Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

NON-STRUCTURAL CASE ACQUISITION IN TURKISH AS A SECOND LANGUAGE: RESEARCH BASED ON THEMATIC ROLES

Yıl 2011, Sayı 151, 7 - 21, 01.03.2011
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000140

Öz

Fundamental research topic in the second language acquisition studies is thatacquisition process is based on how and when it occurred. In this research, acquisition strategy of lexical and inherent cases of individuals who acquiredTurkish as a second language and the effects of inherent case's being more regulateand predictable on acquisition of second language were discussed. Ablative anddative were chosen from among the case types and source, goal and theme werechosen from among the thematic roles types. 36 participants consisting from language level of B1 (19) and B2 (17) took part in the study. The data collected viaGrammaticality Judgement Test based on case, which was developed byresearchers and The test was applied 240 native speakers to determine the reliability. Cronbach's alpha coefficient of internal consistency reliability wasmeasured and reliability of the test was found to be .77

Kaynakça

 • ALSINA, A. (1996). The Role of Argument Structure in Grammer. MIT: Cambridge.
 • BIALYSTOK, E. (1979). Explicit and Implicit Judgements of L2 Grammaticality. Language Learning. Sayı: 29.
 • BUTT, M. (2006). Theories of Case. CUP: Cambridge.
 • CROFT, W. (1990) Typology and Universals. Cambridge: Cambridge University Press.
 • ELLIS, R. (2005). Measuring Implicit and Explicit Knowledge of a Second Language: A Psychometric Study. Studies in Second Language Acquisition. Sayı: 27.
 • FILLMORE, C. (1968). The Case for Case. Universals in Linguistics Theory. New York.
 • FRAWLEY, W. (1992). Linguistics Semantics. Lawrance Erlbaum: New Jersey.
 • GASS, S. M. (1979). Language Transfer and Universal Grammatical Relations. Language Learnings. Sayı: 29.
 • GASS, S. M. (1980). An Investigation of Syntactic Transfer in Adult Second Language Acquisition : Selected Papers from the Los Angeles Second Language Research Forum. Rowley, MA: Newbury House.
 • GASS, S. M. (1994). The Reability of Second-Language Grammaticality Judgements. Research Methodology in Second Language Acquisition. Hillsdale, NJ: Lawrence Earbaum Associates.
 • GRIMSHAW, J. (1990). Argument Structure. MIT: Cambridge.
 • GRUBER, J. (1965). Studies in Lexical Relations. Doktora Tezi. MIT: Cambridge.
 • GÜREL, A. 2000: Missing Case Inflection: Implications for Second Language Acquisition. Proceedings of the 24th Boston University Conference on Language Development 24. Somerville. MA: Cascadilla Press.
 • HAN, Y. ve Ellis, R. (1998). Implicit Knowledge, Explicit Knowledge and General Language Proficiency. Language Teaching Research. Sayı: 2.
 • HAZNEDAR, B. (2006). Persistent Problems with Case Morphology in L2 Acquisition. Interfaces in Multilingualism: Acquisition and Representation. Amsterdam: John Benjamins.
 • HERSCHENSOHN, J. (2004). Inflection Thematic Roles and Abstract Case. Language and Cognition. Sayı:7.
 • IOUP, G. ve Kruse, A. (1977). Interference Versus Structural Complexity in Second Language Acquisition: Language Universals as a Basis for Natural Sequencing. Teaching and Learning English as a Second Language. Trends in research and Practise. Washington D.C. : TESOL.
 • IZUMI, S. (2003). Proccessing Diffucilty in Comprehension and Production of Relative Clauses by Learners of English as a Second Language. Language Learning. Sayı:53.
 • İBE AKCAN, P. (2010). Konu rolleri: Türkçe Eylem Veritabanı Temelinde Bir Anlambilimsel Konu Rolleri Modeli Önerisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi.
 • İBE, P. (2005). Türkçede Ruh Durumu Eylemlerinin Biçim ve Yapı Görünümleri. Dilbilim İncelemeleri. Ankara: Doğan Yayıncılık.
 • KAZUO, A. (2003). Development of Multipdle-Choice Grammaticality Judgement Tests. JLTA journal. Sayı: 6.
 • SANTORO, M. (2008). The Development of Italian Accusative ve Dative clitics in Interlanguage Grammars. Munich: Lincom-Europa. 122- 132.
 • SCHÜTZE, C.T. (1996). The Empirical Base of Linguistics: Grammaticality judgements and linguistics methodology. Chiago: The University of Chicago.
 • SHEN, J. (2004). Asymmetry and Markedness Theory. Changsha: Jiangxi Educational Press.
 • TEKİN, H. (2010). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. 20. Baskı. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • TENNY, C. L. (1994). Aspectual Roles and the Syntax Semantics Interface. Kluwer Academic: Dordrecht.
 • TREMBLEY, A. (2005). Therotical and Methodological Perspectives of the Use of Grammaticality Judgement Tests in Linguistics Theory. Second Language Studies. Sayı: 24.
 • TURGUT, M. F. ve Baykul, Y. (2010). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. 2. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
 • UZUN, N. E. (2000). Anaçizgileriyle Evrensel Dilbilgisi ve Türkçe. İstanbul: Multilingual.
 • UZUN, N. E. (2004). Dünya Dillerinden Örneklerle Dilbilgisinin Temel Kavramları: Türkçe Üzerine Tartışmalar. Türk Dilleri Araştırma Dizisi. İstanbul. Sayı: 39.
 • UZUN, N. E. (2006). Biçimbilim: Temel Kavramlar. İstanbul: Papatya Yayıncılık.
 • ZWARTS, J. (2006). Case marking direction: The accusative German PPs. Erişim adresi
 • http://www.let.uu.nl/users/Joost.Zwarts/personal/Papers/CLS.pdf (13.12.2008)
 • WOOLFORD, E. (2006). Lexical Case, Inherent Case, and Argument Structure. Linguistic Inquiry. Sayı: 37. 111-130.

İkinci dil olarak Türkçede yapısal olmayan durum edinimi: konusal roller temelli inceleme

Yıl 2011, Sayı 151, 7 - 21, 01.03.2011
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000140

Öz

İkinci dil edinimi araştırmalarının temel inceleme konusu, edinim sürecinin nasıl vene zaman gerçekleştiği üzerine kuruludur. Bu çalışmada, Türkçeyi ikinci dil olarakedinen bireylerin sözlüksel ve içsel Durumun edinim stratejisi ve içsel Durumundaha düzenli ve öngörülebilir olmasının ikinci dil edinim sürecine etkisi araştırılacaktır. Durum türlerinden yönelme ve çıkma ile sınırlandırılan araştırma konusalroller açısından kaynak, hedef ve konu türleri ile sınırlandırılmıştır. Çalışmaya B1dil düzeyinden 19 ve B2 dil düzeyinden 17 olmak üzere toplam 36 birey katılmıştır.Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen Durum temelli Dilbilgisi Yargı testiile elde edilmiş ve testin güvenirliğini belirlemek amacıyla 240 anadili konuşucusuna uygulanmıştır. Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı güvenirliğine bakılmışve. 77 güvenirlik katsayısı ile güvenilir bulunmuştur

Kaynakça

 • ALSINA, A. (1996). The Role of Argument Structure in Grammer. MIT: Cambridge.
 • BIALYSTOK, E. (1979). Explicit and Implicit Judgements of L2 Grammaticality. Language Learning. Sayı: 29.
 • BUTT, M. (2006). Theories of Case. CUP: Cambridge.
 • CROFT, W. (1990) Typology and Universals. Cambridge: Cambridge University Press.
 • ELLIS, R. (2005). Measuring Implicit and Explicit Knowledge of a Second Language: A Psychometric Study. Studies in Second Language Acquisition. Sayı: 27.
 • FILLMORE, C. (1968). The Case for Case. Universals in Linguistics Theory. New York.
 • FRAWLEY, W. (1992). Linguistics Semantics. Lawrance Erlbaum: New Jersey.
 • GASS, S. M. (1979). Language Transfer and Universal Grammatical Relations. Language Learnings. Sayı: 29.
 • GASS, S. M. (1980). An Investigation of Syntactic Transfer in Adult Second Language Acquisition : Selected Papers from the Los Angeles Second Language Research Forum. Rowley, MA: Newbury House.
 • GASS, S. M. (1994). The Reability of Second-Language Grammaticality Judgements. Research Methodology in Second Language Acquisition. Hillsdale, NJ: Lawrence Earbaum Associates.
 • GRIMSHAW, J. (1990). Argument Structure. MIT: Cambridge.
 • GRUBER, J. (1965). Studies in Lexical Relations. Doktora Tezi. MIT: Cambridge.
 • GÜREL, A. 2000: Missing Case Inflection: Implications for Second Language Acquisition. Proceedings of the 24th Boston University Conference on Language Development 24. Somerville. MA: Cascadilla Press.
 • HAN, Y. ve Ellis, R. (1998). Implicit Knowledge, Explicit Knowledge and General Language Proficiency. Language Teaching Research. Sayı: 2.
 • HAZNEDAR, B. (2006). Persistent Problems with Case Morphology in L2 Acquisition. Interfaces in Multilingualism: Acquisition and Representation. Amsterdam: John Benjamins.
 • HERSCHENSOHN, J. (2004). Inflection Thematic Roles and Abstract Case. Language and Cognition. Sayı:7.
 • IOUP, G. ve Kruse, A. (1977). Interference Versus Structural Complexity in Second Language Acquisition: Language Universals as a Basis for Natural Sequencing. Teaching and Learning English as a Second Language. Trends in research and Practise. Washington D.C. : TESOL.
 • IZUMI, S. (2003). Proccessing Diffucilty in Comprehension and Production of Relative Clauses by Learners of English as a Second Language. Language Learning. Sayı:53.
 • İBE AKCAN, P. (2010). Konu rolleri: Türkçe Eylem Veritabanı Temelinde Bir Anlambilimsel Konu Rolleri Modeli Önerisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi.
 • İBE, P. (2005). Türkçede Ruh Durumu Eylemlerinin Biçim ve Yapı Görünümleri. Dilbilim İncelemeleri. Ankara: Doğan Yayıncılık.
 • KAZUO, A. (2003). Development of Multipdle-Choice Grammaticality Judgement Tests. JLTA journal. Sayı: 6.
 • SANTORO, M. (2008). The Development of Italian Accusative ve Dative clitics in Interlanguage Grammars. Munich: Lincom-Europa. 122- 132.
 • SCHÜTZE, C.T. (1996). The Empirical Base of Linguistics: Grammaticality judgements and linguistics methodology. Chiago: The University of Chicago.
 • SHEN, J. (2004). Asymmetry and Markedness Theory. Changsha: Jiangxi Educational Press.
 • TEKİN, H. (2010). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. 20. Baskı. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • TENNY, C. L. (1994). Aspectual Roles and the Syntax Semantics Interface. Kluwer Academic: Dordrecht.
 • TREMBLEY, A. (2005). Therotical and Methodological Perspectives of the Use of Grammaticality Judgement Tests in Linguistics Theory. Second Language Studies. Sayı: 24.
 • TURGUT, M. F. ve Baykul, Y. (2010). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. 2. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
 • UZUN, N. E. (2000). Anaçizgileriyle Evrensel Dilbilgisi ve Türkçe. İstanbul: Multilingual.
 • UZUN, N. E. (2004). Dünya Dillerinden Örneklerle Dilbilgisinin Temel Kavramları: Türkçe Üzerine Tartışmalar. Türk Dilleri Araştırma Dizisi. İstanbul. Sayı: 39.
 • UZUN, N. E. (2006). Biçimbilim: Temel Kavramlar. İstanbul: Papatya Yayıncılık.
 • ZWARTS, J. (2006). Case marking direction: The accusative German PPs. Erişim adresi
 • http://www.let.uu.nl/users/Joost.Zwarts/personal/Papers/CLS.pdf (13.12.2008)
 • WOOLFORD, E. (2006). Lexical Case, Inherent Case, and Argument Structure. Linguistic Inquiry. Sayı: 37. 111-130.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Bahtiyar MAKAROĞLU Bu kişi benim


Nursel TAN ELMAS Bu kişi benim


Bengü GÜNEL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2011
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Sayı 151

Kaynak Göster

APA Makaroğlu, B. , Tan Elmas, N. & Günel, B. (2011). NON-STRUCTURAL CASE ACQUISITION IN TURKISH AS A SECOND LANGUAGE: RESEARCH BASED ON THEMATIC ROLES . Dil Dergisi , (151) , 7-21 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000140