Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KIRGIZİSTAN’DA HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN DİL ÖĞRENME PERFORMANSLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Yıl 2010, Sayı 149, 46 - 63, 01.09.2010

Öz

Yirmi birinci yüzyıla damgasını vuran bilgi ve iletişim teknolojileri, yeni bir toplumsal dönüşüme yani “Bilgi Toplumu”na zemin oluşturmaktadır. Bilgi toplumunadönüşüm sürecinde ulusal ekonomiler de giderek bilgiye dayalı ekonomiler halinegelmekte, bilginin daha ileri bir sosyal ve iktisadi gelişme için yaratıldığı, yayıldığıve kullanıldığı bir yapılanma ön plana çıkmaktadır. Bu yapılanma sürecinde artan içve dış rekabet; eğitim alanında da kendini hissettirmekte, kamusal ve özel tüm eğitimkurumları ellerindeki her türlü ekonomik kaynağı öğrencilerinin performanslarınımaksimum düzeye çıkartacak şekilde rasyonel kullanma zorunluluğu yaşamaktadırlar. Bu yönüyle, topluma karşı ağır sosyal sorumlulukları da olan üniversitelerdeöğrenci performansını etkileyen faktörlerin neler olduğunun belirlenmesi, bunlarınbaşarıyı ne yönde, ne kadar? etkilediklerinin araştırılması ve buradan elde edileceksonuçlara göre uygun unsurların geliştirilerek ya da yeniden şekillendirilerek eğitimve öğretimde etkinlik artışının sağlanması önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Türkçe Hazırlık sınıfı öğrencilerinin dil öğrenme başarılarını etkileyen faktörlerin neler olduğu? bu faktörlerinbaşarıyı ne kadar, ne yönde? etkiledikleri araştırılmaya çalışılmıştır. Çalışmadaöğrencilerin dil öğrenme başarıları bağımlı, iki sonuçlu kategorik değişken olarakdüşünülmüş ve bunu etkileyebilecek çok sayıdaki nitel ve nicel değişkenin etkileriçok değişkenli istatistiksel analizler yardımıyla incelenmiştir

Kaynakça

 • Balay, R.(2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt: 37, sayı: 2, 61-82.
 • Castells, M. (2010). The information age economy, society, and culture, volume I the rise of the network society. Second edition, with a new preface. West Sussex, United Kingdom: A John Wiley & Sons, Ltd., publication.
 • Curien, N., Muet, P. A.(2004). La société de l’information. premier ministre conseil d’analyse économique.
 • Çelikten, M.,Şanal, M. ve Yeni, Y.(2005) Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı : 19 (207-237 s.)
 • Engin, S., Meydanlı, A., Okay F.(2009). İnşaat mühendisliği bölümü öğrencilerinin performansını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. 1. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, 6-7 Kasım, Antalya.
 • Geray, H. (2002). İletişim ve teknoloji: uluslar arası birikim düzeninde yeni medya politikaları. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Güneri N., Apaydın A., (2003). Öğrenci başarılarının sınıflandırılmasında lojistik regresyon analizi ve sinir ağları yaklaşımı, 3. İstatistik Kongresi, Bildiriler Kitabı, 122-126.
 • Gravetter, F.J. , & Wallnau, L.B. (2007).Statistics for the Behavioral Sciences. 7thedition. USA: Thomson & Wadsworth.
 • Habermas, J. (1998). Sosyal bilimlerin mantığı üzerine. (Çev. Mustafa Tüzel). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Kalaycı, Ş. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistiksel teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kevük, S. (2006). Bilgi ekonomisi, knowledge economy. Jurnal of Yaşar University. 1(4), 319-350.
 • Kumar, K. (2004). Sanayi sonrası toplumdan post-modern topluma çağdaş dünyanın yeni kuramları. (Çev. Mehmet Küçük), Ankara: Dost Kitabevi.
 • Lyotard, J. F. (1984). The postmodern condition: a report on Knowledge.(Translation Geoff Bennington and Brian Massumi)Theory and History of Literature. United Kingdom: Manchester University Press.
 • Masuda, Y. (1983).The information society as post-industrial society, Washington DC, World Future Society.
 • Özden, Y. (2002). Eğitimde dönüşüm: eğitimde yeni değerler. (4. Baskı), Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Pallant, J.(2007). SPSS survival manual a step by step guide to data analysis using SPSS for Windows third edition.New York: Open University Press.
 • Porat, M. (1977). T he information economy: definition and measurement,Washington, DC: US Department of Commerce, Office of Telecommunications, publication.
 • Rorty, R. (1995). Olumsallık ironi ve dayanışma. (Çev. Alev Türker ve Mehmet Küçük), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Selim, S., Sarıbay E., (2003). Yabancı dil eğitimi veren özel bir eğitim kurumundaki öğrencilerin beklentilerinin araştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, 104-113.
 • Toffler, A. (1981). The third wave.New York: Bantam Books.
 • Tonta, Y. (1999). Bilgi toplumu ve bilgi teknolojisi. Türk Kütüphaneciliği 13(4): 363-375.
 • Touraine, A. (1971). The post-industrial society tomorrow’s social history: classes, conflicts, and culture in the programmed society. Random House, inc. Toronto: Canada.
 • Uslu, Z. K. (2007). Yeni iletişim araçları ve toplumsal etkileri. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi/Journal of Sociological Research 2007 / 1.
 • Yılmaz, A.(1995). Modernden postmoderne siyasal arayışlar. Ankara: Vadi Yayınları.

ANALYZING THE FACTORS WHICH ARE AFFECTING THE LANGUAGE LEARNING PERFORMANCE OF PREPARATION CLASS STUDENTS IN KYRGYZSTAN

Yıl 2010, Sayı 149, 46 - 63, 01.09.2010

Öz

You need to Information and communication technologies which have marked thetwenty-first century provide a foundation to a new social reformation, that is, information society. In the process of transformation into an information society, national economies become increasingly knowledge-based economy, a further social andeconomical development of information where knowledge spread, used and createdfor, come to the fore. In this process, the increasing domestic and foreign competition also felt in the field of education, all public and private educational institutionshave rational obligation to use all their economical resources for maximizing theirstudents’ performances. In this regard, determining what are the factors affect students’ performances in universities which have heavy responsibilities towards society, searching how much and in what way these factors affect success and increasing the effectiveness of education and training provision by developing or reshaping the appropriate elements according to the results obtained here, come intoprominence.In this study, it is aimed to search what are the factors affect the success of languagelearning of the preparation class students of Kyrgyzstan Turkey Manas University,in what way and how these factors affect the success. According to this, students’language learning success considered as dependent, binary categorical variablesand the qualitative and quantitative effects that could affect this success were analyzed by multivariable statistical analysis

Kaynakça

 • Balay, R.(2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt: 37, sayı: 2, 61-82.
 • Castells, M. (2010). The information age economy, society, and culture, volume I the rise of the network society. Second edition, with a new preface. West Sussex, United Kingdom: A John Wiley & Sons, Ltd., publication.
 • Curien, N., Muet, P. A.(2004). La société de l’information. premier ministre conseil d’analyse économique.
 • Çelikten, M.,Şanal, M. ve Yeni, Y.(2005) Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı : 19 (207-237 s.)
 • Engin, S., Meydanlı, A., Okay F.(2009). İnşaat mühendisliği bölümü öğrencilerinin performansını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. 1. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, 6-7 Kasım, Antalya.
 • Geray, H. (2002). İletişim ve teknoloji: uluslar arası birikim düzeninde yeni medya politikaları. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Güneri N., Apaydın A., (2003). Öğrenci başarılarının sınıflandırılmasında lojistik regresyon analizi ve sinir ağları yaklaşımı, 3. İstatistik Kongresi, Bildiriler Kitabı, 122-126.
 • Gravetter, F.J. , & Wallnau, L.B. (2007).Statistics for the Behavioral Sciences. 7thedition. USA: Thomson & Wadsworth.
 • Habermas, J. (1998). Sosyal bilimlerin mantığı üzerine. (Çev. Mustafa Tüzel). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Kalaycı, Ş. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistiksel teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kevük, S. (2006). Bilgi ekonomisi, knowledge economy. Jurnal of Yaşar University. 1(4), 319-350.
 • Kumar, K. (2004). Sanayi sonrası toplumdan post-modern topluma çağdaş dünyanın yeni kuramları. (Çev. Mehmet Küçük), Ankara: Dost Kitabevi.
 • Lyotard, J. F. (1984). The postmodern condition: a report on Knowledge.(Translation Geoff Bennington and Brian Massumi)Theory and History of Literature. United Kingdom: Manchester University Press.
 • Masuda, Y. (1983).The information society as post-industrial society, Washington DC, World Future Society.
 • Özden, Y. (2002). Eğitimde dönüşüm: eğitimde yeni değerler. (4. Baskı), Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Pallant, J.(2007). SPSS survival manual a step by step guide to data analysis using SPSS for Windows third edition.New York: Open University Press.
 • Porat, M. (1977). T he information economy: definition and measurement,Washington, DC: US Department of Commerce, Office of Telecommunications, publication.
 • Rorty, R. (1995). Olumsallık ironi ve dayanışma. (Çev. Alev Türker ve Mehmet Küçük), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Selim, S., Sarıbay E., (2003). Yabancı dil eğitimi veren özel bir eğitim kurumundaki öğrencilerin beklentilerinin araştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, 104-113.
 • Toffler, A. (1981). The third wave.New York: Bantam Books.
 • Tonta, Y. (1999). Bilgi toplumu ve bilgi teknolojisi. Türk Kütüphaneciliği 13(4): 363-375.
 • Touraine, A. (1971). The post-industrial society tomorrow’s social history: classes, conflicts, and culture in the programmed society. Random House, inc. Toronto: Canada.
 • Uslu, Z. K. (2007). Yeni iletişim araçları ve toplumsal etkileri. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi/Journal of Sociological Research 2007 / 1.
 • Yılmaz, A.(1995). Modernden postmoderne siyasal arayışlar. Ankara: Vadi Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Tuncer ÖZDİL Bu kişi benim


Kadir YOĞURTÇU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2010
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Sayı 149

Kaynak Göster

APA Özdil, T. & Yoğurtçu, K. (2010). ANALYZING THE FACTORS WHICH ARE AFFECTING THE LANGUAGE LEARNING PERFORMANCE OF PREPARATION CLASS STUDENTS IN KYRGYZSTAN . Dil Dergisi , (149) , 46-63 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dilder/issue/47692/602357