Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Attitudes of Students on Gender Discrimination in The Field of Public Relations

Yıl 2015, Cilt: 5 Sayı: 1, 58 - 77, 01.06.2015

Öz

Many studies reveal that while women constitute the majority of public relations practitioners, women receive lower salaries and work in lower status than men. Considering that female students constitute a large number of the students studying in public relations and since today‟s students will become public relations practitioners of the near future, the purpose of this study is to get knowledge about attitudes of the students studying in the public relations department towards the profession. For this reason, three separate focus group discussions were carried out to idenfy and to define the existing problem with 6 male, 6 female and 6-persons mixed gender (3 male-3 female) students. Participants who took place in the research were selected from the students who have knowledge about the profession and studying in the third grade at Gazi University‟s Department of Public Relations. It can be seen that most of the students consider that men face more discrimination, women earn more money and women are in majority in the profession. The findings obtained show that there is an incomplete and inaccurate perception among students about the problems experienced in the area.

  

Kaynakça

 • Aldoory, L. ve E. Toth (2002), “Gender Discrepancies in a Gendered Profession: A Developing Theory for Public Relations”, Journal of Public Relations Research, Vol. 14 No. 2, pp. 103-126.
 • Al-Jenaibi, B. (2011), “Gender Issues in the Diversity and Practice of Public Relations in the UAE Case Study of P.R. Male Managers and Female P.R. Practitioners”, International Journal of E-Politics, Vol. 2 No. 3, pp. 35-56.
 • Anderson, J. (2006), “Pink Collars, High Heels and the Glass Ceiling: Feminism in the Field of Public Relations”, Public Relations Quarterly, Vol.51 No.3, pp. 30-31.
 • Arık, B. (2006), “Futbolun Medyadaki Temsilinde Erkek Egemen Söylem”, Arık, M. B. İletişim Yazıları içinde, Konya, Tablet Kitabevi, ss. 212-235.
 • Ataay, N. A. (1998), Kadın Yöneticilerin Kariyer Boyutları ve Etmenleri. Çiftçi, O. (Ed.), 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek içinde. Ankara, TODAİE, ss. 237-253.
 • Bora, A. (2008), Sivil Toplum Kuruluşları için Toplumsal Cinsiyet Rehberi, Ankara, STGM.
 • Caner, E. (2004), Kutsal Fahişeden Bakire Meryem’e Toprak ve Kadın, İstanbul, Su Yayınları.
 • Ciner, Ö. (2003), Halkla İlişkiler Sektöründe Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara, Ankara Üniversitesi SBE.
 • Cotter, D. A. vd., (2001), “The Glass Ceiling Effect”, Social Forces, Vol. 80 No.2 pp.655-681.
 • Cudlipp, N. (2012), “The Velvet Ghetto”, available at: http://www.personal.psu.edu/bfr3/blogs/leader/2012/12/the-velvet-ghetto.html (accessed 2 January 2014).
 • Çokluk, Ö. vd., (2011), “Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi”, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, Vol.4 No.1 pp. 95-107.
 • Dozier, D. M. (2005), “İletişim ve Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Örgütsel Rolleri”, Grunig, J. E. Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik içinde, İstanbul, Rota Yayın, ss. 349-377.
 • Dozier, D. M. vd., (2013), “Why Women Earn Less Than Men: The Cost of Gender Discrimination in U. S. Public Relations”, Public Relations Journal, Vol.7 No.1 pp. 1-7, available at: http://www.prsa.org/intelligence/prjournal/documents/2013doziershashen.pdf, (accessed 8 January 2015).
 • Ersoy, E. (2009), “Cinsiyet Kültürü İçerisinde Kadın ve Erkek Kimliği (Malatya Örneği)”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.19 Sayı.2, ss. 209-230.
 • Farmer, B. ve L. Waugh (1999), “Gender Differans in Public Relations Students‟ Career Attitudes: A Benchmark Study”, Public Relations Review, Vol. 25 No.2 pp.235-249.
 • Geyer, V. (2008), “Public Relations: A Role for Women?”, Proceedings of the New York State Communication Association, Vol. 2008 Art. 2 pp. 6-14 available at: http://docs.rwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1038&context=nyscaproceedings, (accessed 8 January 2015).
 • Görpe, S. (2007), “Halkla İlişkiler Rolleri ve Yansımaları”, Ertürk, Y. D. (Ed.), Halkla İlişkiler Alanına Örgütsel Davranış Yansımaları içinde, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, ss.107-143
 • Grunig, J. (2005a), “Yönetimde Mükemmellik Nedir?”, Grunig, J. E. Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik içinde, İstanbul, Rota Yayın, ss. 237-269.
 • Grunig, J. (2005b), “İletişim, Halkla İlişkiler ve Etkin Örgütler: Kitaba Genel Bir Bakış”, Grunig, J. E. Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik içinde, İstanbul, Rota Yayın, ss. 11-39.
 • Grunig, J. ve F. Repper (2005), “Stratejik Yönetim, Kamular ve Gündemler”, Grunig, J. E. Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik içinde, İstanbul, Rota Yayın, ss. 131-172.
 • Grunig, J. ve J. White (2005), “Halkla İlişkiler Kuram ve Uygulamasında Dünya Görüşlerinin Etkisi”, Grunig, J. E. Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik içinde, İstanbul, Rota Yayın, ss. 43-78.
 • Gümüştekin, G. E. ve F. Gültekin (2009), “Stres Kaynaklarının Kariyer Yönetimine Etkileri”, http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/17/files/DERG_/23/147-158.pdf (8 Ocak 2015).
 • Hon, L. C. vd., (2005), “Halkla İlişkiler ve Kadın: Sorunlar ve Fırsatlar”, Grunig, J. E., Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik içinde, İstanbul, Rota Yayın , ss. 441-462.
 • IABC, (1986), “The Velvet Ghetto Summary Report”, available at: http://www.iabc.com/researchfoundation/pdf/VelvetGhetto.pdf (accessed 2 January 2014).
 • Kazancı, M. (2013). Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler, Ankara, Turhan Kitabevi.
 • KSGM (2008), Kadının Statüsü ve Sağlığı İle İlgili Gerçekler, Ankara, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.
 • Mall, J. (1986), “Public Relations Field: „Velvet Ghetto‟” available at: http://articles.latimes.com/1986- 11-30/news/vw-27_1_public-relations-specialists (accessed 2 January 2014).
 • Melgin, E. (2013), “Gender imbalance: why is the female-dominated PR industry stil led by men?”, available at: http://www.ipra.org/itl/10/2013/gender-imbalance-why-is-the-female-dominated-pr-industrystill-led-by-men, (accessed 6 December 2014).
 • Nakip, M. (2003), Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Özen, Ş. (1998), “Türkiye‟de Kadın ve Erkek Kamu Yöneticilerinin Yönetim Tarzı Açısından Farklılaşması ve Eril Erkek- Dişil Kadın Varsayımının Geçerliliği”, Çiftçi, O. (Ed.), 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek içinde. Ankara, TODAİE, ss.217-236.
 • Pietryla, C. (2013), “5 reasons women are effective PR leaders”, available at: http://www.prdaily.com/Main/Articles/5_reasons_women_are_effective_PR_leaders_14021.aspx (accessed 6 December 2014).
 • Saraç, S. (2013), “Toplumsal Cinsiyet”, Gültekin, L. vd. (Ed.), Toplumsal Cinsiyet ve Yansımaları içinde, Ankara, Atılım Üniversitesi Yayınları, ss.27-32.
 • Scott, J. W. (2005), “Toplumsal Cinsiyet: Tarihsel Analizin Kullanışlı Bir Kategorisi”, Feminist Çerçeve 8 Mart 2005 içinde, İstanbul, Feminist Kadın Çevresi, ss.19-48
 • Selçuk, F. Ü. ve Ş. E. Tuzlukaya (2013), “Çalışma Yaşamı ve Kadın”, Gültekin, L. vd. (Ed.), Toplumsal Cinsiyet ve Yansımaları içinde, Ankara, Atılım Üniversitesi Yayınları, ss. 4-16.
 • Taff, H. P. (2003), “Times Have Changed? IABC Research Foundation‟s „The Velvet Ghetto‟ Study Revisited”, available at: http://users.manchester.edu/FacStaff/MPLahman/Homepage/McCombsMywebsite/velvetghettoarticle.pdf (accessed 6 December 2014).
 • Tanyıldızı, N.İ. (2011), “Türkiye‟de Halkla İlişkiler Mesleğinde Kadın”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13 (20), ss.75-81.
 • Toth, E. (2004), “Feminist Teori Halkla İlişkiler Uygulamasını Nasıl Geliştirdi?”, Güz, H. ve S.Y. Becerikli (Der.), Halkla İlişkilerde Seçme Yazılar: Alana ilişkin bir derleme içinde. Ankara, Alban Genel Yayın ve Dağıtım, ss.155-179.
 • Toth, E. L. ve L. A. Grunig (1993), “The Missing Story of Women in Public Relations”, Journal of Public Relations Research, Vol.5 No.3, pp.153-175.
 • TÜHİD (2014), „Tühid Üyeleri‟, http://www.tuhid.org/tuhid-uyeleri.html (25 Aralık 2014).
 • Türkkahraman, M. ve K. Şahin (2010), “Kadın ve Kariyer”, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2/1, ss.75-88.
 • TÜSİAD (2000), Kadın- Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş: Eğitim, Çalışma Yaşamı ve Siyaset, İstanbul, Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
 • Yaxley, H. M. L. (2013), “Career experiences of women in British public relations (1970-1989)”, Public Relations Review Vol. 39, pp. 156-165.
 • Yıldırım, D. ve S. Metin (2006), “Halkla İlişkiler ve Cinsiyet”, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi,II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu 27-28 Nisan içinde, ss.45-49
 • Zoch, L. M. ve M. P. Russell (1991), “Women in PR Education: An Academic „Velvet Ghetto‟?”,Journalism Educator 46, pp.25-35.

HALKLA İLİŞKİLER ALANINDA CİNSİYET AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARI

Yıl 2015, Cilt: 5 Sayı: 1, 58 - 77, 01.06.2015

Öz

Birçok çalışma, halkla ilişkiler uygulayıcılarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu ancak kadınların erkeklere kıyasla daha düşük maaş aldıklarını ve daha düşük statülerde çalıştıklarını ortaya koymaktadır. Halkla ilişkiler eğitimi gören öğrencilerin büyük bir bölümünü kız öğrencilerin oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda ve bugünün öğrencilerinin geleceğin halkla ilişkiler uygulayıcıları olacağı düşünüldüğünde halkla ilişkiler bölümünde okuyan öğrencilerin mesleğe ilişkin tutumları hakkında bilgi sahibi olmak çalışmanın amacını teşkil etmektedir. Bu doğrultuda, mevcut problemin tespit edilmesi ve tanımlanabilmesi için 6 erkek, 6 kız ve 6 karma (3 erkek, 3 kız) öğrenciyle üç ayrı odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Araştırmada yer alan katılımcılar, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde okuyan, mesleğe yönelik genel bir bilgi sahibi olan üçüncü sınıf öğrencileri arasından seçilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğrencilerin büyük çoğunluğu, kadınların sayıca üstün oldukları bu meslekte erkeklerin daha çok ayrımcılıkla karşılaştıklarını ve maaş konusunda cinsiyetler arasında bir eşitsizlik olmadığını düşünmektedir. Elde edilen bulgular, alanda yaşanan problemlerle ilgili olarak öğrenciler arasında eksik ve yanlış bir algının söz konusu olduğunu göstermektedir.  

Kaynakça

 • Aldoory, L. ve E. Toth (2002), “Gender Discrepancies in a Gendered Profession: A Developing Theory for Public Relations”, Journal of Public Relations Research, Vol. 14 No. 2, pp. 103-126.
 • Al-Jenaibi, B. (2011), “Gender Issues in the Diversity and Practice of Public Relations in the UAE Case Study of P.R. Male Managers and Female P.R. Practitioners”, International Journal of E-Politics, Vol. 2 No. 3, pp. 35-56.
 • Anderson, J. (2006), “Pink Collars, High Heels and the Glass Ceiling: Feminism in the Field of Public Relations”, Public Relations Quarterly, Vol.51 No.3, pp. 30-31.
 • Arık, B. (2006), “Futbolun Medyadaki Temsilinde Erkek Egemen Söylem”, Arık, M. B. İletişim Yazıları içinde, Konya, Tablet Kitabevi, ss. 212-235.
 • Ataay, N. A. (1998), Kadın Yöneticilerin Kariyer Boyutları ve Etmenleri. Çiftçi, O. (Ed.), 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek içinde. Ankara, TODAİE, ss. 237-253.
 • Bora, A. (2008), Sivil Toplum Kuruluşları için Toplumsal Cinsiyet Rehberi, Ankara, STGM.
 • Caner, E. (2004), Kutsal Fahişeden Bakire Meryem’e Toprak ve Kadın, İstanbul, Su Yayınları.
 • Ciner, Ö. (2003), Halkla İlişkiler Sektöründe Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara, Ankara Üniversitesi SBE.
 • Cotter, D. A. vd., (2001), “The Glass Ceiling Effect”, Social Forces, Vol. 80 No.2 pp.655-681.
 • Cudlipp, N. (2012), “The Velvet Ghetto”, available at: http://www.personal.psu.edu/bfr3/blogs/leader/2012/12/the-velvet-ghetto.html (accessed 2 January 2014).
 • Çokluk, Ö. vd., (2011), “Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi”, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, Vol.4 No.1 pp. 95-107.
 • Dozier, D. M. (2005), “İletişim ve Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Örgütsel Rolleri”, Grunig, J. E. Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik içinde, İstanbul, Rota Yayın, ss. 349-377.
 • Dozier, D. M. vd., (2013), “Why Women Earn Less Than Men: The Cost of Gender Discrimination in U. S. Public Relations”, Public Relations Journal, Vol.7 No.1 pp. 1-7, available at: http://www.prsa.org/intelligence/prjournal/documents/2013doziershashen.pdf, (accessed 8 January 2015).
 • Ersoy, E. (2009), “Cinsiyet Kültürü İçerisinde Kadın ve Erkek Kimliği (Malatya Örneği)”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.19 Sayı.2, ss. 209-230.
 • Farmer, B. ve L. Waugh (1999), “Gender Differans in Public Relations Students‟ Career Attitudes: A Benchmark Study”, Public Relations Review, Vol. 25 No.2 pp.235-249.
 • Geyer, V. (2008), “Public Relations: A Role for Women?”, Proceedings of the New York State Communication Association, Vol. 2008 Art. 2 pp. 6-14 available at: http://docs.rwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1038&context=nyscaproceedings, (accessed 8 January 2015).
 • Görpe, S. (2007), “Halkla İlişkiler Rolleri ve Yansımaları”, Ertürk, Y. D. (Ed.), Halkla İlişkiler Alanına Örgütsel Davranış Yansımaları içinde, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, ss.107-143
 • Grunig, J. (2005a), “Yönetimde Mükemmellik Nedir?”, Grunig, J. E. Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik içinde, İstanbul, Rota Yayın, ss. 237-269.
 • Grunig, J. (2005b), “İletişim, Halkla İlişkiler ve Etkin Örgütler: Kitaba Genel Bir Bakış”, Grunig, J. E. Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik içinde, İstanbul, Rota Yayın, ss. 11-39.
 • Grunig, J. ve F. Repper (2005), “Stratejik Yönetim, Kamular ve Gündemler”, Grunig, J. E. Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik içinde, İstanbul, Rota Yayın, ss. 131-172.
 • Grunig, J. ve J. White (2005), “Halkla İlişkiler Kuram ve Uygulamasında Dünya Görüşlerinin Etkisi”, Grunig, J. E. Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik içinde, İstanbul, Rota Yayın, ss. 43-78.
 • Gümüştekin, G. E. ve F. Gültekin (2009), “Stres Kaynaklarının Kariyer Yönetimine Etkileri”, http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/17/files/DERG_/23/147-158.pdf (8 Ocak 2015).
 • Hon, L. C. vd., (2005), “Halkla İlişkiler ve Kadın: Sorunlar ve Fırsatlar”, Grunig, J. E., Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik içinde, İstanbul, Rota Yayın , ss. 441-462.
 • IABC, (1986), “The Velvet Ghetto Summary Report”, available at: http://www.iabc.com/researchfoundation/pdf/VelvetGhetto.pdf (accessed 2 January 2014).
 • Kazancı, M. (2013). Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler, Ankara, Turhan Kitabevi.
 • KSGM (2008), Kadının Statüsü ve Sağlığı İle İlgili Gerçekler, Ankara, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.
 • Mall, J. (1986), “Public Relations Field: „Velvet Ghetto‟” available at: http://articles.latimes.com/1986- 11-30/news/vw-27_1_public-relations-specialists (accessed 2 January 2014).
 • Melgin, E. (2013), “Gender imbalance: why is the female-dominated PR industry stil led by men?”, available at: http://www.ipra.org/itl/10/2013/gender-imbalance-why-is-the-female-dominated-pr-industrystill-led-by-men, (accessed 6 December 2014).
 • Nakip, M. (2003), Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Özen, Ş. (1998), “Türkiye‟de Kadın ve Erkek Kamu Yöneticilerinin Yönetim Tarzı Açısından Farklılaşması ve Eril Erkek- Dişil Kadın Varsayımının Geçerliliği”, Çiftçi, O. (Ed.), 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek içinde. Ankara, TODAİE, ss.217-236.
 • Pietryla, C. (2013), “5 reasons women are effective PR leaders”, available at: http://www.prdaily.com/Main/Articles/5_reasons_women_are_effective_PR_leaders_14021.aspx (accessed 6 December 2014).
 • Saraç, S. (2013), “Toplumsal Cinsiyet”, Gültekin, L. vd. (Ed.), Toplumsal Cinsiyet ve Yansımaları içinde, Ankara, Atılım Üniversitesi Yayınları, ss.27-32.
 • Scott, J. W. (2005), “Toplumsal Cinsiyet: Tarihsel Analizin Kullanışlı Bir Kategorisi”, Feminist Çerçeve 8 Mart 2005 içinde, İstanbul, Feminist Kadın Çevresi, ss.19-48
 • Selçuk, F. Ü. ve Ş. E. Tuzlukaya (2013), “Çalışma Yaşamı ve Kadın”, Gültekin, L. vd. (Ed.), Toplumsal Cinsiyet ve Yansımaları içinde, Ankara, Atılım Üniversitesi Yayınları, ss. 4-16.
 • Taff, H. P. (2003), “Times Have Changed? IABC Research Foundation‟s „The Velvet Ghetto‟ Study Revisited”, available at: http://users.manchester.edu/FacStaff/MPLahman/Homepage/McCombsMywebsite/velvetghettoarticle.pdf (accessed 6 December 2014).
 • Tanyıldızı, N.İ. (2011), “Türkiye‟de Halkla İlişkiler Mesleğinde Kadın”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13 (20), ss.75-81.
 • Toth, E. (2004), “Feminist Teori Halkla İlişkiler Uygulamasını Nasıl Geliştirdi?”, Güz, H. ve S.Y. Becerikli (Der.), Halkla İlişkilerde Seçme Yazılar: Alana ilişkin bir derleme içinde. Ankara, Alban Genel Yayın ve Dağıtım, ss.155-179.
 • Toth, E. L. ve L. A. Grunig (1993), “The Missing Story of Women in Public Relations”, Journal of Public Relations Research, Vol.5 No.3, pp.153-175.
 • TÜHİD (2014), „Tühid Üyeleri‟, http://www.tuhid.org/tuhid-uyeleri.html (25 Aralık 2014).
 • Türkkahraman, M. ve K. Şahin (2010), “Kadın ve Kariyer”, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2/1, ss.75-88.
 • TÜSİAD (2000), Kadın- Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş: Eğitim, Çalışma Yaşamı ve Siyaset, İstanbul, Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
 • Yaxley, H. M. L. (2013), “Career experiences of women in British public relations (1970-1989)”, Public Relations Review Vol. 39, pp. 156-165.
 • Yıldırım, D. ve S. Metin (2006), “Halkla İlişkiler ve Cinsiyet”, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi,II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu 27-28 Nisan içinde, ss.45-49
 • Zoch, L. M. ve M. P. Russell (1991), “Women in PR Education: An Academic „Velvet Ghetto‟?”,Journalism Educator 46, pp.25-35.
Toplam 44 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Kamile Elmasoğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Gönderilme Tarihi 1 Haziran 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Elmasoğlu, K. (2015). HALKLA İLİŞKİLER ALANINDA CİNSİYET AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARI. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 58-77.