Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 429 - 456 2018-04-10

“KAŞAĞI” ADLI HİKÂYENİN AİLE İÇİ İLETİŞİM VE İLETİŞİM ÇATIŞMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
THE EXAMINATION OF THE STORY OF “KASAGI” IN TERMS OF INTRA-FAMILIAL COMMUNICATION AND COMMUNICATION CONFLICTS

Ali can Başay [1] , Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik [2]


Günümüzde yapılan birçok araştırma, aile içi ilişkilerin niteliğinin ve iletişim örüntüsünün bireylerin psikolojik sağlığını olumlu veya olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. Kişilerarası ilişkilerde ve aile içi iletişimde bulunan iletişim çatışmalarının fark edilememesi ve çözüm yolları geliştirilememesi, özellikle de toplumun temel birimi olan aile içindeki çocukları olumsuz etkilemekte ve bazı ilişki problemlerine sebep olmaktadır. İletişim çatışmalarının birçok sebebi bulunmakla birlikte, çocuklukta kazanılan ve yaşam boyunca benzer olaylarda sergilenen ego durumları da iletişim çatışmalarına sebep olmaktadır. Bu çalışmada, ilkokul döneminde başarı duygusunun tatmin edilmesinde önemli olan okuma etkinlikleri çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye edilen ve 100 Temel Eser içerisinde bulunan Ömer Seyfettin’in “Kaşağı” adlı hikayesinde yer alan iletişim örüntülerinin içeriği, aile içi iletişim ve iletişim çatışmaları açısından incelenmiştir. “Kaşağı” adlı hikaye doküman analizi tekniği çerçevesinde transaksiyonel analiz ve graf analizi yaklaşımları bağlamında ele alınmış ve topluma katılımında önemli bir dönem olan ilkokul döneminde çocukların bu iletişim kültürü ve çatışmalarından nasıl etkilendiği hakkında bulgulara ulaşılmak hedeflenmiştir. Sonuç olarak, çocukların maruz kaldığı iletişim kültürünün hikayelerden etkilendiği, aile içi ve kişilerarası iletişimde, kişilerin tutumlarının ve önyargılarının karşıdaki kişiye eksik ve yanlış algılanan mesajlar göndermesine sebep olabildiği, bu eksik ve yanlış mesajların çeşitli kitle iletişim araçlarıyla pekiştirilebildiği ve bu durumun ise çocukların ruh sağlığı gelişimini olumsuz etkilediği söylenebilir

In recent days, many studies have shown that the pattern of communication and the quality of intra-familial interaction may negatively or positively affect a person’s mental health. The inability to recognize the conflicts of communication in the interpersonal relations and the intra-family communication and the inabilitiy to develop the ways of solutions negatively affect the children in the family which is the basic unit of the society and cause some relationship problems. While there are many reasons for conflicts of communication, the ego situations that were won in childhood and exhibited during similar events throughout life can also cause conflicts of communication. In this research, communıcation patterns has examined the content of the story of Ömer Seyfettin "Kaşağı", which is recommended by the Ministry of National Education and which is included in 100 Basic Works, the intra-family communication and conflicts of communication within the framework of reading activities that are important in satisfying the sensation of success in primary school period. The story called "Kaşağı" was handled with by transactional analysis and graph analysis approaches in the frame of document analysis technique and it was aimed to reach the findings about how children affected by this communication culture and conflicts during primary school period which is an important period in collective participation. As a result, it can be said that children's exposure to culture of communication is influenced by the stories, the attitudes and prejudices of the person may cause to sent the incomplete and misrecognized messages to the opposite person in the intra-family and personal communication, and these incomplete and incorrect messages can be reinforced by various mass media and this situation can negatively affect the development of mental health of the children.   

 • AKKOYUN, Füsun (2011). Transaksiyonel Analiz(4.Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • BAKIRCIOĞLU, Rasim (2002). Çocuk Ruh Sağlığı Ve Uyum Bozuklukları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • BIÇAKÇI, İlker (1998). İletişim Ve Halkla İlişkiler. Ankara: MediaCat Yayınları
 • BLECHMAN, Elaine (1991). Effective Communication: Enabling Multiproblem Families To Change. In Philip A. Cowan and Mavis Hetherington(Eds.) Family Transitions Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Publishers, s.219-247.
 • BURLESON, Brant (2010). “The Nature Of Interpersonal Communication: A Message-Centered Approach. In Charles R. Berger, Michael E. Roloff and David R. Roskos-Ewoldsen (Eds.). The Handbook Of Communication Science, (2nd ed.) Los Angeles, Sage, s. 145-165.
 • CLARKSON, Petruska (2005). Transactional Analysis Psychotherapy: İntegrative Approach, London: Routledge.
 • CÜCELOĞLU, Doğan (2002). İletişim Donanımları(28. Baskı) İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • DİLİDÜZGÜN, Selahattin (2005). Eğitsel Bir Bakış Açısıyla Ömer Seyfettin ve "Kaşağı". Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (1), 11-24.
 • DÖKMEN, Üstün (2005). İletişim Çatışmaları Ve Empati(4. Baskı) İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • DÖNMEZER, İbrahim (1999). Ailede İletişim Ve Etkileşim. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • DURU, Ayşen (1995). İlkokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygıları İle Ana Baba Tutumları Arasındaki İlişki. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • GARDİNER, Harry ve GANDER Mary (2004). Çocuk Ve Ergen Gelişimi (4. Baskı) Ankara: İmge Kitabevi.
 • GİLL, David and BRİDGET, Adams (2002). ABC Of Communication Studies (2nd ed.). UK: Nelson Thornes Ltd.
 • GÜNEYLİ, Ahmet Ve KONEDRALİ, Güner. (2008). “İncircinin Dediği” Adlı Kıbrıs Türk Masalının Kişilerarası İletişim Çatışmaları Açısından Çözümlenmesi. Milli Folklor, 20 (77), 75-82.
 • GÜRPINAR AKAN, Asena (2001). 7-12 Yaş Çocuklarında Görülen Uyum Ve Davranış Bozuklukları Ve Benlik Saygısı İlişkisi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • KARAMBELKAR, Mohan (2013). Meeting Game: Make Meetings Effective, Efficient, And Energetic. India: Partridge.
 • KAYA, Alim (2011). Kişilerarası İlişkiler Ve Etkili İletişim. Ankara: Pegem A.
 • KIRBAŞLIOĞLU, Filiz (2010). "Köroğlu'nun Zuhuru Kolu"nda İletişim Çatışmaları. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 17 (43), 49-53
 • KORUKLU, Nermin (2011). Kişilerarası İlişkilerde Çatışma Ve Çatışma Çözme. (Editör Alim Kaya, Kişilerarası İlişkiler Ve Etkili İletişim, Ankara: Pegem Akademik Yayınları s.196-219.
 • LAPWORTH, Phil and CHARLOTTE Sills (2011). An İntroduction To Transactional Analysis. Los Angeles: Sage.
 • MCCLİNCY, William (2011). Instructional Methods For Public Safety. Sudbury, MA: Jones and Barrett Learning.
 • MİLES, Mathew. B., & HUBERMAN, Michael (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. London, United States of America: SAGE.
 • ODABAŞI, Battal (2016). Batılılışma Fikri İle Kentlilik Özdeşleşmesinde Örnek Eser: Ahmet Mithat Efendi’nin “Felatun Bey Ve Rakım Efendi” Adlı Eserinin Transaksiyonel Analiz Açıdan İncelenmesi. Yerel Politikalar, 0 (2), 85-115.
 • ÖĞRETİR, Ayşe, Dilek (2006). “Duygusal Gelişim Ve Eğitim: Sözsüz İletişim, Problem Çözme Ve Sosyal Beceriler”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 1-15.
 • ÖĞRETİR, Ayşe, Dilek (2008).“The Relationship Between Culture And The Conflict Resolution Styles: A Survey Method And A Statistical Analysis” Middle-East Journal of Scientific Research, 3 (2), 96-104.
 • ÖĞRETİR-ÖZÇELİK, Ayşe, Dilek (2017a). “Examination Of Social Skills Of Pre- Schools Children İn Turkey”, European Journal of European Studies, 3(2), 80-97.
 • ÖĞRETİR-ÖZÇELİK, Ayşe, Dilek. (2017b). “Investigating And Comparing The Relationship Between Parental Monitoring Types And Perceived Parenting Styles Of The Turkish Students”, International Journal of Human Sciences, 14(1) s. 331-345.
 • ÖĞRETİR, Ayşe Dilek ve ÖZÇELİK, Sezai (2008). “The Study Of Ethnocentrism, Stereotype And Prejudice: Psycho‐ Analytical And Psycho‐Dynamic Theories” Journal Of Qafqaz University, 24, 236-244.
 • ÖĞÜLMÜŞ, Selahattin. (2006). Kişilerarası Sorun Çözme Becerileri Ve Eğitimi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • SAPP, Marty (2004). Cognitive-Behavioral Theories Of Counseling: Traditional And Nontraditional Approaches. Springfield, IL: Charles C Thomas Publishing.
 • ROWATT, Wade (2001). Adolescents İn Crisis: A Guidebook For Parents, Teachers, Ministers, And Counselors. Louisville: Westminister John Know Press.
 • SEYFETTİN, Ömer. (2005). Kaşağı, Ankara: ÜBL Yayınları.
 • SÖNMEZ, Veysel (2008). Karşıt Program. Eurasian Journal Of Educational Research. 30, s. 99-115.
 • YAVUZER, Haluk. (2001). Yaygın Ana-Baba Tutumları, (Ed. Haluk Yavuzer, Ana- Baba Okulu, İstanbul: Remzi Kitabevi, s. 115-131.
 • YÖRÜKOĞLU, Atalay (1998). Gençlik çağı (10. Baskı) İstanbul: Özgür Yayınevi.
 • WIDDOWSON, Mark (2016). Transactional Analysis For Depression: A Step-By-Step Treatment Manual. London: Routledge
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi MART 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ali can Başay
Ülke: Turkey


Yazar: Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: The Netherlands


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { e-gifder324802, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {429 - 456}, doi = {10.19145/e-gifder.324802}, title = {“KAŞAĞI” ADLI HİKÂYENİN AİLE İÇİ İLETİŞİM VE İLETİŞİM ÇATIŞMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Başay, Ali can and Öğretir-Özçelik, Ayşe Dilek} }
APA Başay, A , Öğretir-Özçelik, A . (2018). “KAŞAĞI” ADLI HİKÂYENİN AİLE İÇİ İLETİŞİM VE İLETİŞİM ÇATIŞMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 6 (1) , 429-456 . DOI: 10.19145/e-gifder.324802
MLA Başay, A , Öğretir-Özçelik, A . "“KAŞAĞI” ADLI HİKÂYENİN AİLE İÇİ İLETİŞİM VE İLETİŞİM ÇATIŞMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 (2018 ): 429-456 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/e-gifder/issue/36507/324802>
Chicago Başay, A , Öğretir-Özçelik, A . "“KAŞAĞI” ADLI HİKÂYENİN AİLE İÇİ İLETİŞİM VE İLETİŞİM ÇATIŞMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 (2018 ): 429-456
RIS TY - JOUR T1 - “KAŞAĞI” ADLI HİKÂYENİN AİLE İÇİ İLETİŞİM VE İLETİŞİM ÇATIŞMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Ali can Başay , Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19145/e-gifder.324802 DO - 10.19145/e-gifder.324802 T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 429 EP - 456 VL - 6 IS - 1 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - doi: 10.19145/e-gifder.324802 UR - https://doi.org/10.19145/e-gifder.324802 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi “KAŞAĞI” ADLI HİKÂYENİN AİLE İÇİ İLETİŞİM VE İLETİŞİM ÇATIŞMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Ali can Başay , Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik %T “KAŞAĞI” ADLI HİKÂYENİN AİLE İÇİ İLETİŞİM VE İLETİŞİM ÇATIŞMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2018 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 6 %N 1 %R doi: 10.19145/e-gifder.324802 %U 10.19145/e-gifder.324802
ISNAD Başay, Ali can , Öğretir-Özçelik, Ayşe Dilek . "“KAŞAĞI” ADLI HİKÂYENİN AİLE İÇİ İLETİŞİM VE İLETİŞİM ÇATIŞMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 / 1 (Nisan 2018): 429-456 . https://doi.org/10.19145/e-gifder.324802
AMA Başay A , Öğretir-Özçelik A . “KAŞAĞI” ADLI HİKÂYENİN AİLE İÇİ İLETİŞİM VE İLETİŞİM ÇATIŞMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ. e-gifder. 2018; 6(1): 429-456.
Vancouver Başay A , Öğretir-Özçelik A . “KAŞAĞI” ADLI HİKÂYENİN AİLE İÇİ İLETİŞİM VE İLETİŞİM ÇATIŞMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2018; 6(1): 456-429.