Yazım Kuralları

A. Araştırma Makaleleri:

Bu yazılar daha önce yayınlanmamış, özgün araştırma verilerinin değerlendirildiği ve aşağıda tanımlanan yazı düzenine tümüyle uygun hazırlanmış yazılardır. Araştırma yazılarının ana metin bölümü (kaynaklar, tablo/şekil/resim hariç) 10 sayfayı ve 5000 kelimeyi geçmemelidir. Bu yazılarda belirtilen araştırma verilerinin bir bölümü daha önce başka bir yazıda işlenmiş ise, bu durum yazı gönderilirken mutlaka bildirilmeli ve ayrıca adı geçen yazıya kaynaklarda atıf yapılmalıdır. Araştırma makalesi linkte verilen şablona göre hazırlanmalıdır (Araştırma Makaleleri Şablonu).

B. Olgu Sunumları:

Klinik değerlendirme, gözlem ya da bir başka açıdan özellik ve bilimsel önem taşıyan, bir ya da birden fazla olgunun özelliklerini sunan ve tartışan yazılardır. Olgu sunumları özet, abstract, giriş, olgu sunumu, tartışma ve sonuç, varsa teşekkür, kaynaklar, tablo/şekil/resim bölümlerini içerir; ana metin alt başlıkları yazı içeriğinin gerektirdiği biçimde düzenlenir. Olgu sunumları, özet, abstract, ana metin bölümü (başlık sayfası, kaynaklar, tablo/şekil/resim hariç) 10 sayfayı ve 3000 kelimeyi geçmemelidir. Olgu sunumu linkte verilen şablona göre hazırlanmalıdır (Olgu Makaleleri Şablonu).

C. Derleme:

Konusuyla ilgili önemli kuramsal ya da uygulama sorunlarına değinen özgün düşüncelerin üretildiği ve tartışıldığı yazılardır. Derlemenin ana metni; özet, abstract, giriş, sonuç ve öneriler, parlak nokta, varsa teşekkür, kaynaklar, tablo/şekil/resim bölümlerini içerir; ana metin alt başlıkları yazı içeriğinin gerektirdiği biçimde düzenlenir. Özgün yazıların ana metin bölümü (başlık sayfası, kaynaklar, tablo/şekil/resim hariç) 10 sayfayı ve 3000 kelimeyi geçemez. Derleme linkte verilen şablona göre hazırlanmalıdır (Derleme Makaleleri Şablonu).

D. Özetler ve Anahtar Sözcükler:

Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yazılır ve yazının başlığını içerir. Özet ve abstract; amaç (objective), gereç ve yöntem (method), bulgular (results), sonuç (conclusion) alt başlıkları ile yapılandırılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler 250 kelimeyi geçmemeli. Derleme ve olgu sunumunun özeti yapılandırılmadan yazılır. Özetlerin sonunda her iki dilden en az 3, en çok 5 anahtar kelime (keywords) yer alır.  Anahtar kelime olarak Index Medicus’un Tıbbi Konu Başlıkları’nda (Medical Subject Headings, MeSH) yer alan terimler kullanılmalıdır. Türkçe anahtar kelimeler “Türkiye Bilim Terimleri” ne uygun olmalıdır.

E. Ana Metin:

Yazının ana metni; giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma, sonuç şeklinde düzenlenir. Giriş bölümünde yazının dayandığı temel bilgilere ve gerekçelere kısaca değinildikten sonra, son paragrafında amaç açık bir anlatımla verilir. Gereç ve yöntem bölümü gerekirse araştırma/hasta/denek grubu, araçlar, uygulama ve istatistiksel değerlendirme gibi alt başlıklara göre detaylı biçimde düzenlenir. Bu bölüm, çalışmaya katılmayan birisinin de rahatlıkla anlayabileceği açıklıkta yazılmalıdır. Bulgular çalışmadan elde edilen bulguları özetler ve temel bulgular gerekirse tablo ve şekillerle desteklenir. Tartışma bölümünde çalışmanın bulguları ilgili yurt içi ve yurt dışı çalışmaların sonuçları bağlamında tartışılır; genel bir gözden geçirmeyi değil, özgün bulguların tartışılmasını içerir.


Ana metin, başlık 12 punto koyu renk (bold), kısa başlık 10 punto koyu renk (bold) (≤50 karakter), özet 10 punto (≤250 kelime), ana metin ve kaynaklar 12 punto, tablolar 10 punto olacak şekilde tek satır aralıklı Times New Roman karakterinde iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Yazı A4 boyutunda sayfaya her kenardan 2,5 cm boşluk kalacak şekilde yerleştirilmelidir. Makalelerde dipnot kullanılmamalı, açıklamalar metin içinde verilmelidir.

F. Genel Yazım Kuralları

Bütün başlıklar numaralandırılmadan yazılmalıdır.

Bütün başlıklardan sonra ilk paragraf ve izleyen paragraflar sola yaslanmış olmalı ve yazılar iki yana yaslanmış olmalıdır.

Makale ana metninde ana başlıklar büyük, bold ve sola yaslanmış olarak yazılmalıdır.

Alt başlıklar ise kelimenin ilk harfi büyük, bold ve sola yaslamış olmalıdır.

Yazılarda alt çizgi kullanılmamalıdır. Vurgulanmak istenen sözcükler italik veya koyu yazılabilir.

Cümle sonunda noktadan önce boşluk bırakılmamalı ve noktadan sonra bir boşluk bırakarak cümleye başlanmalıdır.

Virgülden önce boşluk bırakılmamalı ve cümle içinde kelimeler arasında tek vuruş boşluk bırakılmalıdır.

Ondalıklı sayılar ayrılırken virgül değil, nokta kullanılmalıdır. % işareti ile rakamlar arasında boşluk bırakılmadan yazılmalıdır.

( ), “ ” ve / işareti kullanılan yerlerde cümle/kelime öncesi ve sonrası boşluk bırakılmadan yazılmalıdır.

G. Tablo ve Şekil/Grafikler

Tablo, şekil veya grafikler ana dosyaya eklenmeli, kaynak listesi sonrasında sunulmalı, ana metin içerisindeki geçiş sıralarına uygun olarak numaralandırılmadır. Tabloların üzerinde, şekillerin alt kısmında tanımlayıcı bir başlık yer almalı ve tablo içerisinde geçen kısaltmaların açılımları tablo altına tanımlanmalıdır. Tablo, şekil ve grafikler Microsoft Office Word dosyası içinde kolay okunabilir şekilde düzenlenmelidir. Tablo, şekil ve grafiklerde sunulan veriler ana metinde sunulan verilerin tekrarı olmamalı; ana metindeki verileri destekleyici nitelikte olmalılardır. Makalelerde en fazla 6 (altı) adet tablo/şekil/grafik verilmeli ve bir tablo, şekil veya grafik 2 sayfayı geçmeyecek şekilde düzenlenmeli.

G. Kaynaklar:

Kaynaklar Vancouver stiline uygun yazılmalıdır (bkz. Vancouver Sitili). Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Kaynak yazımında aşağıda belirtilen kurallara dikkat edilmelidir.

Metin İçinde Kaynak Kullanımı

Metin içinde kaynaklar, kullanım sırasına numaralandırılmalı ve referans listesi bu sıraya göre sunulmalıdır. Kaynak numarası ilgili yere, parantez içinde ve üst simge olarak belirtilmelidir. Birden fazla kaynak kullanıldıysa kaynaklar arasına virgül konulmalıdır. Ardışık gelen üç  ve üzeri sayıda kaynak varsa başlangıç sayısı ile son rakam arasına “-”  konularak (Örnek: 1,2,3,4, yerine (1-4)) gösterilmelidir. Kaynak seçiminde son 10 yıl içerisinde yayınlanmış yayınlara öncelik verilmesi gönderilen makalelerin değerlendirilme sürecinde yayın kurulu tarafından olumlu karşılanmaktadır.

Metin Sonunda Kaynak Gösterme

Metin sonunda kaynaklar bir buçuk satır aralıklı olarak yazılmalıdır. Dergi adları makalenin yer aldığı indekse uygun olarak (örneğin: Index Medicus, Medline, Pubmed, Web of Science, TR Dizin, vb.) kısaltılmalı ve varsa DOI numaraları mutlaka eklenmelidir. Kaynaklar en fazla 40 (kırk) kaynak olacak şekilde düzenlenmelidir. Online kaynaklar en fazla 5 (beş) olmalı ve erişim tarihleri mutlaka eklenmelidir. 
Metin sonunda kaynak gösterimi ve yazımı aşağıda belirtilen örneklere göre yapılmalıdır:


KAYNAK YAZIMI İÇİN ÖRNEKLER:

Dergi Yazıları:

Yazar sayısı 6 ve altında ise tüm yazarlar belirtilir.
Campbell MR, Fisher J, Anderson L, Kreppel E. Implementation of early exercise and progressive mobility: Steps to success. Crit Care Nurse. 2015; 35 (1): 82-88. doi: 10.4037/ccn2015701.

Eğer yazar sayısı 6’dan fazla ise ilk altı yazar belirtilir. 
Aiken LH, Sermeus W, Van den Heede K, Sloane MD, Busse R, McKee M, et al. Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: Cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States. BMJ. 2012; 344: e1717. doi: 10.1136/bmj.e1717.

Makalenin DOI numarası varsa mutlaka verilmelidir.


Dergi eki (Supplement):
Ahrens T. Severe sepsis management: Are we doing enough? Crit Care Nurse. 2003; 23(Suppl 5): 2-15. Available from: http://ccn.aacnjournals.org/content/23/5/S2.full.pdf+html


Kitap:
Jarvis C. Physical Examination and Health Assessment. 3rd ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company; 2000.

Editör bilgisi var ise:
Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy. 2nd ed. Wieczorek RR, editor. White Plains (NY): March of Dimes Education Services; 2001.


Kitap içi bölüm:
Finke LM. Teaching in nursing: the faculty role. In: Billing DM, Halstead JA, editors. Teaching in Nursing: A Guide for Faculty. 3rd ed. USA: Saunders & Elsevier; 2009. p. 3-17.

Çeviri kitap: 
Ferry DR. ECG in Ten Days [On Günde Temel Elektrokardiyografi]. Kahraman M, translator. İstanbul: Ekbil A.Ş.; 2001. 

Çeviri kitap bölümü: 
Tolay E. Planlamanın temelleri. In: Robbins SP, Decenzo DA, Coulter M. editors. Yönetimin Esasları: Temel Kavramlar ve Uygulamalar. Öğüt A, translator. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2013. p. 104-29.

Elektronik kitap:
Akdag R. The Progress So Far Health Transformation Program in Turkey. Ankara, Turkey: Ministry of Health; 2009. Available from: http://ekutuphane.tusak.gov.tr/kitap.php?id=174&k=progress_report_health_transformation_program_in_turkey_january_2009 

Aminoff MJ, Greenberg DA, Simon RP. Clinical Neurology. 9th ed. New York: McGraw Hill Medical; 2015. Available from: http://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookID=1194 

Elektronik rapor/doküman:
World Health Organization. World Alliance for Patient Safety Forward Programme 2008-2009. 1st ed. France; 2008. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70460/1/WHO_IER_PSP_2008.04_eng.pdf [Erişim Tarihi: 10.12.2009]

İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü. Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Ünitelerinin Standartları. İzmir; 2007. Erişim Linki: http://www.ihsm.gov.tr/indir/mevzuat/genelgeler/G_13082007_1.pdf [Erişim Tarihi: 10.12.2008]

Tezler:
Bayram TY. Üniversitelerde örgütsel sessizlik [yüksek lisans tezi]. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2010.

Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans [master’s thesis]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002