Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ ADAYLARININ VE ÖĞRETMENLERİN “DRAMA TEKNİKLERİ” KONUSUNDA FARKINDALIK DÜZEYLERİ

Yıl 2010, Sayı 149, 7 - 29, 01.09.2010
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000131

Öz

Profesyonel öğretebilmek için, bir öğretmenin gerekli tüm yöntem ve tekniklerdenhaberdar olması gerekir. Son yıllarda bir okuldaki bir çok branşta olmak üzere,yabancı dil derslerinde "drama teknikleri" üzerinde önemle durulmaktadır. Buçalışmada, öğretmen ve öğretmen adaylarının bilmesi gereken yalnızca öğretimteknikleri değil, bu tekniklerin önem ve işlevleri ile etkili kullanma yöntemleri deolduğundan hareket edilerek, “drama teknikleri” konusunda farkındalık düzeyleriaraştırılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2006-2007 akademik yılı güz yarıyılındaÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller EğitimiBölümünde okuyan 67 öğretmen adayı ve İstanbul’da bazı okullarda eğitim vermekte olan 10 öğretmen oluşturmuştur. Veriler, öğretmen adayları ve öğretmenleriçin hazırlanan iki ayrı anket yardımıyla elde edilmiştir. Araştırmanın analizi SPSS15.0 (The Statistical Packet for The Social Sciences) programı yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma yöntemi tarama modelinde şekillendirilmiştir

Kaynakça

 • Akbaba, S., Sağlam, S. & Kök, M. (2003). Eğitim Öğretimde Drama ve Oyunlar, Erzurum, Cemre Ofset
 • Akpınar-Dellal, N. (2005). “Drama İnceleme ve Öğretimi“ Dersinde Drama Yazar ve Kuramcısı Bertholt Brecht’in Yapıtı „Sezuan’ın İyi İnsanı“ Eğitim Bilim Toplum Dergisi Cilt 3, Sayı 10, s. 4-16
 • Akpınar-Dellal, N. & Gündoğdu, M. (2003). “Zustand und Zukunftsperspektive der Fremdsprachenpolitik in der Türkei”, Zeitschrift für Türkeistudien/Journal for Studies on Turkey, 16. Jahrgang, Heft 1+2, 135-144
 • Erciyes, G., (2008). “Öğretim Yöntem ve Teknikleri“, içinde, Akınoğlu, O., Erciyes, G., Güven, B. & diğerleri, Öğretim İlke ve Yöntemleri, 3. Baskı, Ankara: Pegem Akademi, s. 221-317
 • Evin-Gencel, İ., (2008). “İlköğretim 6 ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi İçin Örnek Yaratıcı Drama Etkinlikleri.“ İlköğretmen Dergisi, Kasım, Sayı 23, 40-47.
 • Çevik, H., (2006). Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminde Drama Tekniğinin Kullanımı, Yüksek Lisans Tezi, Adana
 • Furness, P., (1976). “Soziales Rollenspiel, Ein Handbuch für die Unterrichtspraxis” Ravensburg; Otto Maier Verlag
 • Gündoğdu, M., (2007). Almanca Öğretiminin Temel İlkeleri. İstanbul: Kare Yayınları
 • Hartmann, W., Riess, A. & Neugebauer, R. (1988). Spiel und elemantares Lernen, Didaktik und Methodik des Spiels in der Grundschule, Bundes -Verlag, Wien
 • Karadağ, E., (2006). Eğitim Yönetimi ve Öğretim Yöntemleri İlişkileri Kapsamında Drama Yönteminin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Adana
 • Ments, M. van (1997), Rollenspiel; effektiv, Oldenbourg Schulbuchverlag, München
 • Önder, A., (2004) Yaşayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama/Kuramsal Temellerle Uygulama Teknikleri ve Örnekleri Epsilon Yayınları, İstanbul
 • Urbay-Şen, A. (2009). Drama Yöntemi, içinde, www.nutyo.com/DRAMA_YNTEM1.ppt 16.03.2009
 • www.roloynama.blogcu.com/rol-oynama-teknigi_16123861.html
 • www.stu.inonu.edu.tr/~idkurt/blog/?p=63
 • www.tdk.gov.tr.sayfa (2009). “İlköğretim 4-8.Sınıflar İngilizce Öğretim Programı ile Seçmeli İng. Dersi Öğretim Programı” www.ttkb.meb.gov.tr
 • Yavuz, A., (2004). Drama İncelemesi ve Öğretimi’ Dersinde Mikro-Öğretim Tekniği, in: 4. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, s.591-602
 • Zımmermann, G., (1983). “Motivation im Fremdsprachenunterricht”, içinde, Schmolke, G., Motivation und Motivieren im Fremdsprachenunterricht, Paderborn: Schöning

AWARENESS LEVELS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHER CANDIDATES AND TEACHERS ABOUT DRAMA TECHNIQUES

Yıl 2010, Sayı 149, 7 - 29, 01.09.2010
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000131

Öz

In order to teach professionally, a teacher must be equipped with all necessarymethods and techniques. In recent years, in many schools and branches and also inforeign language classes the importance of “drama techniques” is emphasized. Inthis study, from the point of what teachers and teacher candidates should know isnot only what the education techniques are, but also the way of effective use of thesetechniques with their functions and importance; their awareness levels about the‘drama techniques’ has been researched. Universe of this survey consists of 67teacher candidates from Çanakkale Onsekiz Mart University, Education Faculty,Foreign Language Education Field and 10 teachers teaching in several schools inIstanbul. Data have been collected through two different questionnaires preparedfor teachers and teacher candidates. Analysis was done on SPSS 15.0 program.Research has been developed in survey method

Kaynakça

 • Akbaba, S., Sağlam, S. & Kök, M. (2003). Eğitim Öğretimde Drama ve Oyunlar, Erzurum, Cemre Ofset
 • Akpınar-Dellal, N. (2005). “Drama İnceleme ve Öğretimi“ Dersinde Drama Yazar ve Kuramcısı Bertholt Brecht’in Yapıtı „Sezuan’ın İyi İnsanı“ Eğitim Bilim Toplum Dergisi Cilt 3, Sayı 10, s. 4-16
 • Akpınar-Dellal, N. & Gündoğdu, M. (2003). “Zustand und Zukunftsperspektive der Fremdsprachenpolitik in der Türkei”, Zeitschrift für Türkeistudien/Journal for Studies on Turkey, 16. Jahrgang, Heft 1+2, 135-144
 • Erciyes, G., (2008). “Öğretim Yöntem ve Teknikleri“, içinde, Akınoğlu, O., Erciyes, G., Güven, B. & diğerleri, Öğretim İlke ve Yöntemleri, 3. Baskı, Ankara: Pegem Akademi, s. 221-317
 • Evin-Gencel, İ., (2008). “İlköğretim 6 ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi İçin Örnek Yaratıcı Drama Etkinlikleri.“ İlköğretmen Dergisi, Kasım, Sayı 23, 40-47.
 • Çevik, H., (2006). Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminde Drama Tekniğinin Kullanımı, Yüksek Lisans Tezi, Adana
 • Furness, P., (1976). “Soziales Rollenspiel, Ein Handbuch für die Unterrichtspraxis” Ravensburg; Otto Maier Verlag
 • Gündoğdu, M., (2007). Almanca Öğretiminin Temel İlkeleri. İstanbul: Kare Yayınları
 • Hartmann, W., Riess, A. & Neugebauer, R. (1988). Spiel und elemantares Lernen, Didaktik und Methodik des Spiels in der Grundschule, Bundes -Verlag, Wien
 • Karadağ, E., (2006). Eğitim Yönetimi ve Öğretim Yöntemleri İlişkileri Kapsamında Drama Yönteminin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Adana
 • Ments, M. van (1997), Rollenspiel; effektiv, Oldenbourg Schulbuchverlag, München
 • Önder, A., (2004) Yaşayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama/Kuramsal Temellerle Uygulama Teknikleri ve Örnekleri Epsilon Yayınları, İstanbul
 • Urbay-Şen, A. (2009). Drama Yöntemi, içinde, www.nutyo.com/DRAMA_YNTEM1.ppt 16.03.2009
 • www.roloynama.blogcu.com/rol-oynama-teknigi_16123861.html
 • www.stu.inonu.edu.tr/~idkurt/blog/?p=63
 • www.tdk.gov.tr.sayfa (2009). “İlköğretim 4-8.Sınıflar İngilizce Öğretim Programı ile Seçmeli İng. Dersi Öğretim Programı” www.ttkb.meb.gov.tr
 • Yavuz, A., (2004). Drama İncelemesi ve Öğretimi’ Dersinde Mikro-Öğretim Tekniği, in: 4. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, s.591-602
 • Zımmermann, G., (1983). “Motivation im Fremdsprachenunterricht”, içinde, Schmolke, G., Motivation und Motivieren im Fremdsprachenunterricht, Paderborn: Schöning

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Nevide Akpinar DELLAL Bu kişi benim


Zeynep KARA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2010
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Sayı 149

Kaynak Göster

APA Dellal, N. A. & Kara, Z. (2010). AWARENESS LEVELS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHER CANDIDATES AND TEACHERS ABOUT DRAMA TECHNIQUES . Dil Dergisi , (149) , 7-29 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000131