Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

An Evaluation Related to Social Media In Terms of Corporate Reputation

Yıl 2015, Cilt: 5 Sayı: 1, 78 - 92, 01.06.2015

Öz

Corporate reputation, consists of internal and external stakeholders‟ perceptions related with the corporation. A positive reputation has a vital importance for all of corporations and provides a significant competitive advantage. Building of reputation covers a long time, if inadequate measures are taken, it may be lost within a short time. For this reason, all corporations must manage effectively their own reputations. Innovations emerging along with new communication technologies, offer great possibilities in terms of managing their institutional reputations. Using the social media is one of these innovations, which affect the reputation of the institutions. Since, reputation is obtained as a result of efforts achieved for many years, it can be lost in a flash on social media basis, or in contrary it is possible to gain a positive reputation. Therefore, the aim of this descriptive research is to discuss the relationship between corporate reputation and social media and evaluate the importance of social media in terms of corporate reputation. In this context, social media and corporate reputation concepts were explained and followingly which function of social media in corporate reputation process was fulfilled has been indicated. This study have forms a basis for related researches in this issue.  

Kaynakça

 • Akar, E. (2010), Sosyal Medya Pazarlaması, Efil Yayınevi, Ankara.
 • Akmehmet, D. (2006), Kurumsal İtibar Yönetimi ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Alikılıç, Ö.A. (2011), Halkla İlişkiler 2.0-Sosyal Medyada Yeni Paydaşlar, Yeni Teknikler, Efil Yayınevi, Ankara.
 • Alnıaçık, E., Alnıaçık Ü. ve Genç, N. (2010), “Kurumsal İtibar Bileşenlerinin Algılanan Önemi Demografik Özelliklerden Etkilenmekte midir?”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 13, Sayı 23, ss.93-114.
 • Bruns, A. ve Bahnisch, M., (2009), “Social Media: Tools for User-Generated Content”, Volume 1- State of the Art,,http://www.smartservicescrc.com.au/pdf/ social_media_state_of_the%20art_march2009.pdf, (Erişim Tarihi:09.07.2014).
 • Bulunmaz, Barış (2011), “Otomotiv Sektöründe Sosyal Medyanın Kullanımı Ve Fiat Örneği”, Global Media Journal Turkish Edition, 2(3), ss.19-50.
 • Burke, R.J. (2011), “Corporate Reputations: Development, Maintenance, Change and Repair”, in Burke, R.J., Martin, G., Cooper, C.L. (Ed.), Corporate Reputation: Managing Opportunities and Threats, Gower Publishing, UK.
 • Carmeli, A. ve Tishler, A. (2005), “Perceived Organizational Reputation and Organizational Performance: An Emprical Investigation of Industrial Enterprises”, Corporate Reputation Review, Vol. 8, No. 1, pp.13-20.
 • Çiftçioğlu, B. A. (2009), Kurumsal İtibar Yönetimi, Dora Basım Yayın, Bursa.
 • Dowling, G. ve Moran, P. (2012), “Corporate Reputations: Built in or Bolted on”, California Management Review, Vol.54, No.2, pp.25-42.
 • Er, G. (2008), Sanal Ortamda İtibar Yönetimi, Cinius Yayınları, İstanbul.
 • Gemlik, N. ve Sığrı, Ü. (2007) “Kurum İmajı Analizi ve Bir Belediye Üzerindeki Uygulamanın Değerlendirilmesi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 11, ss.267-282.
 • Güçdemir, Y. (2012), Sanal Ortamda İletişim-Bir Halkla İlişkiler Perspektifi, Derin Yayınları, İstanbul.
 • Güngör, N. (2011), İletişim Kuramlar Yaklaşımlar, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Kadıbeşegil, S. (2012), İtibar Yönetimi, MediaCat Kitapları, İstanbul.
 • Kaplan A.M. ve Haenlein M. (2010), “Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media”, Business Horizons, Vol.53, pp. 59-68.
 • Kara, T. (2012), “Sosyal Medya Üzerinde Yeni Nesil Pazarlama ve Türkiye Bilgi & İletişim Hizmetleri Endüstrisinde Sosyal Ağların Kullanımına Yönelik Bir Araştırma”, Global Media Journal Turkish Edition, Cilt 2, Sayı 4, ss.102-117.
 • Karaköse, T. (2007), “Örgütlerde İtibar Yönetimi”, Akademik Bakış E-Dergi, Sayı 11, ss.1-12.
 • Köseoğlu, Ö. (2012), “Sosyal Ağ Sitesi Kullanıcılarının Motivasyonları: Facebook Üzerine Bir Araştırma”, Selçuk İletişim Dergisi, 7 (2), ss.58-81.
 • Kuyucu, B.A. (2003), “Kurumlarda Başarılı ve Etkin İtibar Yönetimi”, içinde Argüden, Y. (Ed.), İtibar Yönetimi, ARGE Danışmanlık Yayınları, İstanbul.
 • Melewar, T.C. (2003), “Kurumsal Kimlik İnşasını Belirleyen Faktörler: Bir Literatür Taraması”, Çev. Zeliha Hepkon , İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, ss.175-211.
 • Okay, A. ve Okay, A. (2012), Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları, Der Yayınları, İstanbul.
 • Oktar, Ö. F. ve Çarıkçı, İ. H. (2012), “Farklı Paydaşlar Açısından İtibar Algılamaları: Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniv. Sosyal Bilimler Ensitüsü. Dergisi, Cilt 1, Sayı 15, ss.127-149.
 • Nguyen, N. ve Leblanc, Gaston (2001), “Corporate image and corporate reputation in customers' retention decisions in services”, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 8, pp.227-236.
 • Peltekoğlu, F. B. (2001), Halkla İlişkiler Nedir?, Beta Basım, İstanbul.
 • Roberts, P.W. ve Dowling, G.R. (2002), “Corporate Reputation and Sustained Superior Financial Performance”, Strategic Management Journal, Vol.23, pp.1077–1093.
 • Saylı, H. ve Uğurlu, Ö. Y. (2007), “Kurumsal İtibar ve Yönetsel Etik İlişkisinin Analizine Yönelik Bir Değerlendirme”, Süleyman Demirel Üniv. İİBF Dergisi, Cilt 12, Sayı 3, ss.75-96.
 • Türker, H. (2005), İtibar Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Ural, E. G. (2012), “Kurumsal İtibarı Ölçme Yöntemi Olarak Türkiye İtibar Endeksi Ve Endeks Sonuçlarından Hareketle Türkiye‟de Elektronik Sektörünün İtibarı Üzerine Bir Değerlendirme”, Ajit-e Bilişim Teknolojileri Akademik Dergisi, Cilt 3, Sayı 7, ss.7-20.
 • Uzunoğlu, E. ve Öksüz, B. (2008), “Kurumsal İtibar Riski Yönetimi: Halkla İlişkilerin Rolü”, Selçuk İletişim Dergisi, Cilt 5, Sayı 3, ss.111-123.
 • Yağmurlu, A. (2011), “Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya”, Selçuk İletişim Dergisi 7(1), ss.5-15.
 • www.alexa.com/topsites, (Erişim Tarihi: 2 Aralık 2014).
 • www.bersay.com.tr/.../Era.../Turkiyenin_Ilk_Sosyal_Medya_Trendleri_ Arastirmasi_100.doc, (Erişim Tarihi: 10 Aralık 2014).
 • www.sabah.com.tr/teknoloji/2014/10/29/facebookla-ilgili-hayret-verici-gelisme, “Facebookla ilgili hayret verici gelişme”, (Erişim tarihi: 5 Kasım 2014).
 • www.sosyalmedyacci.com/2012/03/sosyal-medya-takibi-ve-sosyal-medya-olcumleme.html, “Sosyal Medya Takibi ve Sosyal Medya Ölçümleme”, (Erişim Tarihi: 4 Aralık 2012).
 • www.hizmetix.com.tr/NewsDetail.Asp?NewsID=1894&Title=Kurum-itibar%FD-i%E7in-sosyal-medyaHizmet, “Kurum itibarı için sosyal medya”, (Erişim Tarihi: 12 Kasım 2012).

KURUMSAL İTİBAR AÇISINDAN SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2015, Cilt: 5 Sayı: 1, 78 - 92, 01.06.2015

Öz

Kurumsal itibar, iç ve dış paydaşların kurumla ilgili algılamalarından oluşmaktadır. Olumlu bir itibar, her kurum için yaşamsal bir öneme sahip olmakta ve kuruma önemli bir rekabet avantajı
sağlamaktadır. İtibarın kazanılması uzun bir süreci içermekte, yeterli önlemler alınmadığı takdirde kısa sürede yitirilebilmektedir. Bu nedenle kurumların itibarlarını etkili bir şekilde yönetmeleri gerekmektedir. Yeni iletişim teknolojileri ile birlikte ortaya çıkan yenilikler, kurumlara itibarlarını yönetmeleri açısından büyük olanaklar sunmaktadır. Bu yeniliklerden biri olan sosyal medyanın nasıl kullanıldığı, kurumların itibarını etkilemektedir. Çünkü uzun yıllar yapılan çalışmalar sonucu elde edilen itibarın sosyal medyada bir anda kaybedilmesi ya da tam tersine olumlu yönde itibar kazanılması mümkündür. Dolayısıyla betimsel nitelikteki bu araştırmanın amacı, kurumsal itibar ve sosyal medya ilişkisini ele almak ve sosyal medyanın kurumsal itibar açısından önemini değerlendirmektir. Bu kapsamda sosyal medya ve kurumsal itibar kavramları açıklanmış, ardından kurumsal itibar sürecinde sosyal medyanın hangi işlevi yerine getirdiği ortaya koyulmuştur. Çalışma, konu ile ilgili yapılacak araştırmalar için bir temel oluşturma niteliği taşımaktadır.
  

Kaynakça

 • Akar, E. (2010), Sosyal Medya Pazarlaması, Efil Yayınevi, Ankara.
 • Akmehmet, D. (2006), Kurumsal İtibar Yönetimi ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Alikılıç, Ö.A. (2011), Halkla İlişkiler 2.0-Sosyal Medyada Yeni Paydaşlar, Yeni Teknikler, Efil Yayınevi, Ankara.
 • Alnıaçık, E., Alnıaçık Ü. ve Genç, N. (2010), “Kurumsal İtibar Bileşenlerinin Algılanan Önemi Demografik Özelliklerden Etkilenmekte midir?”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 13, Sayı 23, ss.93-114.
 • Bruns, A. ve Bahnisch, M., (2009), “Social Media: Tools for User-Generated Content”, Volume 1- State of the Art,,http://www.smartservicescrc.com.au/pdf/ social_media_state_of_the%20art_march2009.pdf, (Erişim Tarihi:09.07.2014).
 • Bulunmaz, Barış (2011), “Otomotiv Sektöründe Sosyal Medyanın Kullanımı Ve Fiat Örneği”, Global Media Journal Turkish Edition, 2(3), ss.19-50.
 • Burke, R.J. (2011), “Corporate Reputations: Development, Maintenance, Change and Repair”, in Burke, R.J., Martin, G., Cooper, C.L. (Ed.), Corporate Reputation: Managing Opportunities and Threats, Gower Publishing, UK.
 • Carmeli, A. ve Tishler, A. (2005), “Perceived Organizational Reputation and Organizational Performance: An Emprical Investigation of Industrial Enterprises”, Corporate Reputation Review, Vol. 8, No. 1, pp.13-20.
 • Çiftçioğlu, B. A. (2009), Kurumsal İtibar Yönetimi, Dora Basım Yayın, Bursa.
 • Dowling, G. ve Moran, P. (2012), “Corporate Reputations: Built in or Bolted on”, California Management Review, Vol.54, No.2, pp.25-42.
 • Er, G. (2008), Sanal Ortamda İtibar Yönetimi, Cinius Yayınları, İstanbul.
 • Gemlik, N. ve Sığrı, Ü. (2007) “Kurum İmajı Analizi ve Bir Belediye Üzerindeki Uygulamanın Değerlendirilmesi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 11, ss.267-282.
 • Güçdemir, Y. (2012), Sanal Ortamda İletişim-Bir Halkla İlişkiler Perspektifi, Derin Yayınları, İstanbul.
 • Güngör, N. (2011), İletişim Kuramlar Yaklaşımlar, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Kadıbeşegil, S. (2012), İtibar Yönetimi, MediaCat Kitapları, İstanbul.
 • Kaplan A.M. ve Haenlein M. (2010), “Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media”, Business Horizons, Vol.53, pp. 59-68.
 • Kara, T. (2012), “Sosyal Medya Üzerinde Yeni Nesil Pazarlama ve Türkiye Bilgi & İletişim Hizmetleri Endüstrisinde Sosyal Ağların Kullanımına Yönelik Bir Araştırma”, Global Media Journal Turkish Edition, Cilt 2, Sayı 4, ss.102-117.
 • Karaköse, T. (2007), “Örgütlerde İtibar Yönetimi”, Akademik Bakış E-Dergi, Sayı 11, ss.1-12.
 • Köseoğlu, Ö. (2012), “Sosyal Ağ Sitesi Kullanıcılarının Motivasyonları: Facebook Üzerine Bir Araştırma”, Selçuk İletişim Dergisi, 7 (2), ss.58-81.
 • Kuyucu, B.A. (2003), “Kurumlarda Başarılı ve Etkin İtibar Yönetimi”, içinde Argüden, Y. (Ed.), İtibar Yönetimi, ARGE Danışmanlık Yayınları, İstanbul.
 • Melewar, T.C. (2003), “Kurumsal Kimlik İnşasını Belirleyen Faktörler: Bir Literatür Taraması”, Çev. Zeliha Hepkon , İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, ss.175-211.
 • Okay, A. ve Okay, A. (2012), Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları, Der Yayınları, İstanbul.
 • Oktar, Ö. F. ve Çarıkçı, İ. H. (2012), “Farklı Paydaşlar Açısından İtibar Algılamaları: Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniv. Sosyal Bilimler Ensitüsü. Dergisi, Cilt 1, Sayı 15, ss.127-149.
 • Nguyen, N. ve Leblanc, Gaston (2001), “Corporate image and corporate reputation in customers' retention decisions in services”, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 8, pp.227-236.
 • Peltekoğlu, F. B. (2001), Halkla İlişkiler Nedir?, Beta Basım, İstanbul.
 • Roberts, P.W. ve Dowling, G.R. (2002), “Corporate Reputation and Sustained Superior Financial Performance”, Strategic Management Journal, Vol.23, pp.1077–1093.
 • Saylı, H. ve Uğurlu, Ö. Y. (2007), “Kurumsal İtibar ve Yönetsel Etik İlişkisinin Analizine Yönelik Bir Değerlendirme”, Süleyman Demirel Üniv. İİBF Dergisi, Cilt 12, Sayı 3, ss.75-96.
 • Türker, H. (2005), İtibar Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Ural, E. G. (2012), “Kurumsal İtibarı Ölçme Yöntemi Olarak Türkiye İtibar Endeksi Ve Endeks Sonuçlarından Hareketle Türkiye‟de Elektronik Sektörünün İtibarı Üzerine Bir Değerlendirme”, Ajit-e Bilişim Teknolojileri Akademik Dergisi, Cilt 3, Sayı 7, ss.7-20.
 • Uzunoğlu, E. ve Öksüz, B. (2008), “Kurumsal İtibar Riski Yönetimi: Halkla İlişkilerin Rolü”, Selçuk İletişim Dergisi, Cilt 5, Sayı 3, ss.111-123.
 • Yağmurlu, A. (2011), “Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya”, Selçuk İletişim Dergisi 7(1), ss.5-15.
 • www.alexa.com/topsites, (Erişim Tarihi: 2 Aralık 2014).
 • www.bersay.com.tr/.../Era.../Turkiyenin_Ilk_Sosyal_Medya_Trendleri_ Arastirmasi_100.doc, (Erişim Tarihi: 10 Aralık 2014).
 • www.sabah.com.tr/teknoloji/2014/10/29/facebookla-ilgili-hayret-verici-gelisme, “Facebookla ilgili hayret verici gelişme”, (Erişim tarihi: 5 Kasım 2014).
 • www.sosyalmedyacci.com/2012/03/sosyal-medya-takibi-ve-sosyal-medya-olcumleme.html, “Sosyal Medya Takibi ve Sosyal Medya Ölçümleme”, (Erişim Tarihi: 4 Aralık 2012).
 • www.hizmetix.com.tr/NewsDetail.Asp?NewsID=1894&Title=Kurum-itibar%FD-i%E7in-sosyal-medyaHizmet, “Kurum itibarı için sosyal medya”, (Erişim Tarihi: 12 Kasım 2012).
Toplam 36 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ali Fikret Aydın

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Gönderilme Tarihi 1 Haziran 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Aydın, A. F. (2015). KURUMSAL İTİBAR AÇISINDAN SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 78-92.