PDF BibTex RIS Kaynak Göster

İÇSEL BÜYÜMEDE İÇSELLEŞME SÜREÇLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yıl 2006, Cilt: 21 Sayı: 1 - Cilt: 21 Sayı: 1, 27 - 46, 25.07.2016

Öz

Bu çalışmanın amacı, içsel büyümenin temel girdilerinden bilgi, beşeri sermaye ve teknolojik gelişmenin, eğitim, Ar-Ge, üniversite-sanayi işbirliği, yaparak öğrenme ve yayılma yoluyla, üretim süreçlerinde nasıl içselleştiklerini ortaya koymaktır. Eğitim ile bilgi birikimleri artan kişiler iş hayatında görev aldıkça, Ar-Ge ile elde edilen yeni teknolojiler üretimde kullanıldıkça, üniversite-sanayi işbirliği ile teorik bilgi stoku uygulamayla buluştukça, yaparak öğrenme ile çalışanların deneyimleri arttıkça firmaların ve ülkelerin rekabet güçleri artabilecektir. Türkiye için 1970-2001 dönemi verileri kullanılarak yapılan ampirik analizde, emek ve sermaye faktörleri ile GSMH arasında pozitif; eğitim harcamaları ve dış ticaret hacmi ile sermaye stoku arasında ise negatif bir ilişki bulunmuştur.

Kaynakça

 • AMBLER, S., E. CARDIA and J. FARAZLI (1999), “Export Promotion, Learning by Doing and Growth”, Journal of Economic Dynamics and Control, Vol: 23; 747-772.
 • ARCHIBUGI D. and J.MICHIE (1998), “Technical Change, Growth and Trade: New Departures in Instutional Economics”, Journal of Economic Surveys, Vol: 13, No: 2; 313-332.
 • BARRO R. J. and X. SALA-İ-MARTIN (1997), “Technological Diffusion, Convergence and Growth”, Journal of Economic Growth, Vol: 2, No: 1; 1-26.
 • BOSKIN M. J. and L. J. LAU (2000), “Generalized Solow-Neutral Technical Progress and Postwar Economic Growth”, NBER, Working Paper, W/P No: 8023.
 • DICKEY, D., and W. FULLER (1979), “Distributions of the estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Journal of American Statistical Assocation,Vol: 75:427-31.
 • DİE (2001), İstatistik Göstergeler, 1923-1998, Ankara.
 • DPT (2002), Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-2001), Ankara, DPT, Web Sayfası, (http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/gosterge/ tr/1950-01/).
 • DURA, Cihan (1994),“Üniversite-Sanayi İşbirliği Üzerine Bir Deneme”, içinde: Anadolu Sanayinin Rekabet Gücü ve Üniversite-Sanayi İşbirliği, E. Tokgöz (ed.), 2. Ulusal İktisat Sempozyumu, Ankara: Türkiye Ekonomi Kurumu.
 • DÜLGER, İlhan (1991), Teknoloji Üretimi: İcat, Buluş ve Yenilik Araştırmalarının Artmasında İktisadi Politikanın Etkisi, Ankara: DPT Yayını.
 • ERDOST, Cevdet (1982), Sermayenin Uluslararasılaşması ve Teknoloji Transferi, Ankara: Savaş Yayınları, Yayın No: 1.
 • ERGEN, H. (1999), “Türkiye’de Eğitimin Büyümeye Katkısı”, Ekonomik Yaklaşım, Cilt: 10, Sayı: 35; 21-52.
 • GRANGER, C. W. J. (1988), “Some Recent Development in a Concept of Causality”, Journal Econometrics, Vol:12, 231-254.
 • GÜNGÖR N. D. (1997), “Education and Economic Growth in Turkey 1980- 1990: A Panel Study”, ODTÜ Gelişme Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2; 185- 214.
 • JOHENSEN, S., and K. JUSELIUS (1990), “Maximum Likelihood Estimation and Inferences on Cointegration With Application to the Demand for Money”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol: 52 ;169- 210.
 • JORGENSON, D.W. and Kevin J. STIROH (1999), “Information Technology and Growth”, American Economic Review, Vol: 89, No: 2; 109-115.
 • KÜÇÜKÇİRKİN, Mehmet (1990), Üniversite-Sanayi İşbirliği: Ülke Sanayii ve Ekonomi Açısından Önemi, Ankara: TOBB, Yayın No: 158.
 • LONG, N. and K. SHIMOMURA (1999), “Education, Moral Hazard and Endogenous Growth”, Journal of Economic Dynamics and Control, Vol: 23; 675-698.
 • LUCAS, R. E. (1988), “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, Vol: 22; 3-42.
 • LUCAS, R. E. (1993), “Making a Miracle”, Econometrica, Vol: 61, No: 2; 251- 272.
 • Maliye Bakanlığı (1995), Bütçe Gider ve Gelir Gerçekleşmeleri 1924-1995, Ankara: Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğü (BÜMKO)Yayını, No: 1995/5.
 • MCCONNEL, C. R. and S. L. BRUE (1993), Economics, McGraw - Hill Inc., New York.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, 2002 Yılı Başında Milli Eğitim, Ankara. MEB Web Sayfası, (http://www.meb.gov.tr/stats/Apk2002/131.htm).
 • MOORE, R. E. (1997), “Learning-by-Doing and Trade Policy in a Developing Economy”, Journal of Developing Areas, Vol: 31, Summer; 515-528.
 • PARENTE, S.L. (1994), “Technology Adaption, Learning-by-Doing and Economic Growth”, Journal of Economic Theory, Vol: 63, No: 2; 346-349.
 • PHILLIPS, P., and P. PERON (1988), “Testing for a Unit Root in Time Series Regression.” Biometrika, 65:335-46.
 • PISSARIDES, C.A. (1997), “Learning by Trading and The Returns to Human Capital in Developing Countries”, World Bank Economic Review, Vol: 11, No:1; 17-32.
 • RIVERA-BATIZ, L.A. and P.M. ROMER (1991a), “International Trade with Endogenous Technological Change”, European Economic Review, Vol: 35; 971-1004.
 • RIVERA-BATIZ, L.A. and P.M. ROMER (1991b), “Economic Integration and Endogenous Growth”, Quarterly Journal of Economics, Vol: 106, No: 2; 531-55.
 • ROMER, P. M. (1986), “Increasing Returns and Long-Run Growth”, Journal of Political Economy, Vol: 94, No:5; 1002-1043.
 • SAVAŞ, Vural (1982), Kalkınma Ekonomisi, 3. Baskı, İstanbul.
 • SMITH, Adam (1997), Ulusların Zenginliği, Çev: Ayşe Yunus ve Mehmet Bakırcı, İstanbul: Alan Yayıncılık.
 • SORENSEN, Anders (1999), “R&D, Learning, and Phases of Economic Growth”, Journal of Economic Growth, Vol: 4; 429-445.
 • SOYAK, Alkan (1995), “Teknolojik Gelişme ve İnsan Faktörü”, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl: 32, Sayı: 5; 49-58.
 • TANSEL, Aysıt (1999), “Türkiye ve Seçilmiş Ülkelerde Eğitimin Getirisi”, ODTÜ Gelişme Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 3-4; 453-472.
 • WONG, K. Y and C. K. YIP (1999), “Education, Economic Growth and Brain Drain”, Journal of Economic Dynamics and Control, Vol: 23; 699- 726.
 • World Bank (2000), World Development Report, 2000/2001.

THE PROCESSES OF ENDOGENIZING IN THE ENDOGENOUS GROWTH: THE CASE OF TURKEY

Yıl 2006, Cilt: 21 Sayı: 1 - Cilt: 21 Sayı: 1, 27 - 46, 25.07.2016

Öz

The aim of this study is to state how the main inputs of endogenous growth, i.e. knowledge, human capital and technological progress are made endogenous by education, R&D, university-industry cooperation, learning by doing and diffusion within the production process. Competitiveness of firms and countries would increase as educated people enter into workforce; as R&D produces new technologies which are used in the production process; as theoretical knowledge meets with practice by university-industry cooperation; and as workers have more experience by learning by doing. In empirical analysis for Turkey is made by using data of 1970-2001 term it was found that a positive relationship among labour and capital factors and GNP and a negative relationship among education expenditures and foreign trade volume and capital stock.

Kaynakça

 • AMBLER, S., E. CARDIA and J. FARAZLI (1999), “Export Promotion, Learning by Doing and Growth”, Journal of Economic Dynamics and Control, Vol: 23; 747-772.
 • ARCHIBUGI D. and J.MICHIE (1998), “Technical Change, Growth and Trade: New Departures in Instutional Economics”, Journal of Economic Surveys, Vol: 13, No: 2; 313-332.
 • BARRO R. J. and X. SALA-İ-MARTIN (1997), “Technological Diffusion, Convergence and Growth”, Journal of Economic Growth, Vol: 2, No: 1; 1-26.
 • BOSKIN M. J. and L. J. LAU (2000), “Generalized Solow-Neutral Technical Progress and Postwar Economic Growth”, NBER, Working Paper, W/P No: 8023.
 • DICKEY, D., and W. FULLER (1979), “Distributions of the estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Journal of American Statistical Assocation,Vol: 75:427-31.
 • DİE (2001), İstatistik Göstergeler, 1923-1998, Ankara.
 • DPT (2002), Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-2001), Ankara, DPT, Web Sayfası, (http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/gosterge/ tr/1950-01/).
 • DURA, Cihan (1994),“Üniversite-Sanayi İşbirliği Üzerine Bir Deneme”, içinde: Anadolu Sanayinin Rekabet Gücü ve Üniversite-Sanayi İşbirliği, E. Tokgöz (ed.), 2. Ulusal İktisat Sempozyumu, Ankara: Türkiye Ekonomi Kurumu.
 • DÜLGER, İlhan (1991), Teknoloji Üretimi: İcat, Buluş ve Yenilik Araştırmalarının Artmasında İktisadi Politikanın Etkisi, Ankara: DPT Yayını.
 • ERDOST, Cevdet (1982), Sermayenin Uluslararasılaşması ve Teknoloji Transferi, Ankara: Savaş Yayınları, Yayın No: 1.
 • ERGEN, H. (1999), “Türkiye’de Eğitimin Büyümeye Katkısı”, Ekonomik Yaklaşım, Cilt: 10, Sayı: 35; 21-52.
 • GRANGER, C. W. J. (1988), “Some Recent Development in a Concept of Causality”, Journal Econometrics, Vol:12, 231-254.
 • GÜNGÖR N. D. (1997), “Education and Economic Growth in Turkey 1980- 1990: A Panel Study”, ODTÜ Gelişme Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2; 185- 214.
 • JOHENSEN, S., and K. JUSELIUS (1990), “Maximum Likelihood Estimation and Inferences on Cointegration With Application to the Demand for Money”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol: 52 ;169- 210.
 • JORGENSON, D.W. and Kevin J. STIROH (1999), “Information Technology and Growth”, American Economic Review, Vol: 89, No: 2; 109-115.
 • KÜÇÜKÇİRKİN, Mehmet (1990), Üniversite-Sanayi İşbirliği: Ülke Sanayii ve Ekonomi Açısından Önemi, Ankara: TOBB, Yayın No: 158.
 • LONG, N. and K. SHIMOMURA (1999), “Education, Moral Hazard and Endogenous Growth”, Journal of Economic Dynamics and Control, Vol: 23; 675-698.
 • LUCAS, R. E. (1988), “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, Vol: 22; 3-42.
 • LUCAS, R. E. (1993), “Making a Miracle”, Econometrica, Vol: 61, No: 2; 251- 272.
 • Maliye Bakanlığı (1995), Bütçe Gider ve Gelir Gerçekleşmeleri 1924-1995, Ankara: Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğü (BÜMKO)Yayını, No: 1995/5.
 • MCCONNEL, C. R. and S. L. BRUE (1993), Economics, McGraw - Hill Inc., New York.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, 2002 Yılı Başında Milli Eğitim, Ankara. MEB Web Sayfası, (http://www.meb.gov.tr/stats/Apk2002/131.htm).
 • MOORE, R. E. (1997), “Learning-by-Doing and Trade Policy in a Developing Economy”, Journal of Developing Areas, Vol: 31, Summer; 515-528.
 • PARENTE, S.L. (1994), “Technology Adaption, Learning-by-Doing and Economic Growth”, Journal of Economic Theory, Vol: 63, No: 2; 346-349.
 • PHILLIPS, P., and P. PERON (1988), “Testing for a Unit Root in Time Series Regression.” Biometrika, 65:335-46.
 • PISSARIDES, C.A. (1997), “Learning by Trading and The Returns to Human Capital in Developing Countries”, World Bank Economic Review, Vol: 11, No:1; 17-32.
 • RIVERA-BATIZ, L.A. and P.M. ROMER (1991a), “International Trade with Endogenous Technological Change”, European Economic Review, Vol: 35; 971-1004.
 • RIVERA-BATIZ, L.A. and P.M. ROMER (1991b), “Economic Integration and Endogenous Growth”, Quarterly Journal of Economics, Vol: 106, No: 2; 531-55.
 • ROMER, P. M. (1986), “Increasing Returns and Long-Run Growth”, Journal of Political Economy, Vol: 94, No:5; 1002-1043.
 • SAVAŞ, Vural (1982), Kalkınma Ekonomisi, 3. Baskı, İstanbul.
 • SMITH, Adam (1997), Ulusların Zenginliği, Çev: Ayşe Yunus ve Mehmet Bakırcı, İstanbul: Alan Yayıncılık.
 • SORENSEN, Anders (1999), “R&D, Learning, and Phases of Economic Growth”, Journal of Economic Growth, Vol: 4; 429-445.
 • SOYAK, Alkan (1995), “Teknolojik Gelişme ve İnsan Faktörü”, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl: 32, Sayı: 5; 49-58.
 • TANSEL, Aysıt (1999), “Türkiye ve Seçilmiş Ülkelerde Eğitimin Getirisi”, ODTÜ Gelişme Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 3-4; 453-472.
 • WONG, K. Y and C. K. YIP (1999), “Education, Economic Growth and Brain Drain”, Journal of Economic Dynamics and Control, Vol: 23; 699- 726.
 • World Bank (2000), World Development Report, 2000/2001.

Ayrıntılar

Diğer ID JA38HF66FS
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Osman DEMİR Bu kişi benim


Adem ÜZÜMCÜ


Serap DURAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 25 Temmuz 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006 Cilt: 21 Sayı: 1 - Cilt: 21 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { deuiibfd242866, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-504X}, eissn = {2147-7973}, address = {İstanbul Üniversitesi Merkez Bina Beyazıt İstanbul}, publisher = {Dokuz Eylül Üniversitesi}, year = {2006}, volume = {21}, number = {1}, pages = {27 - 46}, title = {İÇSEL BÜYÜMEDE İÇSELLEŞME SÜREÇLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Demir, Osman and Üzümcü, Adem and Duran, Serap} }
APA Demir, O. , Üzümcü, A. & Duran, S. (2006). İÇSEL BÜYÜMEDE İÇSELLEŞME SÜREÇLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ . Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 27-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuiibfd/issue/22751/242866
MLA Demir, O. , Üzümcü, A. , Duran, S. "İÇSEL BÜYÜMEDE İÇSELLEŞME SÜREÇLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ" . Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2006 ): 27-46 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuiibfd/issue/22751/242866>
Chicago Demir, O. , Üzümcü, A. , Duran, S. "İÇSEL BÜYÜMEDE İÇSELLEŞME SÜREÇLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2006 ): 27-46
RIS TY - JOUR T1 - İÇSEL BÜYÜMEDE İÇSELLEŞME SÜREÇLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ AU - OsmanDemir, AdemÜzümcü, SerapDuran Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 46 VL - 21 IS - 1 SN - 1302-504X-2147-7973 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi İÇSEL BÜYÜMEDE İÇSELLEŞME SÜREÇLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %A Osman Demir , Adem Üzümcü , Serap Duran %T İÇSEL BÜYÜMEDE İÇSELLEŞME SÜREÇLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %D 2006 %J Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-504X-2147-7973 %V 21 %N 1 %R %U
ISNAD Demir, Osman , Üzümcü, Adem , Duran, Serap . "İÇSEL BÜYÜMEDE İÇSELLEŞME SÜREÇLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 / 1 (Temmuz 2016): 27-46 .
AMA Demir O. , Üzümcü A. , Duran S. İÇSEL BÜYÜMEDE İÇSELLEŞME SÜREÇLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2006; 21(1): 27-46.
Vancouver Demir O. , Üzümcü A. , Duran S. İÇSEL BÜYÜMEDE İÇSELLEŞME SÜREÇLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2006; 21(1): 27-46.
IEEE O. Demir , A. Üzümcü ve S. Duran , "İÇSEL BÜYÜMEDE İÇSELLEŞME SÜREÇLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 21, sayı. 1, ss. 27-46, Tem. 2016