Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE EFFECTS OF WRITTEN-VISUAL TEACHING MATERIALS ON ACQUIRING SPEAKING SKILLS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING UPON STUDENTS’ ACHIEVEMENT

Yıl 2007, Sayı 136, 27 - 41, 01.06.2007
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000073

Öz

In this study, it is aimed to identify the effects of written-visual teaching materials on acquiring speaking skills in English language teaching upon students’ achievement. Pre-test and post-test control group design was preferred and the control group was referred to as the comparison group. 41 students attending 7th grade formed the workgroup. Pre and post test, speaking rubric and interview forms were prepared. The t test was used and interviews were interpreted corresponding to the frequency and percentage of the open-ended questions. Statistically meaningful difference was found in favor of written-visual group between visual group and written-visual group achievement means. Therefore, visual teaching materials have to be selected and categorized by the language teachers and must be brought to classrooms. It is suggested that visual materials have to be supported by written materials since it is easy to remember and gives chance for better retention

Kaynakça

 • Açıkgöz, K. Ü. (2005). Etkili öğrenme ve öğretme. (6. Baskı). İzmir: Eğitim Dünyası Ya- yınları.
 • Bright, J.A. & McGregor, G.P. (1983). Teaching English as a second language. England: Longman Group Limited.
 • Byrne, D. (1986). Teaching oral English. (2nd ed.). England: Longman Group Limited.
 • Demirel, Ö. (1999). İlköğretim okullarında yabancı dil öğretimi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Demirel, Ö. (2004). ELT methodology. (3rd ed.). Ankara: Pegem A Publications.
 • Demirel, Ö., Seferoğlu, S.S. ve Yağcı, E. (2005). Öğretim teknolojileri ve materyal geliş- tirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Erden, M. ve Akman, Y. (2001). Gelişim ve öğrenme. (10. Baskı). Ankara: Arkadaş Yayı- nevi.
 • Fındıkçı, İ. (2000). İnsan kaynakları yönetimi. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Florez, M. C. (1999). Improving Adult English Language Learners’ Speaking Skills. ERIC Digest. 18 Şubat 2006, http://www.ericdigests.org/2000-3/adult.htm.
 • Gall, M.D., Borg, W.R. & Gall, J.P. (1996). Educational research: An introduction. (6th ed.). USA: Longman Publishers.
 • Hürriyet gazetesi, İnsan kaynakları; 16 Nisan 2006.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. (14. Baskı) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Koşar, E., Yüksel S., Özkılıç, R., Avcı, U., Alyaz, Y. ve Çiğdem, H. (2003). Öğretim tekno- lojileri ve materyal geliştirme. (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Littlewood, W. T. (1984). Foreign and second language learning. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Murcia, M.C. (Ed.). (1991). Teaching English as a second or foreign language. (2nd ed.). Boston: Heinle & Heinle Publishers.
 • Sabah gazetesi, İşte İnsan; 16 Nisan 2006.
 • Selçuk, C. (2003). İngilizce yabancı dil sınıflarında konuşma becerileri hakkında öğretmen ve öğrenci görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversite- si Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Senemoğlu, N. (1997). Gelişim, öğrenme ve öğretim. Kuramdan uygulamaya. Ankara: Spot Matbacılık.
 • Shaw, C. & McDonough, J. (1993). Materials and methods in ELT. Oxford: Blackwell Publishers.
 • Şahin, T.Y., ve Yıldırım, S. (2001). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Taggart, G.L., Phifer, S.J., Nixon, J.A & Wood, M. (Ed). (1998). Rubrics – A handbook for constuction and use. Pennsylvania: Technomic Publishing Co, Inc.
 • Underhill, N. (1987). Testing spoken language: A handbook of oral testing techniques. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ülgen, G. (2004). Kavram geliştirme: kuramlar ve uygulamalar. (4. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Werff, J. V.D. (b.t.). Using pictures from magazines. 16 Şubat 2006, http://iteslj.org/Techniques/Werff-Pictures.html.
 • Wright, A. (1986). Visual materials for the language teacher. (8th impression). Essex: Longman Group Ltd.
 • Wright, A. (1989). Pictures for language learning. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Yalın, H.İ. (2001). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Da- ğıtım.
 • Yılmaz, M. (2005). Farklı öğrenme ortamlarının kalıcılığa etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA BECERİSİNİN KAZANDIRILMASINDA YAZILI-GÖRSEL ÖĞRETİM MATERYALİNİN ERİŞİYE ETKİSİ0*

Yıl 2007, Sayı 136, 27 - 41, 01.06.2007
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000073

Öz

Bu çalışmanın amacı İngilizce öğretiminde konuşma becerisinin kazandırılmasında yazılı-görsel öğretim materyalinin erişiye etkisinin belirlenmesidir. Çalışmada ön test - son test kontrol gruplu deneysel desen seçilerek, kontrol grubu karşılaştırma grubu olarak adlandırılmıştır. Çalışma grubunu toplam 41 öğrenci olan 7. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Verilerin toplanması amacı ile ön test son test, konuşma beliti ve görüşme formları hazırlanmış, verilerin analizinde t testi kullanılmıştır. Görüşmeler, araştırma konusuna yönelik açık uçlu soruların yüzdelikleri ile frekans değerlerine göre yorumlanmıştır. Verilerden elde edilen sonuçlara göre; görsel öğretim materyali kullanılan grup ile yazılı-görsel öğretim materyali kullanılan grubun erişi ortalamaları arasında yazılı-görsel öğretim materyali kullanılan grubun lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Görüşme formlarından elde edilen veriler de bu sonuçları destekler niteliktedir. Bu nedenle, görsel öğretim materyalleri dil öğretmenleri tarafından uygun şekilde seçilmeli ve sınıf ortamına taşınmalıdır. Hatırlatmayı kolaylaştırdığı ve kalıcı izli öğrenme olanağı sağladığı için görsel öğretim materyallerinin yazı ile desteklenerek sunulması önerilmektedir

Kaynakça

 • Açıkgöz, K. Ü. (2005). Etkili öğrenme ve öğretme. (6. Baskı). İzmir: Eğitim Dünyası Ya- yınları.
 • Bright, J.A. & McGregor, G.P. (1983). Teaching English as a second language. England: Longman Group Limited.
 • Byrne, D. (1986). Teaching oral English. (2nd ed.). England: Longman Group Limited.
 • Demirel, Ö. (1999). İlköğretim okullarında yabancı dil öğretimi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Demirel, Ö. (2004). ELT methodology. (3rd ed.). Ankara: Pegem A Publications.
 • Demirel, Ö., Seferoğlu, S.S. ve Yağcı, E. (2005). Öğretim teknolojileri ve materyal geliş- tirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Erden, M. ve Akman, Y. (2001). Gelişim ve öğrenme. (10. Baskı). Ankara: Arkadaş Yayı- nevi.
 • Fındıkçı, İ. (2000). İnsan kaynakları yönetimi. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Florez, M. C. (1999). Improving Adult English Language Learners’ Speaking Skills. ERIC Digest. 18 Şubat 2006, http://www.ericdigests.org/2000-3/adult.htm.
 • Gall, M.D., Borg, W.R. & Gall, J.P. (1996). Educational research: An introduction. (6th ed.). USA: Longman Publishers.
 • Hürriyet gazetesi, İnsan kaynakları; 16 Nisan 2006.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. (14. Baskı) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Koşar, E., Yüksel S., Özkılıç, R., Avcı, U., Alyaz, Y. ve Çiğdem, H. (2003). Öğretim tekno- lojileri ve materyal geliştirme. (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Littlewood, W. T. (1984). Foreign and second language learning. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Murcia, M.C. (Ed.). (1991). Teaching English as a second or foreign language. (2nd ed.). Boston: Heinle & Heinle Publishers.
 • Sabah gazetesi, İşte İnsan; 16 Nisan 2006.
 • Selçuk, C. (2003). İngilizce yabancı dil sınıflarında konuşma becerileri hakkında öğretmen ve öğrenci görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversite- si Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Senemoğlu, N. (1997). Gelişim, öğrenme ve öğretim. Kuramdan uygulamaya. Ankara: Spot Matbacılık.
 • Shaw, C. & McDonough, J. (1993). Materials and methods in ELT. Oxford: Blackwell Publishers.
 • Şahin, T.Y., ve Yıldırım, S. (2001). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Taggart, G.L., Phifer, S.J., Nixon, J.A & Wood, M. (Ed). (1998). Rubrics – A handbook for constuction and use. Pennsylvania: Technomic Publishing Co, Inc.
 • Underhill, N. (1987). Testing spoken language: A handbook of oral testing techniques. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ülgen, G. (2004). Kavram geliştirme: kuramlar ve uygulamalar. (4. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Werff, J. V.D. (b.t.). Using pictures from magazines. 16 Şubat 2006, http://iteslj.org/Techniques/Werff-Pictures.html.
 • Wright, A. (1986). Visual materials for the language teacher. (8th impression). Essex: Longman Group Ltd.
 • Wright, A. (1989). Pictures for language learning. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Yalın, H.İ. (2001). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Da- ğıtım.
 • Yılmaz, M. (2005). Farklı öğrenme ortamlarının kalıcılığa etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Hacer ERTÜRK Bu kişi benim


Tülay ÜSTÜNDAĞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2007
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Sayı 136

Kaynak Göster

APA Ertürk, H. & Üstündağ, T. (2007). THE EFFECTS OF WRITTEN-VISUAL TEACHING MATERIALS ON ACQUIRING SPEAKING SKILLS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING UPON STUDENTS’ ACHIEVEMENT . Dil Dergisi , (136) , 27-41 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000073