvan), Ark Yayınları, Ankara, 1999.
 • Frayer, Hans, Din Sosyolojisi (Çev. Turgut Kalpsüz), Doğu Batı Yay. Ankara 2013.
 • Ginzburg, Carlo, Peynir ve Kurtlar: Bir 16. Yüzyıl Değirmencisinin Evreni, Metis Yayınları, 6. Baskı, İstanbul 2016.
 • Göle, Nilüfer, “İslami Hareketler ve Postmodernizm”, 1. İslam Düşüncesi Sempozyumu Bildiriler Tartışmalar, Beyan Yay. İst. 1995.
 • Göle, Nilüfer, Modern Mahrem: Medeniyet ve Örtünme, 11. Baskı, Metis Yay. İst., 2011.
 • Göle, Nilüfer, Seküler ve Dinsel: Aşınan Sınırlar, Metis Yay. İst. 2012.
 • Günay, Ünver, Din Sosyolojisi, İnsan Yay., 7. Baskı, İst. 2006.
 • Günay, Ünver, Ecer, A. Vehbi, Toplumsal Değişme, Tasavvuf, Tarikatlar ve Türkiye, Erciyes Üniversitesi Yay., Kayseri 1999.
 • Highmore, Ben, Everyday Life and Cultural Theory, London ve New York: Routledge, 2002.
 • İnce, Abdullah, “Cumhuriyet Sonrası Dini Grupların İnsan Yetiştirme Modeli –Yahyalı’lı Hacı Hasan Efendi Örneği-” , International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), July 2015: Special Issue 3.
 • İnsel, Ahmet, Türkiye Toplumunun Bunalımı, Birikim Yay., İst., 1990.
 • Kara, İsmail, Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslam, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2009.
 • Kara, Mustafa, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, Dergah Yay., İst., 1999.
 • Kara, Mustafa, Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları, Dergah Yay., İst. 2005.
 • Kentel, Ferhat, “Modernite Gündelik Hayat ve Yeni Sosyal Hareketler” Alt üst Dergisi, 3 Eylül 2011.
 • Küçükdağ, Yusuf, “Osmanlı Döneminde Konya’nın Tasavvufi Hayatına Kısa Bir Bakış”, Konya Şehrinin Fiziki ve Ekonomik Yapısı Makaleler I, Selçuklu Belediyesi Yay., Konya 2004.

Türk Modernleşmesinin Arka Yüzü: Dini Grupların Gündelik Hayatta Dışa Kapalı Yapılaşması ve “Taktik”sel Yaklaşımı

Yıl 2017, Sayı: 45, 7 - 40, 15.06.2017
https://doi.org/10.21054/deuifd.400118

Öz

Bütün dinler müntesiplerinden en üst düzeyde tek bir
ümmet/topluluk olmalarını istemesine rağmen, dinlerin süreç içinde farklı
sebeplerle mezhep, fırka, tarikat gibi alt gruplaşmalara ayrıştıkları
bilinmektedir. Bu grupların ortaya çıkmasında sosyal, siyasi, ekonomik ve
kültürel etkenlerin yanında, inanç, ibadet, teşkilat, yönetim vb. konulardaki
tartışma ve ihtilafların etkili olduğu görülmektedir. Her ne sebeple olursa
olsun toplumda bir takım dini grupların olduğu ve bu grupların da birey ve
toplum üzerinde bir takım etkilerinin olduğu bir gerçektir.Bireylerin dini algılama ve yaşama biçimleri, zihniyet
dünyaları bir anda oluşmayıp belli bir sürecin neticesinde şekillenerek ortaya
çıkmıştır. Dini grupların yapılaşmaları, tavır ve tutumları da bir anda ortaya
çıkmamış belli bir tarihsel süreç içinde şekillenmiştir. Bu anlamda nasıl ki
bireyler içinde yaşadığı toplumun siyasi, ekonomik, kültürel şartlarından
etkilenirse, dini gruplar da bu şartlardan etkilenmekte bunlara göre
yapılanmaktadır. Onun için bu çalışmada sırf dini gruplar kapsamında yer alan
tarikat/cemaat tipi oluşumların cumhuriyet döneminden itibaren, dışa kapalı/içe
dönük yapılaşmaları ele alınmış söz konusu yapılaşmaların sebep ve sonuçları
analiz edilmeye çalışılmıştır. 

Kaynakça

 • Akyüz, Yakup, “Batı Toplumunda Mahremiyet Algısının Oluşumu, Değişimi ve Etkisi”, Din Gelenek ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu (27-29 Mart 2015), Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Samsun, 2016.
 • Bennet, Andy, Kültür ve Gündelik Hayat, Phoneix Yay., Ankara 2013.
 • Bennet, Tonny, Watson, Diane, Understanding Every Life, The Open University, Blackweşş Publishing, Cambridge, USA, 2002.
 • Bilgiseven, Âmiran Kurtkan, Genel Sosyoloji, Divan Yayınları, İst. 1982.
 • Cantek, Levent, Cumhuriyetin Buluğ Çağı: Gündelik Yaşama Dair Tartışmalar (1945-1950), İletişim Yay., İst. 2008.
 • Certeau, Michel de, Gündelik Hayatın Keşfi I, (Çev. L. Arslan Özcan), Dost Kitabevi Yay. Ankara, 2009.
 • Çaha, Ömer, “Ana Temalarıyla 1980 Sonrası İslamî Uyanış”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık, C. 6, İletişim Yay., İstanbul. 2004.
 • Çaha, Ömer, Sivil Kadın: Türkiye’de Sivil Toplum ve Kadın, Vadi Yay., Ankara, 1996.
 • Çelik, Celaleddin, “Dini Gruplar Sosyolojisi”, Din Sosyolojisi, (Ed. Mehmet Bayyiğit), Palet Yay. Konya, 2013.
 • Debord, Guy, “Perspectives for Conscious Alterations in Everyday Life”, Ben Highmore (der.) The Everday Life Reader, London: Routledge, 2003.
 • Demirci, H. Aliyar, “27 “Mayısçıların Din Siyaseti”, Türkiye Günlüğü Dergisi, S. 45, Mart-Nisan 1997.
 • Duran, Burhanettin, “Cumhuriyet Dönemi İslamcılığı, İdeolojik Konumları Dönüşümü ve Evreleri”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık, C. 6, (Edt.T. Bora ve M. Gültekingil), İletişim Yay., İstanbul 2004.
 • Efe, Adem, Dinî Gruplar Sosyolojisi, Dönem Yayınları, İstanbul, 2013.
 • Eraydın, Selçuk, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV Yayınları, İstanbul, 1997.
 • Eroğul, Cem, Demokrat Parti: Tarihi ve İdeolojisi, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 1990.
 • Fiske, John, Popüler Kültürü Anlamak, (Çev: Süleyman İrvan), Ark Yayınları, Ankara, 1999.
 • Frayer, Hans, Din Sosyolojisi (Çev. Turgut Kalpsüz), Doğu Batı Yay. Ankara 2013.
 • Ginzburg, Carlo, Peynir ve Kurtlar: Bir 16. Yüzyıl Değirmencisinin Evreni, Metis Yayınları, 6. Baskı, İstanbul 2016.
 • Göle, Nilüfer, “İslami Hareketler ve Postmodernizm”, 1. İslam Düşüncesi Sempozyumu Bildiriler Tartışmalar, Beyan Yay. İst. 1995.
 • Göle, Nilüfer, Modern Mahrem: Medeniyet ve Örtünme, 11. Baskı, Metis Yay. İst., 2011.
 • Göle, Nilüfer, Seküler ve Dinsel: Aşınan Sınırlar, Metis Yay. İst. 2012.
 • Günay, Ünver, Din Sosyolojisi, İnsan Yay., 7. Baskı, İst. 2006.
 • Günay, Ünver, Ecer, A. Vehbi, Toplumsal Değişme, Tasavvuf, Tarikatlar ve Türkiye, Erciyes Üniversitesi Yay., Kayseri 1999.
 • Highmore, Ben, Everyday Life and Cultural Theory, London ve New York: Routledge, 2002.
 • İnce, Abdullah, “Cumhuriyet Sonrası Dini Grupların İnsan Yetiştirme Modeli –Yahyalı’lı Hacı Hasan Efendi Örneği-” , International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), July 2015: Special Issue 3.
 • İnsel, Ahmet, Türkiye Toplumunun Bunalımı, Birikim Yay., İst., 1990.
 • Kara, İsmail, Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslam, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2009.
 • Kara, Mustafa, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, Dergah Yay., İst., 1999.
 • Kara, Mustafa, Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları, Dergah Yay., İst. 2005.
 • Kentel, Ferhat, “Modernite Gündelik Hayat ve Yeni Sosyal Hareketler” Alt üst Dergisi, 3 Eylül 2011.
 • Küçükdağ, Yusuf, “Osmanlı Döneminde Konya’nın Tasavvufi Hayatına Kısa Bir Bakış”, Konya Şehrinin Fiziki ve Ekonomik Yapısı Makaleler I, Selçuklu Belediyesi Yay., Konya 2004.
Toplam 31 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hilmi Türkyılmaz

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2017
Gönderilme Tarihi 28 Şubat 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Sayı: 45

Kaynak Göster

ISNAD Türkyılmaz, Hilmi. “Türk Modernleşmesinin Arka Yüzü: Dini Grupların Gündelik Hayatta Dışa Kapalı Yapılaşması Ve ‘Taktik’sel Yaklaşımı”. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 45 (Haziran 2017), 7-40. https://doi.org/10.21054/deuifd.400118.