Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’de Afazinin Dilbilimsel Özellikleriyle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir İnceleme

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 2, 208 - 232, 31.08.2022

Öz

Amaç: Afazi, nörojenik kaynaklı edinilmiş bir dil bozukluğu olup değerlendirme ve rehabilitasyonunda multidisipliner bir ekip çalışması gerektirir. Afazinin varlığını ve türünü belirlemek amaçlı yapılacak değerlendirmelerin yanı sıra rehabilitasyonuna ilişkin olarak da temel bir mesleki sorumluluğu olan Dil ve Konuşma Terapistleri bu ekibin önemli bir parçasıdır. Bu araştırmanın amacı, afazinin dilbilimsel özellikleri ile ilgili olarak ülkemizde yapılan lisansüstü tez çalışmalarının farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Buna ek olarak, dil ve konuşma terapistlerinin afazinin dilimizdeki dilbilimsel görünümlerine ilişkin lisansüstü düzeyde teorik katkısının diğer meslek alanlarıyla karşılaştırmalı olarak betimlenmesidir. Yöntem: Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Araştırma için veri toplama sürecinde Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nin (YÖKTEZ) resmî web sitesinin tez veri tabanı temel alınarak “afazi” ve/veya “edinilmiş dil bozukluğu” anahtar sözcükleri ile arama yapılmıştır. Bulgular: Yapılan tarama sonucunda 1973-2021 yılları arasında yapılmış toplam 94 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Bu tezlerden çalışmanın dahil edilme kriterlerine uyan 21 tez çalışmaya dahil edilmiştir. Sonuç: Türkiye’de lisansüstü tez çalışmalarında afazinin dilbilimsel özelliklerine ilişkin yapılan çalışmaların sayısı son yıllarda giderek artış göstermekle birlikte halen sınırlı sayıda olup tüm anabilim dalları açısından genel olarak değerlendirildiğinde, anlama (alıcı dil) düzeyinde sırasıyla pragmatik ve fonolojik, üretim (ifade edici dil) düzeyinde ise sırasıyla pragmatik ve morfolojik alanların en az çalışılan dilbilimsel alanlar olduğu göze çarpmıştır. Bu incelemenin, afazide dilin uygun şekilde değerlendirilebilmesi ve dil rehabilitasyonu için uygun hedeflerin belirlenebilmesi için dilimize özgü afazide görülen dilbilimsel özelliklere ilişkin çalışmalardaki durumu ortaya koyduğundan ve bu konuda gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutması açısından alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Ardila, A. (2010). A proposed reinterpretation and reclassification of aphasic syndromes. Aphasiology, 24(3), 363–394. https://doi.org/10.1080/02687030802553704
 • Bates, E., Wulfeck, B. ve MacWhinney, B. (1991). Cross-linguistic research in aphasia: an overview. Brain and Language, 41(2), 123–148. https://doi.org/10.1016/0093-934X(91)90149-U
 • Berthier M. L. (2005). Post stroke aphasia: epidemiology, pathophysiology, and treatment. Drugs & Aging, 22(2), 163–182. https://doi.org/10.2165/00002512-200522020-00006
 • Clough, S. & Gordon, J. K. (2020). Fluent or nonfluent? Part A. Underlying contributors to categorical classifications of fluency in aphasia. Aphasiology, 34(5), 515–539. https://doi.org/10.1080/02687038.2020.1727709
 • Davis, G. A. (2007). Aphasiology: Disorders and clinical practice (2. Baskı). Pearson/Allyn & Bacon.
 • Davis, G. A. & Wilcox, M. J. (1985). Adult aphasia rehabilitation: Applied pragmatics. (2. Baskı). College-Hill Press.
 • Doyle, P. J., Goldstein, H., Bourgeois, M. S. ve Nakles, K. O. (1989). Facilitating generalized requesting behavior in Broca's aphasia: An experimental analysis of a generalization training procedure. Journal of Applied Behavior Analysis, 22(2), 157-170. https://doi.org/10.1901/jaba.1989.22-157
 • Dronkers, N. F., Ivanova, M. V. ve Baldo, J. V. (2017). What do language disorders reveal about brain-language relationships? from classic models to network approaches. Journal of the International Neuropsychological Society: JINS, 23(9-10), 741–754. https://doi.org/10.1017/S1355617717001126
 • Fridriksson, J. Hubbard, H. I. ve Hudspeth, S. G. (2012). Transcranial brain stimulation to treat aphasia: A clinical perspective. Seminars In Speech and Language, 33(3), 188–202. https://doi.org/10.1055/s-0032-1320039
 • Goodglass, H. (1983). Linguistic aspects of aphasia. Trends in Neurosciences, 6, 241-243. https://doi.org/10.1016/0166-2236(83)90102-9
 • Goodglass, H. & Kaplan, E. (1972). The assessment of aphasia and related disorders. Lea & Febiger.
 • Holland, A. L. (1991). Pragmatic aspects of intervention in aphasia. Journal of Neurolinguistics, 6(2), 197–211. https://doi.org/10.1016/0911-6044(91)90007-6
 • Irwin, W. H., Wertz, R. T. ve Avent, J. R. (2002). Relationships among language impairment, functional communication, and pragmatic performance in aphasia. Aphasiology, 16(8), 823-835. https://doi.org/10.1080/02687030244000086
 • Kemmerer, D. (2015). Cognitive neuroscience of language. Psychology Press.
 • Lahiri, D., Dubey, S., Ardila, A., Sawale, V. M., Roy, B. K., Sen, S. ve Gangopadhyay, G. (2019). Incidence and types of aphasia after first-ever acute stroke in Bengali speakers: Age, gender, and educational effect on the type of aphasia. Aphasiology, 34(6), 709-722. https://doi.org/10.1080/02687038.2019.1630597
 • Marusch, T., Jäger, L. A., Burchert, F. ve Nickels, L. (2017). Verb morphology in speakers with agrammatic aphasia. The Mental Lexicon, 12(3), 373–403. https://doi.org/10.1075/ml.17006.mar
 • Maviş, İ., Arslan, S. ve Aydin, Ö. (2019). Comprehension of word order in Turkish aphasia. Aphasiology, 34(8), 999-1015. https://doi.org/10.1080/02687038.2019.1622646
 • Özge, D., Çiyiltepe, M. ve Tekman, H. G. (2020). Last-acquired-first-forgotten: Interpretation of turkish relative clauses in typically developing children and adults with broca’s aphasia. Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 31(1), 33-53. https://doi.org/10.18492/dad.696304
 • Radanovic, M. & Mansur, L. L. (2011). Language disturbances in adulthood: New advances from the neurolinguistics perspective. Bentham Science Publishers.
 • Rao P. R. (1994). The aphasia syndromes: Localization and classification. Topics in Stroke Rehabilitation, 1(2), 1–13. https://doi.org/10.1080/10749357.1994.11754016
 • Sheehy, L. M. (2006). Crossed aphasia: A review of the syndrome. Perspectives on Neurophysiology and Neurogenic Speech and Language Disorders, 16(1), 11-16. https://doi.org/10.1044/nnsld16.1.11
 • Tee, B. L. & Gorno-Tempini, M. L. (2019). Primary progressive aphasia: A model for neurodegenerative disease. Current Opinion in Neurology, 32(2), 255–265. https://doi.org/10.1097/WCO.0000000000000673
 • Thompson, H. E., Robson, H., Lambon Ralph, M. A., ve Jefferies, E. (2015). Varieties of semantic 'access' deficit in Wernicke's aphasia and semantic aphasia. Brain, 138(12), 3776–3792. https://doi.org/10.1093/brain/awv281
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2019). Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2018 (Yayın No: 30626). https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Olum-Nedeni-Istatistikleri-2018-30626 adresinden alınmıştır (Erişim Tarihi: 25.08.2022).
 • Van Hees S., Mcmahon K., Angwin A., de Zubicaray G., Read S. ve Copland D. A. (2014a). A functional MRI study of the relationship between naming treatment outcomes and resting state functional connectivity in post-stroke aphasia. Human Brain Mapping. 35(8), 3919–3931. https://doi.org/10.1002/hbm.22448
 • Van Hees S., McMahon K., Angwin A., de Zubicaray G., Read S. ve Copland D. A. (2014b). Changes in white matter connectivity following therapy for anomia post stroke. Neurorehabilitation and Neural Repair. 28(4):325–334. https://doi.org/10.1177/1545968313508654
 • Wach, E. & Ward, R. (2013). Learning about qualitative document analysis. https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/2989/PP%20InBrief%2013%20QDA%20FINAL2.pdf?sequence=4 adresinden alınmıştır (Erişim Tarihi: 25.08.2022).
 • Wu, C., Qin, Y., Lin, Z., Yi, X., Wei, X., Ruan, Y. ve He, J. (2020). Prevalence and impact of aphasia among patients admitted with acute ischemic stroke. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, 29(5), 104764. https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.104764
 • Yarbay Duman, T., Kurada, H.-Z. ve Aydın, Ö. (2020). Subject–verb agreement dependency in Turkish Broca’s aphasia: Impairments in event occurrence and consequences for discourse-linking. Aphasiology, 35(3), 372-390. https://doi.org/10.1080/02687038.2020.1712583
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (10. Baskı) Seçkin Yayıncılık.

An Investigation of Graduate Thesis on the Linguistic Features of Aphasia in Turkish

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 2, 208 - 232, 31.08.2022

Öz

Purpose: Aphasia is a neurogenic acquired language disorder that requires a multidisciplinary team approach in its evaluation and rehabilitation. Speech and language therapists (SLTs), who have a fundamental professional responsibility for rehabilitation as well as evaluation to determine the presence and type of aphasia, are a crucial part of this team. The aim of this research was to investigate the graduate theses on the linguistic features of the aphasia in terms of different variables such as the year of publication, the university/department where the thesis was prepared along with the type of aphasia and the linguistic components examined. In addition, another aim of this study was to describe the theoretical contribution of SLTs to the linguistic aspects of aphasia in Turkish by comparing it with other fields of profession. Method: In this study, the document analysis technique, one of the qualitative research methods, was used. In the data collection process for the research, a search was made with the keywords “aphasia” and “acquired language disorder” in the thesis database of the official website of the Council of Higher Education Thesis Center (COHE Thesis Center). Results: As a result of the search, a total of 94 graduate theses completed between 1973-2021 were accessed. Among these theses, 21 theses that met the study’s inclusion criteria were included in this study. Respectively, (a) the distribution of theses done by SLT and by other departments depending on universities, institutes, and departments, (b) the distribution of theses done at different graduate levels by years, (c) the distribution of linguistic components of graduate theses according to language areas (receptive/expressive language), (d) the distribution of linguistic components examined in graduate theses on aphasia in SLT and other departments, (e) the distribution of aphasia type in participants recruited in the thesis study, (f) the distribution of theses that focused on aphasia assessment and/or aphasia therapy, and (g) the distribution of traditional and non-traditional (brain stimulation, brain imaging) evaluation and therapy methods used in the thesis was examined. Conclusion: Although the number of studies on the linguistic features of aphasia in graduate theses in Turkey has increased gradually in recent years, it still appears to be limited. It has been noted that so far pragmatic and phonologic components in receptive language and pragmatic and morphologic components in expressive language are the least studied aspects by all departments It is supposed that this investigation will contribute to the literature by evaluating the language in aphasia and determining the appropriate targets for language rehabilitation. Additionally, it reveals a current overview of the previous theses on the linguistic features of aphasia specific to Turkish which is an agglutinative language.

Kaynakça

 • Ardila, A. (2010). A proposed reinterpretation and reclassification of aphasic syndromes. Aphasiology, 24(3), 363–394. https://doi.org/10.1080/02687030802553704
 • Bates, E., Wulfeck, B. ve MacWhinney, B. (1991). Cross-linguistic research in aphasia: an overview. Brain and Language, 41(2), 123–148. https://doi.org/10.1016/0093-934X(91)90149-U
 • Berthier M. L. (2005). Post stroke aphasia: epidemiology, pathophysiology, and treatment. Drugs & Aging, 22(2), 163–182. https://doi.org/10.2165/00002512-200522020-00006
 • Clough, S. & Gordon, J. K. (2020). Fluent or nonfluent? Part A. Underlying contributors to categorical classifications of fluency in aphasia. Aphasiology, 34(5), 515–539. https://doi.org/10.1080/02687038.2020.1727709
 • Davis, G. A. (2007). Aphasiology: Disorders and clinical practice (2. Baskı). Pearson/Allyn & Bacon.
 • Davis, G. A. & Wilcox, M. J. (1985). Adult aphasia rehabilitation: Applied pragmatics. (2. Baskı). College-Hill Press.
 • Doyle, P. J., Goldstein, H., Bourgeois, M. S. ve Nakles, K. O. (1989). Facilitating generalized requesting behavior in Broca's aphasia: An experimental analysis of a generalization training procedure. Journal of Applied Behavior Analysis, 22(2), 157-170. https://doi.org/10.1901/jaba.1989.22-157
 • Dronkers, N. F., Ivanova, M. V. ve Baldo, J. V. (2017). What do language disorders reveal about brain-language relationships? from classic models to network approaches. Journal of the International Neuropsychological Society: JINS, 23(9-10), 741–754. https://doi.org/10.1017/S1355617717001126
 • Fridriksson, J. Hubbard, H. I. ve Hudspeth, S. G. (2012). Transcranial brain stimulation to treat aphasia: A clinical perspective. Seminars In Speech and Language, 33(3), 188–202. https://doi.org/10.1055/s-0032-1320039
 • Goodglass, H. (1983). Linguistic aspects of aphasia. Trends in Neurosciences, 6, 241-243. https://doi.org/10.1016/0166-2236(83)90102-9
 • Goodglass, H. & Kaplan, E. (1972). The assessment of aphasia and related disorders. Lea & Febiger.
 • Holland, A. L. (1991). Pragmatic aspects of intervention in aphasia. Journal of Neurolinguistics, 6(2), 197–211. https://doi.org/10.1016/0911-6044(91)90007-6
 • Irwin, W. H., Wertz, R. T. ve Avent, J. R. (2002). Relationships among language impairment, functional communication, and pragmatic performance in aphasia. Aphasiology, 16(8), 823-835. https://doi.org/10.1080/02687030244000086
 • Kemmerer, D. (2015). Cognitive neuroscience of language. Psychology Press.
 • Lahiri, D., Dubey, S., Ardila, A., Sawale, V. M., Roy, B. K., Sen, S. ve Gangopadhyay, G. (2019). Incidence and types of aphasia after first-ever acute stroke in Bengali speakers: Age, gender, and educational effect on the type of aphasia. Aphasiology, 34(6), 709-722. https://doi.org/10.1080/02687038.2019.1630597
 • Marusch, T., Jäger, L. A., Burchert, F. ve Nickels, L. (2017). Verb morphology in speakers with agrammatic aphasia. The Mental Lexicon, 12(3), 373–403. https://doi.org/10.1075/ml.17006.mar
 • Maviş, İ., Arslan, S. ve Aydin, Ö. (2019). Comprehension of word order in Turkish aphasia. Aphasiology, 34(8), 999-1015. https://doi.org/10.1080/02687038.2019.1622646
 • Özge, D., Çiyiltepe, M. ve Tekman, H. G. (2020). Last-acquired-first-forgotten: Interpretation of turkish relative clauses in typically developing children and adults with broca’s aphasia. Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 31(1), 33-53. https://doi.org/10.18492/dad.696304
 • Radanovic, M. & Mansur, L. L. (2011). Language disturbances in adulthood: New advances from the neurolinguistics perspective. Bentham Science Publishers.
 • Rao P. R. (1994). The aphasia syndromes: Localization and classification. Topics in Stroke Rehabilitation, 1(2), 1–13. https://doi.org/10.1080/10749357.1994.11754016
 • Sheehy, L. M. (2006). Crossed aphasia: A review of the syndrome. Perspectives on Neurophysiology and Neurogenic Speech and Language Disorders, 16(1), 11-16. https://doi.org/10.1044/nnsld16.1.11
 • Tee, B. L. & Gorno-Tempini, M. L. (2019). Primary progressive aphasia: A model for neurodegenerative disease. Current Opinion in Neurology, 32(2), 255–265. https://doi.org/10.1097/WCO.0000000000000673
 • Thompson, H. E., Robson, H., Lambon Ralph, M. A., ve Jefferies, E. (2015). Varieties of semantic 'access' deficit in Wernicke's aphasia and semantic aphasia. Brain, 138(12), 3776–3792. https://doi.org/10.1093/brain/awv281
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2019). Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2018 (Yayın No: 30626). https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Olum-Nedeni-Istatistikleri-2018-30626 adresinden alınmıştır (Erişim Tarihi: 25.08.2022).
 • Van Hees S., Mcmahon K., Angwin A., de Zubicaray G., Read S. ve Copland D. A. (2014a). A functional MRI study of the relationship between naming treatment outcomes and resting state functional connectivity in post-stroke aphasia. Human Brain Mapping. 35(8), 3919–3931. https://doi.org/10.1002/hbm.22448
 • Van Hees S., McMahon K., Angwin A., de Zubicaray G., Read S. ve Copland D. A. (2014b). Changes in white matter connectivity following therapy for anomia post stroke. Neurorehabilitation and Neural Repair. 28(4):325–334. https://doi.org/10.1177/1545968313508654
 • Wach, E. & Ward, R. (2013). Learning about qualitative document analysis. https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/2989/PP%20InBrief%2013%20QDA%20FINAL2.pdf?sequence=4 adresinden alınmıştır (Erişim Tarihi: 25.08.2022).
 • Wu, C., Qin, Y., Lin, Z., Yi, X., Wei, X., Ruan, Y. ve He, J. (2020). Prevalence and impact of aphasia among patients admitted with acute ischemic stroke. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, 29(5), 104764. https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.104764
 • Yarbay Duman, T., Kurada, H.-Z. ve Aydın, Ö. (2020). Subject–verb agreement dependency in Turkish Broca’s aphasia: Impairments in event occurrence and consequences for discourse-linking. Aphasiology, 35(3), 372-390. https://doi.org/10.1080/02687038.2020.1712583
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (10. Baskı) Seçkin Yayıncılık.
Toplam 30 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Derleme
Yazarlar

Özlem Öge Daşdöğen 0000-0002-8954-0980

Müzeyyen Karaman 0000-0002-6180-1050

Harun Ayas 0000-0002-4169-4286

Beril Çıyrak Bu kişi benim 0000-0003-4891-1041

Buse Demir Bu kişi benim 0000-0002-4376-6909

Erken Görünüm Tarihi 31 Ağustos 2022
Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Daşdöğen, Ö. Ö., Karaman, M., Ayas, H., Çıyrak, B., vd. (2022). Türkiye’de Afazinin Dilbilimsel Özellikleriyle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir İnceleme. Dil Konuşma Ve Yutma Araştırmaları Dergisi, 5(2), 208-232.
AMA Daşdöğen ÖÖ, Karaman M, Ayas H, Çıyrak B, Demir B. Türkiye’de Afazinin Dilbilimsel Özellikleriyle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir İnceleme. DKYAD. Ağustos 2022;5(2):208-232.
Chicago Daşdöğen, Özlem Öge, Müzeyyen Karaman, Harun Ayas, Beril Çıyrak, ve Buse Demir. “Türkiye’de Afazinin Dilbilimsel Özellikleriyle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir İnceleme”. Dil Konuşma Ve Yutma Araştırmaları Dergisi 5, sy. 2 (Ağustos 2022): 208-32.
EndNote Daşdöğen ÖÖ, Karaman M, Ayas H, Çıyrak B, Demir B (01 Ağustos 2022) Türkiye’de Afazinin Dilbilimsel Özellikleriyle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir İnceleme. Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi 5 2 208–232.
IEEE Ö. Ö. Daşdöğen, M. Karaman, H. Ayas, B. Çıyrak, ve B. Demir, “Türkiye’de Afazinin Dilbilimsel Özellikleriyle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir İnceleme”, DKYAD, c. 5, sy. 2, ss. 208–232, 2022.
ISNAD Daşdöğen, Özlem Öge vd. “Türkiye’de Afazinin Dilbilimsel Özellikleriyle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir İnceleme”. Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi 5/2 (Ağustos 2022), 208-232.
JAMA Daşdöğen ÖÖ, Karaman M, Ayas H, Çıyrak B, Demir B. Türkiye’de Afazinin Dilbilimsel Özellikleriyle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir İnceleme. DKYAD. 2022;5:208–232.
MLA Daşdöğen, Özlem Öge vd. “Türkiye’de Afazinin Dilbilimsel Özellikleriyle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir İnceleme”. Dil Konuşma Ve Yutma Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy. 2, 2022, ss. 208-32.
Vancouver Daşdöğen ÖÖ, Karaman M, Ayas H, Çıyrak B, Demir B. Türkiye’de Afazinin Dilbilimsel Özellikleriyle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir İnceleme. DKYAD. 2022;5(2):208-32.