Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

PALYATİF BAKIM MERKEZLERİNİN MALİYET ANALİZİ: DENİZLİ DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2, 68 - 89, 31.12.2020

Öz

Gün geçtikçe, hasta ve yakınlarına verilen hizmet kalitesinin önemi artmaktadır. Yaşlı nüfusun artması, hastalıkların kronikleşmesi ve hastalara uygulanan tedavilerin sonuç vermemesi ile birlikte terminal dönem hastaları ve ailelerinin yaşam konforunun korunmasına önem verilmeye başlanmıştır. Bu açıdan palyatif bakım önemli bir yere sahiptir. Yeni bir hizmet alanı olan palyatif bakımın yalnızca tıbbi tedavi hizmeti sunmaması, hasta ile birlikte yakınlarının da kültürel, dinsel ve kişisel değerlerine duyarlı kalarak gerekli sosyal, manevi ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olan bir hizmet alanı olması nedeniyle tıp dünyasında kendine kısa sürede yer edinmiştir. Bu çalışma sağlık alanında yeni bir hizmet dalı olan palyatif bakımın maliyet analizini yapma amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini, 01.05.2016-31.10.2016 tarihleri arasında, Denizli ilindeki “Denizli Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi” oluşturmaktadır. Araştırmada temel olarak “Fiili – Tam - Sipariş Maliyet Yöntemi” kullanılmıştır. Maliyet verilerinin toplanmasında Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nin (TMS) genel gider yeri ve gider çeşidi sınıflandırılmasına uygun bir gider dağıtım tablosu kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda Palyatif Bakım Merkezinin toplam maliyeti 1.034.235,29 TL olarak bulunmuştur. Toplam maliyetin %36’sını ilk madde ve malzeme giderleri, %33’ünü personel giderleri, %20’sini dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, %7’sini kamu payları ve %3’ünü amortisman ve tükenme payları oluşturmaktadır. Altı aylık dönemde merkez toplamda 876.000 TL gelir etmiştir. Denizli Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi’nde yürütülen bu çalışmada, merkez elde ettiği gelir ile giderlerini karşılayamamıştır ve toplamında 158.235,29 TL zarar etmiştir. Gelir, günübirlik tedavi şeklinde hesaplandığı için, gün başına 54,19 TL zarar edilmiştir. 

Kaynakça

 • Akyüz, S. (2014). Kanser Hastalarına Uygulanacak Palyatif Bakım Uygulamalarına İlişkin Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Demir, M. (2016). Palyatif Bakım Etiği, Yoğun Bakım Derg, 2016; 7: 62-6.
 • Kabalak A. A. & Diğerleri (2012). S.B. Ulus Devlet Hastanesi’nde Kapsamlı Palyatif Bakım Merkezi Uygulaması, Çağdaş Tıp Dergisi, 2 (2): 122:126.
 • Kahveci, K., Gökçınar, D., Taş, H. & Aslan, E. (2014). Palyatif Bakım, Editörler: Kahveci, K., Gökçınar, D., Nobel Tıp Kitapevleri Ltd.Şti., İstanbul.
 • S Liben, D Papadatou, J Wolfe Paediatric palliative care: challenges and emerging ideas, Lancet, 371 (2008), pp. 852-864. DOI: 10.1016/S0140-6736(07)61203-3.
 • Muller-Busch, H.C. (2012). Wasbedeutet Bio-Psycho-Sozial İn Onkologie Und Palliativ Medizin. Behandlungsansätze İn Der Anthroposophischen Medizin, Jahrbuch Der Psychoonkologie Der ÖGPO, Österreichische Gesellschaft Für Psycho Onkologie, Wien
 • Palyatif Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge, http://www.hizmetstandartlari.saglik.gov.tr/Eklenti/2817,palyatif-bakim-hizmetleri-yonergesipdf.pdf?0, Erişim: 21.12.2016.
 • Pastrana, T., Jünger, S., Ostgathe, O. & Diğerleri (2008). A Matter of Definition Key Elements Identified in a Discourse Analysis of Definitions of Palliative Care, Palliative medicine, Apr; 22(3): 222-32, doi: 10.1177/0269216308089803.
 • Sağlık Hizmet Daire Başkanlığı, http://hizmetstandartlari.saglik.gov.tr/TR,4983/palyatif-bakim-hizmetlerinin-uygulama-usul-ve-esaslari-hakkindaki-yonerge-yururluge-konulmustur.html,Erişim 15.12.2016.
 • TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu. Tescilli Palyatif Bakım Üniteleri Listesi, Erişim Tarihi: 17.01.2017, http://www.tkhk.gov.tr/8231_yeni-palyatif-baki.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Palyatif Bakım Üniteleri Listesi, Erişim Tarihi: 06.11.2019, https://khgmozellikli.saglik.gov.tr/svg/palyatif.php
 • Utlu, G. (2015). Kanser Hastalarında Palyatif Bakım ve Destek Servisinde Narkotik Analjezik Kullanımı, Uzmanlık Tezi, İzmir.
 • Uyar, M. & Şenel, G. (2015). Palyatif Bakım, Palyatif Bakım Derneği Bülteni, http://www.palyatifbakim.org/bulten/palyatif-bakim-dernegi-bulten-2015.pdf. Erişim: 05.01.2017.
 • Uyar, M. (2015). Palyatif Bakım, Palyatif Bakım Derneği Bülteni, http://www.palyatifbakim.org/bulten/palyatif-bakim-dernegi-bulten-2015.pdf
 • WHO-WPCA, (2014). The World Health Organization-Worldwide Palliative Care Alliance Global Atlas of Palliative Care at the End of Life.

COST ANALYSIS OF PALLIATIVE CARE CENTERS: EXAMPLE OF DENİZLİ STATE HOSPITAL

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2, 68 - 89, 31.12.2020

Öz

The quality of service offered to patients and their relatives is growing in importance every day. With the increase in elderly population, diseases becoming chronic and inefficiency of treatments administered to patients, it started to gain significance to preserve the comfort of patients with terminal diseases and of their family. Palliative care has a significant place in this respect. Being a new service area, palliative care established itself in the medical world in a short time as it not only provides medical treatment service, is also sensitive to the cultural, religious and personal values of patients and their relatives, and helps them meet their social, spiritual and physical needs. This study aimed at conducting a cost analysis of palliative care as a new service branch in healthcare field. The sample of the study was “Denizli State Hospital Palliative Care Center” in Denizli for the period between 1 May 2016 and 31 October 2016. The research mainly used “Actual - Full - Order Cost Method”. When gathering the cost data, the study used a cost apportionment statement which was compatible with the overall expense item and expense type classification of the Uniform Accounting System (UAS).
The study found that total cost of the Palliative Care Center was TRY 1.034.235,29. 36% of the total cost consisted of raw material and supply costs, 33% staff costs, 20% external benefits and services, 7% pubic shares and 3% depreciation and wear and tear allowance. In the six month period, the center had an income of TRY 876.000 in total. The study conducted in Denizli State Hospital Palliative Care Center revealed that the center’s income could not meet its expenses, and it lost TRY 158.235,29 in total. As income was calculated as same-day treatment, the center lost TRY 54.19 per day. 

Kaynakça

 • Akyüz, S. (2014). Kanser Hastalarına Uygulanacak Palyatif Bakım Uygulamalarına İlişkin Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Demir, M. (2016). Palyatif Bakım Etiği, Yoğun Bakım Derg, 2016; 7: 62-6.
 • Kabalak A. A. & Diğerleri (2012). S.B. Ulus Devlet Hastanesi’nde Kapsamlı Palyatif Bakım Merkezi Uygulaması, Çağdaş Tıp Dergisi, 2 (2): 122:126.
 • Kahveci, K., Gökçınar, D., Taş, H. & Aslan, E. (2014). Palyatif Bakım, Editörler: Kahveci, K., Gökçınar, D., Nobel Tıp Kitapevleri Ltd.Şti., İstanbul.
 • S Liben, D Papadatou, J Wolfe Paediatric palliative care: challenges and emerging ideas, Lancet, 371 (2008), pp. 852-864. DOI: 10.1016/S0140-6736(07)61203-3.
 • Muller-Busch, H.C. (2012). Wasbedeutet Bio-Psycho-Sozial İn Onkologie Und Palliativ Medizin. Behandlungsansätze İn Der Anthroposophischen Medizin, Jahrbuch Der Psychoonkologie Der ÖGPO, Österreichische Gesellschaft Für Psycho Onkologie, Wien
 • Palyatif Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge, http://www.hizmetstandartlari.saglik.gov.tr/Eklenti/2817,palyatif-bakim-hizmetleri-yonergesipdf.pdf?0, Erişim: 21.12.2016.
 • Pastrana, T., Jünger, S., Ostgathe, O. & Diğerleri (2008). A Matter of Definition Key Elements Identified in a Discourse Analysis of Definitions of Palliative Care, Palliative medicine, Apr; 22(3): 222-32, doi: 10.1177/0269216308089803.
 • Sağlık Hizmet Daire Başkanlığı, http://hizmetstandartlari.saglik.gov.tr/TR,4983/palyatif-bakim-hizmetlerinin-uygulama-usul-ve-esaslari-hakkindaki-yonerge-yururluge-konulmustur.html,Erişim 15.12.2016.
 • TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu. Tescilli Palyatif Bakım Üniteleri Listesi, Erişim Tarihi: 17.01.2017, http://www.tkhk.gov.tr/8231_yeni-palyatif-baki.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Palyatif Bakım Üniteleri Listesi, Erişim Tarihi: 06.11.2019, https://khgmozellikli.saglik.gov.tr/svg/palyatif.php
 • Utlu, G. (2015). Kanser Hastalarında Palyatif Bakım ve Destek Servisinde Narkotik Analjezik Kullanımı, Uzmanlık Tezi, İzmir.
 • Uyar, M. & Şenel, G. (2015). Palyatif Bakım, Palyatif Bakım Derneği Bülteni, http://www.palyatifbakim.org/bulten/palyatif-bakim-dernegi-bulten-2015.pdf. Erişim: 05.01.2017.
 • Uyar, M. (2015). Palyatif Bakım, Palyatif Bakım Derneği Bülteni, http://www.palyatifbakim.org/bulten/palyatif-bakim-dernegi-bulten-2015.pdf
 • WHO-WPCA, (2014). The World Health Organization-Worldwide Palliative Care Alliance Global Atlas of Palliative Care at the End of Life.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşe Nurper ÇALIŞKAN> (Sorumlu Yazar)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3064-1127
Türkiye


Serap DURUKAN KÖSE>
Muğla Sıtkı Koçman University
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Çalışkan, A. N. & Durukan Köse, S. (2020). PALYATİF BAKIM MERKEZLERİNİN MALİYET ANALİZİ: DENİZLİ DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ . Eurasian Journal of Health Technology Assessment , 4 (2) , 68-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ehta/issue/59458/841802

Açık erişimli ve çift-kör hakemli bir dergidir.

Dergi içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.
Dergideki yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlarına aittir.
Dergimizde yayınlanmış makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz
© T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Tüm Hakları Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.