Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Impact of Television Music Programs on the Consumption Behavior of Adolescents

Yıl 2012, Cilt: 2 Sayı: 2, 13 - 26, 31.12.2012

Öz

In this survey has been researched the impact of television music programs on the consumption

behaviors of adolescents in Turkey. Three fundamental points have been concentrated on in the article; these are

consumption of TV music programs, impact of these programs on musical and non-musical/general

consumption. The research samples consist of 110 adolescents between 13 and 16 selected by random sampling

in Bolu province of Turkey. Survey data has been collected through a questionnaire composed of open and

closed ended questions. According to the descriptive statistics of the data, the majority of the adolescents prefer

music channels/televisions broadcasting popular music genres and clips. Roughly the half of the adolescents is

influenced by TV music programs in terms of their musical consumptions. Music programs affect mostly the

behaviors of adolescents such as ‘buying media for listening music’, ‘downloading audio tracks from internet’

and ‘buying CD/VCD/cassettes’. Furthermore, one third of adolescents are influenced by TV music programs in

terms of their general consumptions. Music programs affect mostly the behaviors of adolescents within this

context such as ‘hair styling’, ‘buying magazines’, ‘buying cloths’, ‘buying newspapers’, ‘buying products

bearing images of singers/musicians’, and ‘buying accessories/jewels’. There have been significant differences

among some consumption behaviors in terms of ‘gender’, ‘location of residence’ and ‘employments status of

both parents’, while no significant differences in terms of ‘monthly income’ could be detected.

Kaynakça

 • Abt, D. (2000), "Müzik klipleri: görsel boyutun etkisi", in J. Lull, (Ed.), Popüler müzik ve iletişim, (Çeviri: T. İblağ), Çiviyazıları, İstanbul, pp. 125-143.
 • Arnold, M. J. & Reynolds, K. E. (2003), "Hedonic shopping motivations", Journal of Retailing, 79 (2), pp. 77–95.
 • Behne, K.-E. (1997), "Musikpräferenzen und Musikgeschmack", in H. Bruhn, R. Oerter, H. Rösing, (Ed.), Musikpsychologie. Ein Handbuch, 3. Baskı, Rowohlt, Hamburg, pp. 339-353.
 • Berrakçay, O. (12 Aralık 2006), "Müzik yarışmaları ve medya", Mavi Nota Günlük e-Müzik Gazetesi, http://www.mavi-nota.com/index.php?link=yazi&no=943, (Erişim: 8 Ağustos 2011).
 • Englis, B. G., Solomon, M. R., & Olofsson, A. (1993), "Consumption imagery in music television: A bi-cultural perspective", Journal of Advertising, 22 (4), pp. 21-33.
 • Erdem, C. (2011), "Ergenin müzik ile iletişimi", Türk Pediatri Arşivi Dergisi, 46 (Special issue), ss. 19- 21.
 • Ericsson, C. (2002), Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse. Moderniserade villkor för ungdomars musikaliska lärande, (Studies in Music and music education, nr 4), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Malmö Academy of Music.
 • Erkmen, T. & Yüksel, C. A. (2008), "Tüketicilerin alışveriş davranış biçimleri ile demografik ve sosyo kültürel özelliklerinin incelenmesine yönelik bir araştırma", Ege Akademik Bakış, 2 (8), ss. 683-727.
 • Feierabend, S. (1996), Fernsehen - wie Schüler es sehen. Dokumentation Heft 4, Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Baden-Baden.
 • Feierabend, S. & Klinger, W. (2001), Jugend, Information, (Multi-)Media, Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Baden-Baden.
 • Günindi-Ersöz, A. (2002), "Popüler kültür ürünlerinden müzik videolarının gençler üzerindeki olumsuz etkileri", Aile ve Toplum Dergisi, 2 (5), ss. 55-62.
 • Hering, F. (2005), Einfluss der Medien auf das Konsumverhalten von Kindern und Jugendlichen, Grin Verlag, München.
 • Kalay, A. (2008), Müziğin görselliği, Kalkedon, İstanbul.
 • Kalyoncu, N. (Temmuz 2011), "Ergenlerin televizyon müzik programı tercihleri üzerine bir araştırma", Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 1 (2), ss. 43–57, http://www.iletisimarastirmalari.com/images/ Belgeler/4.pdf, (Erişim: 23 Eylül 2011).
 • Kuyucu, M. (2005), Pop infilakı, Kar Yayınları, İstanbul.
 • Kükrer, Ö. (Ocak 2011), "Üniversite öğrencilerinde hedonik tüketimin cinsiyete göre farklılaşması", Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), ss. 78-87, http://www.iletisimarastirmalari.com/images/Belgeler/makale6.pdf, (Erişim: 23 Ağustos 2011).
 • Levy, S. (1983), "Ad nauseum: How MTV sells out rock & roll", Rolling Stone, 8 (December), pp. 30- 37 & ss. 74-79.
 • Lull, J. (2000), Popüler müzik ve iletişim, (Çeviri: T. İblağ), Çiviyazıları, İstanbul.
 • Martin, B. A. S. & McCracken, C. A. (2001), "Music marketing: music consumption imagery in the UK and New Zealand", Journal of Consumer Marketing, 18 (5), pp. 426–436.
 • McGrath, T. (1996), MTV: The making of a revolution, Running Press, Philadelphia.
 • Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest [MPFS]. (2008), Jim-Studie 2008. Jugend, Information, (Multi-)Media, Stuttgart, http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf08/JIM-Studie_2008.pdf, (Erişim: 19 Mayıs 2011).
 • MPFS. (2009), Kim-Studie 2008. Kinder+Medien, Computer+Internet, Stuttgart, http://www.mpfs.de/fileadmin/KIM-pdf08/KIM2008.pdf, (Erişim: 19 Mayıs 2011).
 • Münch, T. (1997), "Konsumverhalten in der Musik", in H. Bruhn, R. Oerter, H. Rösing, (Ed.), Musikpsychologie. Ein Handbuch, 3. Baskı, Rowohlt, Hamburg, pp. 243-250.
 • Schmidt, H.-C. (1997). "Musik und Medien - Fernsehen", in H. Bruhn, R. Oerter, H. Rösing, (Ed.), Musikpsychologie. Ein Handbuch, 3. Baskı, Rowohlt, Hamburg, pp. 195-203.
 • Sherman, B. L. & Dominick, J. (1986), "Violence and sex in music videos: TV and rock’n’roll", Journal of Communication, 36, pp. 79-93.
 • Sözeri, C., Güney, Z. (2011), Türkiye’de medyanın ekonomi politiği: sektör analizi, TESEV Yayınları, İstanbul.
 • Sun, S.-W. & Lull, J. (1986), "The adolescent audience for music videos and why they watch", Journal of Communication, 36, pp. 115–125.
 • Winter, R., Kagelmann, H. J. (1997). "Musik und Medien - Videoclip", in H. Bruhn, R. Oerter, H. Rösing, (Ed.), Musikpsychologie. Ein Handbuch, 3. Baskı, Rowohlt, Hamburg, pp. 208-220.

TELEVİZYON MÜZİK PROGRAMLARININ ERGENLERİN TÜKETİM DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Yıl 2012, Cilt: 2 Sayı: 2, 13 - 26, 31.12.2012

Öz

Bu tarama çalışmasında, televizyon müzik programlarının Türkiye’deki ergenlerin tüketim
davranışlarına etkisi araştırılmıştır. Makalede; TV müzik programlarının tüketimi, bu programların müziksel ve
müzik dışı tüketime etkisi olmak üzere başlıca üç boyut mercek altına alınmıştır. Araştırma örneklemini, Bolu
ilinde tesadüfî örnekleme yöntemiyle belirlenmiş 13–16 yaşları arasındaki 110 ergen oluşturmaktadır. Araştırma
verileri, açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşan bir anket yoluyla toplanmıştır. Verilerin tanımsal istatistiklerine
göre; araştırma grubunda yer alan ergenlerin büyük çoğunluğu, popüler müzik türlerinin ve kliplerin
yayınlandığı müzik kanallarını/televizyonlarını tercih etmektedir. Katılımcıların yaklaşık yarısı, müziksel
tüketimlerinde TV müzik programlarından etkilenmektedir. Müzik programları ergenlerin en çok; ‘müzik
dinleme gereci satın alma’, ‘internetten parça indirme’ ve ‘CD/VCD/kaset satın alma’ davranışlarını
etkilemektedir. Katılımcıların yaklaşık üçte biri de, müzik dışı tüketimlerinde TV müzik programlarından
etkilenmektedir. Bu bağlamda müzik programları ergenlerin en çok; ‘saç stili oluşturma’, ‘dergi satın alma’,
‘giyim eşyası satın alma’, ‘gazete satın alma’, ‘şarkıcı/müzisyen imgeli ürünleri satın alma’ ve ‘aksesuar/takı
satın alma’ davranışlarını etkilemektedir. Bazı tüketim davranışlarında ‘cinsiyet’, ‘ikamet edilen yer’ ve ‘her iki
ebeveynin çalışma durumuna’ göre anlamlı fark bulunmuş; ‘aylık gelire’ göre ise anlamlı fark saptanmamıştır.

Kaynakça

 • Abt, D. (2000), "Müzik klipleri: görsel boyutun etkisi", in J. Lull, (Ed.), Popüler müzik ve iletişim, (Çeviri: T. İblağ), Çiviyazıları, İstanbul, pp. 125-143.
 • Arnold, M. J. & Reynolds, K. E. (2003), "Hedonic shopping motivations", Journal of Retailing, 79 (2), pp. 77–95.
 • Behne, K.-E. (1997), "Musikpräferenzen und Musikgeschmack", in H. Bruhn, R. Oerter, H. Rösing, (Ed.), Musikpsychologie. Ein Handbuch, 3. Baskı, Rowohlt, Hamburg, pp. 339-353.
 • Berrakçay, O. (12 Aralık 2006), "Müzik yarışmaları ve medya", Mavi Nota Günlük e-Müzik Gazetesi, http://www.mavi-nota.com/index.php?link=yazi&no=943, (Erişim: 8 Ağustos 2011).
 • Englis, B. G., Solomon, M. R., & Olofsson, A. (1993), "Consumption imagery in music television: A bi-cultural perspective", Journal of Advertising, 22 (4), pp. 21-33.
 • Erdem, C. (2011), "Ergenin müzik ile iletişimi", Türk Pediatri Arşivi Dergisi, 46 (Special issue), ss. 19- 21.
 • Ericsson, C. (2002), Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse. Moderniserade villkor för ungdomars musikaliska lärande, (Studies in Music and music education, nr 4), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Malmö Academy of Music.
 • Erkmen, T. & Yüksel, C. A. (2008), "Tüketicilerin alışveriş davranış biçimleri ile demografik ve sosyo kültürel özelliklerinin incelenmesine yönelik bir araştırma", Ege Akademik Bakış, 2 (8), ss. 683-727.
 • Feierabend, S. (1996), Fernsehen - wie Schüler es sehen. Dokumentation Heft 4, Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Baden-Baden.
 • Feierabend, S. & Klinger, W. (2001), Jugend, Information, (Multi-)Media, Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Baden-Baden.
 • Günindi-Ersöz, A. (2002), "Popüler kültür ürünlerinden müzik videolarının gençler üzerindeki olumsuz etkileri", Aile ve Toplum Dergisi, 2 (5), ss. 55-62.
 • Hering, F. (2005), Einfluss der Medien auf das Konsumverhalten von Kindern und Jugendlichen, Grin Verlag, München.
 • Kalay, A. (2008), Müziğin görselliği, Kalkedon, İstanbul.
 • Kalyoncu, N. (Temmuz 2011), "Ergenlerin televizyon müzik programı tercihleri üzerine bir araştırma", Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 1 (2), ss. 43–57, http://www.iletisimarastirmalari.com/images/ Belgeler/4.pdf, (Erişim: 23 Eylül 2011).
 • Kuyucu, M. (2005), Pop infilakı, Kar Yayınları, İstanbul.
 • Kükrer, Ö. (Ocak 2011), "Üniversite öğrencilerinde hedonik tüketimin cinsiyete göre farklılaşması", Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), ss. 78-87, http://www.iletisimarastirmalari.com/images/Belgeler/makale6.pdf, (Erişim: 23 Ağustos 2011).
 • Levy, S. (1983), "Ad nauseum: How MTV sells out rock & roll", Rolling Stone, 8 (December), pp. 30- 37 & ss. 74-79.
 • Lull, J. (2000), Popüler müzik ve iletişim, (Çeviri: T. İblağ), Çiviyazıları, İstanbul.
 • Martin, B. A. S. & McCracken, C. A. (2001), "Music marketing: music consumption imagery in the UK and New Zealand", Journal of Consumer Marketing, 18 (5), pp. 426–436.
 • McGrath, T. (1996), MTV: The making of a revolution, Running Press, Philadelphia.
 • Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest [MPFS]. (2008), Jim-Studie 2008. Jugend, Information, (Multi-)Media, Stuttgart, http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf08/JIM-Studie_2008.pdf, (Erişim: 19 Mayıs 2011).
 • MPFS. (2009), Kim-Studie 2008. Kinder+Medien, Computer+Internet, Stuttgart, http://www.mpfs.de/fileadmin/KIM-pdf08/KIM2008.pdf, (Erişim: 19 Mayıs 2011).
 • Münch, T. (1997), "Konsumverhalten in der Musik", in H. Bruhn, R. Oerter, H. Rösing, (Ed.), Musikpsychologie. Ein Handbuch, 3. Baskı, Rowohlt, Hamburg, pp. 243-250.
 • Schmidt, H.-C. (1997). "Musik und Medien - Fernsehen", in H. Bruhn, R. Oerter, H. Rösing, (Ed.), Musikpsychologie. Ein Handbuch, 3. Baskı, Rowohlt, Hamburg, pp. 195-203.
 • Sherman, B. L. & Dominick, J. (1986), "Violence and sex in music videos: TV and rock’n’roll", Journal of Communication, 36, pp. 79-93.
 • Sözeri, C., Güney, Z. (2011), Türkiye’de medyanın ekonomi politiği: sektör analizi, TESEV Yayınları, İstanbul.
 • Sun, S.-W. & Lull, J. (1986), "The adolescent audience for music videos and why they watch", Journal of Communication, 36, pp. 115–125.
 • Winter, R., Kagelmann, H. J. (1997). "Musik und Medien - Videoclip", in H. Bruhn, R. Oerter, H. Rösing, (Ed.), Musikpsychologie. Ein Handbuch, 3. Baskı, Rowohlt, Hamburg, pp. 208-220.
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nesrin Kalyoncu

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2012
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kalyoncu, N. (2012). TELEVİZYON MÜZİK PROGRAMLARININ ERGENLERİN TÜKETİM DAVRANIŞLARINA ETKİSİ. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 13-26.