Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Impact of Transformational Leadership on Organizational Commitment: An Exploratory Study in Duhok Governorate

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 2, 46 - 51, 18.10.2023

Öz

Human resources in the organization are a source of competitive advantage, and it was found that 90% of the success of modern organizations is due to organizational commitment (OC). On
the other hand, transformational leadership (TL) is among the most significant forms of modern leadership, but many leaders still struggle to survive using traditional leadership techniques.
Therefore, the aim of this study is to investigate the impacts of transformational leadership on organizational commitment between the heads of administrative departments in a number of
general directorates in Duhok Governorate. Samples of 130 persons from the head direction of the administration department of the directorate general of Duhok province were selected using
convenience sampling. In total, 130 questionnaires were distributed; a total of 124 valid questionnaires were collected, and 95.38% of the participants responded. The Statistical Package for
the Social Sciences Statistics software was utilized for data analysis. The results of linear regression show that transformational leadership has a positive and significant impact on employees’
organizational commitment. Also, the average score of transformational leadership and organizational commitment in the sample group is significantly higher than the average level of society
at the 99% confidence level.

Kaynakça

 • Abazeed, R. A. M. (2018). Impact of transformational leadership style on organizational learning in the Ministry of Communication and Information Technology in Jordan. International Journal of Business and Social Science, 9(1), 118–129.
 • Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1993). Organizational commitment: Evidence of career stage effects? Journal of Business Research, 26(1), 49–61.
 • Avolio, B. J., Walumbwa, F. O., & Weber, T. J. (2009). Leadership: Current theories, research, and future directions. Annual Review of Psychology, 60(1), 421–449.
 • Baek, J. (2012). The impact of transactional and transformational leadership on organizational commitment in Major League Baseball (Master Thesis). St. Thomas University.
 • Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational leadership. Psychology press.
 • Beck, K., & Wilson, C. (2000). Development of affective organizational commitment: A cross-sequential examination of change with tenure. Journal of Vocational Behavior, 56(1), 114–136

Dönüşümsel Liderliğin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Duhok Valiliği’nde Keşfedici Bir Çalışma

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 2, 46 - 51, 18.10.2023

Öz

Örgütteki insan kaynakları, rekabet avantajının bir kaynağıdır ve modern örgütlerin başarısının %90'ının örgütsel bağlılıktan kaynaklandığı bilinmektedir. Öte yandan, dönüşümcü liderlik,
modern liderliğin en önemli biçimlerinden biridir, ancak birçok lider hala geleneksel liderlik tekniklerini kullanarak hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, Duhok
Valiliği’ndeki genel müdürlüklerdeki daire başkanları arasında dönüşümcü liderliğin örgütsel bağlılık üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Örneklem, Duhok ili Genel Müdürlüğü mülki idare amirliğinden 130 kişiden kolayda örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Araştırma kapsamında 130 anket
dağıtılmış; toplam 124 geçerli anket toplanmış ve yanıtlama oranı %95,38 olarak belirlenmiştir.
Verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Doğrusal regresyonun sonuçları, dönüşümcü
liderliğin çalışanların örgütsel bağlılığı üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.
Ayrıca, örneklem grubundaki ortalama dönüşümcü liderlik ve örgütsel bağlılık puanı, %99 güven
düzeyinde toplumun ortalama düzeyinden önemli ölçüde yüksektir.

Kaynakça

 • Abazeed, R. A. M. (2018). Impact of transformational leadership style on organizational learning in the Ministry of Communication and Information Technology in Jordan. International Journal of Business and Social Science, 9(1), 118–129.
 • Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1993). Organizational commitment: Evidence of career stage effects? Journal of Business Research, 26(1), 49–61.
 • Avolio, B. J., Walumbwa, F. O., & Weber, T. J. (2009). Leadership: Current theories, research, and future directions. Annual Review of Psychology, 60(1), 421–449.
 • Baek, J. (2012). The impact of transactional and transformational leadership on organizational commitment in Major League Baseball (Master Thesis). St. Thomas University.
 • Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational leadership. Psychology press.
 • Beck, K., & Wilson, C. (2000). Development of affective organizational commitment: A cross-sequential examination of change with tenure. Journal of Vocational Behavior, 56(1), 114–136

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Liderlik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Siyad Tareq HUSSEIN Bu kişi benim 0009-0006-2198-3909

Sema POLATCI

Erken Görünüm Tarihi 11 Kasım 2023
Yayımlanma Tarihi 18 Ekim 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA HUSSEIN, S. T., & POLATCI, S. (2023). The Impact of Transformational Leadership on Organizational Commitment: An Exploratory Study in Duhok Governorate. Dynamics in Social Sciences and Humanities, 4(2), 46-51.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29924