Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

YABANCI DİL VE YABANCI DİL EDİNİMİ İLE ÖĞRENCİ YAKLAŞIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yıl 2005, Sayı 130, 38 - 53, 01.12.2005
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000045

Öz

The purpose of this study is to investigate the relation between students’ attitudes towards foreign language and foreign language achievement. The participants are last-year-students in the high schools in Afşin and Elbistan, K.Maraş. The reason why we chose the last-year high school students was to identify their attitudes towards language in the beginning of their career through university. Language Attitude Scale (LAS) -Likert Type scale in five gradations- was administered to all students to see if there was any relationship between their attitude and success. The attitude scale was developed by Saracaloğlu (1992), (_= 0,96). 421 students’ responses were studied. 0,96. ANOVA, t, Scheffe and Tukey HSD tests were used in analyzing the data. This study indicates that there is a significant relation between student academic achievement and student attitude towards foreign language but statistically no relation between gender and success. In the light of this study, it is possible to put forward that female students tend to have more positive attitudes than male students

Kaynakça

 • Altan Z..M. (1996). Attitudes Toward Foreign Language Learning In Turkey: A Historical- Sociocultural Look, Dil Dergisi, Dil Öğretimi Özel Sayısı, Sayı: 43, Mayıs.
 • Boykin, A. ve Trungamphai, A. (1982) “ Attitudes and Attained English Proficiency of University Students in Thailand: A Sociolinguistics Study”, The Annual Meeting of the American Educational Research Association, March 19-23. 1882. New York.
 • Brown H. Douglas (2001). Teaching by Principles: An Interactive Approach To language Pedagogy, Second Edition, San Francisco Public University.
 • Brown H. Douglas (1994). Principles of Language Learning and Teaching. Prentice Hall. Inc. Englewood Cliffs. New Jersey 07632.
 • Chamber G.N. (1999). Motivating Language Learners, Clevedon. Multinlingual Matters. Ltd.
 • Csapo & Nikolov Marianne, (2002), The Relationshihp Between Students’ Foreign Language Achievement and General Thinking Skills, Paper Presented at the Annual Meeting Of the American Educational Research Association, April 1-5, New Orleans.
 • Çalış Ş. (1995). Yabancı Dil Öğrenimine Karşı Öğrenci Tutumları ve Davranışları. (DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi).İzmir.
 • Erdim H. (2001). Eğitim Fakültesinde Ingilizce Öğretiminde Kullanılan Bazı Araç-Gereç Ve Yöntemlerin Öğrenci Başarısı ve Ders Hakkındaki Tutumlarına Etkisi Ile Ilgili Deneysel Bir Araştırma (DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Basılmamış Doktara Tezi). İzmir.
 • Eveyik Evrim. (1999). Development of an Attitude Scale to Investigate Turkish EFL Teachers’ Attitudes. (Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul.
 • Gardner C. Robert & Lambert E. Wallace (1972) Attitudes and Motivation in Second- Language Learning. Newbury House Publishers/ Rowley, Massachusets 01961. USA.
 • Gardner, R. C. (1985). Social Psychology and Second Language Learning. The Role of Attitudes and Motivation. London: Edward Arnold.
 • Graham W. Ronald (1990), Gender Differences In Intelligence Personality And Primary Mental Abilities Among Irish Children Ph D thesis, University of Ulster, Northern Ireland.
 • Haitema, Thomas Bryant; (2002) EdD (dissertation) Student Attitude Vis A Vis Foreign Language In The Elementary School (FLES): A Longitudinal Study. The University of North Carolina at Chapel Hill.
 • Holt J.Norris, (2002), An Investigation Of Japanese High School Students’ Attitudes Towards The Study Of English, Forum Vol. 2, No. 1.
 • Karaş M. (1996), Using Attitude Scale to investigate Student Attitude, (paper presentation). 2. IATEFL Balkan ELT Konferansı. İstanbul 5-7 Eylül.
 • Kırımsoy Kucur Deniz. (1997). Anadili Öğretiminde Bilişsel Giriş Özellikleri ve Duyuşsal Giriş Davranışlarını Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler. Dil Dergisi. Kasım. Sayı: 61. Ankara.
 • Macnamara John. (1973). Attitudes and Learning a Second Language. Editors: Roger W. Shuy and Ralph W. Fasold. Georgetown University Press, Washington, D.C. 20007.
 • Saracaloğlu A.S. (1992) Attitudes to Foreign Language. British Council and METU conferences. Ankara.
 • Saracaloğlu A.S. (1995). “Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dile Yönelik Tutumları”. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Türk Dili ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümleri Sayısı, (3), 7, 73-91.
 • Saracaloğlu A.S. (1996). The Relationship Between Affective Entry Characteristics And Foreign Language Achivement of Prospective Physical Education Teachers. Performans: 2 (4): 145-158
 • Saracaloğlu A.S. (2000). The Relation Between Traniee Teachers’ Attitudes to Foreign Languages and their Academic Success. Eğitim ve Bilim Dergisi. Ocak, Cilt: 254. Sayı: 115 Ankara.
 • Skehan, P. (1989). Individual Differences in Second Language Learning. London: Edward Arnold.
 • Spolsky, B. (1989). Conditions for Second Language Learning. Oxford: Oxford University Press. London
 • Stern, H.H. (1983). Fundamental Concepts of Language Teaching, Oxford: Oxford University Press.
 • Sönmez Veysel (1994). Program Geliştirmede Öğretmenin El Kitabı. Anı Yayıncılık, Şafak Matbaası. Yedinci Baskı, Ankara.
 • Triandis, H. C. (1971). Attitudes and attitude change. New York: Wiley.
 • Yaşar Ş (1989). “Uzaktan Öğretim Sürecindeki Öğrencilerin Yabancı Dil Öğretimine Ilişkin Tutumları”. AÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 227-233. WEB References
 • Alexander & Strain (1978). Attitudes toward Mainstreaming Research. www.penpage.s.psu.edu/penpages_rerencel/28507/2850738849.HTML-llk (accessed time: 24.02.2004)
 • Lanara Sandra (1999), Attitudes and Motivation of Japanese Students Studying English at Asia University CELE Journal 10th Anniversary Anthology, 55- 64.(accessed time 26.09.2003).
 • http://www.asiaa-u.ac.jp/english/ak/articles/lanara.Attitudes and Motivation.htm (accessed time 16.09.2003).
 • www.aber.ac.uk/education-odl/ seclangacq/langteach2.html - 19k (accessed time: 18.08.2003).
 • Teaching And Learning Foreign Languages www.cal.org/ericcll/digest/cal00001.html (1992) What is linguistics (accessed time 10.06.2003).
 • Quaßdorf Sixta (2002), Bilingualism - A Short Overview of Research on Intellectual Effects and the Conditions Which Influence Intellectual Development.www.hausbaiten.com (accessed time 13.05.2003).
 • Weinburgh, M. H. (1998). Gender, Ethnicity, And Grade Level As Predictors Of. Middle School Students’ Attitudes Toward Science. Www.Ed.Psu.Edu/Ci/Journals/1998aets/S5_1_Weinburgh.Rtf (accessed time: 23.02.2004)

THE RELATION BETWEEN STUDENTS’ ATTITUDES TOWARD FOREIGN LANGUAGE AND FOREIGN LANGUAGE ACHIEVEMENT*

Yıl 2005, Sayı 130, 38 - 53, 01.12.2005
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000045

Öz

Bu araştırmanın temel amacı, lise öğrencilerinin yabancı dil öğrenmeye yönelik tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırma örneklemini Kahramanmaraş, Afşin ve Elbistan’da bulunan çeşitli liselerin son sınıf öğrencileri oluşturmuştur (N=421). Öğrencilerin yabancı dil öğrenmeye yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla, Saracaloğlu (1992) tarafından geliştirilen "Yabancı Dile Yönelik Tutum Ölçeği ‘YDYTÖ’ " kullanılmıştır (_= 0,96). Araştırma verileri, ANOVA, t, Scheffe ve Tukey HSD testleri ile analiz edilmiştir. Bulgular, öğrencilerin yabancı dil başarılarının cinsiyete göre istatistiksel olarak önemli düzeyde farklılaşmadığını ancak yabancı dil tutumu ile akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ve kız öğrencilerin yabancı dil tutumlarının erkek öğrencilerden daha olumlu olduğunu göstermektedir

Kaynakça

 • Altan Z..M. (1996). Attitudes Toward Foreign Language Learning In Turkey: A Historical- Sociocultural Look, Dil Dergisi, Dil Öğretimi Özel Sayısı, Sayı: 43, Mayıs.
 • Boykin, A. ve Trungamphai, A. (1982) “ Attitudes and Attained English Proficiency of University Students in Thailand: A Sociolinguistics Study”, The Annual Meeting of the American Educational Research Association, March 19-23. 1882. New York.
 • Brown H. Douglas (2001). Teaching by Principles: An Interactive Approach To language Pedagogy, Second Edition, San Francisco Public University.
 • Brown H. Douglas (1994). Principles of Language Learning and Teaching. Prentice Hall. Inc. Englewood Cliffs. New Jersey 07632.
 • Chamber G.N. (1999). Motivating Language Learners, Clevedon. Multinlingual Matters. Ltd.
 • Csapo & Nikolov Marianne, (2002), The Relationshihp Between Students’ Foreign Language Achievement and General Thinking Skills, Paper Presented at the Annual Meeting Of the American Educational Research Association, April 1-5, New Orleans.
 • Çalış Ş. (1995). Yabancı Dil Öğrenimine Karşı Öğrenci Tutumları ve Davranışları. (DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi).İzmir.
 • Erdim H. (2001). Eğitim Fakültesinde Ingilizce Öğretiminde Kullanılan Bazı Araç-Gereç Ve Yöntemlerin Öğrenci Başarısı ve Ders Hakkındaki Tutumlarına Etkisi Ile Ilgili Deneysel Bir Araştırma (DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Basılmamış Doktara Tezi). İzmir.
 • Eveyik Evrim. (1999). Development of an Attitude Scale to Investigate Turkish EFL Teachers’ Attitudes. (Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul.
 • Gardner C. Robert & Lambert E. Wallace (1972) Attitudes and Motivation in Second- Language Learning. Newbury House Publishers/ Rowley, Massachusets 01961. USA.
 • Gardner, R. C. (1985). Social Psychology and Second Language Learning. The Role of Attitudes and Motivation. London: Edward Arnold.
 • Graham W. Ronald (1990), Gender Differences In Intelligence Personality And Primary Mental Abilities Among Irish Children Ph D thesis, University of Ulster, Northern Ireland.
 • Haitema, Thomas Bryant; (2002) EdD (dissertation) Student Attitude Vis A Vis Foreign Language In The Elementary School (FLES): A Longitudinal Study. The University of North Carolina at Chapel Hill.
 • Holt J.Norris, (2002), An Investigation Of Japanese High School Students’ Attitudes Towards The Study Of English, Forum Vol. 2, No. 1.
 • Karaş M. (1996), Using Attitude Scale to investigate Student Attitude, (paper presentation). 2. IATEFL Balkan ELT Konferansı. İstanbul 5-7 Eylül.
 • Kırımsoy Kucur Deniz. (1997). Anadili Öğretiminde Bilişsel Giriş Özellikleri ve Duyuşsal Giriş Davranışlarını Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler. Dil Dergisi. Kasım. Sayı: 61. Ankara.
 • Macnamara John. (1973). Attitudes and Learning a Second Language. Editors: Roger W. Shuy and Ralph W. Fasold. Georgetown University Press, Washington, D.C. 20007.
 • Saracaloğlu A.S. (1992) Attitudes to Foreign Language. British Council and METU conferences. Ankara.
 • Saracaloğlu A.S. (1995). “Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dile Yönelik Tutumları”. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Türk Dili ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümleri Sayısı, (3), 7, 73-91.
 • Saracaloğlu A.S. (1996). The Relationship Between Affective Entry Characteristics And Foreign Language Achivement of Prospective Physical Education Teachers. Performans: 2 (4): 145-158
 • Saracaloğlu A.S. (2000). The Relation Between Traniee Teachers’ Attitudes to Foreign Languages and their Academic Success. Eğitim ve Bilim Dergisi. Ocak, Cilt: 254. Sayı: 115 Ankara.
 • Skehan, P. (1989). Individual Differences in Second Language Learning. London: Edward Arnold.
 • Spolsky, B. (1989). Conditions for Second Language Learning. Oxford: Oxford University Press. London
 • Stern, H.H. (1983). Fundamental Concepts of Language Teaching, Oxford: Oxford University Press.
 • Sönmez Veysel (1994). Program Geliştirmede Öğretmenin El Kitabı. Anı Yayıncılık, Şafak Matbaası. Yedinci Baskı, Ankara.
 • Triandis, H. C. (1971). Attitudes and attitude change. New York: Wiley.
 • Yaşar Ş (1989). “Uzaktan Öğretim Sürecindeki Öğrencilerin Yabancı Dil Öğretimine Ilişkin Tutumları”. AÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 227-233. WEB References
 • Alexander & Strain (1978). Attitudes toward Mainstreaming Research. www.penpage.s.psu.edu/penpages_rerencel/28507/2850738849.HTML-llk (accessed time: 24.02.2004)
 • Lanara Sandra (1999), Attitudes and Motivation of Japanese Students Studying English at Asia University CELE Journal 10th Anniversary Anthology, 55- 64.(accessed time 26.09.2003).
 • http://www.asiaa-u.ac.jp/english/ak/articles/lanara.Attitudes and Motivation.htm (accessed time 16.09.2003).
 • www.aber.ac.uk/education-odl/ seclangacq/langteach2.html - 19k (accessed time: 18.08.2003).
 • Teaching And Learning Foreign Languages www.cal.org/ericcll/digest/cal00001.html (1992) What is linguistics (accessed time 10.06.2003).
 • Quaßdorf Sixta (2002), Bilingualism - A Short Overview of Research on Intellectual Effects and the Conditions Which Influence Intellectual Development.www.hausbaiten.com (accessed time 13.05.2003).
 • Weinburgh, M. H. (1998). Gender, Ethnicity, And Grade Level As Predictors Of. Middle School Students’ Attitudes Toward Science. Www.Ed.Psu.Edu/Ci/Journals/1998aets/S5_1_Weinburgh.Rtf (accessed time: 23.02.2004)

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Sevim İNAL Bu kişi benim
International Conference Dokuz Eylül University Buca Faculty of Education, 1-3 October, İzmir.


İlke EVİN Bu kişi benim
International Conference Dokuz Eylül University Buca Faculty of Education, 1-3 October, İzmir.


Seda SARACOĞLU A. Bu kişi benim
International Conference Dokuz Eylül University Buca Faculty of Education, 1-3 October, İzmir.

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2005
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Sayı 130

Kaynak Göster

APA İnal, S. , Evin, İ. & Saracoğlu A., S. (2005). YABANCI DİL VE YABANCI DİL EDİNİMİ İLE ÖĞRENCİ YAKLAŞIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ . Dil Dergisi , (130) , 38-53 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000045