Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE EVAULATION OF ACCEPTIBILITY OF THE GOALS OF 6th CLASS TURKISH COURSEBOOK IN TURKISH PROGRAMME

Yıl 2007, Sayı 136, 58 - 74, 01.06.2007
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000072

Öz

The aim of this study is to determine how the 6th class’ Turkish course-books in attaining the goals of Turkish Programme are understood and interpreted by students and teachers, and whether they perform their function of being a mediator in achieving the goals and acquirements identified in Turkish programme by consulting the teachers’ and students’ view using a survey. In this study, survey method is used. 16 of the primary schools in city center are chosen at random and data is obtained by applying to the opinions of the teachers and students in those schools. While teachers suggest that 6th class Turkish course-books reflect the function of being a means for the goals and behaviours of the program to a moderate level, students rank this level as low. This case shows the conclusion that the course-book presented to the education milieus doesn’t perform the functions such as being a source, a guide and a mediator for education

Kaynakça

 • Aydın, A. 2000. İlköğretim Beşinci Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metin Sonu Soruları- nın Türkçe Öğretim Programında Amaçlanan Davranış ve Açıklamalara Uy- gunluk Derecesi. Ankara: A.Ü. Sos. Bil. Ens. TEÖ Anabilim Dalı (yayımlan- mamış yüksek lisans tezi).
 • Aydın, A.-S. 1999. İlköğretim İkinci Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metin Sonu Sorula- rının, Türkçe Öğretim Programında Amaçlanan Davranış ve Açıklamalara Uygunluk Derecesi, Ankara: A.Ü. Sos. Bil. Ens. TEÖ Anabilim Dalı (yayım- lanmamış yüksek lisans tezi).
 • Ceyhan, E. ve Yiğit. B. 2005. Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi (3.basım), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. 2003. Türkçe Öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Demiryöney, B. 1996. İlköğretim VIII. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Gezi Yazılarının Öğrenci Eğitimine Katkıları, Ankara: A.Ü. Sos. Bil. Ens. TEÖ Anabilim Dalı (yayımlanmamış yüksek lisans tezi).
 • Eren, K. 1994. İlköğretim Okullarında Okutulan Türkçe Ders Kitaplarının Program Amaç- larına Ulaşabilirlik Düzeyi. Ankara: A.Ü., Sos. Bil. Ens. TEÖ Anabilim Dalı (yayımlanmamış yüksek lisans tezi).
 • Karababa, C. 1999. İlköğretim 3. ve 5. Sınıf Türkçe ve İngilizce Anadili Ders Kitaplarının İncelenmesi ve Karşılaştırılması. Ankara: A.Ü. Sos. Bil. Ens. TEÖ Anabilim Dalı (yayımlanmamış doktora tezi).
 • Konedralı, G. 1995. İlkokulların Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Sınıflarında Okutulan Türk- çe Ders Kitaplarındaki Masal ve Masalımsı Yazıların Çocuk Eğitimine Katkı- sı. Ankara: A.Ü. Sos. Bil. Ens. TEÖ Anabilim Dalı (yayımlanmamış yüksek lisans tezi).
 • İşeri, K. 2003. Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinler için Çizilen Resimlerin İncelenmesi. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Türkçemiz. Ankara: ANAÇEV yayını. s. 69- 92.
 • __________. 2002. Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin İlköğretim Programına Uygun- luğunun İncelenmesi: Göstergebilimsel Bir Betimleme. Ankara: A.Ü., Sos. Bil. Ens. TEÖ Anabilim Dalı (yayımlanmamış doktora tezi).
 • Milli Eğitim Bakanlığı. 2005. İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5. Sınıflar). Ankara: MEB Devlet Kitapları Müdürlüğü Yayını.
 • ____________. 2006. İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6-8. Sınıf- lar). Ankara: MEB Devlet Kitapları Müdürlüğü Yayını.
 • Sayın, Z. 2001 Mayıs. Gülten Dayıoğlunun Çocuk Romanlarına Görsel Düzen Açısından Bir Yaklaşım. Roman Kahramanı Fadiş’in Doğumunun 30. Yılı Sempozyumu (Ed. Sedat Sever). Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları-186, s.99-106.
 • Sever, S. 2004. Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme (4. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sever, S. Z. Kaya ve C. Aslan. (2006). Etkinliklerle Türkçe Öğretimi. Ankara: MORPA Yayınları.

ALTINCI SINIF TÜRKÇE DERS KİTABININ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ AMAÇLARINA UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2007, Sayı 136, 58 - 74, 01.06.2007
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000072

Öz

Bu çalışmanın amacı, altıncı sınıf Türkçe ders kitabının İlköğretim Kurumları Türkçe Programının amaçlarına ulaşılması açısından öğretmen ve öğrenciler tarafından nasıl anlaşıldığını ve yorumlandığını saptamak, ders kitabının Türkçe programında belirtilen amaçların ve kazanımların gerçekleşmesinde araç olma işlevini yerine getirip getirmediğini öğretmen ve öğrencilerin görüşlerine başvurarak ortaya koymaktır. Bu çalışmada araştırma yöntemlerinden sormaca tekniği kullanılmıştır. Niğde merkez ilköğretim okullarından 16’sı rastgele (random) yöntemle belirlenmiş ve bu okullarda görev yapan öğretmenler ile öğrenim gören öğrencilerin görüşlerine başvurularak veriler elde edilmiştir. Öğretmenler altıncı sınıf Türkçe ders kitabının, programın amaç ve davranışlarına araç olma işlevini düşük düzeyde yansıttığı yönünde görüş belirtirken öğrenciler orta düzeyde yansıttığı yönünde görüş bildirmişlerdir. Bu durum eğitim öğretim ortamlarına sunulan ders kitabının öğretime kaynak, kılavuz ve araç olma gibi işlevlerini yerine getirmediği sonucunu ortaya koymaktadır

Kaynakça

 • Aydın, A. 2000. İlköğretim Beşinci Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metin Sonu Soruları- nın Türkçe Öğretim Programında Amaçlanan Davranış ve Açıklamalara Uy- gunluk Derecesi. Ankara: A.Ü. Sos. Bil. Ens. TEÖ Anabilim Dalı (yayımlan- mamış yüksek lisans tezi).
 • Aydın, A.-S. 1999. İlköğretim İkinci Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metin Sonu Sorula- rının, Türkçe Öğretim Programında Amaçlanan Davranış ve Açıklamalara Uygunluk Derecesi, Ankara: A.Ü. Sos. Bil. Ens. TEÖ Anabilim Dalı (yayım- lanmamış yüksek lisans tezi).
 • Ceyhan, E. ve Yiğit. B. 2005. Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi (3.basım), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. 2003. Türkçe Öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Demiryöney, B. 1996. İlköğretim VIII. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Gezi Yazılarının Öğrenci Eğitimine Katkıları, Ankara: A.Ü. Sos. Bil. Ens. TEÖ Anabilim Dalı (yayımlanmamış yüksek lisans tezi).
 • Eren, K. 1994. İlköğretim Okullarında Okutulan Türkçe Ders Kitaplarının Program Amaç- larına Ulaşabilirlik Düzeyi. Ankara: A.Ü., Sos. Bil. Ens. TEÖ Anabilim Dalı (yayımlanmamış yüksek lisans tezi).
 • Karababa, C. 1999. İlköğretim 3. ve 5. Sınıf Türkçe ve İngilizce Anadili Ders Kitaplarının İncelenmesi ve Karşılaştırılması. Ankara: A.Ü. Sos. Bil. Ens. TEÖ Anabilim Dalı (yayımlanmamış doktora tezi).
 • Konedralı, G. 1995. İlkokulların Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Sınıflarında Okutulan Türk- çe Ders Kitaplarındaki Masal ve Masalımsı Yazıların Çocuk Eğitimine Katkı- sı. Ankara: A.Ü. Sos. Bil. Ens. TEÖ Anabilim Dalı (yayımlanmamış yüksek lisans tezi).
 • İşeri, K. 2003. Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinler için Çizilen Resimlerin İncelenmesi. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Türkçemiz. Ankara: ANAÇEV yayını. s. 69- 92.
 • __________. 2002. Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin İlköğretim Programına Uygun- luğunun İncelenmesi: Göstergebilimsel Bir Betimleme. Ankara: A.Ü., Sos. Bil. Ens. TEÖ Anabilim Dalı (yayımlanmamış doktora tezi).
 • Milli Eğitim Bakanlığı. 2005. İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5. Sınıflar). Ankara: MEB Devlet Kitapları Müdürlüğü Yayını.
 • ____________. 2006. İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6-8. Sınıf- lar). Ankara: MEB Devlet Kitapları Müdürlüğü Yayını.
 • Sayın, Z. 2001 Mayıs. Gülten Dayıoğlunun Çocuk Romanlarına Görsel Düzen Açısından Bir Yaklaşım. Roman Kahramanı Fadiş’in Doğumunun 30. Yılı Sempozyumu (Ed. Sedat Sever). Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları-186, s.99-106.
 • Sever, S. 2004. Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme (4. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sever, S. Z. Kaya ve C. Aslan. (2006). Etkinliklerle Türkçe Öğretimi. Ankara: MORPA Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Kamil İŞERİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2007
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Sayı 136

Kaynak Göster

APA İşeri, K. (2007). THE EVAULATION OF ACCEPTIBILITY OF THE GOALS OF 6th CLASS TURKISH COURSEBOOK IN TURKISH PROGRAMME . Dil Dergisi , (136) , 58-74 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000072