Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Sermaye Yapısı ve İnovasyon İlişkisi: Türk Otomotiv Sektörü Üzerine Uygulamalı Bir İnceleme

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 1, 10 - 15, 30.03.2023
https://doi.org/10.5152/OJFHSS.2022.230626

Öz

Küreselleşme olgusu ile ortaya çıkan uluslararası rekabet koşulları firmaları inovasyon performanslarını artırmaya zorlamaktadır. Otomotiv sektörü ülke ekonomileri içerisinde inovasyon ve teknolojik rekabete en yatkın sektörlerden biridir. Bu doğrultuda bu çalışmada Türk otomotiv firmalarının inovasyon performansını etkileyen faktörlerden sermaye yapısı incelenmiştir. Yabancı, kamu ve özel sektör sermaye paylarının Türk otomotiv firmalarında inovasyon performansını ne yönde etkileyeceği sorusu 61 adet otomotiv ana ve yan sanayi firmasından oluşan 2006-2020 dönemini kapsayan veri seti ile incelenmektedir. Probit yöntemi kullanılarak elde edilen bulgular kamu sermayesi ortaklığının otomotiv firmalarının inovasyon performansındaki artış ihtimalini kuvvetlendirdiği, yabancı sermayenin ise olumsuz bir etkisi olduğunu göstermektedir. Bulgular sektörün inovasyon performansı açısından piyasa yetersizliğine işaret etmektedir.

Kaynakça

 • Arrow, K.J. (1962). Economic welfare and the allocation for resources for invention. Universities-National Bureau Committee for Economic Research (Ed.), The Rate and Direction of Inventive Activity (609- 619). Princeton University Press.
 • Arslan, I. (2019). Dünya’da ve Türkiye’de Otomotiv Sektörü, Bist 100’de İşlem Gören Otomotiv Sektörü İşletmelerinin Finansal Analizi. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bedir, A. (1999). Gelişmiş Otomotiv Sanayilerinde Ana-Yan Sanayi İlişkileri ve Türkiye’de Otomotiv Yan Sanayiinin Geleceği. İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü.
 • Bedir, A. (2002). Türkiye’de Otomotiv Sanayii Gelişme Perspektifi. Devlet Planlama Teşkilatı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü.
 • Balcet, G., & Evangelista, R. (2005). Global technology: Innovation strategies of foreign affiliates in Italy. Transnational Corporations, 14(2), 52-92.
 • Castellani, D., & Zanfei, A. (2003). Innovation, foreign ownership, and multinationality: An empirical analysis in Italian manufacturing firms. [Bildiri Sunumu] 2003 European International Business Academy Conference, Copenhagen.
 • Chang, S. J., Chung, C., & Mahmood, I. P. (2006). When and how does business group affiliation promote firm innovation? A tale of two emerging economies. Organization Science, 17(6), 637–656.
 • Damar, H. (2022). Türk Otomotiv Sektöründe İnovasyon Performansını Etkileyen Faktörler: Yabancı Sermaye, İhracat ve AR-GE Harcamaları. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Deng, Z., Jean R.B. & Sinkovics, R. (2011). Determinants of International Innovation Performance in Chinese Manufacturing Firms: An Integrated Perspective. Asian Business & Management, 11, 31-55.
 • Douma, S., Rejie G. & Rezaul, K. (2006). Foreign And Domestic Ownership, Business Groups, And Firm Performance: Evidence, Froma Large Emerging Market. Strategic Management Journal, 27/7, 637-657.
 • Falk, M., (2008). Effects of Foreign Ownership On Innovation Activities: Empirical Evidence For Twelve European Countries. National Institute Economic Review, 204, 85–97.
 • Geroski, P.A., & Machin, S. (1992). Do Innovating Firms Outperform Non-innovators? Business Strategy Review , Summer, 79-90.
 • Geroski, P.A., & Toker, S. (1996). The Turnover Of Market Leaders İn UK Manufacturing İndustry, 1979-86. International Journal of Industrial Organization, 14, 141- 158.
 • Görener, A., & Görener, Ö. (2008). Türk Otomotiv Sektörünün Ülke EkonomisineKatkıları ve Geleceğe Yönelik Sektörel Beklentiler. Journal of Yasar University, 3/10, 1213-1232.
 • ISO. (2002). Otomotiv Sanayi Sektörü Raporu. İstanbul Sanayi Odası.
 • Karbuz, F., & Çalışkan, E. (2008). Otomotiv Sektör Raporu, 13/8. İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
 • Kogut, B. (1983). Foreign Direct Investment As A Sequential Process. In Kindleberger, C., Audretsch, D. (Eds.), The Multinational Corporation in the 1980s (s. 35–56) The MIT Press.
 • Le Bas, C., & Sierra, C. (2002). Location Versus Home Country Advantages in R&D Activities: Some Further Results On Multinationals’ Locational Strategies. Research Policy, 31, 589-606.
 • Lee, P.M., & O’Neill, H.M. (2003) Ownership Structures And R&D Investments Of U.S. And Japanese Firms: Agency And Stewardship Perspectives. Academy of Management Journal, 46, 212–225.
 • Love, J.H., Ascroft, B., & Dunlop, Stewart. (1996). Corporate Structure, Ownership and The Likelihood of Innovation. Applied Economics, 28, 737-746.
 • Lööf, H., Ebersberger, B., & Borje, J. (2006). Does ownership matter? The impact of foreign takeovers on innovation and productivity performance. (Working paper, 69) CESIS- Centre of Excellence for Science and Innovation Studies.
 • Moiwo, J. P., & Tao, F. (2013). The changing dynamics in citation index publication position China in a race with the USA for global leadership. Scientometrics, 95(3), 1031–1050.
 • Otomotiv Sanayicileri Derneği. (2020), Küresel Otomotiv Sektörü Değerlendirme Raporları.
 • Perez-Sebastian, F. (2015). Market failure, government inefficiency, and optimal R&D policy. Economics Letters, 128, 43–47. doi:org/10.1016/j.econlet.2015.01.012
 • Pişkin, S. (2017). Otomotiv Sektör Raporu: Türkiye Otomotiv Sanayii Rekabet Gücü ve Talep Dinamikleri Perspektifinde 2020 İç Pazar Beklentileri. TSKB Ekonomik Araştırmalar.
 • Sadowski, B. M., & Sadowski-Rasters, G. (2006). On The Innovativeness Of Foreign Affiliates: Evidence From Companies In The Netherlands. Research Policy, 35, 447-462.
 • Satoglu, E. B., Balkış, G., & Damar, H. (2021). TÜBİTAK Araştırma Geliştirme ve Proje Desteklerinin Akademik Araştırma Faaliyetlerine Olan Etkisi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi , 11 (1) , 83-91 . https://doi.org/10.5961/ jhes.2021.431
 • Scherer, F.M. (1965). Firm Size, Market Structure, Opportunity, and The Output of Patented Inventions. American Economic Review, 55, 1097-1125
 • TCMB. (2021) Evds İstatistikleri.
 • T.C. Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı. (2014). Otomotiv Sektör Raporu.
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. (2020). Otomotiv Sektör Raporu.
 • Turkish Time Dergisi. (2020). Türkiye’nin Ar-Ge Harcamaları En Yüksek 250 Şirket Raporu.
 • Yılmaz, S., Taştan, K., Ecek, N. & Çınar, E. (2017). Otomotiv Sektörünün Dünyadaki ve Türkiye’deki Değişimi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7/3, 685-695.

Capital Ownership Structure and Innovation Performance: An Empirical Analysis on Turkish Auto Industry

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 1, 10 - 15, 30.03.2023
https://doi.org/10.5152/OJFHSS.2022.230626

Öz

International competitiveness of firms has become increasingly important due to the globalization of markets. The automotive industry, as being one of the most globalized sectors, plays a crucial role in the technological development and innovation performance of economies. This study aims to investigate the impact of the capital ownership structure of Turkish automotive firms on their innovation performance by using firm level patent applications. Using a dataset of 61 Turkish automotive companies spanning from 2006 to 2020, the study employs Probit Regression analysis to examine the relationship between ownership structure (public, private, or foreign) and innovation performance. The results suggest that public and private ownership positively affects a firm's likelihood of innovation, while foreign ownership/partnership has a negative impact. Finally, the fact that public ownership has stronger impact to increase the likelihood of innovation performance proves the market failure in Turkish auto industry.

Kaynakça

 • Arrow, K.J. (1962). Economic welfare and the allocation for resources for invention. Universities-National Bureau Committee for Economic Research (Ed.), The Rate and Direction of Inventive Activity (609- 619). Princeton University Press.
 • Arslan, I. (2019). Dünya’da ve Türkiye’de Otomotiv Sektörü, Bist 100’de İşlem Gören Otomotiv Sektörü İşletmelerinin Finansal Analizi. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bedir, A. (1999). Gelişmiş Otomotiv Sanayilerinde Ana-Yan Sanayi İlişkileri ve Türkiye’de Otomotiv Yan Sanayiinin Geleceği. İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü.
 • Bedir, A. (2002). Türkiye’de Otomotiv Sanayii Gelişme Perspektifi. Devlet Planlama Teşkilatı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü.
 • Balcet, G., & Evangelista, R. (2005). Global technology: Innovation strategies of foreign affiliates in Italy. Transnational Corporations, 14(2), 52-92.
 • Castellani, D., & Zanfei, A. (2003). Innovation, foreign ownership, and multinationality: An empirical analysis in Italian manufacturing firms. [Bildiri Sunumu] 2003 European International Business Academy Conference, Copenhagen.
 • Chang, S. J., Chung, C., & Mahmood, I. P. (2006). When and how does business group affiliation promote firm innovation? A tale of two emerging economies. Organization Science, 17(6), 637–656.
 • Damar, H. (2022). Türk Otomotiv Sektöründe İnovasyon Performansını Etkileyen Faktörler: Yabancı Sermaye, İhracat ve AR-GE Harcamaları. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Deng, Z., Jean R.B. & Sinkovics, R. (2011). Determinants of International Innovation Performance in Chinese Manufacturing Firms: An Integrated Perspective. Asian Business & Management, 11, 31-55.
 • Douma, S., Rejie G. & Rezaul, K. (2006). Foreign And Domestic Ownership, Business Groups, And Firm Performance: Evidence, Froma Large Emerging Market. Strategic Management Journal, 27/7, 637-657.
 • Falk, M., (2008). Effects of Foreign Ownership On Innovation Activities: Empirical Evidence For Twelve European Countries. National Institute Economic Review, 204, 85–97.
 • Geroski, P.A., & Machin, S. (1992). Do Innovating Firms Outperform Non-innovators? Business Strategy Review , Summer, 79-90.
 • Geroski, P.A., & Toker, S. (1996). The Turnover Of Market Leaders İn UK Manufacturing İndustry, 1979-86. International Journal of Industrial Organization, 14, 141- 158.
 • Görener, A., & Görener, Ö. (2008). Türk Otomotiv Sektörünün Ülke EkonomisineKatkıları ve Geleceğe Yönelik Sektörel Beklentiler. Journal of Yasar University, 3/10, 1213-1232.
 • ISO. (2002). Otomotiv Sanayi Sektörü Raporu. İstanbul Sanayi Odası.
 • Karbuz, F., & Çalışkan, E. (2008). Otomotiv Sektör Raporu, 13/8. İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
 • Kogut, B. (1983). Foreign Direct Investment As A Sequential Process. In Kindleberger, C., Audretsch, D. (Eds.), The Multinational Corporation in the 1980s (s. 35–56) The MIT Press.
 • Le Bas, C., & Sierra, C. (2002). Location Versus Home Country Advantages in R&D Activities: Some Further Results On Multinationals’ Locational Strategies. Research Policy, 31, 589-606.
 • Lee, P.M., & O’Neill, H.M. (2003) Ownership Structures And R&D Investments Of U.S. And Japanese Firms: Agency And Stewardship Perspectives. Academy of Management Journal, 46, 212–225.
 • Love, J.H., Ascroft, B., & Dunlop, Stewart. (1996). Corporate Structure, Ownership and The Likelihood of Innovation. Applied Economics, 28, 737-746.
 • Lööf, H., Ebersberger, B., & Borje, J. (2006). Does ownership matter? The impact of foreign takeovers on innovation and productivity performance. (Working paper, 69) CESIS- Centre of Excellence for Science and Innovation Studies.
 • Moiwo, J. P., & Tao, F. (2013). The changing dynamics in citation index publication position China in a race with the USA for global leadership. Scientometrics, 95(3), 1031–1050.
 • Otomotiv Sanayicileri Derneği. (2020), Küresel Otomotiv Sektörü Değerlendirme Raporları.
 • Perez-Sebastian, F. (2015). Market failure, government inefficiency, and optimal R&D policy. Economics Letters, 128, 43–47. doi:org/10.1016/j.econlet.2015.01.012
 • Pişkin, S. (2017). Otomotiv Sektör Raporu: Türkiye Otomotiv Sanayii Rekabet Gücü ve Talep Dinamikleri Perspektifinde 2020 İç Pazar Beklentileri. TSKB Ekonomik Araştırmalar.
 • Sadowski, B. M., & Sadowski-Rasters, G. (2006). On The Innovativeness Of Foreign Affiliates: Evidence From Companies In The Netherlands. Research Policy, 35, 447-462.
 • Satoglu, E. B., Balkış, G., & Damar, H. (2021). TÜBİTAK Araştırma Geliştirme ve Proje Desteklerinin Akademik Araştırma Faaliyetlerine Olan Etkisi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi , 11 (1) , 83-91 . https://doi.org/10.5961/ jhes.2021.431
 • Scherer, F.M. (1965). Firm Size, Market Structure, Opportunity, and The Output of Patented Inventions. American Economic Review, 55, 1097-1125
 • TCMB. (2021) Evds İstatistikleri.
 • T.C. Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı. (2014). Otomotiv Sektör Raporu.
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. (2020). Otomotiv Sektör Raporu.
 • Turkish Time Dergisi. (2020). Türkiye’nin Ar-Ge Harcamaları En Yüksek 250 Şirket Raporu.
 • Yılmaz, S., Taştan, K., Ecek, N. & Çınar, E. (2017). Otomotiv Sektörünün Dünyadaki ve Türkiye’deki Değişimi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7/3, 685-695.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Emine Beyza SATOĞLU Bu kişi benim
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6299-8863
Türkiye


Hatice DAMAR
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3866-5297
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
SATOĞLU, E. B., & DAMAR, H. (2023). Sermaye Yapısı ve İnovasyon İlişkisi: Türk Otomotiv Sektörü Üzerine Uygulamalı Bir İnceleme. Dynamics in Social Sciences and Humanities, 4(1), 10-15. https://doi.org/10.5152/OJFHSS.2022.230626