Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

PRIVACY IN THE MEDIATOR AND LEGAL CONSEQUENCES

Yıl 2023, Cilt: 28 Sayı: 49, 621 - 667, 30.12.2023

Öz

One of the most important features of mediation is the principle of confidentiality, both regarding the content of the process and itself. If the parties are sure that this process will be accomplished confidentially, they can provide the necessary support and contribution to dispute resolution. Thus, interests of the conflicted parties can be determined more soundly and rationally for the further process.
Additionally, the Law on the Protection of Personal Data governs principles of personal data access through mediation activity. These principles are the result of the principle of confidentiality and the non-use of documents or statements. Aforementioned principles establish the basis of the confidentiality obligations of the conflicted parties, third parties and mediators of process.

Kaynakça

 • AKAN, Pınar: Arabuluculuk ve Deniz Hukuku’na İlişkin İhtilaflarda Uygulanması, Ankara, 2013.
 • ALANGOYA, Yavuz/YILDIRIM, Kâmil/DEREN YILDIRIM: Nevhis, Medeni Usul Hukuku Esasları, İstanbul, 2011.
 • ATALI, Murat/ERMENEK, İbrahim/ERDOĞAN, Ersin: Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2018.
 • AZAKLI ARSLAN, Betül: Medeni Usul Hukuku Açısından Zorunlu Arabuluculuk, Ankara, 2018.
 • BARRETH, Jerome T./BARRETH, Joseph: A History of Alternative Dispute Resolution, San Francisco, 2004.
 • BAYRAKTAR, Muratcan: Alman ve Türk Hukuk Sistemlerinde Arabuluculuk Düzenlemelerine Genel Bakış, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 89, Sayı: 4, Yıl: 2015, s. 151-172.
 • BULUR, Alper: Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Arabuluculuk Yöntemleri, Ankara Barosu Dergisi, Cilt: 65, Sayı: 4, Yıl: 2007, s. 30-46.
 • BÜYÜKAY, Ferhat: Arabuluculuk Anlaşma Belgesi ve İcra Edilebilirlik Şerhi, Ankara, 2018.
 • ÇALIŞIR, Kurtuluş Tayanç: Arabuluculuk, Ankara, 2015.
 • ÇELİKOĞLU, Cengiz Topel: 6532 Sayılı HUAK’a Göre Arabuluculuk Yoluna Başvurulması Ve Çözüm Anlaşmasının Mahkeme ve İcra Usulleri İle İlişkisi, Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, Cilt: I, Ankara, 2014.
 • ÇİÇEK, Mustafa: İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk, Ankara, 2018.
 • ÇİL, Şahin: İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk ve 7036 Sayılı İ.M.K. Uygulaması, Tazminat ve Alacaklarda Hesaplamalar, İş Güvencesi, Ankara, 2018.
 • DEMİR, Şamil: Arabulucunun Hukuki Sorumluluğu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sempozyumu I, İstanbul, 2014, s. 115-147.
 • DÜR, Orhan: Arabuluculuk Faaliyeti ve Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri, Ankara, 2018.
 • EKMEKÇİ, Ömer/ÖZEKES, Muhammet/ATALI, Murat/SEVEN, Vural: Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, İstanbul, 2019.
 • EKŞİ, Nuray: Tahkim Öncesi Uyuşmazlık Çözüm Usulleri ve Bu Usuller Tüketilmeden Tahkime Başvurulmasının Sonuçları, İstanbul, 2015.
 • ERCAN, İsmail: Medeni Usul Hukuku, Kocaeli, 2016.
 • EREN, Yusuf: Teoride ve Uygulamada Uluslararası Arabuluculuk, Ankara, 2016.
 • ERGİNER, Umut Ozan: Arabuluculuk ve Gizlilik, Uluslararası Antalya Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 9, Yıl: 2017, s. 73-98.
 • GOODMAN, Andrew: Arabuluculuğa Hazırlanmak, Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi, Ankara, 2017. (Arabuluculuğa Hazırlanmak)
 • GOODMAN, Andrew: Arabuluculukta Etkili Taraf Vekilliği, Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi, Ankara, 2017. (Taraf Vekilliği)
 • GÜMÜŞ, Alper: Türk İsviçre Borçlar Hukukunda Vekilin Özen Borcu, İstanbul, 2001.
 • GÜNAY, Cevdet İlhan: İş Yargısı ve Arabuluculuk, Ankara, 2017.
 • GÜNER, Semih: Avukatlık Hukuku, Ankara, 2003.
 • GÜNERGÖK, Özcan: Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğü, AÜEHFD, Cilt: VII, Sayı: 1-2, Yıl: 2003, s. 655-667.
 • ŞAHİN, Hüseyin Güngör, Arabuluculuk, Ankara, 2008.
 • HALICI, Ali/TOPRAK, Musa: Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, Ankara, 2014.
 • ILDIR, Gülgün: Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara, 2013.
 • İLHAN, Onur: Türk Hukukunda Arabuluculuk Sözleşmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2020.
 • KAPLAN GÜLER, Beyhan: Boşanmanın Hukuki Sonuçlarında Arabuluculuk, İstanbul, 2014.
 • KAPLAN, Yavuz: Arabuluculuk ve Türk Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısına Eleştirel Bir Bakış, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Sayı: 1-2, Yıl: 2008, s. 115-146.
 • KAR, Bektaş: İş Yargılaması Usulü, Ankara, 2018.
 • KARSLI, Abdurrahim: Medeni Muhakeme Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2011.
 • KARYAĞDI, Müjgan: Amerika Birleşik Devletleri'nde Uygulanmakta Olan Arabuluculuğun Yasal Düzenlemesi ve Türk Hukuku ile Mukayesesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1-2, Yıl: 2007, s. 919-964.
 • KEKEÇ, Elif Kısmet: Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde Temel Aşamalar ve Taktikler, 6325 Sayılı Kanun’a Göre Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara, 2014.
 • KIYAK, Emre: Arabuluculuk Süreci Sonucunda Ulaşılan Anlaşma Belgesinin Hukuki Niteliği, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 6, Yıl: 2015, s. 523-548. (Anlaşma Belgesi)
 • KIYAK, Emre: Dönüştürücü Arabuluculuk-Problem Çözücü Arabuluculuk ile Uyumlaştırılması, Ankara, 2018. (Dönüştürücü Arabuluculuk)
 • KİTE, Deniz: 21. Yüzyılda Arabuluculuk-Meditasyon, Kayseri, 2007.
 • KÖME AKPULAT, Ayşe: İş Mahkemelerinde Yargılamanın Özellikleri, İstanbul, 2018.
 • KURT KONCA, Nesibe: Medeni Usul Hukukunda Aleniyet İlkesi, Ankara, 2009.
 • KURU, Baki/ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2013.
 • MOORE, Christopher W.: Arabuluculuk Süreci (Çev. KAÇMAZ, Tarkan/ALKIN, Zeynep), Ankara, 2016.
 • MUTLAY, Faruk Barış: İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk, İş Hukukuna Genç Yaklaşımlar III, İstanbul, 2018.
 • NAMLI, Mert: İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağının Değerlendirilmesi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği 40. Yıl Uluslararası Toplantısı, TİSK, Kasım 2016.
 • OĞUZ, Özgür: Türk İş Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, İstanbul, 2016.
 • ORHAN, Cihan: 50 Soruda Arabuluculuk El Kitabı, Ankara, 2019.
 • ÖNEN, Ergun: Medeni Yargılama Hukukunda Sulh, Ankara, 1972.
 • ÖZBAY, İbrahim: Alternatif uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 3-4, Yıl: 2006, s. 459-475.
 • ÖZBEK, Mustafa Serdar: Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara, 2016.
 • ÖZDEMİR, Olgu: “Bireysel İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: LXXIV, (Prof. Dr. Fevzi Şahlanan’a Armağan), Y. 2016, s. 601-615.
 • ÖZEKES, Muhammet: Arabuluculuk Çalışma Toplantısı Arabuluculukla İlgili Güncel Sorunlar, Beklentiler ve Öneriler Sonuç Raporu, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Yıl: 2015, s. 119-133.
 • ÖZER DENİZ, Miray: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Arabuluculuğa Hâkim Gizlilik İlkesinin Birlikte Değerlendirilmesi, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, Yıl: 2020, s. 63-71.
 • ÖZMUMCU, Seda: Arabulucunun Rolü, Kolaylaştırıcı ve Değerlendirici Arabuluculuk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 71, Sayı: 1, 2013, s. 1369-1389. (Arabulucunun Rolü)
 • ÖZMUMCU, Seda: Uzak Doğu’da Arabuluculuk Anlayışı ile Türk Hukuk Sisteminde Arabuluculuk Kurumuna Genel Bir Bakış, İstanbul, 2013. (Uzak Doğu)
 • PAPPAS, Brian A.: Med-Arb and the Legalization of Alternative Dispute Resolution, Harvard Negotiation Law Review, Cilt: 20, Yıl: 2015, s. 157-203.
 • PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/ÖZEKES, Muhammet: Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2012. (Medeni Usul Hukuku)
 • PEKCANITEZ, Hakan/ÖZEKES, Muhammet/AKKAN, Mine/TAŞ KORKMAZ, Hülya, Pekcanıtez Medeni Usul Hukuku, Cilt: I, İstanbul, 2017. (Pekcanıtez-Usul)
 • PEKCANITEZ, Hakan: Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri, HPD, C. 5, Y. 2005, s. 12-16. (Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri)
 • PEKCANITEZ, Hakan: Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısının Tanıtımı, Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı VI: Medeni Usul Hukukunda Kanun Yolları ve Arabuluculuk Kanun Tasarısı, İzmir 19-20 Ekim 2007, TBB Yayınları: 150, Ankara, 2008. (Kanun Tasarısı)
 • PEKCANITEZ, Hakan: Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sempozyumu, Ankara 05-06 Kasım 2009. (Sempozyum)
 • PEKCANITEZ, Hakan: Medeni Usul Hukukunda Alenilik İlkesi, Av. Dr. Faruk Erem Armağan, Ankara, 1999, s. 635-666. (Alenilik İlkesi)
 • SABUNCUOĞLU, Zeyyat: Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, Bursa, 2016.
 • SARISÖZEN, M. Serhat: Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yolları Işığında Avukatlık Hukukunda Uzlaştırma, Ankara, 2011.
 • SEROZAN, Rona: Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul, 2019.
 • SEVİM, Onur Utku: AB Müktesebatı ve Türk Hukukunda Arabuluculuk, Ankara, 2016.
 • SUNGURTEKİN ÖZKAN, Meral: Avukatlık Hukuku, İzmir, 2006. (Avukatlık Hukuku)
 • SUNGURTEKİN ÖZKAN, Meral: Avukatlık Kanununun 35/A Maddesi Çerçevesinde Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi, MİHDER, S. 2, Y. 2005, s. 353-369. (Uzlaşma Yetkisi)
 • ŞAHİN CEYLAN, Şule: Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, İstanbul, 2009.
 • TAHİROĞLU, Fatih: Tebligat Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Tebligat Çıkarmaya Yetkili Merciler, İÜHFM, Cilt: LXXIV, Sayı: 1, Yıl: 2016, s. 389-396.
 • TANRIVER, Süha: Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları: Arabuluculuk Kurumuna Hukuki ve Sosyolojik Bir Bakış, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara, 2006, s. 821-842. (Sosyolojik Bakış)
 • TANRIVER, Süha: Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Özellikle Arabuluculuk, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 64, Yıl: 2006, s. 151-177. (Alternatif Uyuşmazlık Çözümü)
 • TANRIVER, Süha: Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı’nın Değerlendirilmesi, Makalelerim II, 2006-2010, Ankara, 2011, s. 183-211. (Kanun Tasarısı)
 • TANRIVER, Süha: İlamlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, Ankara, 1996. (İcranın İadesi)
 • TANRIVER, Süha: Medeni Usul Hukuku, Cilt: 1, Ankara, 2016, s. 372-378. (Medeni Usul Hukuku)
 • TAŞPOLAT TUĞSAVUL, Melis: Türk Hukukunda Arabuluculuk (6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Çerçevesinde), Ankara, 2012.
 • UMAR, Bilge: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara, 2011.
 • YAĞCIOĞLU, Kaan Muharrem: Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Uyarınca Arabuluculuk ve Arabuluculuğun İş Yargılamasına Etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 2, Yıl: 2018, s. 457-486.
 • YARAR, Güven: Milletlerarası Özel Hukukta Arabuluculuk, İstanbul, 2019.
 • YAVUZ, Cevdet: Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler, İstanbul, 2019.
 • YAZICI TIKTIK, Çiğdem: Arabuluculukta Gizliliğin Korunması, İstanbul, 2013.
 • YILDIRIM, Ferhat: Türk Hukuk Sisteminde Alternatif Bir Çözüm Yolu Olarak Arabuluculuk, International Journal of Social Sciences and Education Research, Cilt: 2, Sayı: 3, Yıl: 2016, s. 748-762.
 • YILMAZ, Ejder: Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi, 75. Yaş Günü için Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara, 2004, s. 843-856.

ARABULUCULUK KURUMUNDA GİZLİLİK VE HUKUKİ SONUÇLARI

Yıl 2023, Cilt: 28 Sayı: 49, 621 - 667, 30.12.2023

Öz

Arabuluculuğun en önemli özelliklerinden biri sürecin hem içeriğine ilişkin hem de kendisi için getirilen gizlilik ilkesidir. Sürecin tarafları bu sürecin gizli şekilde sürdürüleceğinden emin olmaları durumunda uyuşmazlığın çözümü noktasında gerekli desteği ve katkıyı sağlayabilirler. Bu şekilde de sürecin taraflarının uyuşmazlığın çözümündeki menfaatleri daha sağlıklı belirlenerek daha rasyonel çözümler ortaya konulabilir.
Ayrıca arabuluculuk faaliyetinden elde edilen kişisel verilerin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na hâkim olan ilkelere uygun işlenmesi de gerekmektedir. Bu yükümlülük ise, gizlilik ilkesiyle belgelerin veya beyanların kullanılmaması ilkesinin sonucudur. Tüm bu nedenler sürecin taraflarının, arabuluculuk sürecine katılan üçüncü kişilerin ve arabulucuların sır saklama yükümlülüklerinin temellerini oluşturmaktadır.

Kaynakça

 • AKAN, Pınar: Arabuluculuk ve Deniz Hukuku’na İlişkin İhtilaflarda Uygulanması, Ankara, 2013.
 • ALANGOYA, Yavuz/YILDIRIM, Kâmil/DEREN YILDIRIM: Nevhis, Medeni Usul Hukuku Esasları, İstanbul, 2011.
 • ATALI, Murat/ERMENEK, İbrahim/ERDOĞAN, Ersin: Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2018.
 • AZAKLI ARSLAN, Betül: Medeni Usul Hukuku Açısından Zorunlu Arabuluculuk, Ankara, 2018.
 • BARRETH, Jerome T./BARRETH, Joseph: A History of Alternative Dispute Resolution, San Francisco, 2004.
 • BAYRAKTAR, Muratcan: Alman ve Türk Hukuk Sistemlerinde Arabuluculuk Düzenlemelerine Genel Bakış, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 89, Sayı: 4, Yıl: 2015, s. 151-172.
 • BULUR, Alper: Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Arabuluculuk Yöntemleri, Ankara Barosu Dergisi, Cilt: 65, Sayı: 4, Yıl: 2007, s. 30-46.
 • BÜYÜKAY, Ferhat: Arabuluculuk Anlaşma Belgesi ve İcra Edilebilirlik Şerhi, Ankara, 2018.
 • ÇALIŞIR, Kurtuluş Tayanç: Arabuluculuk, Ankara, 2015.
 • ÇELİKOĞLU, Cengiz Topel: 6532 Sayılı HUAK’a Göre Arabuluculuk Yoluna Başvurulması Ve Çözüm Anlaşmasının Mahkeme ve İcra Usulleri İle İlişkisi, Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, Cilt: I, Ankara, 2014.
 • ÇİÇEK, Mustafa: İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk, Ankara, 2018.
 • ÇİL, Şahin: İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk ve 7036 Sayılı İ.M.K. Uygulaması, Tazminat ve Alacaklarda Hesaplamalar, İş Güvencesi, Ankara, 2018.
 • DEMİR, Şamil: Arabulucunun Hukuki Sorumluluğu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sempozyumu I, İstanbul, 2014, s. 115-147.
 • DÜR, Orhan: Arabuluculuk Faaliyeti ve Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri, Ankara, 2018.
 • EKMEKÇİ, Ömer/ÖZEKES, Muhammet/ATALI, Murat/SEVEN, Vural: Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, İstanbul, 2019.
 • EKŞİ, Nuray: Tahkim Öncesi Uyuşmazlık Çözüm Usulleri ve Bu Usuller Tüketilmeden Tahkime Başvurulmasının Sonuçları, İstanbul, 2015.
 • ERCAN, İsmail: Medeni Usul Hukuku, Kocaeli, 2016.
 • EREN, Yusuf: Teoride ve Uygulamada Uluslararası Arabuluculuk, Ankara, 2016.
 • ERGİNER, Umut Ozan: Arabuluculuk ve Gizlilik, Uluslararası Antalya Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 9, Yıl: 2017, s. 73-98.
 • GOODMAN, Andrew: Arabuluculuğa Hazırlanmak, Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi, Ankara, 2017. (Arabuluculuğa Hazırlanmak)
 • GOODMAN, Andrew: Arabuluculukta Etkili Taraf Vekilliği, Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi, Ankara, 2017. (Taraf Vekilliği)
 • GÜMÜŞ, Alper: Türk İsviçre Borçlar Hukukunda Vekilin Özen Borcu, İstanbul, 2001.
 • GÜNAY, Cevdet İlhan: İş Yargısı ve Arabuluculuk, Ankara, 2017.
 • GÜNER, Semih: Avukatlık Hukuku, Ankara, 2003.
 • GÜNERGÖK, Özcan: Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğü, AÜEHFD, Cilt: VII, Sayı: 1-2, Yıl: 2003, s. 655-667.
 • ŞAHİN, Hüseyin Güngör, Arabuluculuk, Ankara, 2008.
 • HALICI, Ali/TOPRAK, Musa: Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, Ankara, 2014.
 • ILDIR, Gülgün: Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara, 2013.
 • İLHAN, Onur: Türk Hukukunda Arabuluculuk Sözleşmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2020.
 • KAPLAN GÜLER, Beyhan: Boşanmanın Hukuki Sonuçlarında Arabuluculuk, İstanbul, 2014.
 • KAPLAN, Yavuz: Arabuluculuk ve Türk Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısına Eleştirel Bir Bakış, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Sayı: 1-2, Yıl: 2008, s. 115-146.
 • KAR, Bektaş: İş Yargılaması Usulü, Ankara, 2018.
 • KARSLI, Abdurrahim: Medeni Muhakeme Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2011.
 • KARYAĞDI, Müjgan: Amerika Birleşik Devletleri'nde Uygulanmakta Olan Arabuluculuğun Yasal Düzenlemesi ve Türk Hukuku ile Mukayesesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1-2, Yıl: 2007, s. 919-964.
 • KEKEÇ, Elif Kısmet: Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde Temel Aşamalar ve Taktikler, 6325 Sayılı Kanun’a Göre Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara, 2014.
 • KIYAK, Emre: Arabuluculuk Süreci Sonucunda Ulaşılan Anlaşma Belgesinin Hukuki Niteliği, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 6, Yıl: 2015, s. 523-548. (Anlaşma Belgesi)
 • KIYAK, Emre: Dönüştürücü Arabuluculuk-Problem Çözücü Arabuluculuk ile Uyumlaştırılması, Ankara, 2018. (Dönüştürücü Arabuluculuk)
 • KİTE, Deniz: 21. Yüzyılda Arabuluculuk-Meditasyon, Kayseri, 2007.
 • KÖME AKPULAT, Ayşe: İş Mahkemelerinde Yargılamanın Özellikleri, İstanbul, 2018.
 • KURT KONCA, Nesibe: Medeni Usul Hukukunda Aleniyet İlkesi, Ankara, 2009.
 • KURU, Baki/ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2013.
 • MOORE, Christopher W.: Arabuluculuk Süreci (Çev. KAÇMAZ, Tarkan/ALKIN, Zeynep), Ankara, 2016.
 • MUTLAY, Faruk Barış: İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk, İş Hukukuna Genç Yaklaşımlar III, İstanbul, 2018.
 • NAMLI, Mert: İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağının Değerlendirilmesi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği 40. Yıl Uluslararası Toplantısı, TİSK, Kasım 2016.
 • OĞUZ, Özgür: Türk İş Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, İstanbul, 2016.
 • ORHAN, Cihan: 50 Soruda Arabuluculuk El Kitabı, Ankara, 2019.
 • ÖNEN, Ergun: Medeni Yargılama Hukukunda Sulh, Ankara, 1972.
 • ÖZBAY, İbrahim: Alternatif uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 3-4, Yıl: 2006, s. 459-475.
 • ÖZBEK, Mustafa Serdar: Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara, 2016.
 • ÖZDEMİR, Olgu: “Bireysel İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: LXXIV, (Prof. Dr. Fevzi Şahlanan’a Armağan), Y. 2016, s. 601-615.
 • ÖZEKES, Muhammet: Arabuluculuk Çalışma Toplantısı Arabuluculukla İlgili Güncel Sorunlar, Beklentiler ve Öneriler Sonuç Raporu, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Yıl: 2015, s. 119-133.
 • ÖZER DENİZ, Miray: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Arabuluculuğa Hâkim Gizlilik İlkesinin Birlikte Değerlendirilmesi, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, Yıl: 2020, s. 63-71.
 • ÖZMUMCU, Seda: Arabulucunun Rolü, Kolaylaştırıcı ve Değerlendirici Arabuluculuk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 71, Sayı: 1, 2013, s. 1369-1389. (Arabulucunun Rolü)
 • ÖZMUMCU, Seda: Uzak Doğu’da Arabuluculuk Anlayışı ile Türk Hukuk Sisteminde Arabuluculuk Kurumuna Genel Bir Bakış, İstanbul, 2013. (Uzak Doğu)
 • PAPPAS, Brian A.: Med-Arb and the Legalization of Alternative Dispute Resolution, Harvard Negotiation Law Review, Cilt: 20, Yıl: 2015, s. 157-203.
 • PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/ÖZEKES, Muhammet: Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2012. (Medeni Usul Hukuku)
 • PEKCANITEZ, Hakan/ÖZEKES, Muhammet/AKKAN, Mine/TAŞ KORKMAZ, Hülya, Pekcanıtez Medeni Usul Hukuku, Cilt: I, İstanbul, 2017. (Pekcanıtez-Usul)
 • PEKCANITEZ, Hakan: Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri, HPD, C. 5, Y. 2005, s. 12-16. (Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri)
 • PEKCANITEZ, Hakan: Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısının Tanıtımı, Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı VI: Medeni Usul Hukukunda Kanun Yolları ve Arabuluculuk Kanun Tasarısı, İzmir 19-20 Ekim 2007, TBB Yayınları: 150, Ankara, 2008. (Kanun Tasarısı)
 • PEKCANITEZ, Hakan: Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sempozyumu, Ankara 05-06 Kasım 2009. (Sempozyum)
 • PEKCANITEZ, Hakan: Medeni Usul Hukukunda Alenilik İlkesi, Av. Dr. Faruk Erem Armağan, Ankara, 1999, s. 635-666. (Alenilik İlkesi)
 • SABUNCUOĞLU, Zeyyat: Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, Bursa, 2016.
 • SARISÖZEN, M. Serhat: Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yolları Işığında Avukatlık Hukukunda Uzlaştırma, Ankara, 2011.
 • SEROZAN, Rona: Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul, 2019.
 • SEVİM, Onur Utku: AB Müktesebatı ve Türk Hukukunda Arabuluculuk, Ankara, 2016.
 • SUNGURTEKİN ÖZKAN, Meral: Avukatlık Hukuku, İzmir, 2006. (Avukatlık Hukuku)
 • SUNGURTEKİN ÖZKAN, Meral: Avukatlık Kanununun 35/A Maddesi Çerçevesinde Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi, MİHDER, S. 2, Y. 2005, s. 353-369. (Uzlaşma Yetkisi)
 • ŞAHİN CEYLAN, Şule: Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, İstanbul, 2009.
 • TAHİROĞLU, Fatih: Tebligat Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Tebligat Çıkarmaya Yetkili Merciler, İÜHFM, Cilt: LXXIV, Sayı: 1, Yıl: 2016, s. 389-396.
 • TANRIVER, Süha: Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları: Arabuluculuk Kurumuna Hukuki ve Sosyolojik Bir Bakış, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara, 2006, s. 821-842. (Sosyolojik Bakış)
 • TANRIVER, Süha: Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Özellikle Arabuluculuk, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 64, Yıl: 2006, s. 151-177. (Alternatif Uyuşmazlık Çözümü)
 • TANRIVER, Süha: Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı’nın Değerlendirilmesi, Makalelerim II, 2006-2010, Ankara, 2011, s. 183-211. (Kanun Tasarısı)
 • TANRIVER, Süha: İlamlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, Ankara, 1996. (İcranın İadesi)
 • TANRIVER, Süha: Medeni Usul Hukuku, Cilt: 1, Ankara, 2016, s. 372-378. (Medeni Usul Hukuku)
 • TAŞPOLAT TUĞSAVUL, Melis: Türk Hukukunda Arabuluculuk (6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Çerçevesinde), Ankara, 2012.
 • UMAR, Bilge: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara, 2011.
 • YAĞCIOĞLU, Kaan Muharrem: Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Uyarınca Arabuluculuk ve Arabuluculuğun İş Yargılamasına Etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 2, Yıl: 2018, s. 457-486.
 • YARAR, Güven: Milletlerarası Özel Hukukta Arabuluculuk, İstanbul, 2019.
 • YAVUZ, Cevdet: Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler, İstanbul, 2019.
 • YAZICI TIKTIK, Çiğdem: Arabuluculukta Gizliliğin Korunması, İstanbul, 2013.
 • YILDIRIM, Ferhat: Türk Hukuk Sisteminde Alternatif Bir Çözüm Yolu Olarak Arabuluculuk, International Journal of Social Sciences and Education Research, Cilt: 2, Sayı: 3, Yıl: 2016, s. 748-762.
 • YILMAZ, Ejder: Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi, 75. Yaş Günü için Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara, 2004, s. 843-856.
Toplam 82 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk ve Beşeri Bilimler, Hukuk, Toplum ve Sosyo-Yasal Araştırma
Bölüm Özel Hukuk
Yazarlar

Uğur Yazıcı 0000-0003-4999-3851

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 28 Sayı: 49

Kaynak Göster

APA Yazıcı, U. (2023). ARABULUCULUK KURUMUNDA GİZLİLİK VE HUKUKİ SONUÇLARI. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 28(49), 621-667.
AMA Yazıcı U. ARABULUCULUK KURUMUNDA GİZLİLİK VE HUKUKİ SONUÇLARI. DÜHFD. Aralık 2023;28(49):621-667.
Chicago Yazıcı, Uğur. “ARABULUCULUK KURUMUNDA GİZLİLİK VE HUKUKİ SONUÇLARI”. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 28, sy. 49 (Aralık 2023): 621-67.
EndNote Yazıcı U (01 Aralık 2023) ARABULUCULUK KURUMUNDA GİZLİLİK VE HUKUKİ SONUÇLARI. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 28 49 621–667.
IEEE U. Yazıcı, “ARABULUCULUK KURUMUNDA GİZLİLİK VE HUKUKİ SONUÇLARI”, DÜHFD, c. 28, sy. 49, ss. 621–667, 2023.
ISNAD Yazıcı, Uğur. “ARABULUCULUK KURUMUNDA GİZLİLİK VE HUKUKİ SONUÇLARI”. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 28/49 (Aralık 2023), 621-667.
JAMA Yazıcı U. ARABULUCULUK KURUMUNDA GİZLİLİK VE HUKUKİ SONUÇLARI. DÜHFD. 2023;28:621–667.
MLA Yazıcı, Uğur. “ARABULUCULUK KURUMUNDA GİZLİLİK VE HUKUKİ SONUÇLARI”. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 28, sy. 49, 2023, ss. 621-67.
Vancouver Yazıcı U. ARABULUCULUK KURUMUNDA GİZLİLİK VE HUKUKİ SONUÇLARI. DÜHFD. 2023;28(49):621-67.