Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

MAWLID AL-NABI CELEBRATIONS IN THE MAGHREB

Yıl 2019, Sayı: 50, 99 - 132, 15.12.2019
https://doi.org/10.21054/deuifd.628550

Öz

Throughout history, various ceremonies and celebrations
containing symbolic meanings, religious practices and cultural elements have
been held in almost every society at various times and places and are still
being held. The celebrations subject to this study
are the celebrations of al-mawlid in which the birth of Prophet Muhammad (pbuh)
is expressed by various symbols in the form of kasidahs (eulogiums) and
prayers, as a converted form of the love which is used to be expressed in
madhiyyas (praises) in the early periods. 
This study deals with the arrival of the mawlid celebrations to Maghreb,
content of the celebrations, the meaning which was put on the celebrations by
Marinides and Abdulwadi’ rulers and also by the community. It was the period of the Marinides that the mawlid
celebrations in the Maghreb became widespread in almost all over North Africa
as an official celebration and also extended to Andalusia.  In the mawlid celebrations of Maghreb, in
addition to the kasidah (eulogiums) competitions, candle or water clocks which
were made by the order of some sultans specially for that night, also draw
attention.

Kaynakça

  • A’racî, Nidâl Müeyyed Mâlullâh Azîz. ed-Devletü’l-Merîniyye alâ ahdi’s-Sultân Yûsuf b. Yakûb el-Merînî (685-706/1286-1306). Câmiatü Musul, 1425/2004.
  • Acar, Nuran. “Dinî ve Millî Törenlerin Törensel Coşku Perspektifinde İncelenmesi”, Ulakbilge 3/5 (2015): 65-86.
  • Açık, Kerim. “Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin Menkabetü Mevlidi’n-Nebî İsimli Mevlidi ve Edebî Tenkitli Metni”, Ekev Akademi Dergisi 19/62 (Bahar 2015): 677-716.
  • Akarpınar, R. Bahar. “Mevlid Törenlerinin Yapısı”, Türkbilig (2006/12): 38-63.
  • Akarsu, Adem. “Sosyal Bütünleşme Bağlamında Kutlu Doğum Faaliyetleri”, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2/2:101-126.

MAĞRİB'DE MEVLİD-İ NEBÎ MERÂSİMLERİ

Yıl 2019, Sayı: 50, 99 - 132, 15.12.2019
https://doi.org/10.21054/deuifd.628550

Öz

Tarih
boyunca hemen her toplumda çeşitli zaman ve mekânlarda, sembolik anlamları,
dinî pratikleri olan, kültürel öğeler içeren çeşitli merasimler, kutlamalar
yapılmış ve yapılmaktadır. Bu merasimler bir taraftan kişinin kutsalla olan bağını
güçlendirirken bir yandan da yaşadığı toplumla bütünleşmesini sağlayabilmektedir.
Bu çalışmaya konu olan merâsimler ise ilk dönemlerde medhiyelerle ifade edilen
sevginin kutlamalara dönüşmüş hali olarak Hz. Muhammed’in doğumunun çeşitli
semboller, kaside ve dualarla ifade edildiği mevlid merâsimleridir. Bu merâsimler
Fâtımî devlet törenleriyle başlayıp, Erbil’de Begteginli Kökböri ile şekillenerek,
Mağrib ve Endülüs’e de taşınmış ve adeta geleneksel hale gelmiştir. Bu
çalışmada mevlid kutlamalarının Mağrib’e gelişi, yapılan kutlamaların içeriği,
burada hüküm sürmüş Merinî ve Abdülvadî sultanlarının ve halkın kutlamalara
yükledikleri anlam, dönemlerinin tarihçi, devlet adamları ve ediplerinin
kitaplarında ayrıntılı olarak anlatılan ve böylece de yüzyıllarca korunan
mevlidi- nebî merasimleri konu edilecektir.
 Bu bölgede resmî olarak kutlanan mevlid-i nebîye
özel yazılan kasideler ve bu geceler için sultanların tören salonuna özenle
koydurdukları saatler de bu çalışmanın konuları arasında yer alacaktır.

Kaynakça

  • A’racî, Nidâl Müeyyed Mâlullâh Azîz. ed-Devletü’l-Merîniyye alâ ahdi’s-Sultân Yûsuf b. Yakûb el-Merînî (685-706/1286-1306). Câmiatü Musul, 1425/2004.
  • Acar, Nuran. “Dinî ve Millî Törenlerin Törensel Coşku Perspektifinde İncelenmesi”, Ulakbilge 3/5 (2015): 65-86.
  • Açık, Kerim. “Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin Menkabetü Mevlidi’n-Nebî İsimli Mevlidi ve Edebî Tenkitli Metni”, Ekev Akademi Dergisi 19/62 (Bahar 2015): 677-716.
  • Akarpınar, R. Bahar. “Mevlid Törenlerinin Yapısı”, Türkbilig (2006/12): 38-63.
  • Akarsu, Adem. “Sosyal Bütünleşme Bağlamında Kutlu Doğum Faaliyetleri”, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2/2:101-126.
Toplam 5 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zehra Gözütok Tamdoğan 0000-0001-9128-4026

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 17 Ekim 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Sayı: 50

Kaynak Göster

ISNAD Gözütok Tamdoğan, Zehra. “MAĞRİB’DE MEVLİD-İ NEBÎ MERÂSİMLERİ”. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 50 (Aralık 2019), 99-132. https://doi.org/10.21054/deuifd.628550.