Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ANALYSIS OF TEXTBOOKS IN MEASURING AND EVALUATING USED IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Yıl 2007, Sayı 137, 30 - 48, 01.09.2007
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000078

Öz

When a language is taught in a setting with a lot of stimuli, the goal might be achieved in paralel to that setting and the individuals learning that language may be able to acquire the basic language skills at the desired level. Therefore, teachers should know the learning setting and the abilities of the learning people very well and should perform the teacing activities by enriching the learning environment with a wide range of material. One of the basic features that improve the quality of the textbooks which are an important material in the process of learning and teaching is that measurement and evaluation sections should be sufficient and rich in variety. Textbooks having an understanding of evaluation which keeps the measurement and evaluation system dynamic in all phases of the process and which shapes the process by taking the evaluation results into consideration enhance the value of the textbooks. In this study, we investigated the measurement and evaluation in- subject /activity and end of unit / theme sections of the books used in teaching Turkish as a foreign language; ‘Turkish For Foreigners’ (by Ankara University TÖMER, Hittite Publications); ‘Turkish For Foreigners’ (by Gazi University TÖMER Publications) and ‘Rainbow Turkish Teaching Set’ (by Language Set Publications). In this study it was investigated whether the questions used in the applications of measurement and evaluation of in- subject /activity and end of unit / theme sections had a variety of exercise, whether they were oriented to acquiring language skills and whether they included areas of application, work leaves, instructions and reference sections

Kaynakça

 • Aydın, Özgür (1996), Yabancı Dil Olarak Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi Üretgen Dönüşümlü Dil Bilgisi Kuramının Kısa Bir Tanıtımı, Ankara.
 • Demircan, Ömer (1990), Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri Dil Bilimleri Öğrenme ve Öğ- retme Yolları, Yabancı Dil Öğretim Yaklaşım ve Yöntemleri, Can Ofset, İs- tanbul.
 • Demirel, Özcan (1993), Yabancı Dil Öğretimi İlkeler, Yöntemler, Teknikler (3. Basım), Usem Yayınları - 6, Ankara.
 • Demirel, Özcan (2000), Plandan Uygulamaya Öğretme Sanatı, Pegem A Yayıncılık, Anka- ra.
 • Halis, İsa (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Nobel Yayınları, Ankara.
 • Küçükahmet, Leyla (2003), Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu, Nobel Yayın Dağı- tım, Ankara.
 • Sever, Sedat (2007), Türkçe Öğretiminde Sanatsal Bir Uyaran Olarak Karikatürün Kulla- nılması VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu – Bildiriler, s. 222-229, Eskişehir.
 • Tosun, Cengiz (2005), Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi Journal of Language and Linguistic Studies Vol.1, No.1, April. İNCELENEN KİTAPLAR
 • Hitit (2002 a), Yabancılar İçin Türkçe 2 Ankara Üniversitesi TÖMER Yayını. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Hitit (2002 b), Çalışma Kitabı 2 Ankara Üniversitesi TÖMER Yayını. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Gazi (2006 a), Yabancılar İçin Türkçe 2 Gazi Üniversitesi TÖMER Yayını, (2. Basım), Uyum Ajans, Ankara.
 • Gazi (2006 b), Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi Gazi Üniversitesi TÖMER Yay. (2. Ba- sım), Uyum Ajans, Ankara.
 • Gazi (2006 c), Yabancılar İçin TCS – YÖS Türkçe Deneme Sınavları (2006), Gazi Üniversi- tesi TÖMER Yayını, Gözdem Ofset, Ankara.
 • Öztürk, T.; Akçay, S.; Yiğit, A.; Taşdemir, E.; Başak, S. (2005 a), Yeni Öğrenenler İçin Gökkuşağı Türkçe Ders Kitabı 2, Dilset Yayınları, İstanbul.
 • Öztürk, T.; Akçay, S.; Yiğit, A.; Taşdemir, E.; Başak, S. (2005 b), Yeni Öğrenenler İçin Gökkuşağı Türkçe Çalışma Kitabı 2, Dilset Yayınları, İstanbul.
 • Öztürk, T.; Akçay, S.; Yiğit, A.; Taşdemir, E.; Başak, S.; Demir, H.; Kaya, A. (2005 c), Yeni Öğrenenler İçin Gökkuşağı Türkçe Dil Bilgisi 2, Dilset Yayınları, İstan- bul.

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇISINDAN İNCELENMESİ

Yıl 2007, Sayı 137, 30 - 48, 01.09.2007
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000078

Öz

Dil öğretimi ne kadar çok uyaranlı bir ortamda sürdürülürse o oranda hedefe ulaşılabilir ve öğrenen durumundaki bireyler temel dil becerilerini istenilen seviyede edinebilirler. Bu bakımından öğretmenlerin, çevre imkanlarını, öğrenen özelliklerini iyi bilmesi ve öğrenme ortamını değişik materyallerle zenginleştirerek etkinliklerini gerçekleştirmesi gerekir. Öğrenme – öğretme sürecinin etkili kılınmasında önemli bir materyal olan ders kitaplarının niteliğini artıran temel özelliklerinden biri, ölçme ve değerlendirme bölümlerinin yeterli ve zengin olmasıdır. Ölçme ve değerlendirmeyi sürecin her aşamasında dinamik tutan, yapılan değerlendirme sonuçlarından hareketle sürece yön veren bir değerlendirme anlayışı ders kitabının değerini artırır. Bu çalışmada, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan Yabancılar İçin Türkçe (Ankara Üniversitesi TÖMER, Hitit Yay.), Yabancılar İçin Türkçe (Gazi Üniversitesi TÖMER Yay.) ve Gökkuşağı Türkçe Öğretim Seti (Dilset Yay.) adlı kitaplar konu/etkinlik içi ve ünite/tema sonu ölçme ve değerlendirme bölümleri incelenmiştir. İncelemede gerek etkinlik içi, gerekse ünite/tema sonu ölçme ve değerlendirme uygulamalarında kullanılan soruların çeşitliliği, temel dil becerilerine yönelik olup olmadığı ve öğrencilerin edindikleri dil becerilerini geliştirebilecekleri uygulama alanları, çalışma yaprakları, yönerge, yönlendirme vb. bulunup bulunmadığına bakılmıştır

Kaynakça

 • Aydın, Özgür (1996), Yabancı Dil Olarak Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi Üretgen Dönüşümlü Dil Bilgisi Kuramının Kısa Bir Tanıtımı, Ankara.
 • Demircan, Ömer (1990), Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri Dil Bilimleri Öğrenme ve Öğ- retme Yolları, Yabancı Dil Öğretim Yaklaşım ve Yöntemleri, Can Ofset, İs- tanbul.
 • Demirel, Özcan (1993), Yabancı Dil Öğretimi İlkeler, Yöntemler, Teknikler (3. Basım), Usem Yayınları - 6, Ankara.
 • Demirel, Özcan (2000), Plandan Uygulamaya Öğretme Sanatı, Pegem A Yayıncılık, Anka- ra.
 • Halis, İsa (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Nobel Yayınları, Ankara.
 • Küçükahmet, Leyla (2003), Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu, Nobel Yayın Dağı- tım, Ankara.
 • Sever, Sedat (2007), Türkçe Öğretiminde Sanatsal Bir Uyaran Olarak Karikatürün Kulla- nılması VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu – Bildiriler, s. 222-229, Eskişehir.
 • Tosun, Cengiz (2005), Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi Journal of Language and Linguistic Studies Vol.1, No.1, April. İNCELENEN KİTAPLAR
 • Hitit (2002 a), Yabancılar İçin Türkçe 2 Ankara Üniversitesi TÖMER Yayını. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Hitit (2002 b), Çalışma Kitabı 2 Ankara Üniversitesi TÖMER Yayını. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Gazi (2006 a), Yabancılar İçin Türkçe 2 Gazi Üniversitesi TÖMER Yayını, (2. Basım), Uyum Ajans, Ankara.
 • Gazi (2006 b), Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi Gazi Üniversitesi TÖMER Yay. (2. Ba- sım), Uyum Ajans, Ankara.
 • Gazi (2006 c), Yabancılar İçin TCS – YÖS Türkçe Deneme Sınavları (2006), Gazi Üniversi- tesi TÖMER Yayını, Gözdem Ofset, Ankara.
 • Öztürk, T.; Akçay, S.; Yiğit, A.; Taşdemir, E.; Başak, S. (2005 a), Yeni Öğrenenler İçin Gökkuşağı Türkçe Ders Kitabı 2, Dilset Yayınları, İstanbul.
 • Öztürk, T.; Akçay, S.; Yiğit, A.; Taşdemir, E.; Başak, S. (2005 b), Yeni Öğrenenler İçin Gökkuşağı Türkçe Çalışma Kitabı 2, Dilset Yayınları, İstanbul.
 • Öztürk, T.; Akçay, S.; Yiğit, A.; Taşdemir, E.; Başak, S.; Demir, H.; Kaya, A. (2005 c), Yeni Öğrenenler İçin Gökkuşağı Türkçe Dil Bilgisi 2, Dilset Yayınları, İstan- bul.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Ali GÖÇER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2007
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Sayı 137

Kaynak Göster

APA Göçer, A. (2007). ANALYSIS OF TEXTBOOKS IN MEASURING AND EVALUATING USED IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE . Dil Dergisi , (137) , 30-48 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000078