Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

EXAMINATION OF WRITING SKILL IN TERMS OF SOME VARIABLES

Yıl 2010, Sayı 149, 30 - 45, 01.09.2010
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000132

Öz

In this study, it was aimed to identify the relationship between composition writingsuccess of 6th grade primary school students and the variables of their writing disposition, gender, parents’ education level, summarizing, and noting. 120 studentsfrom three primary schools in Mersin compose the sample of the study. In the study,Writing Disposition Scale which was developed by Piazza and Siebert (2008) andadopted in Turkish language by İşeri and Ünal (2010) was used. Moreover, rubricto assess composition writing success which was developed by Ömür (2009) wasused. Spearman Rank Correlation was applied between the points of sub-scales ofcontinuity, confidence and passion within the writing disposition of students andtheir composition success and positive but slight relationship was found. In orderto identify the gender, summarizing and noting conditions of composition writingsuccess of participants Mann-Whitney U test was applied and the difference wasfound statistically significant. In an attempt to identify the difference between composition writing success and parents’ education level Kruskal-Wallis test wasapplied and no statistically significant difference was found. Furthermore, it isfound that composition writing success of participant which is related with genderand noting conditions is also related with their writing disposition. The results ofstudy were identified with 95% reliability interval

Kaynakça

 • Aksan, D. (2007). Her yönüyle dil ana çizgileriyle dilbilim. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Aslan, D. ve Aytaç, A. (2010). İlkokuma Yazma Öğretimine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. İlköğretim-Online. (9)3 ss: 841-850.
 • Arıcı, A. F. ve Ungan, S. (2008). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Çalışmalarının Bazı Yönlerden Değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı:20 ss:317-328
 • Belet, D. ve Yaşar, Ş. (2007). Öğrenme Stratejilerinin Okuduğunu Anlama ve Yazma Becerileri ile Türkçe Dersine İlişkin Tutumlara. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 3 (1):69-86.
 • Cemiloğlu, M. (2009). Dil Bilimi Açısından Türkçe Yazılı Anlatım ve Anlatım Teknikleri Öğretimi. Bursa: Alfa Aktüel Yayıncılık.
 • Erkuş, A. (2009). Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci. Ankara: Seçkin.
 • Huber, E. (2010). Bildirişim Edincinin Dil Edincine Etkisi. Dil Dergisi. Sayı:135 ss:7-21.
 • İşeri, K. ve Ünal, E. (2010). Yazma Eğilimi Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması. Eğitim ve Bilim. Cilt: 35, Sayı: 155. Ss: 104-117.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Meb. (2005). Türkçe Öğretim Programı. Ankara.
 • Ömür, S. (2009). Dereceli Puanlama Anahtarıyla, Genel İzlenimle ve İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Yapılan Değerlendirmelerin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Piazza, C. L. & Siebert, C. F. (2008). Development and Validation of a Writing dispositions Scale For Elementary And Middle School Students. The Journal Of Educational Research. 101(5) 275-285.
 • Şenel, H. (2004). Öğretmenlerin İlkokuma-yazma Öğretiminde Tercih Ettikleri Yöntemler. İlköğretim-online. 3(2), 48-53.
 • Taşer, S. (2009). Konuşma Eğitimi. İstanbul: Pegasus Yayınları.
 • Temizkan, M. ve Sallabaş, E. (2009). Öğretmen adaylarının okuma ve yazmaya yönelik Tutumlarının karşılaştırılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Kış. Ss:155- 176.
 • Ülker, H. ve Uzun, L. (2009). Bilişsel Süreç Modeline Göre Hazırlanan Yazma Öğretimi İzlencesinin Öğrenci Başarısına Etkisi. İlköğretim online. 8(3), 651-665.
 • Yavuz, M. (2010). Öğretmenlerin geri bildirimlerine göre okul müdürlerinin Dinleme becerilerinin analizi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 38: 292-306

YAZMA BECERİSİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yıl 2010, Sayı 149, 30 - 45, 01.09.2010
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000132

Öz

Çalışmada ilköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin kompozisyon yazma başarılarınınyazma eğilimleri, cinsiyet, anne-baba eğitim düzeyi, özet çıkarma ve not tutmadeğişkenleri ile ilişkisinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırmanın örnekleminiMersin ilinde bulunan üç ilköğretim okulundan 120 öğrenci oluşturmaktadır.Araştırmada Piazza ve Siebert (2008) tarafından geliştirilen ve İşeri ve Ünal(2010) tarafından Türkçeye uyarlanan yazma eğilimi ölçeği ile Ömür (2009)tarafından geliştirilen kompozisyon yazma başarısı derecelendirilmiş puanlamaanahtarı kullanılmıştır. Öğrencilerin yazma eğilimleri süreklilik, güven ve tutku altölçekleri puanları ile kompozisyon başarı puanları arasında Spearman SıraKorelasyonu yapılmış ve pozitif yönlü zayıf bir ilişki görülmüştür. Katılımcılarınkompozisyon yazma başarılarının cinsiyet, özet çıkarma ve not tutma durumlarınıbelirlemek için Mann Whitney U testi uygulanmış ve aradaki farklılık istatistikselolarak anlamlı bulunmuştur. Katılımcıların kompozisyon yazma başarılarınınanne-baba eğitim düzeylerine farklılığını saptamak için Kruskal-Wallis testi uygulanmış ve istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemiştir. Ayrıca, katılımcılarınkompozisyon yazma başarıları ile ilişkili olan cinsiyet ve not tutma durumlarınınyazma eğilimleri ile de ilişkili olduğu saptanmıştır. Araştırma sonuçları %95 güvenaralığı ile belirlenmiştir

Kaynakça

 • Aksan, D. (2007). Her yönüyle dil ana çizgileriyle dilbilim. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Aslan, D. ve Aytaç, A. (2010). İlkokuma Yazma Öğretimine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. İlköğretim-Online. (9)3 ss: 841-850.
 • Arıcı, A. F. ve Ungan, S. (2008). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Çalışmalarının Bazı Yönlerden Değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı:20 ss:317-328
 • Belet, D. ve Yaşar, Ş. (2007). Öğrenme Stratejilerinin Okuduğunu Anlama ve Yazma Becerileri ile Türkçe Dersine İlişkin Tutumlara. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 3 (1):69-86.
 • Cemiloğlu, M. (2009). Dil Bilimi Açısından Türkçe Yazılı Anlatım ve Anlatım Teknikleri Öğretimi. Bursa: Alfa Aktüel Yayıncılık.
 • Erkuş, A. (2009). Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci. Ankara: Seçkin.
 • Huber, E. (2010). Bildirişim Edincinin Dil Edincine Etkisi. Dil Dergisi. Sayı:135 ss:7-21.
 • İşeri, K. ve Ünal, E. (2010). Yazma Eğilimi Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması. Eğitim ve Bilim. Cilt: 35, Sayı: 155. Ss: 104-117.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Meb. (2005). Türkçe Öğretim Programı. Ankara.
 • Ömür, S. (2009). Dereceli Puanlama Anahtarıyla, Genel İzlenimle ve İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Yapılan Değerlendirmelerin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Piazza, C. L. & Siebert, C. F. (2008). Development and Validation of a Writing dispositions Scale For Elementary And Middle School Students. The Journal Of Educational Research. 101(5) 275-285.
 • Şenel, H. (2004). Öğretmenlerin İlkokuma-yazma Öğretiminde Tercih Ettikleri Yöntemler. İlköğretim-online. 3(2), 48-53.
 • Taşer, S. (2009). Konuşma Eğitimi. İstanbul: Pegasus Yayınları.
 • Temizkan, M. ve Sallabaş, E. (2009). Öğretmen adaylarının okuma ve yazmaya yönelik Tutumlarının karşılaştırılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Kış. Ss:155- 176.
 • Ülker, H. ve Uzun, L. (2009). Bilişsel Süreç Modeline Göre Hazırlanan Yazma Öğretimi İzlencesinin Öğrenci Başarısına Etkisi. İlköğretim online. 8(3), 651-665.
 • Yavuz, M. (2010). Öğretmenlerin geri bildirimlerine göre okul müdürlerinin Dinleme becerilerinin analizi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 38: 292-306

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Burak TÜFEKÇİOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2010
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Sayı 149

Kaynak Göster

APA Tüfekçioğlu, B. (2010). EXAMINATION OF WRITING SKILL IN TERMS OF SOME VARIABLES . Dil Dergisi , (149) , 30-45 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000132