Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

RELATIONSHIP BETWEEN VALUE AND POLICY: A VALUE ANALYSIS ON 22 JULY 2007 ELECTION

Yıl 2016, Cilt: 6 Sayı: 2, 2 - 19, 31.12.2016

Öz

Values have great importance to understand a society’s political, economic, cultural and social structure. Because values are criteria that are used by people to understand themselves and the world. These criteria are directly related with the politics. Therefore to analyze the relationship between values, politics and political choices is very important. In this study by focusing the relationship between politics and values, political discourse is analyzed in the framework of values. General elections made in 22 July 2007 was selected as sample. Because it was turned into a referendum of the social order by the effects of the polarization during presedential elections. Data used in this analysis, was reached in the TÜBİTAK Project which aims to analyze periods of 2002-2007 and 2011 general elections. 


In this study, speeches of political actors particapating to the 2007 elections were analyzed. In the research which was conducted by qualitative content analysis, 10 basic and 56 subvalue analysis categories located in the Schwartz Value Scale were used. Cumhuriyet, Hürriyet, Radikal, Zaman and Yeni Şafak newspapers which represent different segments in Turkey, were analyzed. During 2007 elections period political actors mostly refer to the values of “choosing own goals”, “successful” and “responsible”. When values used by political actors and the relationship between these values are analyzed, it is found that concerns for social order 
were main determinant in this elections and parties harsly criticized each other through aim, succession, and responsibility.  

Kaynakça

 • Avcı, N. (2007). Toplumsal Değerler ve Gençlik. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Barnea, M. F. ve Schwartz. Shalom H. (1998). Values and Voting, Political Psychology, 19 (1),17-40.
 • Berelson, B. (1952). Content Analysis in Communication Research. Glencoe: Free Press.
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Bilgin, N. (1995). Sosyal Psikolojide Yöntem ve Pratik Çalışmalar. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Caprara, G. V., Barbaranelli C. ve Zimbardo P. G. (1999). Personality Profiles and Political Parties. Political Psychology, 20, 175-197.
 • Caprara, G. V., Schwartz S. H., Capanna C., Vecchione M. ve Barbaranelli C. (2006). Personality and Politics: Values, Traits, and Political Choice. Political Psychology, 27:1–28.
 • Caprara, G. V., Zimbardo P. G. (2004). Personalizing Politics: A Congruency Model of Political Preferences. American Psychologist, 59 (7), 581–594.
 • Cochrane, R., Billig M. ve Hogg M. (1979). Politics and values in Britan: A Test of Rokeach two-values model. British Journal of Social and Clinical Pyschology, 18, 150-167.
 • Feldman, S. (2003). Values, Ideology, and the Structure of Political Attitudes. Oxford Handbook of Political Psychology. Ed: Sears D. O., Huddy L. ve Jervis R., New York: Oxford University Press, 477–508.
 • Hofstede, G. (1980). Culture’s Consequences: International Differences in WorkRelated Values. USA: Sage Publication.
 • Hofstede, G. (1991). Culture and Organizations: Software of the Mind. USA: McGraw-Hill.
 • Inglehart, R (1997). Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Countries. Princeton: Princeton University Press.
 • Inglehart, R. (1977). The Silent Revolution. Princeton: Princeton University Press.
 • Köse, A. ve Mustafa Y. (2012). Seçimler ve Değerler. Trabzon: Serander Yayınları.
 • Kuşdil, M. E. ve Kağıtçıbaşı Ç. (2000). Türk Öğretmenlerin Değer Yönelimleri ve Schwartz Değer Kuramı. Türk Psikoloji Dergisi, 15 (45), 59-76.
 • Lane J. E. ve Ersson S. (2005). Culture and Politics: A Compoarative Approach. İngiltere: Ashgate Publishing Limited.
 • Oktay, M. (2002). Politikada Halkla İlişkiler. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Özkan A. (Tarihsiz). 22 Temmuz 2007 Milletvekili Seçimleri’nin Siyasal İletişim Yönetimi Bağlamında Değerlendirilmesi, http://www.siyasaliletisim.org/dr-abdullahoezkan/dr-abdullah-oezkan/289-q22-temmuz-2007-milletvekili-secimlerinin-siyasal-letisimyonetimi-baglaminda-degerlendirilmesi.html (Erişim tarihi: 13.06.2016)
 • Özlem, D. (2002). Değerler Sorununda Nesnelcilik/Mutlakçılık ve Öznelcilik/Rölativizm Tartışması Üzerine. Bilgi ve Değer. Ankara: Vadi Yayınları.
 • Rokeach, M. (1967). Value Survey. California: Sunnyvale.
 • Rokeach, M. (1973). The Nature of Human Values. New York: Free Press.
 • Schwartz, S. H. (1992). Universals in the Content and Structure of Values: Theory and Empirical Tests in 20 Countries. Advances in Experimental Social Phychology. Ed: Zanna M. P., New York: Academic Press, 25, 1-65.
 • Schwartz, S. H. (1994). Are there universal aspects in the content and structure of values?. Journal of Social Issues, 50: 19-45.
 • Schwartz, S. H. (2006). Basic human values: Theory, measurement, and applications. Revue Française de Sociologie, 47, 249–288.
 • Schwartz, S. H., Caprara G. V. ve Vechione M. (2010). Basic Personal Values, Core Political Values anc Voting: A Longitudinal Analysis. Political Psychology, 31 (3), 421-452.
 • Schwartz, S.H., & Bilsky, W. (1987). Toward A Universal Psychological Structure of Human Values. Journal of Personality and Social Psychology, 53 (3), 550-562.
 • Tuncer, E. (2007). 22 Temmuz Seçimleri: Genel Bir Değerlendirme. Toplum ve Demokrasi, 1 (1), 135-146.

DEĞER VE SİYASET İLİŞKİSİ: 22 TEMMUZ 2007 SEÇİMİ ÜZERİNE BİR DEĞER ANALİZİ

Yıl 2016, Cilt: 6 Sayı: 2, 2 - 19, 31.12.2016

Öz

Bir toplumun siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapısını anlamakta yani o toplumun zihin yapısını çözümlemekte değerler büyük öneme sahiptir. Çünkü değerler, insanların kendileri ve yaşadıkları dünyayı anlamak ve değerlendirmek için kullandıkları kriterlerdir. Bu kriterler, günümüz dünyasında insanların hayatını doğrudan etkileyen siyasetle yakından ilişkilidir. Dolayısıyla değerlerin, siyaset ve siyasi tercihlerle ilişkisini incelemek önem taşımaktadır. Bu çalışmada siyaset ve değer ilişkisine odaklanılarak, siyasal söylemin değerler çerçevesinde analiz edilmesi amaçlanmıştır. Örneklem olarak 2007’deki Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında toplumda artan kutuplaşma nedeniyle sadece milletvekili seçimi olmanın ötesine geçerek mevcut sosyal düzenin akıbetine yönelik bir tamam/devam oylamasına dönüşen 22 Temmuz 2007 milletvekili genel seçimleri incelenmiştir. Bu seçim döneminin analizinde kullanılan verilere, 2002-2007 ve 2011 milletvekili seçim dönemlerinin değerler açısından analizini amaçlayan TÜBİTAK projesi kapsamında yapılan analizler sonucunda ulaşılmıştır.
Çalışmada 2007 seçimine katılan siyasal aktörlerin seçim çalışmaları kapsamında gazetelere yansıyan konuşmaları incelenmiştir. Nitel içerik analiziyle gerçekleştirilen araştırmada, Schwartz Değer Ölçeği’nde yer alan 10 temel ve 56 alt değer analiz kategorileri olarak kullanılmıştır. İnceleme kapsamına Cumhuriyet, Hürriyet, Radikal, Zaman ve Yeni Şafak gibi siyasi duruş ve yayın politikası itibariyle farklı kesimleri temsil eden gazeteler dahil edilmiştir. Analizler sonucunda, 2007 seçimi özelinde siyasal aktörlerin söylemlerinde en fazla atıf yaptıkları değerlerin “kendi amaçlarını belirlemek”, “başarılı olmak” ve “sorumluluk sahibi olmak” şeklinde sıralandığı tespit edilmiştir. Siyasetçilerin seçmeni ikna etmek için öne çıkardıkları değerleri hangi argümanlar üzerinden kurguladıkları ve atıf yaptıkları değerlerin birbiriyle nasıl ilişkilendirildiği incelendiğinde, bu seçim döneminin sosyal düzene yönelik kaygıların temel belirleyici olduğu ve partilerin amaç, başarı ve sorumluluk değerleri üzerinden birbirlerini kıyasıya eleştirdikleri bir seçim dönemi olduğu saptanmıştır.
  

Kaynakça

 • Avcı, N. (2007). Toplumsal Değerler ve Gençlik. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Barnea, M. F. ve Schwartz. Shalom H. (1998). Values and Voting, Political Psychology, 19 (1),17-40.
 • Berelson, B. (1952). Content Analysis in Communication Research. Glencoe: Free Press.
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Bilgin, N. (1995). Sosyal Psikolojide Yöntem ve Pratik Çalışmalar. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Caprara, G. V., Barbaranelli C. ve Zimbardo P. G. (1999). Personality Profiles and Political Parties. Political Psychology, 20, 175-197.
 • Caprara, G. V., Schwartz S. H., Capanna C., Vecchione M. ve Barbaranelli C. (2006). Personality and Politics: Values, Traits, and Political Choice. Political Psychology, 27:1–28.
 • Caprara, G. V., Zimbardo P. G. (2004). Personalizing Politics: A Congruency Model of Political Preferences. American Psychologist, 59 (7), 581–594.
 • Cochrane, R., Billig M. ve Hogg M. (1979). Politics and values in Britan: A Test of Rokeach two-values model. British Journal of Social and Clinical Pyschology, 18, 150-167.
 • Feldman, S. (2003). Values, Ideology, and the Structure of Political Attitudes. Oxford Handbook of Political Psychology. Ed: Sears D. O., Huddy L. ve Jervis R., New York: Oxford University Press, 477–508.
 • Hofstede, G. (1980). Culture’s Consequences: International Differences in WorkRelated Values. USA: Sage Publication.
 • Hofstede, G. (1991). Culture and Organizations: Software of the Mind. USA: McGraw-Hill.
 • Inglehart, R (1997). Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Countries. Princeton: Princeton University Press.
 • Inglehart, R. (1977). The Silent Revolution. Princeton: Princeton University Press.
 • Köse, A. ve Mustafa Y. (2012). Seçimler ve Değerler. Trabzon: Serander Yayınları.
 • Kuşdil, M. E. ve Kağıtçıbaşı Ç. (2000). Türk Öğretmenlerin Değer Yönelimleri ve Schwartz Değer Kuramı. Türk Psikoloji Dergisi, 15 (45), 59-76.
 • Lane J. E. ve Ersson S. (2005). Culture and Politics: A Compoarative Approach. İngiltere: Ashgate Publishing Limited.
 • Oktay, M. (2002). Politikada Halkla İlişkiler. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Özkan A. (Tarihsiz). 22 Temmuz 2007 Milletvekili Seçimleri’nin Siyasal İletişim Yönetimi Bağlamında Değerlendirilmesi, http://www.siyasaliletisim.org/dr-abdullahoezkan/dr-abdullah-oezkan/289-q22-temmuz-2007-milletvekili-secimlerinin-siyasal-letisimyonetimi-baglaminda-degerlendirilmesi.html (Erişim tarihi: 13.06.2016)
 • Özlem, D. (2002). Değerler Sorununda Nesnelcilik/Mutlakçılık ve Öznelcilik/Rölativizm Tartışması Üzerine. Bilgi ve Değer. Ankara: Vadi Yayınları.
 • Rokeach, M. (1967). Value Survey. California: Sunnyvale.
 • Rokeach, M. (1973). The Nature of Human Values. New York: Free Press.
 • Schwartz, S. H. (1992). Universals in the Content and Structure of Values: Theory and Empirical Tests in 20 Countries. Advances in Experimental Social Phychology. Ed: Zanna M. P., New York: Academic Press, 25, 1-65.
 • Schwartz, S. H. (1994). Are there universal aspects in the content and structure of values?. Journal of Social Issues, 50: 19-45.
 • Schwartz, S. H. (2006). Basic human values: Theory, measurement, and applications. Revue Française de Sociologie, 47, 249–288.
 • Schwartz, S. H., Caprara G. V. ve Vechione M. (2010). Basic Personal Values, Core Political Values anc Voting: A Longitudinal Analysis. Political Psychology, 31 (3), 421-452.
 • Schwartz, S.H., & Bilsky, W. (1987). Toward A Universal Psychological Structure of Human Values. Journal of Personality and Social Psychology, 53 (3), 550-562.
 • Tuncer, E. (2007). 22 Temmuz Seçimleri: Genel Bir Değerlendirme. Toplum ve Demokrasi, 1 (1), 135-146.
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Aynur Köse Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2016
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Köse, A. (2016). DEĞER VE SİYASET İLİŞKİSİ: 22 TEMMUZ 2007 SEÇİMİ ÜZERİNE BİR DEĞER ANALİZİ. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 2-19.