Sayı: 54, 15.12.2021

Yıl: 2021

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan ULAKBİM'de taranan ulusal akademik bir dergidir. 


DEUIFD, din bilimleri alanında üretilen makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayımlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. 

Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. 


Dergi, yıl boyunca makale kabulüne açıktır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, din bilimleri alanında üretilen makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayımlar.

DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi’ne Gönderilecek Yazılarda Uyulacak Kurallar

(1) Dergiye gelen yazılar, öncelikle Yazı Kurulu tarafından biçimsel olarak incelenecek, dergide yayımlanması uygun görüldüğü takdirde, içerik incelenmesi için hakeme gönderilecektir.

(2) Yazılar daha önce başka bir yayın organında yayımlanmamış olmalıdır.

(3) Gönderilen yazı bir bildiriyse ve bildiri kitapçığında yayımlanmamışsa, sunulduğu yer ve tarih bildirilmek koşuluyla değerlendirilmeye alınır.

(4) Dergiye gönderilen yazıların uzunluğu kaynakçayla birlikte 35 sayfayı geçmemelidir. Yazılar aşağıda belirtilen şekilde olmalıdır:

- Sayfa Yapısı

Üst: 6 cm

Sol: 4.5 cm

Alt: 4.8 cm

Sağ: 4.5 cm

- Karakter:

Türkçe: Garamound (Ana Metin 12 punto, Özet 11 punto, Dipnot 10 punto)

Arapça: Traditional Arabic (Ana Metin 13 punto, Dipnot 11 punto)

- Satır aralığı: Tek (Ana Metin ve Dipnot)

- Paragraf aralığı: Ana Metin (Önce 0nk, Sonra 6 nk), Dipnot (Önce 3nk, Sonra 3 nk)

(5) Yazılar dizgi, düzeltme ve benzeri işleri kolaylaştırması, eksiksiz ve kusursuz çıkabilmesi için Microsoft Word editörü ile yazılmalıdır.

(6) Yazıların başına, 150 (yüz elli) kelimeyi geçmemek kaydıyla Türkçe ve yabancı dilde özet (abstract) eklenmelidir.

(7) Yazıların ana temasını belirten ve internet ortamında taranmasını sağlayacak anahtar sözcükler (key words) özetin altına yerleştirilmelidir.

(8) Dipnotlar aşağıdaki formata göre verilmelidir:

Örnek: Demir, Abdullah. “Mâtürîdî Âlimi Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr'ın Kelâm Müdâfaası”. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20/1 (Haziran 2016): 445-502.

(9) Yazar Adının, Kurumunun ve Orcid Numarasının Yazımı

Örnek:

Prof. Dr. İsim Soyisim

Dokuz Eylül University, Faculty of Theology, İzmir, Turkey

Dokuz Eylül Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İzmir, Türkiye

orcid.org/0001-0001-0001-0001

(10) Dergimiz İsnad Atıf Sistemini (The Isnad Citation Style) kullanmaktadır.

(11) Çalışmanın dergiye gönderimi esnasında, tam metin dosyasına ek olarak; telif hakkı onay belgesinin imzalı bir nüshası, çalışmanın hazırlanması esnasında bilimsel ve etik ilkelere uyulduğunu ve yararlanılan tüm kaynakların kaynakçada belirtildiğini bildirir etik beyan belgesi, eğer çalışma maddi açıdan fonlandı ise fonlamayı bildirir belge, çok yazarlı makalelerde her bir yazar için; veri toplama, veri analizi, makalenin yazımı, makale gönderimi ve revizyon aşamalarında yüzde belirtir bir şekilde katkı beyanı, çıkar çatışması beyanı sisteme yüklenmelidir. Telif hakkı belgesi dışındaki bilgiler tek bir Word dosyası içerisinde derlenerek gönderilebilir. 

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular, araştırmacılar, yayıncılar, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklenmektedir.

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.Makalelerin hakem denetiminden geçmesi; entegre ve saygın bir bilgi ağının gelişmesinde etken ögelerden biridir. Bu sayede, yazarların ve onları destekleyen enstitülerinin çalışmalarının kalitesi doğrudan gözlemlenebilir hale gelir. Hakemli makaleler bilimsel metotları destekler ve şekillendirir. Bu yüzden araştırmacıdan beklenen etik davranışların standartlarında konsensüs sağlamak yazar, dergi editörü, hakem ve yayımcı kuruluşlar için önemlidir:


1. Yazarlık

Kaynakça listesi eksiksiz olmalıdır.

İntihal ve sahte veriye yer verilmemelidir.

Aynı araştırmanın birden fazla dergide yayımlanmasına teşebbüs edilmemeli, bilimsel araştırma ve yayın etiğine uyulmalıdır.


Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:

a) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak,

b) Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek,

c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

ç) Tekrar yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

f) Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 8).


2. Yazarın Sorumlulukları

Tüm yazarlar önemli oranda araştırmaya katkıda bulunmalıdır.

Makaledeki tüm verilerin gerçek ve özgün olduğu beyanı gerekmektedir.

Tüm yazarlar geri çekme ve hata düzeltme prosedürlerini makale gönderimi esnasında kabul ederler.3. Hakemlerin Sorumlulukları


Değerlendirmeler tarafsız olmalıdır.

Hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcıları ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.

Hakemler ilgili yayımlanmış ancak atıfta bulunulmamış eserleri belirtmelidirler.

Kontrol edilmiş makaleler gizli tutulmalıdır.


4. Editöryal Sorumluluklar

Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek husunda tüm sorumluluğu ve yetkiyi taşımaktadır.

Editörler kabul ettiği ya da reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.

Sadece alana katkı sağlayacak makaleler kabul edilmelidir.

Hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemelidir.

Hakemlerin ismini saklı tutmalıdır ve intihal/sahte veriye engel olmalıdır.Hakemlik süreci bilimsel yayımlamanın başarısının merkezinde bulunmaktadır. Hakemlik sürecinin korunması ve iyileştirilmesi taahhüdümüzün bir parçasıdır ve Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nin bilim camiasına yayıncılık etiği ile ilgili her durumda özellikle şüpheli, yinelenen yayınlar olması durumunda ya da intihal durumlarında yardım etme zorunluluğu vardır.

Okuyucu Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nde yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editoryal içerik ile ilgili herhangi bir şikayeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) olduğu zaman ilahiyat.dergi@deu.edu.tr adresine mail atarak şikayette bulunabilir. Şikayetler gelişmemiz için fırsat sağlayacağından şikayetleri memnuniyetle karşılamakta, hızlı ve yapıcı bir şekilde geri dönüş yapmayı amaçlamaktayız. 

Makale gönderim ve yayım süreçlerinde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.