Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Okul Yöneticilerinin Bilgi Yönetimine İlişkin Yaklaşımları

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 8, 1 - 15, 01.12.2017

Öz

Bu araştırmanın amacı, okullarda bilgi yönetimine ilişkin okul yöneticilerinin yaklaşımlarını saptamaktır.  Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, çalışma grubunun belirlenmesinde maksimum çeşitlilik örnekleme tekniği kullanılmıştır.  Araştırmanın çalışma grubu 2016-2017 öğretim yılında Eskişehir ili Odunpazarı ilçesinde bulunan ilköğretim okullarında görev yapan onbeş okul yöneticisinden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak geliştirilen görüşme formuna uzman görüşü doğrultusunda son hali verilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmış ve elde edilen verilerin analizi sürecinde öncelikle, görüşme kayıtları deşifre edilip çözümlemeler yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre, okul yöneticilerinin görevleriyle ilgili yeni bilgiler elde etmek için birden fazla kaynaktan yararlandıkları, bunu sağlarken de en fazla internetten yararlanma ve meslektaşlarla bilgi paylaşımı yöntemlerini kullandıkları, okul yöneticilerinin sahip oldukları bilgilere yeni fikirler kattıkları ve bunu da en fazla deneyimli kişilerle görüşerek gerçekleştirdikleri, okul yöneticilerinin okullarında bilgiyi saklamak için en fazla arşiv sistemini daha sonra da bilgiyi yazılı ve görsel olarak kayıt altına aldıkları,  okul yöneticilerinin sahip oldukları bilgileri çalışanlarıyla paylaştıkları, bu paylaşımı da en çok sohbet ortamlarında konuşarak gerçekleştirdikleri, okul yöneticilerinin bilgiyi daha etkin kullanmak için bilgi takımları, bilgi çalışanları ve bilgi yöneticileri oluşturmayı düşündükleri ancak okulların çoğunda böyle bir uygulamanın olmadığı görülmüştür.  Bu durum, okul yöneticilerinin bilgiyi elde etme, kullanma ve paylaşma boyutlarında yeterli olduğunu ancak bilgiyi daha etkin kullanmak için bilgi takımları, bilgi çalışanları ve bilgi yöneticileri oluşturma konusunda yeterli olmadıklarını göstermektedir. Bilginin daha etkin kullanılması için okul yöneticilerine okullarda bilgi takımları, bilgi çalışanları ve bilgi yöneticileri oluşturma konusunda gerekli eğitimin ve desteğin verilmesi gerekmektedir.

Kaynakça

 • Argon, T. ve Demirer, S. (2015).Okul yöneticilerinin bilgi yönetimi ve insan kaynaklarını yönetimi yeterlikleri. AIBU Journal of Social Sciences, 2015, Vol:15, Year:15, Issue: 3, 15: 221-264
 • Barutcugil, İ. (2002). Bilgi Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, N. (2002). Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetiminin Bütünleştirme İşlevi İle İlgili Görevleri, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 12-28
 • Çelik, V. (1999). Eğitimsel Liderlik. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Çınar, İ. (2002). Eğitim Yöneticilerinin Bilgi Yönetimindeki Yeterlikleri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Elçi, S.(2015). Okul yöneticilerinin bilgi yönetimi yeterliliklerinin değerlendirilmesi. Zirve Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Erten, P. (2006). Okul yöneticilerinin bilgi yönetimine etkili kullanabilme becerileri. Fırat Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi.
 • Güçlü, N. ve Sotirofski, K. (2006). Bilgi Yönetimi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Güz, 4(4), 351-371.
 • Jarnett, L. De.( 1996). Knowledge the Latest Thing, Information Strategy, The Executives Journal, Vol. 12, 1996, 3-5.
 • Muratoğlu, V. ve Özmen, F. (2006). Eğitim Örgütlerinde Bilgi Yönetimi Stratejileri – Yas ve Okul Turu Değişkenlerine Gore Eğitimci Görüşleri (Tunceli İli Örneği), Bilgi Teknolojileri Kongresi IV- Akademik Bilişim 2006, 58-63, Denizli, Pamukkale Üniversitesi.
 • O’dell, C. (1996). A Current Review of Knowledge Management Best Practices, Conference on Knowledge Management and the Transfer of Best Practices, Business Intelligence, London.
 • Öğüt, A. (2001). Bilgi Çağında Yönetim. Ankara: Nobel Dağıtım
 • Özden, Y. (2002). Eğitimde Dönüşüm: Eğitimde Yeni Değerler. (4. Baskı), Ankara: Pegem A Yayıncılık. Samancıoğlu, M. vd. (2010). Okul yöneticilerinin bilgi yönetimi stratejilerini kullanma düzeyleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl:3, Sayı:4.
 • Tanrıöğen, A. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin.

School Managers Approaches To Knowledge Management

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 8, 1 - 15, 01.12.2017

Öz

The purpose of this research is to identify school administrators' approaches to information management in schools. Qualitative research method was used in the study. In the study, the maximum diversity sampling technique was used in determining the study group. The study group of the study consisted of fifteen school administrators working in primary schools in the province of Odunpazarı in Eskişehir province in the 2016-2017 school year. A semi-structured interview form developed by the researcher was used as data collection tool in the research. The interview form developed as a means of data collection in the survey was finalized in line with the expert opinion. In the analysis of the data, the content analysis technique was used and in the analysis process of the obtained data, the interview records were deciphered and analyzed. According to research findings, school administrators use more than one source to obtain new information about their duties, while most of them use internet and share information with colleagues, school administrators have new ideas about the information they have and this is done with the most experienced people, school administrators have the most archival system in order to keep information in their schools and then they record the information in writing and visually okul yöneticileri, bilgilerini çalışanları ile paylaşmakta, this sharing is realized mostly by talking in chat environment, school administrators thought to create information teams, information workers and information managers to use information more effectively, but most of the schools did not have such an application. This suggests that school administrators are adequate in acquiring, using and sharing information, but not enough to create information teams, knowledge workers and information managers to use the information more effectively. In order to use information more effectively, school administrators need to be given the necessary training and support to build information teams, information workers and information managers in schools.

Kaynakça

 • Argon, T. ve Demirer, S. (2015).Okul yöneticilerinin bilgi yönetimi ve insan kaynaklarını yönetimi yeterlikleri. AIBU Journal of Social Sciences, 2015, Vol:15, Year:15, Issue: 3, 15: 221-264
 • Barutcugil, İ. (2002). Bilgi Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, N. (2002). Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetiminin Bütünleştirme İşlevi İle İlgili Görevleri, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 12-28
 • Çelik, V. (1999). Eğitimsel Liderlik. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Çınar, İ. (2002). Eğitim Yöneticilerinin Bilgi Yönetimindeki Yeterlikleri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Elçi, S.(2015). Okul yöneticilerinin bilgi yönetimi yeterliliklerinin değerlendirilmesi. Zirve Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Erten, P. (2006). Okul yöneticilerinin bilgi yönetimine etkili kullanabilme becerileri. Fırat Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi.
 • Güçlü, N. ve Sotirofski, K. (2006). Bilgi Yönetimi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Güz, 4(4), 351-371.
 • Jarnett, L. De.( 1996). Knowledge the Latest Thing, Information Strategy, The Executives Journal, Vol. 12, 1996, 3-5.
 • Muratoğlu, V. ve Özmen, F. (2006). Eğitim Örgütlerinde Bilgi Yönetimi Stratejileri – Yas ve Okul Turu Değişkenlerine Gore Eğitimci Görüşleri (Tunceli İli Örneği), Bilgi Teknolojileri Kongresi IV- Akademik Bilişim 2006, 58-63, Denizli, Pamukkale Üniversitesi.
 • O’dell, C. (1996). A Current Review of Knowledge Management Best Practices, Conference on Knowledge Management and the Transfer of Best Practices, Business Intelligence, London.
 • Öğüt, A. (2001). Bilgi Çağında Yönetim. Ankara: Nobel Dağıtım
 • Özden, Y. (2002). Eğitimde Dönüşüm: Eğitimde Yeni Değerler. (4. Baskı), Ankara: Pegem A Yayıncılık. Samancıoğlu, M. vd. (2010). Okul yöneticilerinin bilgi yönetimi stratejilerini kullanma düzeyleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl:3, Sayı:4.
 • Tanrıöğen, A. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet ÖZDOĞRU Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)


Vicdan ALTINOK (Sorumlu Yazar)
0000-0002-9189-8068

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 8

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { edu7413207, journal = {Edu 7: Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-2263}, address = {}, publisher = {Yeditepe Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {1 - 15}, doi = {}, title = {Okul Yöneticilerinin Bilgi Yönetimine İlişkin Yaklaşımları}, key = {cite}, author = {Özdoğru, Mehmet and Altınok, Vicdan} }
APA Özdoğru, M. & Altınok, V. (2017). Okul Yöneticilerinin Bilgi Yönetimine İlişkin Yaklaşımları . Edu 7: Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 6 (8) , 1-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/edu7/issue/36504/413207
MLA Özdoğru, M. , Altınok, V. "Okul Yöneticilerinin Bilgi Yönetimine İlişkin Yaklaşımları" . Edu 7: Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (2017 ): 1-15 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/edu7/issue/36504/413207>
Chicago Özdoğru, M. , Altınok, V. "Okul Yöneticilerinin Bilgi Yönetimine İlişkin Yaklaşımları". Edu 7: Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (2017 ): 1-15
RIS TY - JOUR T1 - Okul Yöneticilerinin Bilgi Yönetimine İlişkin Yaklaşımları AU - Mehmet Özdoğru , Vicdan Altınok Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Edu 7: Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 15 VL - 6 IS - 8 SN - -1306-2263 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Edu 7: Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Okul Yöneticilerinin Bilgi Yönetimine İlişkin Yaklaşımları %A Mehmet Özdoğru , Vicdan Altınok %T Okul Yöneticilerinin Bilgi Yönetimine İlişkin Yaklaşımları %D 2017 %J Edu 7: Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-2263 %V 6 %N 8 %R %U
ISNAD Özdoğru, Mehmet , Altınok, Vicdan . "Okul Yöneticilerinin Bilgi Yönetimine İlişkin Yaklaşımları". Edu 7: Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 / 8 (Aralık 2017): 1-15 .
AMA Özdoğru M. , Altınok V. Okul Yöneticilerinin Bilgi Yönetimine İlişkin Yaklaşımları. EDU7. 2017; 6(8): 1-15.
Vancouver Özdoğru M. , Altınok V. Okul Yöneticilerinin Bilgi Yönetimine İlişkin Yaklaşımları. Edu 7: Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 6(8): 1-15.
IEEE M. Özdoğru ve V. Altınok , "Okul Yöneticilerinin Bilgi Yönetimine İlişkin Yaklaşımları", Edu 7: Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 6, sayı. 8, ss. 1-15, Ara. 2017

EDU7 dergisinde araştırma makaleleri, düşünce yazıları ve kitap analiz olmak üzere üç bölüm yer almaktadır.

Gizlilik

EDU7 dergi yönetim sistemine girilen isim ve elektronik posta adresleri gibi kişisel bilgiler, yalnızca bu derginin amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Bu bilgiler başka bir amaç için kullanılmayacak olup, üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

Arşivleme

EDU7 dergisinde yayınlan tüm makalelere ait üst veriler ve tam metinler TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanı aracılığıyla ULAKBİM sunucularında saklanmakta ve sunulmaktadır.