Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Concepts of Prophecy in the Quran

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 2, 18 - 44, 22.11.2017

Öz

In the Qur’an there are many concepts regarding prophets which are related to the prophetic adjectives and tasks. The Almighty God who chooses and appoints the prophets and the concept of Prophecy is the pillar of Islamic belief. Their missions are determined in the light of prophetic adjectives and tasks. Prophets are at the heart of God-man relationship.  They are responsible for the communication between God and human beings and for the execution of the revelations on their daily life. The abstractions affiliated to the Prophets in the Qur'an are essential for an appropriate and precise conception of the prophet hood.

Kaynakça

  • Abdülbâkî, Muhammed Fuâd, el-Mu’cemmü’l-Müfehres li’l-Elfâzi’l-Kur’ani’l-Kerîm, belâğ بلاغ kavramı, Kahire 1408/1988. El-Câbirî, Muhammed Âbid, Arap İslam Kültürünün Akıl Yapısı, çev. Burhan Köroğlu, Hasan Hacak, Ekrem Demirli, İst. 2001. Esed, Muhammed; Kur’an Mesajı, İşaret Yayınları, 1997. İbn Manzûr, Ebü’l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem b. Alî b. Ahmed el-Ensârî er-Rüveyfiî, Lisanü’l- Arab, 3.Baskı, Daru’s- Sadır, Beyrut, 1414/1994. İsfehânî, Rağıb, Müfredât fî Garîbi’l-Kur’an, Thk. Safvan Adnân Davûdî, 2. Baskı, Daru’l-Kalem-Şam, Daru’s-Şamiyye-Beyrut, H.1418, M.1997. İslamoğlu, Mustafa, Hayat Kitabı Kur’an Gerekçeli Meâl Tefsir, İst. 2010. Topaloğlu, Bekir,‘el-Hâdî’ maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansilopedisi, DİA, İstanbul 1997, c. XV. Öz, Mustafa, ed-dâî الداعى maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansilopedisi, DİA, İstanbul 1993, c. XIII. Yazır, Elmalılı M.Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili , İstanbul

Kur'an-ı Kerim'de Nübüvvete Ait Kavramlar

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 2, 18 - 44, 22.11.2017

Öz

             Kur'an-ı Kerim'de  peygamberler ile ilgili pek çok kavram geçmektedir. Bu kavramlar peygamberlerin sıfatları ve görevleri ile ilgilidir. Peygamberleri seçen ve görevlendiren Yüce Allah'tır. Peygamberlik İslam inancının temel esaslarındandır. Görev alanlarının neler olduğu bu kavramlar bağlamında ortaya konmuştur. Peygamberler, Allah-insan ilişkisinin merkezinde yer alır. Vahyin yaşanması/örneği ve tebliği görevini yürütür. Kur'an-ı Kerim'de geçen Peygamberlerler ile ilgili kavramlar doğru ve sağlıklı bir peygamber anlayışı için önemlidir.

Kaynakça

  • Abdülbâkî, Muhammed Fuâd, el-Mu’cemmü’l-Müfehres li’l-Elfâzi’l-Kur’ani’l-Kerîm, belâğ بلاغ kavramı, Kahire 1408/1988. El-Câbirî, Muhammed Âbid, Arap İslam Kültürünün Akıl Yapısı, çev. Burhan Köroğlu, Hasan Hacak, Ekrem Demirli, İst. 2001. Esed, Muhammed; Kur’an Mesajı, İşaret Yayınları, 1997. İbn Manzûr, Ebü’l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem b. Alî b. Ahmed el-Ensârî er-Rüveyfiî, Lisanü’l- Arab, 3.Baskı, Daru’s- Sadır, Beyrut, 1414/1994. İsfehânî, Rağıb, Müfredât fî Garîbi’l-Kur’an, Thk. Safvan Adnân Davûdî, 2. Baskı, Daru’l-Kalem-Şam, Daru’s-Şamiyye-Beyrut, H.1418, M.1997. İslamoğlu, Mustafa, Hayat Kitabı Kur’an Gerekçeli Meâl Tefsir, İst. 2010. Topaloğlu, Bekir,‘el-Hâdî’ maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansilopedisi, DİA, İstanbul 1997, c. XV. Öz, Mustafa, ed-dâî الداعى maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansilopedisi, DİA, İstanbul 1993, c. XIII. Yazır, Elmalılı M.Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili , İstanbul

Ayrıntılar

Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Furat AKDEMİR
0000-0002-1426-6489

Yayımlanma Tarihi 22 Kasım 2017
Başvuru Tarihi
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

ISNAD Akdemir, Furat . "Kur'an-ı Kerim'de Nübüvvete Ait Kavramlar". Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 / 2 (Kasım 2017): 18-44 .Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Journal of Düzce University Faculty of Theology

مجلة كلية الإلهيـات بجامعة دوزجة