Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Mass Media, Post-structuralism and Multiple Possibilities

Yıl 2013, Cilt: 3 Sayı: 1, 47 - 63, 01.06.2013

Öz

Post-structuralism, 20 century is an important approach deeply affecting. Mainly, it includes the views of French and continental European theorists. In this review, poststructuralist approach, in terms of the mass media is considered. The center of poststructuralist approach takes the reader and the reader determines the meaning of the text rather than the author assumes. Following the discussion of the problem of the subject, the reader's performance is evaluated. Post-structuralism, which is an important method of "deconstruction" After explaining the relationship between the mass media and ideology are discussed. Multiple meanings and implications of diversity in the mass media, text, and limitations of communication still open examination of the issues discussed. Poststructuralism, to assess the relationship between mass media tools, from a broader perspective to understand the functions and activities contribute to the recipients. 

Kaynakça

 • Belsey, A. ve Ruth, C. (1994), Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, (Çev.Nurçay Türkoğlu), Ayrıntı Yayınları, İstanbul
 • Groombridge, B. (1970), Televizyon ve İnsanlar, (Çev. İbrahim Şener), Der Yayınları, İstanbul
 • Hall, S. (1985), “Signification, Representation, Ideology: Althusser and the Post-Structuralist Debates”, Critical Studies in Mass Communication, Vol. 2 No.2, pp. 91-114
 • Hallahan, K. (1997), The Consequences of Mass Communication: Culturel and Critical Perspectives an Mass Media and Society, The McGraw Hill, New York
 • Karaçor, S. (2009), “Yeni İletişim Teknolojileri, Siyasal Katılım, Demokrasi”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Sayı 2, ss.121-131
 • Kellner, D. (2003), Media Culture: Cultural Studies, Identity and Politics Between the Modern and the Postmodern, Routledge, London
 • Kolker, R.P. (2002), Film, Form and Culture, The McGraw-Hill, New York
 • Lyotard, J.F. (1984). The Post-Modern Condition: A Report on Knowledge, Manchester University Press, Manchester
 • Mattelard, A. (2001), İletişimin Dünyasallaşması, (Çev. Halime Yücel), İletişim Yayınları, İstanbul
 • Morgan, B. (2007). “Poststructuralism and Applied Linguistics: Complementary Approaches to İdentity and Culture in ELT”, in Cummins, J and Davison, C. (Eds.), Internatioanl Handbook of English Language Teaching, Vol.2, M.A: Springer Publishers, Norwell, pp.949-968
 • Murdock, J. (2006), Post-structuralist Geography, Sage Publications, London
 • Mutlu, E. (2001), “Ne Olacak Bu Kamu Yayıncılarının Hali?”, Kejanlıoğlu, B., Çelenk S. ve Adaklı G. (Derleyen), Medya Politikaları, İmge Yayınları, Ankara, ss. 23-78
 • Onart, A. (1973), “Değişik Yönleriyle Yapısalcılık ve Yapı Kavramı”, Türk Dili Dergisi, Sayı 262, ss. 231- 260
 • Pieper, A. (1994), Etiğe Giriş, (Çev. Veysel Atayman ve Gönül Sezer), Ayrıntı Yayınları, İstanbul
 • Radford, G.P ve Radford, M.L (2005), “Structuralism, post-structuralism and the library: de Saussure and Foucault”, Journal of Documentation, Vol. 61. No.1, pp. 60-78
 • Reese, S.D. (2010), “Journalism and Globalization”, Sociology Compass, Vol.4 No.6, pp. 344-353
 • Ritzer, G. (1998), Contemporary Sociological Theory, Alfred A Knopf, United States of America
 • Sarup, M. (2010), Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm, Kırk Gece Yayınları, İstanbul
 • Saygın, T. (2010), “Yapısalcılıktan Postyapısalcılığa”, Öztürk, A. (Derleyen), Postyapısalcılık, Phoenix Yayınları, Ankara, ss. 7-34
 • Sözen, E. (1999). Söylem, Paradigma Yayınları, İstanbul
 • Şişman, M. (1996), “Postmodernizm Tartışmaları ve Örgüt Kuramındaki Yansımaları”, Eğitim Yönetimi, Sayı:3, ss. 451-464
 • Tokgöz, O. (2003). Temel Gazetecilik, İmge Yayınları, Ankara
 • Ulusoy, M. D. (2011). “Post-Yapısalcılık: Michel Foucault ve Jacques Derrida”, Kılıç, L. (Genel Koordinatör), Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.118-141
 • Van Djik, T.A (1995), “The Mass Media Today: Discourses of Domination or Diversity?”, Javnost: The Public, Vol.2 No.2, pp. 27-45.

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI, POST-YAPISALCILIK VE ÇOĞUL OLANAKLAR

Yıl 2013, Cilt: 3 Sayı: 1, 47 - 63, 01.06.2013

Öz

Post-yapısalcılık 20. yüzyılı derinden etkileyen önemli bir yaklaşımdır. Ağırlıklı olarak Fransız ve kıta Avrupası kuramcılarının görüşlerini kapsamaktadır. Bu incelemede, post-yapısalcı yaklaşım açısından kitle iletişim araçları değerlendirilmektedir. Post-yapısalcı yaklaşım, merkeze okuyucuyu almakta ve metnin anlamını yazarın değil de okuyucunun belirlediğini varsaymaktadır. Bu kapsamda, incelemede, öncelikle özne sorununa odaklanılmaktadır. Özne sorununun tartışılmasının ardından okurun performansı değerlendirilmektedir. Post-yapısalcılık açısından önemli bir yöntem olan “yapıbozma” üzerinde durulduktan sonra ise kitle iletişim araçları ve ideoloji ilişkisi irdelenmektedir. Çoğul anlamlar ve çeşitliliğin kitle iletişim araçları açısından ne anlama geldiği, iletişimde açık metinler ve sınırlılıklar incelemede tartışılan konular arasındadır. Post-yapısalcılık ve kitle iletişim araçları ilişkisini değerlendirmek, araçların işlevlerinin ve alıcıların etkinliklerinin daha geniş bir perspektiften anlaşılmasına katkı sağlamaktadır.   

Kaynakça

 • Belsey, A. ve Ruth, C. (1994), Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, (Çev.Nurçay Türkoğlu), Ayrıntı Yayınları, İstanbul
 • Groombridge, B. (1970), Televizyon ve İnsanlar, (Çev. İbrahim Şener), Der Yayınları, İstanbul
 • Hall, S. (1985), “Signification, Representation, Ideology: Althusser and the Post-Structuralist Debates”, Critical Studies in Mass Communication, Vol. 2 No.2, pp. 91-114
 • Hallahan, K. (1997), The Consequences of Mass Communication: Culturel and Critical Perspectives an Mass Media and Society, The McGraw Hill, New York
 • Karaçor, S. (2009), “Yeni İletişim Teknolojileri, Siyasal Katılım, Demokrasi”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Sayı 2, ss.121-131
 • Kellner, D. (2003), Media Culture: Cultural Studies, Identity and Politics Between the Modern and the Postmodern, Routledge, London
 • Kolker, R.P. (2002), Film, Form and Culture, The McGraw-Hill, New York
 • Lyotard, J.F. (1984). The Post-Modern Condition: A Report on Knowledge, Manchester University Press, Manchester
 • Mattelard, A. (2001), İletişimin Dünyasallaşması, (Çev. Halime Yücel), İletişim Yayınları, İstanbul
 • Morgan, B. (2007). “Poststructuralism and Applied Linguistics: Complementary Approaches to İdentity and Culture in ELT”, in Cummins, J and Davison, C. (Eds.), Internatioanl Handbook of English Language Teaching, Vol.2, M.A: Springer Publishers, Norwell, pp.949-968
 • Murdock, J. (2006), Post-structuralist Geography, Sage Publications, London
 • Mutlu, E. (2001), “Ne Olacak Bu Kamu Yayıncılarının Hali?”, Kejanlıoğlu, B., Çelenk S. ve Adaklı G. (Derleyen), Medya Politikaları, İmge Yayınları, Ankara, ss. 23-78
 • Onart, A. (1973), “Değişik Yönleriyle Yapısalcılık ve Yapı Kavramı”, Türk Dili Dergisi, Sayı 262, ss. 231- 260
 • Pieper, A. (1994), Etiğe Giriş, (Çev. Veysel Atayman ve Gönül Sezer), Ayrıntı Yayınları, İstanbul
 • Radford, G.P ve Radford, M.L (2005), “Structuralism, post-structuralism and the library: de Saussure and Foucault”, Journal of Documentation, Vol. 61. No.1, pp. 60-78
 • Reese, S.D. (2010), “Journalism and Globalization”, Sociology Compass, Vol.4 No.6, pp. 344-353
 • Ritzer, G. (1998), Contemporary Sociological Theory, Alfred A Knopf, United States of America
 • Sarup, M. (2010), Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm, Kırk Gece Yayınları, İstanbul
 • Saygın, T. (2010), “Yapısalcılıktan Postyapısalcılığa”, Öztürk, A. (Derleyen), Postyapısalcılık, Phoenix Yayınları, Ankara, ss. 7-34
 • Sözen, E. (1999). Söylem, Paradigma Yayınları, İstanbul
 • Şişman, M. (1996), “Postmodernizm Tartışmaları ve Örgüt Kuramındaki Yansımaları”, Eğitim Yönetimi, Sayı:3, ss. 451-464
 • Tokgöz, O. (2003). Temel Gazetecilik, İmge Yayınları, Ankara
 • Ulusoy, M. D. (2011). “Post-Yapısalcılık: Michel Foucault ve Jacques Derrida”, Kılıç, L. (Genel Koordinatör), Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.118-141
 • Van Djik, T.A (1995), “The Mass Media Today: Discourses of Domination or Diversity?”, Javnost: The Public, Vol.2 No.2, pp. 27-45.
Toplam 24 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nursel Güler Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2013
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Güler, N. (2013). KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI, POST-YAPISALCILIK VE ÇOĞUL OLANAKLAR. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 47-63.