Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

EVALUATIONS OF ACCOUNTING FOR GOVENMENT GRANTS AND GOVERNMENT ASSISTANCE IN THE CONTENT OF TAS-20

Yıl 2015, Cilt , Sayı 45, 175 - 189, 30.07.2015

Öz

“Turkish Accounting Standard-20 (TAS-20) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance” was first published in the official gazette with issue no 25983 on 01/11/2005 and entered into force to be applied for the accounting periods beginning after the date of 31/12/2005. The basis of government grants and government assistance are transferring sources to more beneficial areas and eliminating imbalance and increasing level of welfare. At this point, reporting government grants and government assistance within the scope of accounting standards play a fundemental role. In our study, which is based on TAS-20, theoretical and practical dimensions were emphasized related to accounting for government grants and disclosure of government assistance. At the same time, definitions, content, basic approaches, regulations related to classification and reisbursement and conducted studies explained and are evaluated in the study. Upon the followed method, the aim for this study is to make suggestions to businesses about the procedure of accounting for government grants and assistance

Kaynakça

 • Akdoğan, U. (2011). Türkiye Coğrafyasında Uygulanan Devlet Teşvikleri ve Devlet Yardımlarının Uluslararası Muhasebe
 • Standartları Çerçevesinde Analizi. World of Accounting Science, 13(4), 259-281. Ankarath, N., Mehta, K. J., Ghosh, T. P., & Alkafaji, Y. A. (2010). Understanding IFRS Fundamentals: International Financial
 • Reporting Standards. John Wiley & Sons. Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti, http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/cgm.portal?page=asgari, Erişim Tarihi: 02015.
 • Ecer, E. G. (2010). Avrupa Birliği’nde Devlet Yardımları Politikası. Ankara, T.C. Maliye Bakanlığı: AB ve Dış İlişkiler Dairesi
 • Başkanlığı, Araştırma ve İnceleme Serisi. Erdem, Ş. (2004). Avrupa Birliği’nde Devlet Yardımları ve Türkiye’ye Uyumu. Antalya, Akdeniz Ülkeleri Ekonomik
 • Araştırmalar Merkezi Yayını. Gençoğlu, Ü.G., Özerhan, Y., & Karabınar, S. (2013). Türkiye Finansal Raporlama Standartları. Sakarya, Sakarya Üniversitesi
 • Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları. Güngördü, A. (2008). Devlet Yardımları, TÜSİAD Rekabet ve Çalışma Grubu Toplantısı, www.tusiad.org/__rsc/shared/file/AbdulganiGungordu.pdf, Erişim Tarihi: 25.04.2015.
 • International Accounting Standards 20, Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance. Kayalı, N., & Terim, B. (2012). TMS 20 Standardına Göre Devlet Teşviklerinin ve Devlet Yardımlarından Sağlanan Desteklerin
 • Muhasebe Açısından İncelenmesi. Dayanışma Dergisi, 115, 34-42. Kocatepe, H. (2007). Devlet Yardımlarının Firmaların Rekabet Gücü Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, Türkiye. Küçüker, C. (2000). Teşvik Teorisi: Ekonomik Argümanlar ve Endüstri Politikaları. Ekonomik Gelişme Teşvikler ve Sivas, 133- 1
 • Leblebici, F. (2002). Devlet Yardımları Uygulamasının Maliyeti ve Ekonomik Göstergelerle Mukayesesi. DPT.
 • Mackenzie, B., Coetsee, D., Njikizana, T., Chamboko, R., Colyvas, B., & Hanekom, B. (2012). Wiley IFRS 2013: Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards. John Wiley & Sons.
 • Örten, R., Kaval, H., & Karapınar, A. (2014). Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları (TMS-TFRS) Uygulama ve Yorumları. Ankara, Gazi Kitabevi.
 • Sağlam, N., Şengel, S., & Öztürk, B. (2008). Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması. Ankara, Maliye ve Hukuk Yayınları.
 • Schwartz, G., & Clements, B. (1999). Government Subsidies. Journal of Economic Surveys, 13(2), 119-148.
 • Sönmez, F. (2005). Devlet Teşvik ve Yardımlarının Muhasebeleştirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 28(2005), 125-140.
 • Tekşen, Ö. (2010). TMS 20 Standardındaki Devler Teşvikleri ile Türkiye’de Yeni Teşvik Sisteminde Yatırıma Sağlanan
 • Desteklerin Muhasebe ve Vergi Açısından İncelenmesi. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 29(2), 431-453. Türkiye Muhasebe Standardı 20, Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması, TMS-TFRS 2015 Seti.
 • Ulusan, H. (2008). Türk Muhasebe Hukuku Çerçevesinde Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması. Atatürk
 • Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(2), 415-433. Üzümcü, A., & Doğan, A. (2001). Türkiye ve Sivas’ta Yatırım-Kobi Teşviklerinin Gelişimi. Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(1), 299-318.
 • Wilcock, N. (2006). Funding for Growth Special: Finding Finance. Accountancy Age
 • Yavuz, A. (2010). Bir Maliye Politikası Aracı Olarak Yatırım Teşviklerinin Rekabet Koşulları Altında Özel Kesim Yatırımları ve İstihdam Üzerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 15(1), 83-101.
 • Yıldız, F., Topal, Y., & Küçükkahraman, B. (2012). Sanayi İşletmelerine Verilen Teşviklerin “TMS 20: Devlet Teşviklerinin
 • Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması” Standardı Işığında İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(1), 295-312.

DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARININ TMS 20 KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER

Yıl 2015, Cilt , Sayı 45, 175 - 189, 30.07.2015

Öz

Türkiye Muhasebe Standardı-20 (TMS-20) Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması” ilk olarak 01/11/2005 tarih ve 25983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Teşvik ve yardımların esası, kaynakların daha faydalı alanlara aktarılarak, ülke içinde var olan dengesizliklerin ortadan kaldırılması ve refah düzeyinin arttırılmasıdır. Bu noktada teşvik ve yardımların muhasebe uygulamalarına yön veren Muhasebe Standartları kapsamında raporlanmasının önemi açıktır.

20 no’lu Türkiye Muhasebe Standardı esas alınarak yaptığımız bu çalışmada devlet teşvik ve yardımlarının ilgili teorik ve pratik yönleri vurgulanmaktadır. Çalışmada aynı zamanda standarda ilişkin devlet teşvik ve yardımları hakkında tanım, kapsam, temel yaklaşımlar, sınıflandırma ve geri ödeme konusundaki düzenlemeler ve yürütülen çalışmalar gibi temel unsurlar açıklanarak değerlendirilmektedir. Benimsenen yöntem doğrultusunda çalışmamızın amacı teşvik ve yardım yoluyla devlet eliyle yapılan finansmanın işletmeler tarafından nasıl muhasebeleştirileceği hakkında önerilerde bulunmaktır.

Kaynakça

 • Akdoğan, U. (2011). Türkiye Coğrafyasında Uygulanan Devlet Teşvikleri ve Devlet Yardımlarının Uluslararası Muhasebe
 • Standartları Çerçevesinde Analizi. World of Accounting Science, 13(4), 259-281. Ankarath, N., Mehta, K. J., Ghosh, T. P., & Alkafaji, Y. A. (2010). Understanding IFRS Fundamentals: International Financial
 • Reporting Standards. John Wiley & Sons. Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti, http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/cgm.portal?page=asgari, Erişim Tarihi: 02015.
 • Ecer, E. G. (2010). Avrupa Birliği’nde Devlet Yardımları Politikası. Ankara, T.C. Maliye Bakanlığı: AB ve Dış İlişkiler Dairesi
 • Başkanlığı, Araştırma ve İnceleme Serisi. Erdem, Ş. (2004). Avrupa Birliği’nde Devlet Yardımları ve Türkiye’ye Uyumu. Antalya, Akdeniz Ülkeleri Ekonomik
 • Araştırmalar Merkezi Yayını. Gençoğlu, Ü.G., Özerhan, Y., & Karabınar, S. (2013). Türkiye Finansal Raporlama Standartları. Sakarya, Sakarya Üniversitesi
 • Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları. Güngördü, A. (2008). Devlet Yardımları, TÜSİAD Rekabet ve Çalışma Grubu Toplantısı, www.tusiad.org/__rsc/shared/file/AbdulganiGungordu.pdf, Erişim Tarihi: 25.04.2015.
 • International Accounting Standards 20, Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance. Kayalı, N., & Terim, B. (2012). TMS 20 Standardına Göre Devlet Teşviklerinin ve Devlet Yardımlarından Sağlanan Desteklerin
 • Muhasebe Açısından İncelenmesi. Dayanışma Dergisi, 115, 34-42. Kocatepe, H. (2007). Devlet Yardımlarının Firmaların Rekabet Gücü Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, Türkiye. Küçüker, C. (2000). Teşvik Teorisi: Ekonomik Argümanlar ve Endüstri Politikaları. Ekonomik Gelişme Teşvikler ve Sivas, 133- 1
 • Leblebici, F. (2002). Devlet Yardımları Uygulamasının Maliyeti ve Ekonomik Göstergelerle Mukayesesi. DPT.
 • Mackenzie, B., Coetsee, D., Njikizana, T., Chamboko, R., Colyvas, B., & Hanekom, B. (2012). Wiley IFRS 2013: Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards. John Wiley & Sons.
 • Örten, R., Kaval, H., & Karapınar, A. (2014). Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları (TMS-TFRS) Uygulama ve Yorumları. Ankara, Gazi Kitabevi.
 • Sağlam, N., Şengel, S., & Öztürk, B. (2008). Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması. Ankara, Maliye ve Hukuk Yayınları.
 • Schwartz, G., & Clements, B. (1999). Government Subsidies. Journal of Economic Surveys, 13(2), 119-148.
 • Sönmez, F. (2005). Devlet Teşvik ve Yardımlarının Muhasebeleştirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 28(2005), 125-140.
 • Tekşen, Ö. (2010). TMS 20 Standardındaki Devler Teşvikleri ile Türkiye’de Yeni Teşvik Sisteminde Yatırıma Sağlanan
 • Desteklerin Muhasebe ve Vergi Açısından İncelenmesi. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 29(2), 431-453. Türkiye Muhasebe Standardı 20, Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması, TMS-TFRS 2015 Seti.
 • Ulusan, H. (2008). Türk Muhasebe Hukuku Çerçevesinde Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması. Atatürk
 • Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(2), 415-433. Üzümcü, A., & Doğan, A. (2001). Türkiye ve Sivas’ta Yatırım-Kobi Teşviklerinin Gelişimi. Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(1), 299-318.
 • Wilcock, N. (2006). Funding for Growth Special: Finding Finance. Accountancy Age
 • Yavuz, A. (2010). Bir Maliye Politikası Aracı Olarak Yatırım Teşviklerinin Rekabet Koşulları Altında Özel Kesim Yatırımları ve İstihdam Üzerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 15(1), 83-101.
 • Yıldız, F., Topal, Y., & Küçükkahraman, B. (2012). Sanayi İşletmelerine Verilen Teşviklerin “TMS 20: Devlet Teşviklerinin
 • Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması” Standardı Işığında İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(1), 295-312.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emin ZEYTİNOĞLU

Yayımlanma Tarihi 30 Temmuz 2015
Başvuru Tarihi 30 Temmuz 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt , Sayı 45

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { dpusbe66073, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {}, publisher = {Kütahya Dumlupınar Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {}, pages = {175 - 189}, doi = {}, title = {DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARININ TMS 20 KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER}, key = {cite}, author = {Zeytinoğlu, Emin} }
APA Zeytinoğlu, E. (2015). DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARININ TMS 20 KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER . Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (45) , 175-189 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/4787/66073
MLA Zeytinoğlu, E. "DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARININ TMS 20 KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER" . Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015 ): 175-189 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/4787/66073>
Chicago Zeytinoğlu, E. "DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARININ TMS 20 KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015 ): 175-189
RIS TY - JOUR T1 - DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARININ TMS 20 KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER AU - Emin Zeytinoğlu Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 175 EP - 189 VL - IS - 45 SN - 1302-1842-2587-005X M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARININ TMS 20 KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER %A Emin Zeytinoğlu %T DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARININ TMS 20 KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER %D 2015 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N 45 %R %U
ISNAD Zeytinoğlu, Emin . "DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARININ TMS 20 KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 45 (Temmuz 2015): 175-189 .
AMA Zeytinoğlu E. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARININ TMS 20 KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; (45): 175-189.
Vancouver Zeytinoğlu E. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARININ TMS 20 KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; (45): 175-189.
IEEE E. Zeytinoğlu , "DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARININ TMS 20 KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı. 45, ss. 175-189, Tem. 2015

Dergimiz EBSCOhost, ULAKBİM/Sosyal Bilimler Veri Tabanında, SOBİAD ve Türk Eğitim İndeksi'nde yer alan uluslararası hakemli bir dergidir.