Olgu Sunumu
BibTex RIS Kaynak Göster

Assessment of Children with Epilepsy who applied to SLP Clinics for School Failure

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 31 - 60, 09.05.2020

Öz

Introduction: School-failure is not related to a single factor, but it may be affected by multiple factors such as the general health status of the individual, his/her family and psycho-social environment, lack of academic skills, and economic conditions. Many studies have reported that children with epilepsy experience disabilities in language, cognitive and social-emotional development resulting in academic failure, regardless of the type and clinical features of epilepsy. Purpose: This study aimed to determine the underlying reasons for the academic difficulties of children with epilepsy by defining their language and cognitive abilities. Four children who were seen for school failure at a Speech and Language Therapy Clinic were included in the study. Method: The children were administered WISC-IV (Wechsler Intelligence Sale four Children-4), TODİL (a Turkish language test for school-age children-Topbaş and Güven, 2017), TAST (a Turkish non-word repetition test, Topbaş, Kaçar-Kütükçü, and Kopkallı-Yavuz, 2014). Also, audiological measurements such as pure tone audiometry, auditory brainstem response, acoustic immittance, speech audiometry test and otoacoustic emissions tests were performed. In addition to these procedures, 2 mathematical problems and Turkish reading and comprehension questions were given to participants. Information regarding the child's relationship with siblings and peers and the level of success in school lessons were also obtained from parents. Results: As a result of WISC-IV, Case 1 had scores indicating ‘mental retardation’, Case 2 and 4 had scores indicating ‘borderline intelligence’ and Case 3 had ‘below average’ level of intelligence. As for, TODİL, verbal language scores were measured as between ‘average’ and ‘below average’. In the TAST, none of the participants were close to the maximum score of the test. Comparing to reading and reading comprehension, mathematical abilities were affected severely. Reading speed was found to be within the normal range in all participants; they did not skip sounds, syllables, words, sentences or lines during reading. Even though some of the participants had to double-check their answers, comprehension questions were answered correctly. In math, the ability to transform the verbal mathematical problems into arithmetic operations, dividing and determining the number of groups and arithmetic operations (addition with carrying, subtracting decimals, multiplying and dividing) were negatively affected. As for audiological evaluations, there was no hearing impairment. No behavioral and social-emotional problems were reported. Conclusion: School success is affected by many factors. Although none of the participants have social and emotional problems, language and cognitive deficits were detected. These results support the idea that Speech and Language Therapists should be a part of comprehensive assessment and intervention process.

Kaynakça

 • Alkan, E. Ö. (2018). Aile Parçalanmasının Çocuğun Okul Başarısına Etkisi: Trabzon Örneği. Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 4(5), 167-225.
 • Archibald, L. M. (2017). SLP-educator classroom collaboration: A review to inform reason-based practice. Autism & Developmental Language Impairments, 2, 2396941516680369.
 • Archibald, L. M., Cardy, J. O., Joanisse, M. F., & Ansari, D. (2013). Language, reading, and math learning profiles in an epidemiological sample of school age children. PloS one, 8(10), e77463.
 • Camfield, C., & Camfield, P. (2017, November). Cognitive Disabilities And Long-Term Outcomes in Children With Epilepsy: A Tangled Tail. In Seminars in Pediatric Neurology ,Vol. 24, No. 4, Pp. 243-250.
 • Chaix, Y., Laguitton, V., Lauwers-Cances, V., Daquin, G., Cances, C., Démonet, J. F., & Villeneuve, N. (2006). Reading Abilities And Cognitive Functions Of Children With Epilepsy: Influence Of Epileptic Syndrome. Brain And Development, 28(2), 122-130.
 • Ciltas, A., & Isik, A. (2013). The Effect of Instruction through Mathematical Modelling on Modelling Skills of Prospective Elementary Mathematics Teachers. Educational Sciences: Theory and Practice, 13(2), 1187-1192.
 • Duarte, I., Santos, C. C., Rego, G., & Nunes, R. (2016). School failure in students who are normal-hearing or deaf: With or without cochlear implants. SpringerPlus, 5(1), 237.
 • Dworkin, P. H. (1989). School failure. Pediatrics in Review, 10(10), 301-312.
 • Ebbels, S. H., Dockrell, J. E., & van der Lely, H. K. (2012). Non‐word repetition in adolescents with specific language impairment (SLI). International journal of language & communication disorders, 47(3), 257-273.
 • Ehren, B. J. (2002). Speech-language pathologists contributing significantly to the academic success of high school students: A vision for professional growth. Topics in Language Disorders, 22(2), 60-80.
 • Erol, N. ve Simsek, Z.T. (1997). Çocuk ve Gençlerde Yeterlik Alanları ile Sorun Davranışların Dağılımı. Türkiye Ruh Sağlığı Profili. Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
 • Feiler, A., & Watson, D. (2011). Involving children with learning and communication difficulties: the perspectives of teachers, speech and language therapists and teaching assistants. British Journal of Learning Disabilities, 39(2), 113-120.
 • Gathercole, S. E. (1995). Is Nonword Repetition A Test Of Phonological Memory Or Long-Term Knowledge? It All Depends On The Nonwords. Memory & Cognition, 23(1), 83-94.
 • Kamal, M., & Bener, A. (2009). Factors contributing to school failure among school children in very fast developing Arabian Society. Oman Medical Journal, 24(3), 212.
 • Kim, E. H., Yum, M. S., Kim, H. W., & Ko, T. S. (2014). Attention-deficit/hyperactivity disorder and attention impairment in children with benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes. Epilepsy & Behavior, 37, 54-58.
 • Kleemans, T., Segers, E., & Verhoeven, L. (2011). Cognitive and linguistic precursors to numeracy in kindergarten: Evidence from first and second language learners. Learning and Individual Differences, 21(5), 555-561.
 • Money, D. (1997). A comparison of three approaches to delivering a speech and language therapy service to people with learning disabilities. European Journal of Disorders of Communication, 32(4), 449-466.M
 • Öktem, F, Erden, G. Gençöz, T., Sezgin, N., Uluç. S. (2016). WISC-IV Uygulama ve Puanlama Kitabı.Pearson Yayınları.
 • Perna, R., Loughan, A. R., Le, J., Hertza, J., & Cohen, M. J. (2015). Spectrum of mathematical weaknesses: related neuropsychological correlates. Applied Neuropsychology: Child, 4(3), 157-165.
 • Sarıer, Y. (2016). Türkiye’de öğrencilerin akademik başarısını etkileyen faktörler: bir meta-analiz çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 609-627.
 • Seyhun Topbaş, İlknur Maviş, Handan Yavuz, Pınar Egei Belma Haznedar, Zeynep Erk-Emeksiz (2013). TODİL: Türkçe Okulçağı Dil Gelişim Testi (TOLD-P: 4-Turkish Version). TODİL Projesi: Anadili Türkçe Olan Tek-Dilli Ve İki Dilli Okul Öncesi Ve İlköğretim Çağı Çocuklarında (2: 0-9: 0) Özgül Dil Bozukluklarını Ölçme Ve Değerlendirme Çalışması, 71-116.
 • Topbaş S, Güven S. TODIL, Türkçe Okul Çağı Dil Gelişimi Testi Kullanım Kılavuzu. Ankara: Detay Yayıncılık; 2017.
 • Topbaş S., Kaçar-Kütükçü, D., & Kopkalli-Yavuz, H. (2014). Performance of children on the Turkish Nonword Repetition Test: Effect of word similarity, word length, and scoring. Clinical linguistics & phonetics, 28(7-8), 602-616.
 • Vannest, J., Tenney, J. R., Gelineau-Morel, R., Maloney, T., & Glauser, T. A. (2015). Cognitive and behavioral outcomes in benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes. Epilepsy & Behavior, 45, 85-91.
 • Vega, Y. H., Smith, A., Cockerill, H., Tang, S., Agirre-Arrizubieta, Z., Goyal, S., ... & Gomez, K. (2015). Risk Factors For Reading Disability In Families With Rolandic Epilepsy. Epilepsy & Behavior, 53, 174-179.
 • Vinayan, K. P., Biji, V., & Thomas, S. V. (2005). Educational Problems With Underlying Neuropsychological İmpairment Are Common İn Children With Benign Epilepsy Of Childhood With Centrotemporal Spikes (BECTS). Seizure, 14(3), 207-212.
 • Güncel Türkçe Sözlük https://sozluk.gov.tr/ adresinden alınmıştır (Erişim Tarihi:01.10.2019).
 • https://www.asha.org/policy/PS2001-00104/ adresinden alınmıştır (Erişim Tarihi: 01.10.2019).

Okul Başarısızlığı Nedeniyle DKT Kliniği’ne Başvuran Epileptik Çocukların Değerlendirilmesi

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 31 - 60, 09.05.2020

Öz

Amaç: Okul başarısızlığı tek bir nedene bağlı olmamakla birlikte, bireyin genel sağlık durumu, doğup büyüdüğü, içinde bulunduğu aile ve psiko-sosyal çevre, akademik beceri azlığı, ekonomik koşullar gibi pek çok faktörden etkilenebilmektedir. Birçok araştırmada epilepsi hastası çocukların epilepsinin tipi ve klinik özelliklerinden bağımsız olarak dil, bilişsel ve sosyal-duygusal gelişimde gerilik ve bunun sonucu olarak da akademik başarısızlık yaşadıkları bildirilmiştir. Bu çalışmada, Dil ve Konuşma Terapisi Kliniği’ne okul başarısızlığı nedeniyle başvuran epilepsi hastası çocukların dil ve bilişsel düzeylerini belirleyerek akademik güçlüklerin altında yatan nedenleri saptamak amaçlanmıştır. Yöntem: 4 epilepsili çocuğa WISC-IV, TODİL, TAST uygulanmış ve Saf Ses Odyometri, İşitsel Beyinsapı Cevabı, Akustik İmmitansmetri Testi Konuşma Odyometrisi, Otoakustik emisyon olmak üzere odyolojik ölçümler yapılmıştır. Ayrıca 2 farklı matematik problemi sunulmuş ve Türkçe metin okuma ve anlama soruları verilmiştir. Ailelerden çocuk hakkında kardeş ve akranlarla ilişkileri, okuldaki derslerde başarı düzeyi hakkında bilgiler elde edilmiştir. Bulgular: WISC-IV testinin sonuçlarına göre, olgu 1 ‘zihinsel engelli’ Olgu 2 ve 4 ‘sınır zekâ’ puan aralığındayken, Olgu 3 'düşük normal zekâ’ puan aralığındadır. Katılımcıların tümünde TODİL’de sözlü dil düzeyleri ‘Ortalama’ ve ‘Ortalama Altı’ olarak belirlenmiştir. TAST skorları incelendiğinde katılımcıların hiçbirinin maksimum değere yaklaşamadığı görülmüştür. Türkçe okuma ve okuduğunu anlama becerisine oranla matematiksel becerilerin daha fazla etkilendiği görülmüştür. Odyolojik değerlendirmeler sonucu katılımcılarda işitme kaybı tespit edilmemiştir. Katılımcıların aileleri tarafından Olgu 4 haricinde davranışsal ve sosyal-duygusal sorunlar bildirilmemiştir. Sonuç: Okul başarısı pek çok faktörden etkilenmektedir. Bu çalışmada katılımcıların tümünde sosyal ve duygusal açıdan sorunların bildirilmemiş olmasına rağmen dil ve bilişsel geriliklerin saptanmış olması, DKT’lerin okul başarısızlığı yaşayan çocukların değerlendirilme ve müdahale süreçlerinde görev almaları gerektiğini destekler niteliktedir.

Kaynakça

 • Alkan, E. Ö. (2018). Aile Parçalanmasının Çocuğun Okul Başarısına Etkisi: Trabzon Örneği. Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 4(5), 167-225.
 • Archibald, L. M. (2017). SLP-educator classroom collaboration: A review to inform reason-based practice. Autism & Developmental Language Impairments, 2, 2396941516680369.
 • Archibald, L. M., Cardy, J. O., Joanisse, M. F., & Ansari, D. (2013). Language, reading, and math learning profiles in an epidemiological sample of school age children. PloS one, 8(10), e77463.
 • Camfield, C., & Camfield, P. (2017, November). Cognitive Disabilities And Long-Term Outcomes in Children With Epilepsy: A Tangled Tail. In Seminars in Pediatric Neurology ,Vol. 24, No. 4, Pp. 243-250.
 • Chaix, Y., Laguitton, V., Lauwers-Cances, V., Daquin, G., Cances, C., Démonet, J. F., & Villeneuve, N. (2006). Reading Abilities And Cognitive Functions Of Children With Epilepsy: Influence Of Epileptic Syndrome. Brain And Development, 28(2), 122-130.
 • Ciltas, A., & Isik, A. (2013). The Effect of Instruction through Mathematical Modelling on Modelling Skills of Prospective Elementary Mathematics Teachers. Educational Sciences: Theory and Practice, 13(2), 1187-1192.
 • Duarte, I., Santos, C. C., Rego, G., & Nunes, R. (2016). School failure in students who are normal-hearing or deaf: With or without cochlear implants. SpringerPlus, 5(1), 237.
 • Dworkin, P. H. (1989). School failure. Pediatrics in Review, 10(10), 301-312.
 • Ebbels, S. H., Dockrell, J. E., & van der Lely, H. K. (2012). Non‐word repetition in adolescents with specific language impairment (SLI). International journal of language & communication disorders, 47(3), 257-273.
 • Ehren, B. J. (2002). Speech-language pathologists contributing significantly to the academic success of high school students: A vision for professional growth. Topics in Language Disorders, 22(2), 60-80.
 • Erol, N. ve Simsek, Z.T. (1997). Çocuk ve Gençlerde Yeterlik Alanları ile Sorun Davranışların Dağılımı. Türkiye Ruh Sağlığı Profili. Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
 • Feiler, A., & Watson, D. (2011). Involving children with learning and communication difficulties: the perspectives of teachers, speech and language therapists and teaching assistants. British Journal of Learning Disabilities, 39(2), 113-120.
 • Gathercole, S. E. (1995). Is Nonword Repetition A Test Of Phonological Memory Or Long-Term Knowledge? It All Depends On The Nonwords. Memory & Cognition, 23(1), 83-94.
 • Kamal, M., & Bener, A. (2009). Factors contributing to school failure among school children in very fast developing Arabian Society. Oman Medical Journal, 24(3), 212.
 • Kim, E. H., Yum, M. S., Kim, H. W., & Ko, T. S. (2014). Attention-deficit/hyperactivity disorder and attention impairment in children with benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes. Epilepsy & Behavior, 37, 54-58.
 • Kleemans, T., Segers, E., & Verhoeven, L. (2011). Cognitive and linguistic precursors to numeracy in kindergarten: Evidence from first and second language learners. Learning and Individual Differences, 21(5), 555-561.
 • Money, D. (1997). A comparison of three approaches to delivering a speech and language therapy service to people with learning disabilities. European Journal of Disorders of Communication, 32(4), 449-466.M
 • Öktem, F, Erden, G. Gençöz, T., Sezgin, N., Uluç. S. (2016). WISC-IV Uygulama ve Puanlama Kitabı.Pearson Yayınları.
 • Perna, R., Loughan, A. R., Le, J., Hertza, J., & Cohen, M. J. (2015). Spectrum of mathematical weaknesses: related neuropsychological correlates. Applied Neuropsychology: Child, 4(3), 157-165.
 • Sarıer, Y. (2016). Türkiye’de öğrencilerin akademik başarısını etkileyen faktörler: bir meta-analiz çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 609-627.
 • Seyhun Topbaş, İlknur Maviş, Handan Yavuz, Pınar Egei Belma Haznedar, Zeynep Erk-Emeksiz (2013). TODİL: Türkçe Okulçağı Dil Gelişim Testi (TOLD-P: 4-Turkish Version). TODİL Projesi: Anadili Türkçe Olan Tek-Dilli Ve İki Dilli Okul Öncesi Ve İlköğretim Çağı Çocuklarında (2: 0-9: 0) Özgül Dil Bozukluklarını Ölçme Ve Değerlendirme Çalışması, 71-116.
 • Topbaş S, Güven S. TODIL, Türkçe Okul Çağı Dil Gelişimi Testi Kullanım Kılavuzu. Ankara: Detay Yayıncılık; 2017.
 • Topbaş S., Kaçar-Kütükçü, D., & Kopkalli-Yavuz, H. (2014). Performance of children on the Turkish Nonword Repetition Test: Effect of word similarity, word length, and scoring. Clinical linguistics & phonetics, 28(7-8), 602-616.
 • Vannest, J., Tenney, J. R., Gelineau-Morel, R., Maloney, T., & Glauser, T. A. (2015). Cognitive and behavioral outcomes in benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes. Epilepsy & Behavior, 45, 85-91.
 • Vega, Y. H., Smith, A., Cockerill, H., Tang, S., Agirre-Arrizubieta, Z., Goyal, S., ... & Gomez, K. (2015). Risk Factors For Reading Disability In Families With Rolandic Epilepsy. Epilepsy & Behavior, 53, 174-179.
 • Vinayan, K. P., Biji, V., & Thomas, S. V. (2005). Educational Problems With Underlying Neuropsychological İmpairment Are Common İn Children With Benign Epilepsy Of Childhood With Centrotemporal Spikes (BECTS). Seizure, 14(3), 207-212.
 • Güncel Türkçe Sözlük https://sozluk.gov.tr/ adresinden alınmıştır (Erişim Tarihi:01.10.2019).
 • https://www.asha.org/policy/PS2001-00104/ adresinden alınmıştır (Erişim Tarihi: 01.10.2019).
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Merve Savaş 0000-0002-7138-2603

Sezin Başoğlu Bu kişi benim 0000-0002-0733-2791

Ebru Sönmez Topçu Bu kişi benim 0000-0003-4852-3030

Özlem Çokar Bu kişi benim 0000-0003-0231-1091

Fenise Selin Karalı Bu kişi benim 0000-0003-1513-9219

Yayımlanma Tarihi 9 Mayıs 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Savaş, M., Başoğlu, S., Sönmez Topçu, E., Çokar, Ö., vd. (2020). Okul Başarısızlığı Nedeniyle DKT Kliniği’ne Başvuran Epileptik Çocukların Değerlendirilmesi. Dil Konuşma Ve Yutma Araştırmaları Dergisi, 3(1), 31-60.
AMA Savaş M, Başoğlu S, Sönmez Topçu E, Çokar Ö, Karalı FS. Okul Başarısızlığı Nedeniyle DKT Kliniği’ne Başvuran Epileptik Çocukların Değerlendirilmesi. DKYAD. Mayıs 2020;3(1):31-60.
Chicago Savaş, Merve, Sezin Başoğlu, Ebru Sönmez Topçu, Özlem Çokar, ve Fenise Selin Karalı. “Okul Başarısızlığı Nedeniyle DKT Kliniği’ne Başvuran Epileptik Çocukların Değerlendirilmesi”. Dil Konuşma Ve Yutma Araştırmaları Dergisi 3, sy. 1 (Mayıs 2020): 31-60.
EndNote Savaş M, Başoğlu S, Sönmez Topçu E, Çokar Ö, Karalı FS (01 Mayıs 2020) Okul Başarısızlığı Nedeniyle DKT Kliniği’ne Başvuran Epileptik Çocukların Değerlendirilmesi. Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi 3 1 31–60.
IEEE M. Savaş, S. Başoğlu, E. Sönmez Topçu, Ö. Çokar, ve F. S. Karalı, “Okul Başarısızlığı Nedeniyle DKT Kliniği’ne Başvuran Epileptik Çocukların Değerlendirilmesi”, DKYAD, c. 3, sy. 1, ss. 31–60, 2020.
ISNAD Savaş, Merve vd. “Okul Başarısızlığı Nedeniyle DKT Kliniği’ne Başvuran Epileptik Çocukların Değerlendirilmesi”. Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi 3/1 (Mayıs 2020), 31-60.
JAMA Savaş M, Başoğlu S, Sönmez Topçu E, Çokar Ö, Karalı FS. Okul Başarısızlığı Nedeniyle DKT Kliniği’ne Başvuran Epileptik Çocukların Değerlendirilmesi. DKYAD. 2020;3:31–60.
MLA Savaş, Merve vd. “Okul Başarısızlığı Nedeniyle DKT Kliniği’ne Başvuran Epileptik Çocukların Değerlendirilmesi”. Dil Konuşma Ve Yutma Araştırmaları Dergisi, c. 3, sy. 1, 2020, ss. 31-60.
Vancouver Savaş M, Başoğlu S, Sönmez Topçu E, Çokar Ö, Karalı FS. Okul Başarısızlığı Nedeniyle DKT Kliniği’ne Başvuran Epileptik Çocukların Değerlendirilmesi. DKYAD. 2020;3(1):31-60.