Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

AKTİF YAŞLANMA VE HEMŞİRELİK BAKIMI

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 1, 26 - 32, 14.07.2021

Öz

Dünyada ve ülkemizde son yıllarda yaşlı nüfusun artması ile birlikte aktif yaşlanma kavramı da önem kazanmıştır. Yaşlıların bakış açılarına göre aktif yaşlanma fonksiyonların devam etmesi anlamına gelmektedir. Aslında aktif yaşlanma kavramı yaşlı bireyin sadece fiziksel olarak aktif olması değil, ekonomik, sosyal, kültürel, ruhsal alanlar gibi pek çok alana aktif katılımlarının devam etmesi anlamına gelmektedir. Yaşlı bireylerin, her anlamda topluma katılımlarının sürdürülmesinin desteklenmesi gerekmektedir. Bu hususta hemşirelerin yaşlılık, yaşlanma süreci, yaşlıların genel fizyolojik, psikolojik, sosyal pek çok değişen yönlerini bilmesi ve ona göre süreci daha sağlıklı bir şekilde sürdürmelerini sağlaması gerekmektedir.

Kaynakça

 • Yıldız M. Bağlanma kuramı açısından yaşlılık dönemine genel bir bakış. Sosyal Bilimler Dergisi. 2012; 36(1): 1-30.
 • Canlı S, Karataş N. Yaşlılar için bir halk sağlığı hemşireliği yaklaşımı: Fiziksel aktivite danışmanlığı. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2018; 17(2): 36-45.
 • Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi. Dünya Nüfus Tahminleri Raporu; 2017. Erişim Linki: http://www.un.org.tr/tr/Dünyanüfustahminleri&Submit=Search [Erişim Tarihi: 08.09.2020]
 • Bahar A. Huzurevinde yaşayan yaşlıların anksiyete ve depresyon düzeylerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep; 2005: 1-100.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). İstatistiklerle Yaşlılar Haber Bülteni; 2017. Erişim Linki: http://www.tuik.gov.tr/prehaberbultenleri.do?ıd=246442016 [Erişim Tarihi: 08.09.2020]
 • Sağlık Bakanlığı. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı (2015-2020), Isbn: 978- 975-590-520-4. Anıl Matbaa; 2015: 3-30.
 • Tajvar M, Arab M, Montazeri, A. determinants of health-related quality of life In Elderly In Tehran, Iran. Bmc Public Health; 2008: 323-331.
 • Kalınkara V. Temel gerontoloji: Yaşlılık bilimi. 1. Baskı, Ankara, Nobel Yayıncılık; 2011.
 • Çifçili S. Aktif yaşlanma: Fiziksel boyut. Turkish Family Physician. 2012; 3: 6-12.
 • Aslan D. Uluslararası sağlık bakış açısıyla yaşlılık. In: Gökçe-Kutsal Y, Aslan D. editors. Temel Geriatri, Güneş Kitabevleri, Ankara; 2007: 111-117.
 • Kulakçi H, Emiroğlu ON. Huzurevinde yaşayan yaşlıların bakımında Omaha Sistemi’nin kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi. 2011; 4: 25-33.
 • Altan ÖZ, Şişman Y. “Yaşlılara yönelik sosyal politikalar”, Kamu-İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi. 2003; 7(2): 2-36.
 • Niccoli T, Partridge L. Ageing as a risk factor for disease. Curr. Boil. 2012; 22: 741–752.
 • Aslan M, Hocaoğlu Ç. Yaşlanma ve yaşlanma dönemiyle ilişkili psikiyatrik sorunlar. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2017; 7(1): 53-62.
 • Erdil F, Çelik SS, Baybuğa MS. Yaşlılık ve hemşirelik hizmetleri. İçinde: Kutsal YG, editör. Yaşlılık Gerçeği, 1. Baskı. Ankara: GEBAM; 2004: 57–78.
 • Kurt G, Beyaztaş F, Erkal Z. “Yaşlıların sorunları ve yaşam memnuniyeti”, Adli Tıp Dergisi. 2010; 24(2): 32-39.
 • Pehlivan S, Karadakovan A. Yaşlı bireylerde fizyolojik değişiklikler ve hemşirelik tanılaması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013; 2(3): 385–395.
 • Toraman F. “Yaşlılarda kas ve iskelet sistemi sorunları”. Gerofam –Kanıta Dayalı, Hakemli Gerontoloji Yönelimli Aile Hekimliği Dergisi. 2011; 2(2): 1-16.
 • Çakan FÖ. İleri yaşta kardiyovasküler fizyolojide değişiklikler. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(5): 5–8. doi: http://dx.doi:10.5543/tkda.2017.89856.
 • Özbek Z, Öner P. Geriatrik fizyolojik ve biyokimyasal değişiklikler. Turk Klinik Biyokimya Dergisi. 2008; 6(2): 73–80.
 • Smith CM, Cotter VT. Nursing standard of practice protocol:age-related changes in health. New York: Hartford Institute for Geriatric Nursing; 2008.
 • Ishihara M, Kojima R, Ito M. Influence of aging on gastric ulcer healing activities of the antioxidants alpha-tocopherol and probucol. Eur J Pharmacol. 2008; 601: 143–147.
 • Robertson DA, King-Kallimanis BL, Kenny RA. Negative perceptions of aging predict longitudinal decline in cognitive function. Psychol Aging. 2016; 31(1): 71-81. doi: https://dx.doi:10.1037/pag0000061
 • Karadakovan A, Eti Aslan F. Yaşlılık ve bakım: Dahili ve cerrahi hastalıklarda bakım. Nobel Kitabevi, Adana; 2011: 119-141.
 • Aydoğan Ü, Onar T, Nerkiz P. Yaşlılıkta görülen fizyolojik değişiklikler. GeroFam. 2011; 2(3): 1-12.
 • Fadıloğlu Ç, Parlar S. Yaşlılarda görülen inkontinans: İleri geriatri hemşireliği, İzmir: Meta Basım; 2006: 117-128.
 • Weyand CM , Yang Z, Goronzy JJ. T-cell aging in rheumatoid arthritis. Curr Opin Rheumatol. 2014: 26(1); 93-100.
 • Alvis BD, Hughes CG. Physiology considerations in geriatric patients. Anest Clin. 2015; 33(3): 447-456.
 • Muz G, Özdil K, Erdoğan G, Sezer F. Huzurevi ve evde kalan yaşlılarda su tüketimi ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi. Turk Hij Den Biyol Derg. 2017; 74(1): 143-150.
 • Karadeniz G, Özden D. Yaşlılık dönemi fiziksel özellikleri. İçinde: Kurtman E, Kalkan M, editörler. Psikolojik, Sosyal ve Bedensel Açıdan Yaşlılık, 1. Baskı. İstanbul, Pegem Akademi Yayınları; 2008: 19-38.
 • Yerli G. Yaşlılık dönemi özellikleri ve yaşlılara yönelik sosyal hizmetler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi; 2017. doi: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1979
 • Asi̇ Karakaş S, Durmaz H . Yaşlılık dönemi psikolojik özellikleri ve moral. Kocatepe Tıp Dergisi. 2017; 18(1): 32- 36. doi: https://doi.org/10.18229/kocatepetip.341681
 • Charles ST, Carstensen, LL. “Social and emotional aging”, Annual Review of Psychology. 2010; 61: 383–409. doi: https://doi.org/10.1146/annurev.psych.093008.100448
 • Bowling A. Enhancing later life: How older people perceive active ageing? Aging and Mental Health. 2008; 12(3): 293-301.
 • Liotta G, Canhao H, Cenko F, Cutini R, Vellone E, Illario M, et al. Active ageing in Europe: Adding healthy life to years. Frontiers in medicine. 2018; 5: 123-126. doi: https://doi:10.3389/fmed.2018.00123
 • Demirbilek T, Özgür AÖ. Gümüş ekonomi ve aktif yaşlanma bağlamında yaşlı istihdamı. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi. 2017; 10(1): 14-28.
 • Hekmatpou D, Shamsi M, Zamani M. The effect of a healthy lifestyle program on the elderly’s health in Arak. Indian JMed Sci. 2013; 67(3): 70-77.
 • Sinan Ö, Bilgili N. Yaşlılıkla ilgili yaygın inanç, tutumlar ve sağlık hizmetlerine yansıması. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2019; 16(3): 246-251.
 • Özdemir L, Akdemir N. Yaşlı bireyde hemşirelik değerlendirmesi ve bakım uygulamaları. In: Arıoğul S, editör. Geriatri ve Gerontoloji. Ankara: Medikal&Nobel Tıp Kitabevi; 2006: 161-181.
 • Zanjani S, Tol A, Mohebbi B, Sadeghi R, Jalyani KN, Moradi A. Determinants of healthy lifestyle and its related factors among elderly people. JEducHealth Promot. 2015; 4(1): 103-107.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hemşirelik
Bölüm Derleme Bölümü
Yazarlar

Servet KALYONCUO (Sorumlu Yazar)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-8687-2229
Türkiye


Pınar TEKİNSOY KARTIN
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-9341-0214
Türkiye

Destekleyen Kurum -
Proje Numarası -
Teşekkür -
Yayımlanma Tarihi 14 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { erusaglik858162, journal = {ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9011}, address = {}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {8}, pages = {26 - 32}, doi = {}, title = {AKTİF YAŞLANMA VE HEMŞİRELİK BAKIMI}, key = {cite}, author = {Kalyoncuo, Servet and Tekinsoy Kartın, Pınar} }
APA Kalyoncuo, S. & Tekinsoy Kartın, P. (2021). AKTİF YAŞLANMA VE HEMŞİRELİK BAKIMI . ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 26-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/erusaglik/issue/64150/858162
MLA Kalyoncuo, S. , Tekinsoy Kartın, P. "AKTİF YAŞLANMA VE HEMŞİRELİK BAKIMI" . ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 8 (2021 ): 26-32 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erusaglik/issue/64150/858162>
Chicago Kalyoncuo, S. , Tekinsoy Kartın, P. "AKTİF YAŞLANMA VE HEMŞİRELİK BAKIMI". ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 8 (2021 ): 26-32
RIS TY - JOUR T1 - AKTİF YAŞLANMA VE HEMŞİRELİK BAKIMI AU - Servet Kalyoncuo , Pınar Tekinsoy Kartın Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 32 VL - 8 IS - 1 SN - -2147-9011 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi AKTİF YAŞLANMA VE HEMŞİRELİK BAKIMI %A Servet Kalyoncuo , Pınar Tekinsoy Kartın %T AKTİF YAŞLANMA VE HEMŞİRELİK BAKIMI %D 2021 %J ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi %P -2147-9011 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Kalyoncuo, Servet , Tekinsoy Kartın, Pınar . "AKTİF YAŞLANMA VE HEMŞİRELİK BAKIMI". ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 8 / 1 (Temmuz 2021): 26-32 .
AMA Kalyoncuo S. , Tekinsoy Kartın P. AKTİF YAŞLANMA VE HEMŞİRELİK BAKIMI. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2021; 8(1): 26-32.
Vancouver Kalyoncuo S. , Tekinsoy Kartın P. AKTİF YAŞLANMA VE HEMŞİRELİK BAKIMI. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2021; 8(1): 26-32.
IEEE S. Kalyoncuo ve P. Tekinsoy Kartın , "AKTİF YAŞLANMA VE HEMŞİRELİK BAKIMI", ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, c. 8, sayı. 1, ss. 26-32, Tem. 2021